Dingselag 26 April 1870. No. 2764. 26s,e Jaarg- nd. r a *~o. [Besturen en Administratiën. Ml,1 N OTÏFICATIE. kzee ƒ5.- LONGZIEKTE. Bekendmaking. K e n n i s g e v i n g. Nieuwstijdingen. JHantl rijft. üHebcvlanfr. Herinnering aan den 18 April, AANBESTEDING. ZllltlkZIISdll NIEUWSBODE. PE GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND |loen te weten, dat, vermits do longziekte onder het ENUCHTt] erdamsd het Lot| 1870 i der lote l d van i 5 per dtj ikoop aanwezig [baarheid OT7 HOOI] He,ere meeste DODIGD- MA •andvee in de gemeente Nieuwerkerk is uitgebroken Joor hen in hunne vergadering van heden is vastge steld hetgeen volgt: Art. 1. Worden verklaard als door de longziekte te bijn besmet: het gedeelte der gemeente Nieuwerkerk [begrensd ten noorden door den Beddewaardschen dijk, feet Beddewaardsche wegje en het water de Steenzwaan oosten door het water de Steonzwaanden Stolp- kveg, den Straatweg, het Polderwegje en den Rollen- Jootschen dijk; ten zuiden door den Blootenweg en-: n Gatwegten westen door de grenzen van Ouwerkerk Zierikzee en liet gedeelte van de gemeente Ouwerkerk begrensd ten noorden door den Blootenweg en den Gatwegten tosten door den Achterweg: ten zuiden door den Hoogen- <eg en den Braaiuweg en ten westen door den Gouwen- feerschen weg. Art. 2. Als verdacht van de longziekte worden ver jaard het niet besmet verklaarde gedeelte van de Vier bannen an Duivelandmitsgaders het gedeelte van de gemeente ierikzee begrensd ten noorden door het Dijk water in oosten door de grens van de gemeen ter Nieuwerkerk; n zuiden door de Oosterschelde en ten ivesten door de laven van Zierikzee. Art. 3. In de sub 1 vermelde gedeelten der gemeenten ieuwerkerk en Ouwerkerk zal geenerlei in-uit- of •rvoer van rundvee mogen plaats hebben. In de onder 2 vermelde gedeelten van de gemeenten Jieuwerkerk Ouwerkerk en Zierikzee zal geen uitvoer jan rundvee mogen plaats hebben dan met schriftelijke ie8temming van den Commissaris desKonings, en zulks p den voet en de wijze bepaald bij art. 4 van het egleinent ter voorkoming van de verspreiding der ingziekte onder het rundvee in Zeeland. De in- en ver ier is aldaar geoorloofd. Art. 4. De Burgemeesters der gemeenten Nieuwerkerk ymcerkerk en Zierikzee worden belast met de zorg voor stipte nakoming dezer beschikkingen en van die relke ter zake nog zullen worden genomen. Dit besluit, hetwelk met den dag zijner afkondiging werking treedtzal gedrukt en in al de gemeenten |&n de kantons Zierikzee en Bromcershaven aangeplakt orden. Hetzelve zal almede in liet Provinciaalblad lorden opgenomen. Gegeven te Middelburgden 23 April 1870. De Gedeputeerde Staten voornoemd R. W. van LIJNDEN, Voorzitter. G. J. SPRENGER loco-Grif fier. nlU A. i>. 7, to» - 4- - 3,75 -3,- - 2,50 INTo. .fgelevefl por te] O HE tljjke viol 'et wape een| BEKENDMAKING. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- zee maken bekend: dat de Long^ïolitooinlei* iet Rundvee is uitgebroken in de gemeente I'ieuwerkerk. Zij waarschuwen mitsdien alle Veehouders deze gemeente en bevelen limi aan: 1.