J. JOPPEAPPELMARKT „BB Il§®UgiS HBPiTBBI. PRIJZEN Mil BUM Aanbesteding van Grind. A ANRESTEDJNG. I Den completen Inventaris 4 Publieke Verkooping. M A NUF A C TUREN, Hel Logement en Koffijhuis Koetshuis en Stalling eene partij Beestialen, EEN WOONHUIS, Jöngköpings Vei 1 igheidsluci f ers ül 600 bossen Kanthooi, Bouw- en Weilanden, WB&EE** De Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ zalten verzoeke der Erven van wijlen den WelEd. Heer J. A. BOLLE op nader te bepalen tijd en plaats, in de maand Junij, na verkregen regterlijke autorisatie, publiek verkoopen Rotterdamsche Hypotheekbank Nederland voor Eene Broodbakkerij en Kruiden iers winkel Essen Boomstam men, TE koop: Een aambeeld en een blaasbalg Attentie s. v. p.! Puik Fijn Tarwebrood, Puik best Rund- en Kalf svleesch gesmolten en ongesmolten Vet Abyssinische Bloem van Meza, Best GERSTE-BIER, Oliedunne Stokholmer Teer Oude Haven, Mol. DAMES- EN KINDERHOEDER, B. JOPPE Jz. te Zierikzee. Gedistilleerd, Wijnen, Eene Leesbibliotheek, VERVOLGBUNDEL. DE BELGISCHE MAATSCHAPPIJ tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën Stoomboot Zuid-Beveland. RotterdamZierikzee en Goes. h 77 t Tl BEGRAFENISFONDS. ii Het DIJKSBESTUUR der VRIJE POLDERS van St.-MaartensdijkProvincie Zeelandzal op Vrijdag den 6 Mei 1870, des middags ten 12 ure, ten gemeente- huize aldaar, in het openbaar bij onkoln inschrij ving' A A N B HST EDEN I I«*t leveren van SQ5 kubiek me- tern GRIND voer liet «lienH^jaar St.-Maartknsdijk, den 28 April 1870. Het Djjksbestuur voornoemd, WAS Jz. Ter ordonnantie van hetzelve, J. L. de CASEMBROOT. Op Vrijdag 6 Mei 1870, des voormiddags ten 10 ure, zal door het DIJKSBESTUUR van don Polder OUD NOORD-BEVELAND, in het gemeentehuis te Colijns- plaat, bjj iii^'lii'vjving «mi opbod worden AANBESTEED: Het vernieuwon <*n oiuk»rlioii<l<,!ji der gewone Anrde-, Kram-, Hijs en St<'eny,'looiiin«»'\verk<'ii aan den /iCed\jk van geiioeinden Polder, gedurende liet dienwtjuar 1870. Bestek en voorwaarden dezer aanbesteding zijn ad ƒ0,80 per exemplaar verkrijgbaar gesteld bij de Boek handelaars F. K LEEUW ENS ZOON te Goesterwijl nadere inlichtingen te bekomen zjjn bjj den werkbaas des polders J. NIEUVVDORP te Colijnsplaat, door wien tevens gedurende de twee dagen aan de besteding vooraf gaunde aanwijzing der werken zal gegeven worden. Colijnsplaat, 26 April 1870. Het Dijksbestuur van den Polder Oud-Noord-Beo eland, J. de REGT, Dijkgraaf. J. II. BIJBAU, Ontvanger-Griffier. De Deurwaarder W. van de LTNDE zal ten verzoeke van IMAN de RIJKE. Herberg gier, wonende te Haamstedeop Maandag den 2 Mei a. s., aanvangende des voormiddags ten 10 ure, in de Dorpsherberg aldaar, publiek presenteren te verkoopen: tot een wel ingericht Logement behoorende, bestaande in Een goed loopend BILLARD met daarbij behoorend