Donderdag 28 April 1870. o. 2765. B E R I G T 26sl° Jaarg. LEI' den n, lesturen en Administratiën. 44 N 0 ♦LONGZIEKTE. 1ST II Kennisgevi n g. K e n n i s g e v i n g. Nieuwstijdingen. TDnitsr hiring. 23-elgi re. M eek rap-Be richt. van Middelburg en Zierikzee. ZllltlkZIIStlll NIEUWSBODE. aartij uimci_ pe uitgevers van don Zierikzeesclien Nieuwsbode bij deze, dat de verplaatsing der drukkerij in Z f Been verband staat met de uitgave van dit blad, "aarvan liet BUREAU {jovosti^cl l>lyft U den hoek van de Schuithaven, wijk B. No. 94. zoo- at alle brieven, ingezonden stukken en ADVER- •ETVTlKlV, voor de Nieuwsbode bestemd, aldaar loeten bezorgd worden. De inzending der ad verten tien kan geschieden tot »s Maandags-Woensdags- en Vrijdags morgens ten 0 ure; later komende blijven dezelve liggen tot het eist volgend No mm er. De Uitgevers 1>E LOOZE WAALE. Majesteit de liooge Oil. izonden. lENOODli voorhand fJ<E MA Ta Staten zal D aanstaz te spreken sttaml M. Aü1 s; zijnde 'rkslan valscli ers dan I? E K E N I) M AKIN GS-. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- \iczee maken bekend dat de IiOiig'zickte omler et Runilvec is uitgebroken in de gemeente Heawerkerk. Zij waarschuwen mitsdien alle Veehouders deze gemeente en 1>evoloxi limi aan: 1.° Om tegen deze verwoestende ziekte op hunne hoede 4e zijn hun vee steeds zooveel mogelijk afgezonderd en buiten gemeenschap met ander vee te houden, zich vooreerst van den aankoop van vee te onthoudeu en geen vee van anderen op hunne stallen of weiden toe te laten. Om van het ontstaan van eenige ziekte onder hun vee dadelijk aan den Burgemeester kennis te ge ven, terwijl het verzuim daarvan hen aan de boete en gevangenisstraf zal bloot stellendaartegen bij wetboek van strafregt bedreigd. Om zichingeval van liet ontstaan der ziekte onder hun vee, naar de aanwijzing van het open baar gezag en naar die der Vee-artsen stiptelijk te gedragen en in alles het van hen gevorderd wordende te volbrengen, alsmede om alles te vermijden wat strekken kan om de ziekte te doen ontstaan en voort te planten onder voorhouding dat de afwijking of verzuim hiervan volgens art. 10 der wet van den 30 Mei 1840 (Staatsblad no. 16), hun het genot zoude doen verliezen van de tegemoetkoming, welke voor het verlies van het tengevolge der longziekte omgekomen of af gemaakte vee uit het fonds van den Landbouw wordt verstrekt, onverminderd de straffen die hun, als de besmetting hebbende voortgeplant, volgens de bestaande wetten zouden kunnen worden opgelegd. Zierikzee, den 25 April 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. E M S E E| de zout van de K o n i n i I h e olsbronn door te\ is Catarr erslijmiri slechte lijs verter van onverval 3 de L0( gon naar de Mee te dien dier St< De VOORZITTER van den Gemeenteraad te Zierikzee engt ter openbare kennis dat de kiezerslijsten voor !en van de Tweede Kamer der Staten-Generaalde nnciale Staten en den Gemeenteraad op heden door zijn gesloten, op nieuw aangeplakt, en op de retarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage nedergélegdovereenkomstig art. 31 der kieswet. Ziekikzee, den 20 April 1870. B. C. CAU. