KERKBOEKEN S BliiiS HYPOTHEEKBANK, T VPO TH EEK BRIE VEN O Stua Is Premie-L een ing. O pen ha re Aanbesteding*. Openbare Verkoop ing, 0 F i f I D I. Eene Broodbakkerij en Kruidenierswinkeli(t 2 tweejarige Ossen, f K IE MEN, (Rijkmakers) Een Woonhuis, Schuur en Erve,ua.ii i n &fczo id, - - n ,-,'rvDi'i 4 Tien Woonhuizen en Erven, TUINEN en GRONDEN, Me ubelaire Gbederen MEEK R A PK IE MEN 3000 N. ponden HOOI; IV Geconfijte Gember FIJNE GENUA OLIE Roode en Witte Bessenwijn Gedistilleerd en Likeuren Colophon of Vernis SIVELPËRSDRÜkkERIJ S N E L P E R S D R U K K E R IJ J. II. I CIIT VI A A '1 illHÏTBlfHs Z11B11III. FINALE SLUITING 29 APRIL. H 0 i, Dames- en Kinder-Hoeden, gesmolten en ongesmolten Vet 'f Abyssinische Bloem van Meza, Fraaije blaauwe INKT langen Turf, beste kwaliteit, VERVOLGBUNDEL. B II B 1 L, B. S. Ochtman Jz. te Zierikzee, V e r v o 1 g h u 11 (1 e I RAMMENAS-BONBONS In de Likeurstokerij 01! \litMI. l\\ 0. JÖI'I'I!, )l ONFEILBAAR Voor tl»' vele, oak stofFeljjke be wij/.en van belangstelling, mij bij mijne - am!>t>4vei*vuiiiiiu:,d<!ii 19 dezer, zoo van buiten als biniu-n deze gememite betoond, betuig ik door dezen injjnen hartelÜl.oii <lanU. Sirjansland, l )A A. DOOGE, 2 5 A p r i 1 1 8 7 0. f II oofdonderwijzer. Die iets to vordi'rcu heeft ot voi*- i- ;illi dull bo b-! vuil wijleil vlejufvrouw A. C. W. E. ISEKBARI II, Weduwe A. A. D.vane, gelieve daarvan opjïniil' ol ï>ot:»lI»»,£' te doen ten mjjnen huize vóór 10 Mei 1870. f M. nu KONING. t Tï 11 c r <1 a i>» onder ilirccti» van Mr. M. HAANTJES, F. N. BOER on .1. O. VAN Ml EROP, K'ieft uit van ƒ1000. ƒ500.-, f 100. - en 50.—, ren tende vijf* pCt., aflosbaar a pari binnen een niet don nemer to bepalen tijd. De renten worden betaald poo senu'.-iter en wel op den 1°. October en 1°. April, terwijl kupltunl o» ronton zijn «i*o- vvnurborü'd door oor.-«t<' Iïjpotlicok <>j> oiirooiroiKt «jood Limioii dit Kijk ijok'ijeii. De Hypotheekbrieven zijn verkrijgbaar ten lieren kantore, Wjjnhaven, Wjjk 2, n°. 238. A De Deurwaarder W. van de LINDE zal, ten verzoeke van den Heer J. de JONGE. Zaakwaarnemer te Ellemeet, op Zatnrdag den 30 April 1870, des morgens 10 ure, op het Hoefje bewoond door P. de Moou te llenessepubliek verkoopen 20 voer KNODSEN -I OSSEN, 1 Vare KOE, drie tweejarige VAARZEN, 2 eenjarige VAARZEN, acht OSSEN. 1 LOOPVARKEN, TIMMERGEREEDSCHAP, ARBEIDERS-GEREEDSCHAP, 2 BEDDEN met toebe- hooivu, 2 HOEKKASTEN, 1 LADETAFEL. 