° Om tegen deze verwoestende ziekte op hunne hoede te zijn, hun vee steeds zoo veel mogelijk afgezonderd en buiten gemeenschap met ander vee te houden zich vooreerst van den aankoop van vee te onthoudenen geen vee van anderen op hunne stallen of weiden toe te laten. Om van het ontstaan van eenige ziekte onder hun vee dadelijk aan den Burgemeester kennis te ge ven terwijl het verzuim daarvan hen aan de boete en gevangenisstraf zal bloot stellen daartegen bij het wetboek van strafregt bedreigd. Om zichingeval van het ontstaan der ziekte onder hun vee, naar de aanwijzing van het open baar gezag en naar die der Vee-artsen stiptelijk te gedragen en in alles het van hen gevorderd wordende te volbrengenalsmede om alles te vermijden wat strekken kan om de ziekte te doen ontstaan en voort te planten onder voorhouding dat de afwijking of verzuim hiervanvolgens art. 10 dor wet van den 30 Mei 1840 (Staatsblad no. 16), hun het genot zoude doen verliezen van de tegemoetkoming, welke voor het verlies van het tengevolge der longziekte omgekomen of af gemaakte vee uit het fonds van den Landbouw wordt verstrektonverminderd de straffen die hun, als de besmetting hebbende voortgeplant, volgens de bestaande wetten zouden kunnen worden opgelegd. Zierikzee, den 25 April 1870. De Burgemeester B. C. CAU. CUT l i'odigd VEN, DMP De Secretaris J. P. N. ERMERINS. :m«e>*«|r:RGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee [en bekend: dat de firma Nakdten, Luckeriiof&C0., >nde in deze gemeentevergunning heeft gevraagd |ëon oven te doen bouwen voor het smelten van in deze gemeente, op liet perceel kadastraal bekend JiV I- B, no. 1334, achter het huis, plaatselijk gemerkt J-J— ID, no. 253, staande in de Sint-Domusstraat dat de informatiën de commodo et incoinmodo LANpEl'ffende djt verzoek zullen worden gehouden op ^"minsdag den 27 April aanstaande, te twaalf uur des frgi'igs, in de gewone vergaderkamer van het Bestuur, wlaadhuizezullende allen, die tegen dat vcr- hezwaren mogten willen inbrengen alsdan in de gelegenheid zijn om in hun belang te worden gehoord. Zierikzee, den 13 April 1870. Burgemeester en Wethouders B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Do BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenen dat er op Vrijdag den 29 dezer, des namiddags te zes ure, op het Raadhuis alhier eene openbare Vergadering van den Gemeente-Raad zal gehouden worden. Zierikzee, den 25 April 1870. De Burgemeester. B. C. CAU. 24 April. De algemeene stemming over de nieuwe grondwet zal op 8 Mei a. s. plaats hebben. De keizer heeft de volgende proclamatie uitgevaardigd: „De Constitutie van 1852 is door 8 millioen Franschen geratificeerd. Zij heeft het land achttien jaren kalmte en voorspoed geschonkenmaar de daarin achtervolgens gebrachte wijzigingen hebben de grondslagen van de ple biscite ten eenemale veranderd. Het is dus noodig dat het nieuwe constitutioneele verdrag door het volk goed gekeurd wordt. Geeft mij een nieuw bewijs van vertrou wen. Door de nieuwe Constitutie aan te nemen, zult gjj de gevaren der revolutie te keer gaan, de orde en vrjjheid op duurzame grondslagen vestigen en de erfopvolging van mijn zoon te eeniger tijd gemakkelijker maken. Gij hebt in 1851 met bijna eenparige stemmen mij eene uitgestrekte volmacht gegeven. Moge thans hetzelfde aantal stemmen de verandering van het Regeeringstelsel goedkeuren. Trouw aan mijn oorsprong, zal uwe ge dachte mijn leiddraad zijn, zal uw wil mij sterk maken, zal ik onophoudelijk werkzaam zijn voor de welvaart en de grootheid van Frankrijk." ï«t Te St. Gilles onder Brussel heeft door het springen van een stoomketel in eene vlasspinnerij (reeds gedeelte lijk in dit blad vermeld) een vreeselijke ramp plaats gehad, waarbij negen personen het leven hebben verloren, onderscheidene andere zijn gekwetst en door het ontstaan van brand in de droogkamer eene schade is veroorzaakt, die begroot wordt op 200,000 frs. Eene ontelbare menigte en eene talrijke schare van geestelijken woonden de plechtige teraardebestelling der slagtoffers bij. Onder scheidene genootschappen waren daarbij tegenwoordig met hunne standaarden, met rouwfloers omhangen, en vóór aan den stoetdie door muziek begeleid werdzag men de met een wit laken overdekte lijkkist dragen van het veertienjarige meisje dat bij de ramp is omgekomen. Het geheel leverde een droevig maar indrukwekkend schouwspel op. Buron, 21 April. Als een loopend vuur verbreidde zich op den tweeden paaschdag alhier het gerucht, dat zich in onze onmiddelijke nabijheid een wolf ophield. Ons stadje scheen dien dag als uitgestorven, daar bijna alle inwoners, zoo groot als klein, op de wolvenjagt waren; doch het mogt hun niet gelukken hem in handen te krijgen. Den volgenden dag verscheen hij weder, men waagde op nieuw eene poging, doch zij mislukte ook thans. Heden morgen werd de gewaande wolf door den baron van Rouveroij in de nabijheid dezer plaats aangeschoten, en des middags in het naburige Bcusichem gevangen. Bij onderzoek bleek, dat de zoozeer gevreesde wolf niets anders was dan een wolfshond, die, waarschijnlijk hier of daar ontvlugt, den afv al nuttigde van eene alhier bestaande paardenslaglerij. Hoe deerlijk zagen onze kloekmoedige jagers zich, bij de ontdekking hunner misvatting, teleurgesteld! 23 April. Gisteren avond omstreeks 91 /2 uur bemerkten de naaste buren van den broodbakker Kosman, in den Langendelfl, dat het achtergedeelte van diens huis in brand stond. Spoedig verspreidde zich het bericht daarvan door dp gemeente, manr nog spoediger baanden dc vernielende vlammen zich een weg. Weldra stond dan ook het gehcele huis, wnarvan dc bewoners afwezig waren geheel in brand, en deelde het vuur zich mede aan het daarnaast staande huis van den secretaris dezer gemeente, m.' G. N. de Stoppelaar, die ter nauwernood gelegenheid had een gedeelte zijner papieren en voorwerpen, waaraan hij dc meeste waarde hechtte, in veilig heid te brengen. Niet lang toch duurde het of de toegang naar zijn bovenhuis werd door de vorderingen van den brand, ontoe gankelijk zoodat de pogingen tot redding daar moesten worden opgegeven. Ook dit huis is tot den grond afgebrand en vernield, lletmcest dreigende aanzien had de brand toen van hetonbewoonde huis van den heer Bijlcveld een der makelaars vlam vatte, en men algemeen onderstelde dat de oorzaak daarvan binnenshuis moest gezocht worden, zoodat het te verwachten was dat men ook daar de vlammen hel dale zou zien uitslaan. Het scheen echter dat deze makelaar door de gloeihitte der vlammen die van buiten woedden, had vuur gevat, en ieders bewondering wekte A. Vergouwen die boven op het dak gedurende gcruimen tijd aan het grootste gevaar was blootgesteld en onvermoeid was in zijne pogingen om het brandende hout te doen naar be neden storten. Zoodra dit gelukt was kon dan ook het gevaar voor dat huis als geweken worden beschouwd, want het ge deelte van het dak waaraan de vlam zich reeds had medegedeeld werd nu spoedig gcblnscht. Tusschcn dit huis en dat van den