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis de Ingezetenen dat er op Vrijdag den 29 dezer, namiddags te zes ure, op het Raadhuis alhier openbare Vergadering van den Gemeente-Raad gehouden worden. Zierikzee, den 25 April 1870. De Burgemeester B. C. C A U. rt 01erbelangrj.jkste berigten zijn ingekomen van den '^ingenieur Lecointre, aangaande zijne onderzoekin- rondom het Suez-kanaal. Hij houdt zich overtuigd plaats te hebben gevonden waar Mozes met de lelieten door de Roode zee is getrokken, en houdt voor de bekende Bittermeeren. Blijkbaar behoor- zij" oudtijds tot de Schelfzee, maar zijn er door 'ooging van den bodem van afgescheidenen het tampende water liet daar eene lange en dikke zout ig achter. Die bank lost zich nu door het water Ier op en Lecointre meentdat boringen in den nd daar nog de overblijfselen zonden terugvinden de wapenen en wapenrustingen der Egyptenaren, daar ter plaatse verdronken en in liet slib begra- zijn. Twee Jezuiten. Pater Rosa, een voornaam letterkun- en de beroemde pater Sechi, de grootste sterre- dige dezer eeuw. hebben, het voorbeeld van Pater cinthe volgende, hun klooster te Ferrara verlaten. Een Fransch blad maakt gewag van de ontdekking eener nisdand te Pontoise. Een provinciaal, Jean Ron, 'jne gehccle familie zijn in de omstreken van Parijs ver- J 'd, in stukken gesneden en in verscheidene kisten per spoor VA.A-I pedieerd. Ou den boulevard Richard Lenoir werden dc over- 1KK don, bij Bri SOH J. van 'IETNylijke to Zier COMP. den ontdekt. dSenc Duitsche naaldenfabriek werd onlangs met een be zoek van den koning van Pruissen vereerd. De vorst beschouwde de haarfijne naalden, die men hem daar liet zien, mr-t opmerk zaamheid en gaf zijne verbazing ter kennen over het feit dat men in een zoo dun stukje staal nog een gat kon maken. Een werkman vroeg toen een hoofdhaar van den monarch te mogen hebben, aan vvellc verzoek de koning ghmlagchcnd vol deed. De man plaatste het haar een oogenblik onder een ma chine en wie beschrijft de verwondering van den vorst, toen hij den man daarna een dunnen draad door zijn haar zag steken en de nieuwerwetschc naald hein met eene buiging overhandigd werd. Weenon en omstreken zitten sedert twee dagen zonder broodde bakkersknechts hebben op een gegeven oogenblik met eene opmerkelijke eenstemmigheid allen het werk gestaakt, en 000,000 meusehen zijn genoodzaakt oud brood te eten zoolang het duurt en daarna andere levensmiddelen zich aan te schaffen. De Regeering heeft terstond aan brigades uil. dc militaire bak kerijen bevel gegeven oin in dezen nood tijdelijk te voorzien, het spreekt au zelf dat de handen niet toereikend zijn. De orde is nergens gestoord, maar dc troepen zijn geconsigneerd ten einde gereed te zijn zoodra er geweld wordt gepleegd. Z. M. do koning heeft gratie verleend aan Dessous- le-Moustier, ter dood veroordeeld wegens het vermoor den der drie gebroeders Thirion en het vergiftigen van zijne vrouw, en die straf veranderd in levenslangen dwangarbeid. Ecu vrij aanzienlijke schat werd in (Ie vorige week door een boer opgegraven iu de nabijheid van. Aken, Hij was bezig den wortel van een ouden booin te rooijei»toen zijn houweel stuitte op een voorwerp, dat klonk als metaal; 't bleek te zijn een vierkante, met ijzer beslagen en goed gesloten koffer. De boor haastte zich den koffer door middel van zijn houweel te openen, en vond dien gevuld met goudstukken, dragende het borstbeeld van bodewijk XVI. Met bedrag dier vondst wordt geschat op 80,000 franks. Het Journal de Charleroi zegt het volgende: Men meldt uit Sirie eene daad van ongcloofelfjke barbaarsch- heid. Eene arme vrouw, moeder van zeven kinderen, werd eenigen tijd geleden veroordeeld tut 20 francs boete, of in gebreke van betaling tot 3 dagen gevangenisstraf. Den 26 Maart kwamen de gendarmen van