Zatnrdag 50 April 1870. No. 2766. 26sln Jaarg. Besturen en Administration. Bekendmaking. De rechterlijke macht. Nieu wstij d ingen «o A D V E R T E N T I N üüebevlttnfr. D ankbetuiging i c EVANGELISATIE DE KERMIS ZIER IK ZEESCH E NIEUWSBOD E. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzeemaken bekend dat,door hen op heden is benoemd tot turftonder binnen doze gemeente Johannes Schoen makers Ziürikzee, den 27 April 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Het is thans mode, te klagen over de domheid der rechterlijke macht. De twee jammerlijke voorbeelden van rechterlijke mistasting, welke in de laatste weken openbaar zijn geworden en eene spanning onder het publiek hebben veroorzaaktworden niet beschouwd als zeldzame uitzonderingen op den regel, dat de rechter in Nederland goed recht spreektmaar als bepaalde verschijnselen van eene algemeene kwaal. Wanneer men de dagbladen in de laatste dagen nagaatdan zou men meenen dat een kruistocht gepredikt wordt tegen de rechterlijke macht, en dat door eene geheime samen spanning haar ondergang gezworen is. Nu de twee ziekte-gevallen hebben uitgeraastworden er anecdotes opgedischt. Een advocaat heeft zich onlangs eens eene aardigheid veroorloofd tegen een rechter die tijdens zijn pleidooi in slaap was gevallen. Een ander rechter geeuwt, een derde heeft de uitspraak reeds vóór de behandeling in zijn borstzak. Oude raads-heeren blijven stoelvast en ofschoon stokdoof, vermeien zich in hunne onafzetbaarheid. De presidenten onzer hoven van assise's zijn geene lammeren. Zij blaffen dikwijls den beschul digde toe, in plaats van liem zachtzinnig aan te spreken. Zij hangen aan de lippen van getuigen in den regel eveneens uit het volk voortgekomen als de booswichten die vóór hen staan maar die zij uit den grond huns harten verfoeien. De rechterlijke macht in Nederland in één woord is verbasterd. Zóó ongeveer redeneert men. Zóó redeneren vooral die individuen van het publiek, die men leeken pleegt te noemen. Maar heerscht hier geene overdrijving? Handelt men wèl handelt men billijk een gansche instelling te veroordeelen omdat enkelen zich aan te kortkomingen schuldig maken Is een vuurwapen onbruikbaar, omdat het, door de hand van een onbe- drevene bestuurd, schade aanricht? De rechterlijke macht is geen vuurwapen maar toch een wapen ten gerieve van het publiek. Zij is een wapen tegen on veiligheid, tegen onrechtmatigheid, tegen het welslagen van de boosaardige plannen der menschen. Toegegeven, dat ons rechtswezen vele gebreken vertoonttoegegeven datnu het spoorwegnet haast is voltooideen aantal rechtscolleges kunnen worden opgeruimd dat op vele plaatsen de rechterlijke macht is eene sinecure. Toege geven dat het een der eerste werkzaamheden van de Staten-Generaal behoort te zijn ons land met een nieuw rechtswezen te begiftigendat onze wetboeken moeten worden herzien dat wij vooral in het bezit moeten geraken van een nationaal strafwetboekwaartoe de afschaffing der doodstraf de voorbode moge zijn. Toege gevendat eindelijk eens een vast stelsel moet worden aangenomen tot inrichting der gevangenissen. Maar is dat alles de schuld der rechterlijke macht Men zij rechtvaardig bovenal. Men moet dit wijten aan de Regeeringen die elkander opvolgen en die zich te zwak gevoelen om binnen weinige jaren nieuwe rechts instellingen te vestigen die zich liefst houden aan de oude sleur en niet gaarne doortastende hervormingen voorstellen. Men moet dit wijten aan de Staten-Generaal, die langzaam werken en op den eersten dag van iedere nieuwe bijeenkomst