QUEUENREK, STANDER en BALLEN, een 1HJFFET en toebehooren eenige goed ge conditioneerde 15EDDEIV en toebehooren, GLAS- en AARDEWERK, STOELEN, BANKEN, TAFELS, enz. alles in goeden staat, en wat verder te koop zal worden gepresenteerd. V De Notaris J. van der BENT zalop Dingsdag den 3 Mei 1870, 's morgens ten 10 ure, op het Gehucht ScharendijkeGemeente Eiker zee ten verzoeke zjjner principalen publiek verkoopen 1 vos Duf iipnsti*<loud 18 jaren, 1 bruin Dito, oud 18 jaren 3 driejarige Ojssoii, 2 jarige Dito 1 tweejarige I vare Koe, 2 overdekte Dri«d ing wa geus 2 Kapcliaisen, 1 wngen op riemen, 2 Mestputtente zamen groot p. m. 170 Voeren en hetgeen verder zal ge presenteerd worden. P/za De Notaris J. van der BENT- zalop Woensdag den 4 Mei 1870, des morgens ten 10 lire, op het Hoefje en ten verzoeke van de Wed.L. FALING onder Ellemeet publiek verkoopen: 1 bruin Merriepaard, oud 7 jaren, 1 Dito oud 14 jaren, 4 Melkkoujjen, 1 tweejarige 2 eenjarige Dito, 1 Ilolclcoliiit»- 1 Boerenwagen, 1 Ploeg 3 Kggen Bakslede, Slojier, Karn- en li oom ton nen, Kniniera en andere Bouw- en Molk- geroedsflitippen een partij Hooi en Stroo een Mestputeo eenige Ment>elsiii*e Goederen. Daarna bij C. H. DIJKMAN aldaar, een Mepit- put van p. ra. 25 voer. Zullende na afloop daarvan des namiddags ton 2 ure, in de Herberg bij van Langeraad te Ellemeetdoor bovengenoemden Notaris, publiek worden VERPACHT voor den tjjd van l4t jaren: 1 Bunder 1 >0 Roeden 40 Ellen WEÏLA.ND, gelegen onder Ellemeetaan den Hongerigen weA sectie A, No. 237, 238 en 242. ve^s( De Notaris J. van der BENT, residerende te Brou wershaven, zal op Donderdag 5 Mei van af 's avonds 6!/2 ure en op Vrijdag den 6 Mei a. s. van af's namiddags 2 ure, in het hotel Bellevue te Brouwershaven, publiek presenteren te verkoopen o o ii c a ii x i o ii 1 i j 1c o p ar t jj als: BROEKSTOFFEN, JAPONSTOFFEN, Witte GOE DEREN waarbij ,0/, Wit Katoen, DAMAST, zoomede BEDDEN, TIJKEN, SPIEGELS, UURWERKEN, en 'tgeen verder voorhanden is. Alles te bezigtigen op den dag der verkooping van af 's middags 2 ure. A De Notaris J. van der BENT zal op Maandag den 9 Mei 1870 des namiddags ten 2 ure, in de herberg het Moriaanshoofd, onder Kerkiverve, ten verzoeke van zijnen principaal publiek aan den meestbiedende VERPACHTENvoor den tijd van 14 Jaren, aanvangende 11 November 1870. 5 Bunders 39 Roeden 30 Ellen Woilaixlge legen onder Kerkwerve in Driestbevang tusschen de Koskens- en de Verseputsche weg, sectie K, nos. 16, 17. 