Beaumont bij haar, en dwongen haar heil te volgen Zes van hare kinderen waren op dat oogenblik aangetast door dc pokken, aan de oudste waren reeds de sacramenten der kerk toegediend. In weerwil der sineekingen en der tranen der ongelukkige moeder bleven de gendarmen onvermurwbaar. Te vergeefs zegt de Union stelde zij hnn voor oogeuhoe ieder baar huis ont vluchtte, daar de pokken er heerschten, dat zij alleen was om hare kinderen op te passen, dut zij in de laatste zes dagen niet had geslapen en dal zij uiterst vermoeid was dat haar man, die pas hersteld was van de typhus, des daags werkte om iels te verdienen en 's nachts moest slapen, dat, indien men haar van hare kinderen wegvoerde, zij bij hare terug komst gestorven zouden zijn. Niets hifelp. Men verzekert ons zelfs, dat, toen de moeder het huis van den doctor die hare kinderen onder behandeling had voorbij kwam men haar weigerde er binnen te gaan. Zoo groot is de wreedheid der wetten. Zufcplieii 20 April. Door den algeineenen kerke- raacl der hervormde gemeente alhier, is besloten: a. bij de synode aan te dringen om stappen te doen tot verzekering van de handhaving der Zondagswetb. zich bij missieve tot den gemeenteraad of het dagelijksch bestuur te wenden om een betere uitvoering van ge noemde wet aan te vragenen c. de afdeelingen van andere kerkgenootschappen in deze stad uit te noodigen, zich mede tot het stedelijk bestuur te wenden tot het sub. b. vermelde doel. Een bakker te Warns, in Friesland, die bij zijn huis eeri hoop takkebossen had liggen, merkte al spoe dig, dat ze daar niet veilig lagen, want voor en na miste hij er een klein gedeelte van. Hij kreeg wel vermoeden op zekeren persoon doch zekerheid had hij nog niet. Nu kwam hij op den volgenden inval. Hij boorde in de dikste takken eenige gaatjes, vulde die met buskruid stopte ze netjes digt en legde dit verraderlijke hout weer neer, alsof er niets meê gebeurd was. En wat geschiedde nu Den volgenden nacht toen onze bakker pas was ingeslapen werd hij ver schrikt wakker ten gevolge een er geweldige ontploffing, die hem en ook de andere buren het bed uitdreef en naar do plaats des onheils deed spoeden. En wat ont dekte men Dat bij een buurman plotseling met een vervaarlijk geraas de kagchel uit elkaar was gevlogen, doch gelukkig zonder brand te veroorzaken. Men stond versteld, wat dit toch wezen mogt! Daar had zeker de duivel in gezeten dacht men algemeen. Maar de bakker, die, ofschoon wel wat roekeloos, zoo vernuf tig van buskruid gebruik had gemaaktom den dief te ontdekken wist nu met zekerheid waar zijn hout gebleven was. XV erlioiKljnn, 25 April. LI. Vrijdag omstreeks één uur had er eene vrecselijke opschudding plaats. Het klokkengelui gepaard met het geroep //brand," bragt ieder op de been. Naar de plaats des onheils gesneld zijnde, mogt men zich verheugen niets te ziendan een weinig asch, ontstaan door het verbranden van een geitenhok. Één dier was jammerlijk een1 prooi der vlam men geworden. Gelukkig liep het goed af, daar de brandspuit, waarschijnlijk door de droogte, onbruikbaar was. De inboedel was niet verzekerd. Oorzaak onbekend. 