elkander te gemoet treden met de vraag: wanneer het reces wederom aanvangt? Maar, omdat de rechterlijke instellingen niet deugendaaruit volgt nog niet, dat de rechterlijke macht uit domooren en suffers bestaat. Men moet niet aan de personen wijten wat bet gevolg is van een stelsel. Zoo lang onze rechters worden gekozen uit de voordrachten van de collegien' zelve of door coöptatiezoo als men dat noemt; zoo lang onze rechters niet ruim bezoldigd wordenen dit met geen ander doel dan om het rechtersambt niet toegankelijk te maken voor onge fortuneerde rechtsgeleerden die dikwijls in kunde de rechters overtreffenkan men geene goede vruchten verwachten. Daarin schuilt het kwaadniet in de personen onzer rechters en raads-heeren. Deze personen kunnen gerust den toets met den vreemde doorstaan. Of zal 'men hun ten laste leggen, dat zij gemoedelijk, dat zij onomkoopbaardat zij juist door hun geringen arbeiddes te eerder nauwgezet zijn? Zij kunnen dwalen, maar zij zijn menschen. Men verheugt zich eindelijk over het ontwaken eener kritiek over de handelingen der rechterlijke macht. Al te lang waren hare uitspraken als orakelen beschouwd. Ook de rechterlijke macht dient voor hot publiek. Zij moet weten, dat het publiek haar gadeslaat, haar beoordeelt. Wij hebben er niets tegen dat de pers ook over rechterlijke uitspraken controle uitoefene. Wij zouden ons zeer verheugenindien dit een der welda dige gevolgen bleek te zijn van de afschaffing der zegelbelasting. Maar wij maken één voorbehoud. Wij wenschen dat vooral hier de kritiek met bescheidenheid geschiede dat zij argumenten gelde en geene per sonen dat zij niet onrecht tot recht trachte te verheffen maar de waarheid en niets dan de waarheid zoeke te bereiken. Zij drage ook zorg niet door overdrijving rechters die ter goedertrouw dwalen in den ban te doen, terwijl zjj met oordeelkundige kritiek zeker hun voordeel kunnen doen. publiek er in beweging gebragt door het jongste bedrijf van struikrooversde wegvoering namelijk van den heer Herbert, den Secretaris van het Engelsche gezantschap, den heer Boylden Secretaris van het Italiaansche gezantschapbenevens drie andere Engelschen en nog eenen Italiaan. De bandieten dreigden die personen te vermoordentenzij hun 25,000 ponden sterling losprijs wierden gegeven benevens amnestie en vrijheid tot landverhuizing voor zich en voor eenige vroeger gegrepen en gevangen gezette rotgezellen. De regering verkeerde in groote verlegenheid eens deels omdat onder het publiek en door den Britschen gezant het ongeval aan hare zorgeloosheid werd gewe ten anderdeels omdat de amnestie in deze zaak eerst na een uitgesproken strafvonnis mogt worden verleend. Als noodmiddel werd voorgeslagen de bandieten bjj verstek te veroordeelen en vervolgens te begenadigen; doch het was niet zeker of, al mogt de regering dit haar onwaardige middel willen aangrijpen, de bandieten gedifld en vertrouwen genoeg zouden hebben om de veroordeeling en de opheffing daarvan af te wachten. Latere berigtën melden het vermoorden van al de gevangenen nadat de regering soldaten tegen de roovers had uitgezonden. «1 Eene strafoefening in de negentiende eeuw: Onder dit opsclirift verhaalt de Engelaehc International liet volgendeals een staaltje van de onmenschclijke regtspleging in Engeland: Een misdadiger, William Ferry, werd door de regtbank van Old Bailey veroordeeld tot zeven jaren dwangarbeid en twintig zweepslagen in de lendenen, wijl'hij 's avonds Iaat een dame opgewacht en getracht had haar te worgen. Maandag zouden de zweepslagen worden