heer Stoppclaar staat slechts céti gebouw dat wel veel schade heeft bekomen, maar niet is in brand geraakt. Het huis aan de andere zijde van het eerst brandende perceel gelegen, heeft, evenals de huizen aan dc overzijde, veelgeleden. Totaal ver nield zijn slechts twee gebouwen, en dc omvang van den ramp mag dus nog gering geacht worden in verhouding tot de vrees die men, niet zonder grond, in den aanvang omtrent de uitbreiding die hij erlangen zon koesterde. Hel huis van den bakker Kosmau was, evenals de woning en dc inboedel van den hr. de <Stoppelaar, verzekerd bij de maat schappij van algem. assurantie tegen gevaren van brand, gevestigd te Brussel. De inboedel van den hr. Kosman was verzekerd bij dc Maagdenburger brandwaarborgmaatschappij. Het totaal der geleden schade wordt zeer globaal op ougevecr ƒ35,000 begroot. WillielmiiiiMlorp23 April. Tot ons groot genoegen kunnen wij mededeelendat de persoon van wien wij onlangs melddendat hij zoo ernstig door een stier verwond was, dat men voor het behoud van zijn leven vreesdeonder behandeling van den bekwamen doctor J. L. Goemans, zóó in beterschap is toegenomen, dat hij buiten gevaar kan geacht wor den. Dit ongeluk is du9 beter afgeloopen dan men aanvankelijk durfde gelooven. Zieiriït^ec, 23 April. Z. M. de koning heeft Dirkje Veldhuijzenhet meisje van 15 jaren, dat door het prov. gcreglshof van Utrecht, wegens brandstichting ter dood ver oordeeld werd en welke straf later in tuchthuisstraf werd veranderd, kwijtschelding verleend van het nog onvervuld gedeelte harcr gevangenisstraf, met ontheffing voor de veroor deelde van den smet van eerloosheid en van al de gevolgen van dezen welke geacht zouden kunnen worden op hnnr uit kracht of naar aanleiding van het veroordeelend arrest te kunnen kleven. Het bestuur van het genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen heeft, op verzoek van den minister van justitie zich bereid verklaard, het lot van dit meisje, na haar ontslag uit de gevangenis, bijzonder aan te trekken. Eere den minister, die het initiatief der tweede kamer, tot zulk een goed einde wist te brengen. Dank aan den koning, die het pgefogaticf der kroon tot zulk een edel werk aanwendde. Door Mr. A. II. Versier, kantonregter te Boxtelis con cessie aangevraagd voor den aanleg en de exploitatie van een spoorweg vau Brouwershaven, over Kcrkwerve, Zierikzee, Nieuwer kerk, Oostcrland, Zijpe, St. Philipsland, Dinteloord en Fijnaard naar Zevenbergenin aansluiting met den ontworpen spoorweg van Zevenbergen door de Langstraat naar 's Hertogeubosch. Men meldt ons uit Goes van 23 April: Zekere A. G., arbeider in deze gemeente, ging Paaschmann- dag wandelen en keerde des avonds niet terug. Na lang zoeken werd hij Dingsdagmorgen door zijn schoonzoon ontdekt, lig gende voorover in een waterput onder de gemeente Kloctinge. Reeds drie uur van te voren was dc man in dien toestand door ecoige andere personen opgemerkt, doch deze waren, even als de schoonzoon, in de stellige mecning dat men een drenkeling niet nit het water mag halen zonder weten der politie. Dienten gevolge ging men eerst naar Goes, vervolgens naar Kloetinge, en ongeveer des middags 2 uur, zoowat 7 uur na de eerste ontdekking, werd de ongelukkige in'hct bijzijn der politie op het drooge gehaald; het visum repertum van den dokter con stateerde natuurlijk den dood. ZicrïIciK€?o25 