f I i i\0. 1 1 1 I B Hz «■00111KBh VERPACHTING. BEESTIALEN, Bouw- en Melkgereedschappen, Bouw- en Melkgereedschappen. Een netten INBOEDEL, Publieke Verkooping alle GOEDEREN Een Woonhuis en Erve Een Woonhuis en Erve, Een Woonhuis, Pakhuis En een Woonhuis en Erve, HET CASCO Den geredden Inventaris 31 Meubilaire Goederen. Brood-, Beschuit- en Klein goed bakkerij. Pp DE HOUTEN OPSTAND Puik Fijn Tarwebrood, Puik R u n d v I e e s c li gesmolten en ongesmolten Vet, H Duurzaam Gerste-Bier, Best GERSTE-BIER BLOEMZADEN, MUIZEN-TAB WE Geconfijte Gember FIJNE GENUA OLIE AFDEELING H EIN K E N S Z A N D. 5000 LOTEN. ITIBi VM RUIffi PUIMEN, VEMKll RWVEE, LUMWY-VEMTriGH Hl, Hes tii Eene groote hoeveelheid nieuwe en extra fraaije K A R PE TT ER MODE S. t MANUFACTURER. Bestek en Yoorwaarden Vb Dichtwerken van Tollens, mum DER IIIF.HO B. JOPPE Jz>. te Zierikzee VERLOREN: 4JL LJk LC Het BESTUUR «Ier VISSCHEMJEN op de Schelde en Zeeuwsche Stroomen zitting houdende te Tholen mankt hjj deze bekend, dat de reeds .aangekondigde VERPACHTING van een deel der \lGKHCHE O^iSTKHllANK zal plaats hebben ten over staan van den Notaris M. W. .1. de VISSER, resi derende te Tholen. op Vrijdag den 6 Mei 1870, des voormiddag» ten 10 ure in de Herberg van den Heer VAN R.UEK te Tholen. BOEKJES. bevattende de verpachtingsvoorwaarden en «le KAART van het te verpachten doel der YER- SCHE BANK zullen van af den 23 April a. s. tegen 25 cent per exemplaar te verkrijgen zijn bjj de Leden en den Secretaris des Restaurs te Tholen. Tholen, den 19 April 1870. Het Bestuur voornoemd C. J. de VULUER van NOORDEN, Voorzitter. S. O. de CASEMBKOOT, Secretaris. De Notaris J. de KATER Nz. zal ten verzoeke van zijne prin cipalen op de Hofstede be- woond geweest door wijlen den H«-ti .Jwu. dk VLIEGER, te IVenltn*chouwen, gemeente BurghAMÜleu en verkoopeu MEUBILAIHE en andere ROERENDE GOEDKIiEN. Op Din<fHilii)[(cl<'ii SO Api-il 1X70, (les moeyens O HUI'. 1 bruine RUIN oud G. 1 zwarte DITO oud It, l bruine DITO oud II, 1 bruine Dl'tfO oud 11, 1 bruine MKRRIE oud 1*1, 1 bruine DITO oud 1G, 1 bruine DITO oud 1G, 1 bruine RUIN oud 3 en 1 bruine RUIN oud 1 jour, 8 MKLKKOliUliN, *- kalfdrngende VAAR- ZKN, 3 tweejarige DITO, 5 tweejarige OSSEN, twee eenjarige VAARZEN, 2 eenjarige OSSEN. 6 HOKKE- MNGKN. 2 SPRINGSTIEKEN, 2 UOOPVARKENS, 1 KARNHOND, 30 KIPPEN, 1 HUIFWAGEN op riemen. 1 KAP-UHAIS, 1 overdekte DRIEMNGWAGEN, zes BOERENWAGENS, driewie!» POUDERKAR dito PERVVKTKAR, KRUIWAGENS, 14 PLOEGEN, twaalf EGGEN. SLEPERS, BAKSUEDENROLBUOKKEN, MO!,BORD. BRUGGEN, 13 ZEEFTEN, 5 MANGELMO- LEN en WERKTUIGEN, 21 RIKKEN. 