toegediend in een vertrek van dc ge vangenis Newgate, in tegenwoordigheid van den gouverneur der gevangenis, een chirugijn, twee magistraatspersonen en eenige journalisten. Midden in 't vertrek stond een houten voorwerp, eenigermate gelijkend op een zware kist, waarop zich een kruis bevond. Calcraftde beul was gereed Ferry werd binnen gebragt. De ongelukkigeongeveer twee cu twintig jaren oud en van zwaren ligchaamsbouw, was tot aan de lendenen naakt en doodsbleek. Calcraft nadert hem. Zijn hand is gewapend met de zweep, voorzien van negen touwen. Zonder een woord te spreken vat hij Ferry bij de schouders en dringt hem naar het folieringwerktuig, en weldra is deze vast op het kruis bevestigd. De zweep valt op den naakten rug van den onge lukkige neder. Een kreet van woede eu pijn ontsnapt zijn mond, en nog is die kreet niet verstomd of een tweede slag is den eersten gevolgd. Dc rug van den ongelukkige krimpt van pijn in een en een gebrul als van een wild dier doet hij hooren. Bij den vierden slag is Ferry's kracht uitgeput; zijn mond is met schuim zijn ontvleesden rug met bloed bedekt. „In Godsnaam heb medelijden; sla mij op de schouders!" is alles wat hij kan uitspreken. Doch de zweep valt steeds met meerdere kracht op den rug van den ongelukkige neder; het ligchaam kromt zich. „Mijn God, mijn God!" zoo brult hij. „Hebt medelijden met mij Gij slaat mij in tweeën Gij doodt mij Ik bid u heb medelijden...!" Ten laatste geeft de chirugijn een toeken. Calcraft houdt op. De geneeskundige nadert Ferry, voolt hem den pols en voegt den beul toe: „Er is niet het minste gevaar ga maar voort." De beul begint weder. De zweep sitst door de luchten als zij neervalt en weer wordt opgeheven zijn niet alleen dc koorden met bloed doorweekt, maar stukken vlcesch van den ongelukkige blijven er aan hangen. Vrceselijk is het schouwspel. Ferry's gelaat is onkenbaarde oogen puilen hem uit het hoofd door w.oedo en smart heeft hij zich stukken uit den arm gebeten. De twintigste slag is eindelijk gevallen; de magistraals-Bosonen roepen „'t Is genoeg Ferry wordt losgemaakt van het kruis; hij stort als een levenlooze klomp vlcesch ineen; de wachters nemen het bloedende, trillende ligchaam op, en de menschelïjke geregtigheid is voldaan. Te Dublin zal eene biljartpartij om f 12,000 gespeeld worden tusschen de voornaamste biljartspelers aldaar en te Londen. Blijkens brieven uit Athene tot den 1G dezer, bij de Indépendance Beige ontvangen, was de regering en het De metselaarsknechts te Munster hebben ter ver krijging van hooger loon het werk gestaakt. De huis schilders-werklieden te Hannover hebben het werk nog niet hervatterwijl de patroons ten stelligste blijven weigeren aan hunne eischen toe te geven. De werksta king der kleermakersgezellen te Dusseldorf, Frankfort en Munchen, onder leiding van dr. Schweizer, begint zich verder uit te breiden. In de kleine Saksische stad Loebau is eene vrouw bevallen van twee kinderen, waarvan aangezigtlig chaam en beenen aan elkander zijn gegroeid. Zij hebben als het ware, slechts één hoofd, zonder oogen, neus en mond. Dit wezen dat lot op het oogenblik der ge boorte heeft geleefd heeft vier ooren, vier armen en vier beenen en zoo ver men zien kan zijn alle deelen volmaakt geproportioneerd. Het museum van natuur lijke historie te Dresden is met de ouders in overleg getreden om eigenaar van dit akelige voortbrengsel te worden. zinnigheid leed. Pas een jaar gehuwd, zou haar echtgenoot haar tot herstel naar het geslicht te Dordrecht brengen en was daartoe met haar op de