25 April. De Provinciale Staten van Zeeland ^lieblien heden de behandeling ten einde gebrngt van het ontvfcrp-roglemcnt op het hcstnnr van den polder Wal cheren. Dit reglement ismet de daarin gemaakte wijzigin gen in zijn geheel met 24 tegen 4 stemmen goedgekeurd. Tegen stemden de heeren de Jonge van EllcmeetSnijder, de Smidt en Verhagen. Tot griffier bij de Gedeputeerde Staten van Zeeland is met algemcene stemmen benoemd de lieer Mr. J. P, I. Butenx, van Heiukensziuitl. Wisstmkorke, 21 April. Heden genoot de heer M. Markusse Abrz. het genoegen zijne 25jarige ambts bediening als lid van den gemeenteraad alhier, te mogen vieren. De raadsleden met de ingezetenen zoowel van Cam- perland als die van Wissenkerke, hebben zich op onder scheiden wijzen beijverd om van hunne belangstelling in dezen te doen blijken en hebben zeer vele sprekende bewijzen geleverd dat zij den jubilaris hoogachten en welverdiende eer weten op prijs te stellen. St.-A uiihIsukI 26 April. Heden is de long ziekte onder het rundvee uitgebroken op de hofstede van den heer L. Bierens in deze gemeente. Deze hof stede grenst aan die van F. Witthouckalwaar vóór twee maanden diezelfde ziekte is uitgebroken en waar alstoen al het vee is onteigend en afgemaakt. Kerk wervo 25 April. Op den 25 April 1845 werden in deze gemeente cle vier volgende huweljjken voltrokken: 1°. Pieter Berrevoets met Neeltje Verton; 2°. llubrecht Natte met Lena Seharre; 3°. Joost Rotte met Willemina Kloet en 4°. Cornelis Strooband met Jacouiina Ringelberg. Deze personen zijn allen nog in deze gemeente woonachtig en hebben heden hun vijf entwintigjarig huwelijksfeest gevierd. Voorzeker wel eene bijzonderheiden dat op eene bevolking van slechts 600 zielen. Ziei-iltaseo26 April. Z. M.de verdiensten willende erkennen en beloonen van de officieren en schepelingen der zeemagt, zoomede die van officieren en onderofficieren van liet garnizoen te St. Georgo d1 Elmina, die gedurende de maanden Nov., Dec. en Jan. 11. bij dc krijgsoperatiën ter Kust van Gunea zich bijzonder hebben onderscheiden heeft goedgevonden bij besluit van den 23 dezer verscheidenen hunner te be noemen tot ridders van de Militaire Willemsorde 3de en 4de klasse en bepaald, dat bij afzonderlijke dagorder, zoowel hier te lande als in de overzeesche bezittingen ter zake voorschreven o. a. eervol zal worden vermeld: de adelborst 1ste klasse J. A. Kloek. Door Burgemeester en Wethouders is op heden benoemd tot tnrftonder: Johannes Schoenmakers. Men schrijft uit üuiveland: Voor geruimen tijd is, gelijk gemeld is, eene poging mislukt om gelden bijeen te brengen voor een rijweg over den dam, genaamd T Verste Sas, tusschen Drei- schor en Nieuwerkerk. De Burgemeester van Oosterland. die aan het hoofd der commissie stond heeft na het mislukken van het plan zijn mandaat nedergelegd waarna de zaak echter weer met moed is opgevat dooi den Wethouder C. A. Brouwerlandbouwer teOosterland. Deze heeft eene inteekenlijst geopend om te trachten de kosten van aanleg en een kapitaaltje voor de kosten v in onderhoud bijeen te brengen. De gemeenteraad van Nieitwerkerk ondersteunt echter alweder het plan niet, noch met geld noch met iets anders. In Dreisohor daarentegen is de deelneming vrij algemeenen ook in Nieuwerkerk zijn er ook in den Raad enkelendie het belang hunner gemeente beter begrijpen. Het voor den aanleg alleen benoodigde kapitaal is reeds dubbel aanwezig. Men krijgt clan ook wederom nieuwen moed, en het nitzigt is nog niet verloren, dat een toestand zal ophouden als de bestaande waarbij do bewoners van Nieuwerkerkals zij op 1 a 2 duizend ellen de klok van Dreisclior kunnen hooren slaan die plaats niet kun nen bereiken dan langs een omvang van ligt 15 duizend ellen, 't Is ondenkbaar, dat men hier nog lang de waar heid dat tjjd geld is, zoo deerlijk zou blijven miskennen om de