2 TAFELS, 2 KISTEN. STOELEN, TOBBEN, TONNEN, EMMERS, SPI EG EES, SCHILDERIJEN, GLAS-, KOPER-, IJZER-, BLIK- en AARDEWERK, 5 OLIEVATEN en hetgeen verder zal worden geveild. Iloriotft'Ijik llrun.wwvjksolM' LOTEN ai rriiv. ViO. Vier TREKKINGEN in het jaar waarbij PRIJZEN van Thr. 80,000, 10,000, :50,000, v»."5,000, enz. Het Hertogdom BRUNSWIJKeen der finantiëel best gesitueerde Staten van. Europa, is voor deze Lee- ning regtstreeits verbonden. De eerstvolgende TREKKING hoeft plaats l M<d 11^70. M. C. pk CRANE ZOON.y De DIJKSDIRKCTIK dor l'oldera Oosler- en Sirjans land /.ui. HIJDAG 0 MICI 1870, ten Dovpshuize to Uoslerltmd(los morgens ten 11 ure, AANBESTEDEN Hot oiirtorlionrt, <lc'vppl)ptpi-ins;pii ilp vornipuwiiiu van <1p Stepn- fjlooiii"»"-» 14 ij is-, Urara-pu A:ii-<l<- wprlrpnMini «Ir- Zpowprliijjoii <Ioi- Poldprs (Dienst ÏSTO/Tl). Bestek en Voorwaarden liggen ter lezing ton Dorps- huize voornoemd, kij JAN VIJVERBERG te Viane en to Zierikzee ton kantore van den Ontvanger-Griffier. Aiuiwtiziug der Welken geschiedt WOENS DAG 4 MEI bevorens (10 ure). OosïtBtAsn, 20 April 1870. De Dijksdirectic voornoemd (get.) J. BOUMAN, Dijkgraaf. de JONGE, Ontv.-Gri/jiir. A op Woensdag don 4 Mei 1870, 's voormiddag* 10 ure, doch van het VKÏtü eerst des namiddags 1 ure, op het Hoefje, alsnog bewoond door den eerzamen JAN BREASna bij het Dorp Wissenkerke, (EilandNoord- Beveland) van Divers A3 ÏJiVIX VICK, van beste qualiteit, waar onder 7' extra bsmtgevende Melkkoei- jen. 1 vare Koe4 Vaarzen en 3 Kal- ■vei*:-; voorts een Woolijmttvil (bruine Merrie), 2 Varkens, 2 Karnboinlen 1 iïuit'vva- jj-en, 1 31enwa{» eii, 1 Ploej;6 1C«*'«><'bi en verder Uouw-, zoo mede eene partij jVIoIL- {jereeilsehai». Nadere inlichtingen te bekomen ten Kantore van den Notaris L. van der MOER, te Colijnsplaat, j De Notaris J. M. B0UV1N zal, op Vrijdag den 10 Junij 1870, \s voor- middags ten 10 urein de Con certzaal te Zierikzeeten verzoeke van den VVelEd. Heer S. iie JONGE MIJLOCK IIOUWERpubliek pre senteren te verkoopen EENE KAPITALE IDe Notaris Mr. C. VAN DER LEK DE GLERCQ zal, ten verzoeke van M. WIL- LEMSE c. s.op Vrjplaij April 1f<70 <le« namidilajj.-!» ton I (in plaats van 'smiddags 12 uur), in de Herberg van K. STEUR, te Serooskerkepubliek verkoopen: met WOONHUIS, ÖCIITJTTK, BAK- KEET en verderen TTMMKK met daarbij behoorende BOUW- oaa AVICïXj-A-TN'IXEIX «mi rrïJIIV, zamen groot 37 B. 02 R. alles staande en gelegen onder de gemeente Nicuioerkerk in Duive- iand, (Zeeland)thans in pacht bij O. van NIEUWEN- HUIJSEN, tot en met 1871 en zulks eerst in perceelen en daarna in combinatiën nader bij uittegeven Cata logussen omschreven. Informatiën te bekomen op de kantoren van den Heer D. Q. MULOCK HOUWER en genoemden Notaris te Zierikzee. UIT DE H A?JD ïT KOOP! waarvan de helft der koopsom als eerste Hypotheek op gevestigd kan blijven. Adres met franco brieven onder letter F, aan de Uitgevers dezes. te koop bij M. MOL onder St.-Maartensdijk. Brieven franco. TE KOOP*. wassende in nieuwe zware Weigrond, buitengewoon op de haven. Franco te bevragen bij D. de LUObr te Colijnsplaat. O te Serooskerke, sectie A, no. 119 en 120, groot 04 Roe den 02 Ellen. De Notaris J. M. BOUVIN zal op Vrijdag den 29 April 1870. 