18, 19, 20, 21 en 250, en zulks in drie perceelen met vergunning om daarvan 2 perceelen of de nos. 16, 17, 18, 19 en 20 tot BOUWLAND te maken. Nadere informatien te bekomen ten kantore van gezegden Notaris. De Notaris Mr. C. VAN DER LEK DE CLERCQ zalten verzoeke van den Heer M. AUGUSTIJN, op Maandag 9 Mei 1870, des middags 12 ure, in na te melden Lo gement te Zierikzee, publiek verkoopen bestaande in ren WOONHUIS met annexe TUIN en ERVE, diverse net ingerigte Lo- geer-Gelag-Comparitie- en andere Kamera, Keukeu en Kelders, mitsgaders een daarachter gelegen alles in de Meelatraat te Zierikzee, Sectie A, No. 3G3. De Notaris Mr. C. van der LEK de S3* CLERCQ zal, ten verzoeko van zijn prin cipaal, op Dingsdag 17 Mei 1870, des morgens 10 uur, op de Hofstede van A. van WESTEN, te Ouwerkerk, publiek verkoopen: Houw- en Melkgereedsehappen, enz. Breeder bij billetten omschreven. fik Do Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ zal ten verzoeke van zijn prin cipaalop Woensdag 18 Mei 1870, des middags ten 12 ure, in het Logement ?de Eaavij' in de Meelstraat,te Zierikzee, publiek verkoopen mitsgaders eenige SCHUREN en ERVEN, te Zierikzee, aankomende den boedel van wijlen den heer N. van den BOUT. ft ONTVANGEN eene schoone partij 5Lf beeft ONTVANGEN eene schoone partij Fransche-, Engelsche- en Duitsehe- FANTASIE-KLEEDINGSTOFFEN, LICHTGRONDS-, GEKLEURDE- en PAARSCHE- GEDRUKTE KATOENEN; verder is het Magazijn ruim voorzien van alle tot het vak behoorende Witto GOEDEREN als ook G011I)DN-NETEED0EKEN gestreept met rand, van af 16 cent de 7 palm. lame reuk, zonder zwavel of plio^forus bereid, geven deze lucifers geen onaangename reuk, bederven niet door vochtigheid en zijn zonder v<»rgif. Verkrijgbaar in het Magazijn bij J. de JONG ZIJLSTRA; voor Middelburg, bjj g, J. KIEBOOM; Brou wershaven, J. van BRABAND; Bruinisse, C. BOUTERSE. t e k o o p: 700 BOONSTEKKEN en ÏOO TOL- IIOUTEN, bij L. KLEPPE te Oosterland. De Notaris Mr. J. J. ERME- RINS zalten verzoeke van C, A. VLA ANDER c. s.op Woensdag den 18 Mei 1870 's namiddags ten 2 ure, in het Logement van de Wed. F. van 't Hop te Brouwershaven, publiek presenteren te verkoopen in verschillende per ceelen bestaande in WOONHUIS, SOIITJTJH, BAKKEET en verdere GETIMMER-. TEN, EKVE, TUIJV, staande en gelegen in de Gemeente Duivendijke, kadas traal bekend Sectie BNos. 18 en 35 en Sectie E Nos. 246, 247, 248, 249, 250, 251, 251 his, 252, 273, 274, 275, 276, 282 en 283, groot 1^ bunders roeden ©O ellen. En op Dingsdag den 24 Mei 1870, 's morgens ten 9 ure, op de voormelde Hofstede: 1 bruin Merriepaard, oud 19 jaar, 1 zwart Ruinpaard, 15 I bruin Merriepaard, 6 1 Veulen, Merrie 1 6 MELKKOEIJEN9 VAARZEN en OSSEN van af 1 tot 2 jaren oud, 3 KALVEREN, 2 LOOPVARKENS, 2 HONDEN met HOKKEN en KETTINGEN, 15 KIP PEN en 1 HAAN, 12 EENDEN, 1 nieuwe RIEMWAGEN, 2 BOERENWAGENS, 2LANDPL0EGENJ DEKPLOEG, de helft in een MOORPLOEG, 1 ROLBLOK, 1 WIND MOLEN, 6 EGGEN in soort, ZEEPTEN, WANNEN, MELKGEREEDSCHAPPEN, HOOI, STROO, 1 MESTPUT van 160 voer, 1 KLOET- SCHUIT eene partij MEUBELAIR E - en andere ROERENDE GOEDEREN. Nadere informatien te bekomen ten kap to re van voornoemden Notaris. f 11 Band. 40 Roed. BOSCH te Haamstede, in den duinblok, sectie C No. 372 en 373 en B No. 9 en 351. £2 Bund. Oi> Roed. OO Ellen DITO te Burgh, sectie B, No. 1. 