bekorting van den weg tusschen twee dorpen tot op veel minder dan 1 van 't geen hij vroeger was eeti som van eenige honderde guldens niet waard te achten. Te Steenbergen zijn bij den heer L. V. drie run deren gestorven waarschijnlijk vergiftigd door het snoeisel van boomen en heesters, dat men onvoorzig- tig onder hun bereik had neergeworpen. Wij vernemen, dat het geschenk aan H. K. H. Prinses Maria der Nederlanden, ter gelegenheid van haar huwelijk, bestaan zal in een Bijbel, en voorts, dat de bijdrage per persoon, om het geschenk nationaal te maken op 10 ets. gesteld is. Bij de overhandiging van het cadeau zal een album gevoegd worden, behelzende de namen der inschrijvers. In The Press van Philadelphia komt het volgende voor omtrent de misleide Nederlandsche emigranten, waarvan vroeger is gewaagd »Men herïgt, dat eene Holluhdsche kolonie, in hel graafschap Amelia, in den Staat Virginie, in grooten nood ver keert. Door dezen lieden hoog loon voor te spiegelen heeft men heil bewogen hun vaderland te verlaten. Een tijd lang werden deze verwachtingen vervuld en ging alles goed. Thans echter, na een verblijf van een jaar, bevinden zij zich, 300 in getal, geheel ontdaan van hulpmiddelen, te midden van vreem delingen, wier liefdadigheid hun de noodzakelijkste levensmid delen moet verschaffen. De »c.ounty court" van Amelia heeft eene som van D. 500 afgezonderd voor tijdelijken onderstand dezer kolonie,'1 Het schijnt niet overbodig op te merken, dat landverhuizing naar de Zuidelijke Staten der Unie, waartoe ook Virginie be hoort, ofschoon door sommigen voorgestaan, door bevoegden steeds wordt ontraden. gaan wonen in een land waar geen beeren zijn. Eene boercn-dochter onder 's Gravenpolder heeft in vroeger tijd twee maal hare bruilofts-kleêren laten maken, zonder die noodig te hebben. Nu echter is zij gelukkiger geweest, en voor de derde maal tfeoft zij dit pakje noodig gehad. Zij is wel wat oudmaar men ziet hier weêr: oud mal, bovenal. De dochter uit eene herberg te C. is zoo ver zot op eeu timmerman dut zij nog dol zal worden; maar zij zegt: Moeder wil er over zwijgen, Want ik kan hem toch niet krijgen Tweemaal heb ik laten vragen, Of hij niet eens op komt dagen. Maar nu wordt er reeds verteld: 'tls een jufvrouw zonder geld; En nu met zijn klein verstand, Wijst hjj mij maar van de hand. Twee dametjes te T. worden verzocht, zulke onwaar heden niet uit te kramen, anders kan er van hem gezegd worden, dat hunne monden wat lang zijn. Eene dienst bode aldaar zoude beter doen, zulke fijne kleêren niet te dragen, en hare moeder zoo veel armoêniette laten lijden. Rotterdam, 25 April 1870. De aanbiedingen waren heden klein, de vraagprijzen in enkele gevallen iets lager. Goede onb. werden door sommigen tot ƒ25 ÈL ƒ26 gepresenteerd. Er was iets meer vraag, maar dit bepaalde zich tot de beste soorten. Mindere kwaliteiten zijn zoo goed als niet te plaatsen. Op aanstaanden Maandag 2 Mei zullen alhier publiek worden geveild Ca. 21,000 kilo 2 jarige Racijn, teelt 1869, afkomstig uit de Wilholmina-Polderde kwaliteit wordt door de makelaars beschreven, als zeer goed en de waarde door hen getaxeerd op ca.