20 HOOI- en SCHOOF VORKEN, de helft in 1 ZAAD- en 7 LOSZEI- LEN, I1I.ILEN, ZAGEN, een party GEREEDSCHAP dienstig tot Scbeeps-Afbraak, twee RIJZADELS, twee RIJHOOFDSTEULEN, 1 met koper opgelegd HENG- STENBAND en dito BORSTTUIG, 2 nieuwe Brabandsche en andere GAREELEN, BALKEN, PLANKEN, WEI- HOOI, MANGELWORTELS, een MESTPUT van ongeveer 200 voer, IJzeren KARN WERKTUIG KARN. TONNEN, EMMERS, KLEESV.VT, TOBBE, MELKTESTEN en vele andere En op Dingsdng 3 Mei 1870, «Ioï* morgens O uur. bestaande in KABINETTEN, LADETAFELS, antieke KLEERKAST, TAFELS, STOELEN, KLOKKEN, VUURHAARD, BAROMETER, BEDDEN met toebe- hooren, DEKENS, LAMPEN, STOELEN, SCHILDE RIJEN, PORCELEIN-, KOPER-, TIN-, BLIK-, IJZER-, GLAS- en AARDEWERK, koperen PUTKËTELS en meer andere ROERENDE GOEDEREN. Van beide verkoopingen breeder bjj biljetten opge geven. Nadere information te bekomen bjj den heer MACHTEL DALEBOUT te Haamstede en ten kantore van voor noemden Notaris. ten overstaan van den heer J. van dek BENT, Notaris te Brouicershaven, in het Verkoophuis te Ziqr'Lzce, op Woensdag cn Donderdag 27 en 28 April 1870 'van 1 die zich in genoemd locaal bevinden, bestaande hoofd zakelijk in M A. IV TJ F -A. C; TUH JE IV als I BROÈKSTOFFEN. Witte GOEDEREN, waarbij Wit i KATOEN, DAMAST/zoomede BEDDEN, TUK EN. LINNEN KASTJES SPIEGELS, UURWERKEN en 'tgeen verder voorhanden is. Alles te hezigtigen op Dingsdag te voren, van af 's namiddags 2 ure. De vetliiijff begint op Woensdag 's avonds ten half zeven ure en op Donderdag 's namiddags te# yj| ure. De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zaX ten verzoeke zjjner principalen, op Woens- f dag den 27 April 1870, 's middags ten 12 nre, in het Koffijhuis „SCHOON ZIGT" op de Nieuwe Haven, bewoond door L. Vermont, te Zierikzeepu bliek presenteren te verkoopen roet TUINGROND, staande en gelegen in de Lange St, Janstraat te Zierikzeekadaster sectie B, N°. 1376 en gedeelte van No. 1375. staande en gelegen aldaar, kadaster sectie B, No, 1377, groot 73 Ellen. «n ERVE mét tltingkoni), staande en gelegen in de Breestraat aldaar, kadaster sectie B, N°. 1373, 1374 en een gedeelte van No. 1375. staande en gelegen in den Weversboek aldaar, kadas ter sectie B, N°. 71, groot 89 Ellen. Nadere informatien te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. fl De Notaris Mr. C. VAN DER LEK DE CLERCQ zalop Vrjjdag 29 April 1870 publiek verkoopen: 1.° Te ZieriUreoaan de Oude Haven, des morgens 9 ure. van het Noordsche Schoonerschip „SEAGULL" gevoerd geweest door kapitein A. B. GOVERTSEN, groot ongeveer 14O tonnen, liggende aldaar. 2.° Te Biix-fflisluis, aan de Hofstede van den heer W. VIS, des middags 12 uur van genoemd Schipbestaande nit eene partij ZEILEN, STAAND en LOOPEND WAND, KET TINGEN, ANKERS. 