Ticlsche hooi. Geen kwaad den kende, wandelde hij met haar op het dek der boot, toen zc eensklaps, zonder iets Ie zeggen,.over boord sprong en verdronk. Oostburg*, 24 April. In den afgeloopen nacht heeft hier een treurig ongeluk plaats gegrepen. Een knaapje van drie jaren was toevertrouwd aan de zorg van zijn veertienjarig zustertjedat op den zolder sliep. Daar de kleine lastig was, stak zij licht op, hielp hem, en men sliep weder in. Na eenigen tijd, werd de vader, die beneden sliep, uit zijn slaap gewekt door het knet teren van vuur en gestommel boven zjjn hoofd. Hij ijlde naar boven en vond zjjn dochtertje in lichten- laayen vlam, staande buiten du bedstede, en het knaapje brandende er in. Waarschijnlijk was het ongeluk ver oorzaakt door het achteloos wegwerpen van een lucifer. Het meisje verkeert thans in zorgelijke», het jongste in hopeloozen toestand. Zioi'ïRzoo, 24 April. Volgens eene door Ge deputeerde Staten van Zeeland gedane opgaaf, bestond de bevolking dezer provincie op den 81 December 11. uit 88,655 mannen en 90,781 vrouwen, te zamen 179,486 personen. lu de Leeuwarder Courant van eergisteren kondigt iemand het overlijden zijner 85-jarige echtgenoot aanmot de zeker niet alledaagschc bijvoeging: „Zwaar treft mij dit; maar met kalmte te berusten in hetgecu wat als vaste wetten der nutuur te beschouwen is, daarin alleen zoek ik mijn troost." Voor een paar dagen ging dc vrouw van een daglooner te Breda, familie bezoeken te Elkamp, met haar eerstgeboren kindje in het voorschoot geknoopt. Toen zij aankwam, bleek liet dat het kind was gestikt. Te Rotterdam is op het einde der vorige maand de eerste steen gelegd van het gebouw der Broeder schap van de Pauselijke Zouaven, hetwelk 40 duizend gulden zal kosten, en waarvan binnen weinige maan den niet slechts de Nederlandsche,maar ook de Pauselijke vlag zal wapperen. Wederom is iemand uit de gevangenis ontslagen, na gedurende zeven maanden daarin preventief opgesloten te zijn geweest. Den 25 Aug. van het vorige jaar waste Staphorst eene jonge dochter van 25 jaar in eene schuur gevonden, geworgd met een touw, waarvan het einde aan een egge, die tegen den muur stond, was vastge maakt. Op het aangezicht waren sporen van bloed. Een nader onderzoek toonde aan, dat de ongelukkige zwanger was. Eerst dacht men aan zelfmoord, doch later viel de verdenking op K. de Boerdie met het meisje verkeering had gehad en bij zijne dorpsgenooten weinig sympathie had. Na gedurende zeven maanden in de gevangenis te hebben doorgebragt is hij Zatuvdag 11. ontslagen. Onder Oostdongeradeel wordt eene oude visschers- weduwe op eigenaardige wijze ondersteund; elders ge boren zou zij om onderstand te ontvangenvan woonplaats moeten veranderen. Dit wenschte zij even min als de meerderheid harër dorpsgenooten. Daarom nemen, op een paar na, de visch-aken, als zij in zee gaan ieder op haar beurt, ééne ade vol hoeken mede; alles wat men daaraan vangt, wordt ten voordeele der weduwe verkocht. Wel een blijk van goedhartigheid en onderling hulpbetoon onder die zeevisschers. In de gewone algemeene vergaderingen vnn stemhebbende ingelanden van na te meldcne polders, gehouden te Babh en Krabbendijke, zijn tor voorziening in dc vacaturen van dijk graven en gezworen, de navolgende heerCD als eandidaten op de voordraolitlijst geplaatst Voor dijkgraaf in den Reiger- bergschcn polder, in plaats van Jan de Jager overleden: lc Pr. Bruijnzeel Jz.2e J. J. van Gorscl, 3eAdr. Blok Cz. Voor dijkgraaf in den Oost-polder, in plaats van Willem van Liere, overleden le Jan WabekejL, 2e