^/^l1/-, a ƒ22,gewone veilings conditie. Gomong;(le Lorijjtoïii. Eenige windmannen te Sint. hebben het met Pasehen maar stormachtig laten afloopen fatsoen was er niet voel aan te zien, dat men ook maar zelden vindt bij: Twee slagters beide schuine mannen, Met nog een zotook gek genoeg Een bakker maakte ook zijn plannen Die zich dan ook zeer wild gedroeg. T Zijn kale hoeren al te garen En hun verstand was op den hol Het kwam alleen maar door den klaren, Die maakte al die kerels dol. Vijf jongens te Colijnsplaat worden aangeraden niet meer met jonge dochters in de consistorie verga dering te hondendaar zij er dan in zullen worden opgesloten tot den volgenden Zondag. Eene moe der met hare dochter te B. moesten wat minder staan gapen als zij op hun werk zijnwant de voorbijgan gers zien hunne luiheid. Iemand te Z. zegt, dat hij zijn werkelijke schuld wel zou willen verruilen voor werkelijke schuld op het Grootboek, dan zou hij op een buitentje Burgerlijke Staiul te Zierikzee. geboren: 7 April. Eene dochter van J. Gloude en D. Enzlin. -- Een zoon van B. Goedegebure en M. de Ronde. Eene dochter van G. Kok en G. Zekvelt. 8 dito. Een zoon van I. C. Vroone en A. Stolp. Een zoon van J. de Does en R. van Bloppoel. Een zoon van J. Lindhont en E. Moelij leer. 9 dito. Een zoon van M. J. Ra via en M. Nestelaar. - Eene dochter van A. Vos en J. La- rooij. 10 dito. Een zoon van F. Maijs en N. Cap- pelle. 11 dito. Een zoon van A. Buijze en N. A. Monnee. 13 dito. iKene dochter van K. Brandenburg en J. Tabernee. §14 dito. Een zoon van J. van Nieuwen- huizen en M. de Wit. 16 dito. Een zoon van G. van Schcndel en J. de Wit. 17 dito. Eene dochter van C. den Boer en M. Koole. Eene dochter van W. Hoe der en M. van den Ende. Een zoon van A. W. Dekker en M. S. Friend. 18 dito. Eene dochter van J. Juijn en J. Kroon. Eene dochter van C. J. van den Bout en J. J. Doeleman. 20 dito. Een zoon van G. Verkaart en M. de Bie. Eene dochter van J. Schillemans en W. Kanaar. Een zoon van P. van Tiggelhoven on K. Gerloo. Eene dochter van A. In den Bosch en E. Wetting. 21 dito. Een zoon van H. van Tigchelho- ven en J. Bos. gehuwd: 13 April. H. van der Klift, jm. en M. Vioegop, jd. 20 dito. M. Ujjl, jm. en M. K. Flikweert, jd. overleden: 10 April. T. van den Bout, oud ruim 32 jaar, man van M. A. Kenters. C. Beneker, oud 12 jaar, d. 17 dito. P. J. Gilde, oud 11 jaar, zoon. M. S. Missel, oud 76 jaar, Wed. van J. J. Thiele. 20 dito. W. Kanaar, oud 31 jaar, vrouw van J. Schillemans. 21 dito. P. Schillemans, oud 1 dag, dochter. SPOORBOOTDIENST Corresponderende op den Staatssspoorvveg'. A P R I L 187 O. Van MIDDELBURG: Van ZIERIKZEE: Dond. 28'gmorg. 6,30u.V.jDond. 28 's nam. 2,30u.V. Vrijdag 29 6,30 »V. Vrijdag 29'smor. 10,30 29 's nam. 2,30 i Zaturd. 30 \smor. 10,»V.IZaturd. 30 6,»V. 30 's nam. 1,45 De reizen via Veere (naar den waterstand voorbe houden) zijn met V. aangeduid. foiertcnt icn. Heden overleed op liet alleronverwachts aan eene bevoerteten huize van den WelEd. Heer J. ÏIoogenboom van Welland, te Noordwellemijne waarde Dochter WILLEMINA VERBOOMin den ouderdom van ruim 52 jaren. Zwaar treft mij dit verlies in mijnen vergevorderden ouderdom, doch wjj hopen te berusten in den wil van Hem, wiens wegen onbegrijpelijk zijn. Mede uit naam mijner kinderenbehuwd- en kleinkinderen, MAARTE VERBOOM. Serooskerke in Schouwen, 20 April 1870. f5 Mevrouw HOOGENBOOM-IIoogknboom te Noordwellevraagt door het plotseling afsterven van de door haar betreurd wordende Willemina Verboom, terstond of met M EJ eene DIENSTBODE, geschikt voor de Voor de vele bewijzen van deelneming T betoond bij onze ~vijT en twintig-jsi- rijge Huwelgksvoreeni^iiig, betuigen wjj onzen oprecliten rlank. Zierikzee, C. L. KLOEK. 26 April 1870. D. KLOEK—de Bruijnk.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1