's namiddags ten 1 ure, Schoonzichtbewoond door L. Vermunt, op de Nieuwe Haven, te Zierikzee, publiek presenteren te verkoopen staande en gelegen op de Scheepstimmerdgk in de Molenstraatin net Lange Groenendaal en op de Sint- Joostineet, te Zierikzee. Nadere informatiën te bekomen ten Kantore van genoemden Notaris. f-j) De Notaris Mr. C. VAN DER LEK DE CLERCQ zal, op Zaturdag 30 April 1870, des voormiddags 11 ure. in de Herberg van C. ÏIaack, te Bruinisse, publiek verkoopen EENIGE PERCEELEN zeer geschikt om te bouwen gelegen nabij den Achterweg te Bruinisse, sectie C. Nos. 107, 108, 109, 110 en 666. groot 26 Roeden 30 Ellen. a Breeder bij billetteu omschreven. De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal, ten verzoeke van LEENDERT de GROENE, op Woensdag den 4 Mei 1870 (in plaats l van 's namiddags ten 3 ure '.s inorgens ton O uro, aan de Schuur van S. KISTER te Nieu- verkerkpubliek presenteren te verkoopen: 1 PAARD, eenige VARKENS, 1 BAROUCHET, 1 WAG ENTJE op Voeren, 1 KAR met HUIF, 1 DRIE LINGWAGEN, 1 WINDMOLEN, 1 WATERBAK. 1 ADDER. 1 Engelsch GAREEL en TUIG, 1 GEESEL- STEEN, I Molt>fol<oo, ZEEFTEN RIEKEN. VORKEN, 400 bossen TARWE-STROO, ongeveer 25 voeren goede MEST en eene partij bestaanile in: TAFHLS, STOELEN, SPIEGELS, SCHIL- DE RIJEN, 1 KABINET, 1 KLEERKAST, 1 POTTEN- KAST,2TOONBANKEN, 1 BAROMETER 1 KAGCHEL, I BALANS met-SCHALEN, eenig GLAS- en AARDE WERK en meer andere Roerende Goederen. TE koop: mooie S- cn Bjarijje uit de „Heiiriëtta-Pokler." Te bevragen bij C. van WESTEN, Zuidhoek. vrage: T E K 0 0 PI - te bevragen bijlMAN WESTERWEEL to Brouwershaven. lmte QIJAXATEIT per pot, per kist. /*0.J"!*0 per tleseli. A. BUIJZE Mi. OBDEATIX-WIJN, in alle soorten. GENUA- en TAFEL-OLY, van bet laatste gewas tot BILLIJKE PRIJZEN liij de maat en in flacons. Fijne en g^eurijj'o T II E F van af 75 Cent tot ƒ2,50 waarbij bijzonder uitmunt de soorten van ƒ1,25 en ƒ1,50. Surinaamsclie liOFFÏJ. Geel Preanger KOFFIJ. .Jiivs» KOFFIJ en meerdere soorten worden dagelijks verseli jjebraml afgeleverd bij u XI. O. KEIDEL, 1/A Oude Haven, naast de Beurs. voor nutte of voel»tig'e muren, verkrijgbaar bij A. GUDDE, Schuithaven te Zierikzee. J MEELSTKAAT, Wijle 13No. G5. De ondergeteekenden hebben de eer hunnen geachten begunstigers te informeeren dat zij hunne die tot dus verre was gevestigd in het huis bewoond door den Heer P. de LOOZE, hebben overgel ragt, het door hen daarvoor nieuw ingerigte lokaal in de A.ATT te Zierikzee Wille 13. INo. Bij bovenstaande kennisgeving nemen zij de vrijheid zich bij vernieuwing beleefd aan te bevelen, Scvurj,, net Werk en billyke Frijnen worden verzekerd. g OCHTMAN Jz. ZIERIKZEE 25 APRIL 1870. F. A. PIETERSE. A. M. E. van DISHOECK LOOZE Sc COMp verst De nog