April. Naar wij vernemen is de longziekte onder het rundvee uitgebroken op de hofstede van de wed. L. Boot te Kapelle in Duiveland. Een door die ziekte aangetast beest is reeds afgemaakt terwijl hol overige rundvee, ten getale van 20 stuks, waarschijnlijk onteigend en afgemaakt zullen worden. Op de hofstede van C. Koopman in diezelfde ge meente zijn waarschijnlijk mede eenige koejjen door die ziekte aangetast. Met ingang van den Isten Mei aanstaande zal het Rijks telegraafkantoor tc Tholen op werkdagen open zijn van 9 ure voor- tot 1 ure namiddags en van 3 lot 7 nre namidddags. De diensturen der Zon- en feestdagen blijven onveranderd. Als een staaltje hoe men zich nog in sommige gemeenten onzes lands amuseert, schrijft men uit Ooststellingwerf aan de Asser Courant dd. 19 April het volgende: »Tweeden paaschdag had hier een middeneeuwsch feest plaats. Er werd n.l. een wedstrijd gehouden wie geblinddoekt het be9t een levenden haan, die met den kop door eene korf gestoken wn<?, dien zou kunnen afslaan. Na langdurige hakkerij werd eindelijk de prijs, bestaande in een berlijnsch zilveren tabaks doos, gewonnen door G J. v. d. Ben terwijl door de dui sternis niet kon uitgemaakt worden wie premiewinner was, viel de premie bij het lot aan den prijswinner ten deel. Voor dit feest werd door het bestuur dezer gemeente vergunning ver leend." Gcmeng-rto l)oriyten. Een jongmensch vroeg een Amerikaansch advocaat om raad. „Was er kans op dat hij strafleloos met een meisje kon doorgaan?" Dc regtsgeleerde raadsman moest het ontkennende wet sprak duidelijk. Er was echter wel een middeltje. Gesteld, dat het meisje te paard zat en de jonkman sprong achter haar op het beest, dan zou niet hij met haarmaar zij met hem zijn doorgegaan. Den volgenden morgen bemerkte de ad vocaat, dat én zijn cliënt, én zjjne dochter verdwenen ware?. Toen onlangs het hof te Tour9 uiteenging, vond'men op de tafel, in plaats van een wetboek een roman. Te Dalen woont eene bejaarde weduwe die tante is over 130 neven en nichten. Als dus dit mensch eens een paar millioen rijk waswat zoude er door velen om haar lang leven gewenscht worden. Een jong heertje te M, wilde onlangs eene kat uit een boom schieten op de hoeve van een boer, en had zijn hond bij zich. De boer dit bemerkendepakte zijn geweer en mikte op den honden de beide schoten gingen geljjk af, en er werd maar één schot gehoord. l)e boer schoot den hond dood en de jager 3choot mis, die dacht dat hij zijn eigen hond had doodgeschoten en verzocht den boer zjjn hond te helpen begraven met tranen in de oogen. Eenige meisjes te Soui- ïnelsdjjk moesten hunne scheid-tongen wat stil houden, andets zal het met hen gaan, als het gegaan is met anderen, die nu door ieder gehaat worden; dus: Meisjelaat u raden Wees stil toch met uw mond, Want dit zijn geen daden Die goed zijn in het rond. Eene dienstmeid te Biezelinge mag haren vrjjer, dien zjj met Paschen heeft opgedaan wel in waarde houden, want het is een jongen met kuiten van stroo. Ingozoiideno Stukkon. op liet Zelke-terroin. Hier is de plek waar reine vreugd' Gesmaakt wordt door de dart'le jeugd »Wat mag daarvan de reden wezen?" Zoo vroeg een vreemdeling mjj »ei zeg! Wat voert u thans op dezen weg En kan dat jublen ginder wezen?" »IIier is de j:lek, waar jaren lang, Op het Paaschfee8t, onder spel en zang, Wat jong en oud i9 