Dignis Blok, 3C Jobs. van Liere. Voon'r gezworen in den Maagspolder, in plaats van C. C. Wellemnu, tot dijkgraaf benoemd: le Jacob Blok, 2e Jakob dc Jager, 3e G. Zuidwcg. dendit brugt mij ophot denkbeeld over de verkiezing van een heemraad voor de polders Schouwen, Burgh en Westland. Naar mijn inzien moest de bepaling dat zulk lid gekozen word door twintig der hoogste inge landen ook wel eens herzien worden. Bij de verkiezing van een lid voor de Tweede Kamer is diegene stem- geregtigd, welke ruim 32 aan 's rijks belastingen be taald, terwijl het verkozen lid ƒ2000 of meer tracteinent heeft, terwijl een lid der directie van voornoemden polders ƒ600 geniet. Nu is de vraag, of die wet niet zóó herzien zou kunnen worden, dat diegpne welke 10 bunders' grond bezitook geregtigd was om zijne stem uit te brengen bij de verkiezing van een lid van genoemde directie, liet is toch geene onverschillige zaak wie daartoe gekozen wordt; ieder grondbezitter heeft daar belang bij, maar naar mijn inzien de kleine somtijds nog meer dan de groote. Hierbij kon ook worden ingevoerd de periodieke aftreding om de vjjf of zes jaren zooals in gemeenteraden en in andure vergaderingen plaats beeft Waarbij de aftredenden wederom herkiesbaar zijn, dan zoude het aan het oor deel der steingeregtigden afhangen of de aftredenden wederom herkozen zouden worden, hetgeen veelal in vloed zonde uitoefenen op den verkozene, daar het toch ook voor hem geene onverschillige zaak zoude zijn al of niet herkozen te worden. Zie, mijnheer de Redacteur! met de opname dezer losse gedachten zou U zeker velen uwer lezers ver- pligten, en het. doel van den schrijver mogelijk bereikt worden namelijk wrijving van gedachten over deze voor iederen grondbezitter 200 belangrijke zaak. Schouwen. Ben landbouwer. Zlerikzeoseho IMnrkt<11 van 28 APRIL 1870. Boter van 57f' tot 54 cent per 5 hectogram men. Eg eren van 775 tot 50 cent por 25 stuks. kunnen bezorgd worden aan het Bureau, hoek Schuit- liaven, wijk B. No. 94, des Maandags, Woensdags cn Vrijdags uiterlijk tot des voormiddags IO ure. Later komende blijven dezelve liggen tot het eerst volgende Nommer. De Uitgevers, DE LOOZE WAALE. borigtcn. ITa 1*1 illgon 24- April. Gisteren vertrok van hier per Ilnllschc stoomboot dc eerste groote bezending landverhuizers naar Noord-Amerilca bestaande uit 96 personen Een dezer emigranten was bij den aanvang der reis al zeer onfortuinlijk, aangezien hij zijn portemonnaie, aan papiergeld en wissels 360 bevattende, tusschen het station Zuidhorn en hier had verlo ren. Tot nog toe mogt het niet gelukken het verlorene terug te erlangen. Uit Groningen wordt van 25 April als eene curio siteit gemeld: Gisteren avond bragt eene vrouw, met een der spoortreinen alhier aankomende, vrij wat opschud ding te weeg, daar zij op weg naar de stad, in eene vigelante, een nieuwen wereldburger bet licht deed zien. Gameren 23 April. Hoe noodzakelijk het is krank zinnige menschen onder een behoorlijk en voldoend loezigt te plaatsen en onder goed geleide te vervoeren, leerde ons een treurig voorval heden ochtend. Bij het afvaren der Ticlsche stoomboot Admiraal de Ruijter zag men tegenover den steen oven alhier een vrouw over boord springen en aanstonds spoor loos in de diepte verdwijnen, zoodat alle aangewende pogingen tot redding te vergeefs waren. Later vernam men, dat genoemde vrouw uit Zoelcn kwam cn sedert eenige maanden aan krank Ilet BOjarigc Keetje te Zo. wordt in haar belang aan- j geraden wat minder kwaad van anderen te spreken (laar anders haar naam publiek zal gemaakt