voorhanden zijnde Goederenbenevens een groote partij di appen, zullen tot ongehoorde Lage Prijzen worden opgeruimd Allen die iets te vorderen hebben van worden beleefd verzocht opgave of sa JOSI. OCHTMAN. De ondergeteeltencle bei-igt den OA7- VANGST dei' NIEUWSTE MODELLEN van JL.IISrrXCr^, BLOEMEN enz. enz., welke van heden af ter be/igtigin^ zijn gesteld. L. N1VELLE, Oude Haven. Dopr <le verjjrooünjj y:u D s/ju BIEHKELDÉR berigt de ondergeteekende hij, behalve zijn van oiuls wel bekend <lubl>el Frinccssobiorthans ook verkoopt ENKEL PRINCESSE - a ƒ0,11 en Noord-Braba ih! «cJi G erwt o-X3 i e 1* a 0,10 «Ie llewch, terwijl het van allé soorten, ook op halve jlesschen en fust is te bekomen. A M. F. O. JT>IC KATER. V E Ui S C TI a 30 Cts. per 5 ons Zierikzee. 9 per 25 pond a 25 Cts. te bekomen bij A. SCHELL, VerrenieuivstraatP>, 107. beter bekend onder den naam van Xi<»\ul<ïaitu Arabica, is een versterkend ligtverteerbaar voedsel. Wordt gebruikt tot herstel van zieken en zwakken. In pakjes van een Engelsch pond a 80 Cents, waarbij prospectus en gebruiksaanwijzingverkrijgbaar bij Q IX. O. ItEIDEL. HH. boekdrukkers en binders, linieer-inrigtingen handelaars in schrijfbehoeften worden opmerkzaam gemaakt op het £»'<*ïSiïiLl-:olïjlt 011 goedkoop daarstellen van een nieuw soort blaauwe welke goed vloeit, spoedig droogt en niet afgeeft; men vervaardigd dezelve van Biuko\^ nieuw gebreveteerd Keizerlijk papier blaauw. JACQ. PILARTZ MICKLER, te Amsterdam. Aanvrage om inlichtingen en bestellingen franco proelhionstcriw ad 60 cents verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent voor Zeeland te Goes 5 f C. J. KOOMAN. Verbruikers in 't groot genieten i'iiïm rabat. Sebipper J. I>XU VFSXES berigt aan zijne geachte begunstigers, dat hij alhier gearriveerd is met eene liggende in de Oude Haven. ik In den Boekwinkel van P. de LOOZE is verkrijg baarden Vervolgbundel op de Xüviiii- «*;e!ïi$ol»o Gezangen gedrukt in het kleinst mogelijk formaat en gebonden in een net bruinlederen stempel-bandjeverguld op snee. Pi-iis T S C e 111 sa. U Bij den Boekhandelaar zijn voorhanden ill VERSCHILLENDE FORMATEN met en zonder den oj> ile Evsinselisolio GEZANGEN. Hij beveelt zich beleefdelijk aanook tot het op nieuw ïiiï>ï:»<lon derzelve. aK tegen Hoesten, Kool- en Borstaandoe- ningen van C. A. C. FISCHER hij Frankfort a/d Main, verkrijgbaar in doosjes van GO en 40 Ot., J. M. GASILLE, P. GASILLE, en B. GELEINSE, J te Zierikzee. te Ylissingente Haamstede. of ver»cliuldij«jd zijn aan J. H. UCHTMAN tulii»«i* te doen vóór den 29sten dezer. to bekomen soorten van Li keuren Bitter»GtmeverBran dewvjn, Koode-, Zwarte- en Witte Aalbessenwïjn. Zierikzee. tegen Hoest, Heeschlieid, Aandoeningen dei- Borst,' enz., mag een middel genoemd worden, dat voor' eenige jaren reeds in den handel