3 Bund. OO Roed. lO Ellen WEILAND onder Duivendijke, sectie A, No. 203a, b en c. j lo^r c De COUPONS der Pandbrieven, uitgegeven do/r de verschijnende 1 Mei 1870, worden betaald ten Kantore van de Associatie-Cassa, te Amsterdam J. A. TAK Co., te Middelburg, VAN DEN STARP BERG, te Zierikzee. UIT DTHAND TT K OOP: waarvan de helft der koopsom als eerste Hypotheek op gevestigd kan blijven. Adres met franco brieven onder letter F, aan de Uitgevers dezes. TJit cle hand te icoop: BIJ INSCHRIJVING VAN ELF STUKS zeer geschikt voor Wagenmakers te bezigtigen op de Hofstede DE PEUKEonder Tholen bewoond door den Heer J. BIERENS. Inschrijvingsbiljetten worden franko ingewacht ten kantore van den ondergeteekende vóór of op den 7 Mei 1870. Tholen. van der geschikt voor een tweede vuur, bij GERRIT PIEThTtS te Stavenisse. (Brieven franco.) ürt Bij den ondergeteekende is voorbanden en wordt TE KOOP aangeboden circa 1300 Wilden DU»-, 5oO «lut>l>ole en ruim ÜIOO enltole ilito STAKEN, 1ste kwaliteit, alsmede 300 dito HOUTENdienstig voor dubbele en enkele staken, van 4 tot 5 Ellen lengte en van 30 tot 45 duim dikte, liggende ter bezigtiging op'zijne Hofstede te Haamstede. (Schouwen.) S. BOUMAN. u 14 Ctss, "t Netl. pel., drie- a viermaal daags versch. Zierikzee. Wed. N. de BRAKKE. ti, 35 Cents» por 5 ons» njXj bij P. C. de WINTER, in cle Korte St.-Jansstraav VERSCH a 30 Cts. per 5 ons per 25 pond a 25 Cts. te bekomen bij Zierikzee. a A. SCHELL VerrenieuwstraatB, 107. beter bekend onder den naam van Revalenta Arabïea, is een versterkend ligt verteerbaar voedsel. Wordt gebruikt tot herstel van zieken en zwakken. In pakjes van een Engelsch pond a 80 Cents, waarbjj prospectus en gebruiksaanwijzingverkrijgbaar bij Ok II. O. KEIDEL. benevens WAGENSMEERte bekomen bij Zierikzee. 0 M. FRANKEN. tot de MINSTE PRIJZEN, bij C. KAPPERS te Brouwershaven, bij wien tevens TE KOOP is een Eikenhouten KABINET. T, ONTVANGEN de Nieuwste modellen van: MUTSEN, COTFFURES, BLOEMEN, LINTEN en wat verder tot het vak behoort. Dezelve zijn van Maandag e.k. te zien benevens alle soorten van WOLLEN en KATOENEN KLEEDJES- STOFFEN. R. Ui. van ACKER. Dubbel PRINCESSE PRINCESSE No. 1 *2 GERSTE 1 2 BOUWBIER p. oxhoofd van 220 liters BEIJERSCH BIER p. liter Dubbel PriucessePrineesse No. 1 en £2 en Beyersch Dior wordt ook afgeleverd op flesschen. p. '/j ton. p. 7,ton 9,50 ƒ5, - 7,50 - 4,— - 7,— - 3,75 - 6,— - 3,— - 5,- - 2,50 - 10,— - 0,20 de<A De ondergeteekendede AFFAIRE in TABAK en CIGAREN, benevens PEE- en andere KOFFIJ etc. etc., alsmede DE TAPPERIJ van den Heer H. MONTÉ overgenomen heb bende, zoo verzoekt zij allerbeleefdst