worden. i Beter ware het, nu niemand haar meer hebben wil, i dat zij hare eigene gebreken uitbazuinde. Te Sta- venisse zal in Mei ten tooneele gevoerd worden: liet afscheid, terwijl eene dame zal zingen Ik had gedacht te worden eene vrouw, Maar nu zit ik maar zot in het naauw, En nu hij zoo ver toch henen gaat, Raak ik zeker in een gekken staat. De twee boeren-zoons te Z. worden ten tweeden male verzocht, eenige fatsoenlijke meisjes uiet meer te lasteren, daar zij zóó de genegenheid van die meisjes niet kunnen winnen, waar hot dan toch maar om te doen is. Dus: Boertjes! als gij meer wilt spreken, Pas dan beter op uw pligt, Want als gij eens wordt gewogen Dan is ieder veel te ligt. De kerkelijke ontvangers-knecht te Nieuw- werd onlangs aangenaam verrast met een prachtig geschenk bestaande in eene fraaije verzameling bokkings-koppen. Die man behoefde dus zeker niet te klagen dat hij niet kluiven kon; hij was er ook dankbaar voor, en zeide dat alle kerkelijke baa.ntjes smerig zijn. Toen eene oude jonge dochter te B. kwam, dacht zij zoo maar dadelijk een rijken boeren-zoon bij zijn slippen te krijgen door het maar zelf te vragen; maar 'twas mis, cu nu hoeft zij nog geen arbeider; en: rige Hclitvercenig^itiji; VAN J. van dek werf s< e n C. d E O U D E. Elkerzee, 28 April 1870. i .,.1...: 0 Greti'on wel Bruin isse, 29 April 1870. ADRIAAN JÜMELET en MARINA KRIJGER. Voor de vele bljjken van belangstelling ondervonden gedurende en na het overljjden van mijnen geliefden Echtgenoot, de WelEerw. Heer G. J. LETTE, betuig ik, ook namens mijne Kinderen en Kleinkinderen, mijnen iiiiiigfoii dunk. Nieuwerkerk, «Wed. C. J. LETTE, 28 April 187 0. van Groen e weg en. tZ. aan <lou Heer W. S. P R AAG, Geneesheer te COLIJNSPLAA T. Daar ik sedert twee jaar lijdende was aan een oo«ri»a.i»<ïoeiiingf, waardoor mijn linkeroog geheel blind was, en waarvoor ik bij onderscheidene Genees- heeren te vergeefs ben geweest, zoowel te Middelburg als te Utrechtalwaar ik eenigen tijd was en zonder hoop op herstel ben t'huis gekomen zoo heb ik bet aan de volhardende behandeling van den Heer PRAAG met Gods hulp t.e danken dat ik tegenwoordig bijna ge heel liersteM ben, en al mijne gewone werk zaamheden weder kan doen. Wissen kerke, 27 April 187 0. J. MARKUSSE. Een blank gezigt, Maar toch niet mooi Zoo wat een spicht, Met veel getooi; Niet fraai van leest, En wonder stug, Niet vlug van geest, En ook niet vlug; Maar met haar mond, Is zij zeer rap En met de naald Niet al te knap. Ingezondene Stukken. Mijnheer de Redacteur Bij het lezen der nieuwsbladen zag ik menigmaal van wetten, die herzien zijn geworden of zullen wor De ondergeteekende, haar eervol ontslag verzocht en verkregen hebbende als Onder wijzeres aan do Bewaarschool te Zonneinaire, betuigt langs dezen weg haren opregten (lank, in het bijzonder aan de Commissie dier school, voor de vele bewijzen van achting, die zij gedurende zes jaar van dezelve heeft mogen ondervinden en verder in het algemeen aan de ouders, wier kinderen baarbij haar vertrek een aaiidenkcn hebben geschonken. Zierikzee, P. J. RINKLER. 29 April 1870. op ZONDAG 1 MEI, in de Evangelisatiezaal des morgens te ttoii ure, voorganger de Heer JOHN, Evangelist. to Oud-YossemeerZeeland zal voortaan plaats hebben jaarlijks op de tweede I>oii<lei"«l!ï<2' in de maand Junij en volgende dagen van die week en alzoo in dit jaar op den O, IO en 11 *4111111] aanstaande. Burgemeester en Wethouders C. .T. de VULDER van NOORDEN. Be Secretaris A. de GRAAFF, Gz.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1