gebragt, zich althans in den laatsten tijd getuige de enorm wordende consumtieonder alle standeneen aantal van vrienden heeft weten te verschaffen,' Geen wonder! er bestaat ook wel geen middel z eenvoudig en gemakkelijk in het gebruik, zóó min kostbaar en zóó zeker van het gewenschtc resultaat aan de TG<-li t«-, Gejrateiitcerde M-'LT^K-ÏTOjNTTOIVrsvan den Hofleve rancier JOHANN HOFF, te Berlijn. In blnauvre, niet Geele Pakjes (met hand- teekening: „JOHANN HOFF" voorzien) verkrijg- j baar a 30 Cts, het Pakje hij: JOIIANJi IIOFF 89 Centraal-Dépot, Smalle Bloemraarkt bij de Stilsteeg, F, 154, te Amsterdam. ITo«(«l-l>t;j>rtt voor geheel Zeeland M. F. C. DE EATER te Zierikzee. Oi'-pèt,-:Middelburg J. SNOEP Ir./- Vlis ringen P. GASILLE. Goes D. A. OERI/EMANS. Schoondijke k. van OVERBEEKE. Corlqene J. de DIE. Wissenkerke M. P. BROEKES.' Aanvragen tot Dépots franco aan den Heer de KATER te W: Hl e rigten. V (9;!s .1?TiJls) l> -ï. -i 1 -i- .'i'i :üs -l! -i. i&fc üf -i-ï; £3.^ Wordt gevraagd in den Anna-Jacoba-Polk gemeente St.-Philipsland een .JaVtS-TCIi, ervaren i het scliieteii van hazen en patrijzen en in sta om ook andere werkzaamheden te verrigten. Diegenen die de uoodige geschiktheid bezitten 0 ook al« oiiliezoldig-il R jjhs-TcUlwaclitc werkzaam te kunnen zijn, zullen de voorkeur geniete Men vervoege zich in persoon, voorzien van bewijze van goed gedrag en bekwaamheidbij den Direct, in genoemden Polder. j SS- Men verlangd in den Anna-Jacoba-Poldtl gemeente St.-Philipsland, een ÉSOXXA.A.l^ïXlUïl X3XÜI3., in alle opzigten voor zijn vak bekwaam. Men vervoege zich in persoon, voorzien van bewij, van goed gedrag en bekwaamheid bij den Directei in genoemden Polder. A STAMPER. Personen die genegen zijn om te dingen naar betrekking van STAMPER, in de Meestoi „DE IIOOP" te Nieuwer kerk, wenden zich te dien ein. vóór den 10 Mei a. s. tot den Boekhouder dier Stoof Iemand, genegen zijnde het X3A.KIXE te leeren, kan DADELIJK geplaatst worden, bij P. VERiSCIlUURE, Bakker en Winkelier te Cats. Brier franco doch liefst in persoon. H. Godsdienst. GEVRAAGDom dadelijk in dienst komen, twee bekwame Timmcrmauwk neolit- tegen goed loon. Adres bij J. MOSSELMAN, Tim ine man te Nieuwe Tonge. H 0 TERSTOND BENOODIGD Feu SCHILDERS-KNECHT tot October vast werk, bij L. C. RIDDERHOF te Si ii Annaland. Brieven franco. Met 1 MEI een tweede SCHU PERSKNECHT benoodigd bij J. van HAVE te Sirjansland. TERSTOND eene 13TEIVÖT31EI1 benoodigdte bevragen bij de Uitgevers dezes. TERSTOND BENOODIGD: TCene BIJRGXO! I-DIENSTMEID die goed met de asch kan omgaan, bij BöCKLING, op den Dam te Zierikzee. M T E R S T O N D eeu BURGER-DIENSTMEISJ1 benoodigd beneden de 16 jaar. Te bevragen bij Uitgevers dezes. Gedrukt hij de firma: DE LOOZE COMÏ

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2