om de gunst barer Stad- en Landgenooten, belovende door eene prompte bediening zich de begunstiging waardig te maken. Zierikzee. L. BORSTAL, 29 April 1870. Wed. Petersen. U.S. De AFFAIRE zal voor mijne rekening op 1 Mei een aanvnno; nemen. To Koop voor /OO: met cle daavbjj behoorende Catalog-ussen. Adres met franco brieven, onder letter W, bij de Uitgevers dezes. I In den Boekwinkel van P. de LOOZE is verkrijg baarden Vorvolybun<1 el op <le Evan- ^eliselie Gezaiij> eiigedrukt in het kleinst mogelijk formaat, en gebonden in een net bruinlederen stempel-bandje, verguld op snee. TRIJS 6 5 CENTS. VAN ALGEMEEN!? ASSURANTIËN WOONHUIZEN 50 Cents per 1000 'sjaars. MEUBELEN 80 - WINKELHUIZEN 70 - KOOPWAEEN 90 - Informatien bij de Agenten C. van i»er VLIET Dz. te Zierikzee, L. BOOGERD Az,, te Brouwershaven en J. C. M. van RHEE te Haamstede. DIENST TUSSCHEN MEI 1870. H o h van rotterd. naa.r zierikz. Maand. 2 's tnorg. 8,10 u. Woensd. 4 8,30 Vrjjdag 6 9, Maand. 9 10,30 Woensd.11 's nam. 12,30 Vrijdag 13 2, Maand. 16 'smorg. 7, van goes naar zierikzee: Dingsd. 3 's midd. 12,— u. Dond. 5 's morg. 4, Zaturd. 7 4, Dingsd. 10 6,30 Dood. 12 8,— Zaturd. 14 10, Dingsd. 17 's midd. 12,— Dond. 19'smorg. 4, van zierikzee naar goes: omstreeks s nam. 2,45 u. 3, Maand. 2 Woensd. 4 Vrijdag 6 Maand. 9 Woensd. 11 Vrijdag 13 Maand. 16 3.30 5,— 7,— 8,30 1,30 van zierikz. naar rotterd. omstreeks Dingsd. 3 's nam. 2,u. Dond. 5 's morg. 6, Zaturd. 7 6,— Dingsd. 10 8,30 Dond. 12 10,— Zaturd. 14 's midd. 12, Dingsd. 17 's nam. 2, Dond. 19's morg. 6,— Worden gevraagd voor de Provincie Zeeland: AGENTEN of BODEN. Adres met franco brieven bij den Boekhandelaar F. H. SCHIFFER, te Vlissingen. Letter B. BENOODIGD: Een MACHINIST in de Meestoof DE ZWAAN te Ellemeet. Belanghebbenden vervoegen zich vóór den 1 Juni e. k. bjj den Boekhouder L. BOOGERD te Noordwelle. vb Met MEI aanstaande een gelmwcle BÓEREN-KNECHT benoodigd, bij ADR. der WEDUWEN te Dreischor. TERSTOND BENOODTGD Een SCHILDERS-KNECHT tot October vast werk, bij L. C. RIDDERHOF te Sint- Annaland. Brieven franco. Wordt DADELIJK verlangd, een VER- WERSKNECHT, P. G. Salaris naar be kwaamheid. Brieven franco, aan L. DONKERSLOOT, Mr. Schilder te OoltgensplaatEiland Flakkée. 12 TERSTOND een bekwame KLEERMAKERS-KNECHT benoodigd, van de P. G., bij J. LOOTENS jte Wissen- kerke. Brieven franco. jte l Door toeval, TERSTOND 2 SCHOENMAKERS-KNECIITS benoodigd. Adres met franco brieven, onder letter V, bij de Uitgevers dezes. WORDT TERSTOND GEVRAAGD een SCHOENMAKERS-KNECHT, tegen genot van kost, inwoning en sniaris naai' bekwaamheid bij P. TASELAAR te Ridderkerk. f EENEMEID benoodigd die met melkery en huiswerk bekend is, bij de Weduwe BEVELANDER te Ouwerkerkfa t. Uitgevers: DE LOOZE WAALE. Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2