komt te bouweu Zoo sprak ik, tot dien vreemdeling, Die met my zachtkens opwaarts ging Om het feestgejoel t' aanschouwen. »Hier is de plek waar ik voorheen Als kind een bergtop mogt betreen Met liefelijk groen omtogen Hij is niet meer mijn oude vrind Die, om zjjn schoon' alom bemind, Nu aan den blik ontvlogen. »Hier is de plek wie kon 't voorzien Dat zjjn verwoesting, heil zou biên Een schat! uit stof en asch verzameld! Blikt slechts een9 rugwaarts en mot mjj Verheugt zichStad en Burgerjj Wiens mond' een lied van welvaart stamelt. »Hier is de plek, mjjn tochtgenoot! Waar gansche reien, klein en groot, In Paaschvreugd' zich ontspannen Wel is het niet dat oud' genugt Een danktoon' toch doorklieft de lucht Van de armen aan rijkere mannen Ja, 'twas een ware feestdag, ja! Keert dikwerf weer gijfeestpascha 't Is de beêvan vriend' en magen En ook die van den vreemdeling Die mjj weldra verlaten ging Met een wensch mjj opgedragen O't is een wensch vau iedereen De Stad en het Nut voor 't algemeen In bloei mag bljjven roemen En keert de lieve Lente weer Spreidt men voor elk weldenkend Heer Een pad met voorjaars-bloemen. Zierikzee, 25 April 1870. Onder hai'teljjke geven Diakenen der Hervormde Gemeente te Zierikzee door deze kennisdat door hen in de godsdienstoefening op Vrjjdag avond 15 April jl. onder anderen is ge collecteerd een Muntbillet groot tiou gulden. Diakenen voornoemd J. M. ISEBREE MOENS, Voorzitter J. BETHE Secretaris. éi-- ^."Sjnrige Eehtvereenig-ing van W. SPEELMAN 1 iV en m J. K. van der SCHOFT. Burgii, 23 April 1870. Hunne dankbare kinderen. I Sojarige Echtvoreeniging Ja VAN- P. BERREVOETS EN N. VERTON. Kerkwerve, den 25 April 1870. hunne dankbare kinderen. •1? y? 3' sïé iT' -j. -ï- 5- ih Hi 5' 7- rji èïi 5". ij; W-|3 Op Zaturdag 30 April 1870, des voormiddags ten 10 ure zal, onder nadere goedkeuring, aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur te Middelburgbij inschrij ving en opbod worden AANBESTEED Het verbeteren en tot 1 Mei ouderlioiiden der gewone Aarde-, Kram-Rijs- en Steenglooijing- werkeii aan de zeedjjken der Calaniiteuse polders van Zeeland, on zulks in 30 pereeelen van aanbesteding. Het Bestek ligt ter lezing aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur van Zeelandte Middelburgen bij de Ontvangers-Griflier van al de Calamiteuse polders. Het is op franco aanvrage, tegen betaling der kosten te bekomen bjj den Boekbandelaar M. NIJHOFF, Raam straat no. 49 te 's Gravenhageen door zjjne tusschen- komst in de voornaamste gemeenten des Rijks. Van den 9den tot en met den 4den dag vóór de besteding met uitzondering van den Zondagwordt de noodige aanwjjzing op de plaats gedaanvoorts zjjn nadere inlichtingen te bekomen bij den Hoofdingenieur van den Waterstaat te Middelburg voor de werken in het algemeen, en bjj de Arrondissements-Ingenieurs te Goeste Zierikzeete Middelburgte Sluis en te Neuzen voor de werken tot elks Arrondissement beboorende. 1VIE5. De gegadigden worden verzocht overeenkomstig de voorwaarden volledige billetlen in te leveren aanduidende de namen en voornamen (voluit), het beroep en de woonplaats van hen en van hunne borgen het nummer van het perceel en de som in cjifer9 en in scbrjjfletters. Gedrukte billetten zjjn te bekomen bij de Drukkers van het Gewesteljjk Bestuur U. F. AÜER ZOON.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1