1 SLOEP, enz. Nadere nformation zijn te bekomen bjj de Heeren M. C Tl) TANE ZOON en bjj voornoemden Notaris. De Note ris M. W. J. de VISSER", residerende te Tholen zal ten verzoeke van zjjn principaalop Donderdag den 19 Mei 1870, des morgens ten 10 ure, op de Hofstede „DE BAGIJNIIOEVE" onder de gemeente Oud-Vossenteeriu het opeubnar presenteren te verkoopen van verschillenden ouderdom, waar onder I met "Venion. S kair<ltT,<;oji<le Kneijen. Een aanzienlijke partij Jon «y Rundvee in soort. Een partij Kippon. Voorts 1 5ouw£jox«oo<ls»olmppon voorna melijk bestaande in: 3 BOERENWAGENS, 3 PLOEGEN, 7 KEGGEN in snort. 1 DRIEWIELSKAR, l KLAVER- KAK SLEPERS en SLEDEN in soort, 1 SNIJ MOLEN, ZEEFTEN en verdere GOEDEREN, en eindeljjk: Koiio jyrooto part\j Met den verkoop der Boostialen zal precies ten 12 ure worden begonnen. Ei* wordt uit «lo huixl to koop of to liaur aaiijjobodon EENE IN VOLLE WERKING ZIJNDE Debiet gemiddeld 18 mudden graan per week. Het ÏÏTJI8» bevat benevens ti Kantors geschilderd, behangen en van stookplaatsen voorzien, Koukon, Zolilors en Koldorsi, Pakliuizon, Tuin, 2to«yon- en X3on#pxvutoo en verder alle ge makken wat tot de uitoefening van bovengenoemde zaak bevorderlijk kan zijn; een klein gedeelte van het Huis is thans verhuurd voor ISO.— per jaar. Incli- nerenulen vervoegen zich met gefrankeerde brieven onder No. 763, bij den Boekhandelaar F. B. den BOER te Middelburg. TH KOOP TER VERPLAATSING van ooiLapitalon on oxtra stork gob(niw<len WINDMOLEN genaamd DE NIJVERIIE/D(vroeger de BRANDE RIJ MOLEN.) Vlucht 86 voet. Brieven franco aan van UIJE Cn., Olieslagers te Middelburg. it 14 Cts, 't 7No«l. jxl. d r i e- a vie r in a a 1 daags v er s c 11 Zierikzee. Wed. N. de BRAKKE. it 35 Ct>sJ. do oust, te bekomen bij p KANAAR, Melkmarkt. V E It S C IT >er 25 a 30 Cts. per .5 ons per 25 pond a 25 Cts. te bekomen bjj Zierikzee. A. SCHELL VerrenieuwstraatB, 107. 31AARTSCH BROUWSEL, hetwelk van het fust kan gedronken worden zonder to verzuren wederom gelijk vorige jaren te verkrijgen, voor ƒ3,5O het Kinnetje, bij M. F. C. de KATER. benevens WAGENSMEEB, te bekomen Zierikzee. M. FRANKEN. Alle soorten vnn waaronder ruikende Rosida'sTuin/adon, Mang-olwortol- en Paardenpoonzaad, te bekomen bij Zierikzee. I3. VAAL, MELKMARKT ter dooding van Mritiason, vooral achter Be hangselsPlafonds en rondom Tarwehoopen. Te bekomen bjj B. van ASPEREN VERVENNEte Goes. ï«te QUALITErr fSJVS per potƒ31 per kist. ƒ0.00 per fleseh. A. BUIJ2E Mz. Maatschappij tot Bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland. T R E KKING 17 JTJJNTI.r 18ïo. :n koning der neder 0 DECEMBER 1869, No. GOEDGEKEURD DOOR Z. M. DEN KONING DER NEDERLANDEN BIJ BESLUIT VAN DEN 10 DECEMBER 1869, No. 18. bij gelegenheid der TENTOONSTELLING van bovengenoemde Maatschappij te houden te GOES op den 10 en 17 Junij 1870, Do prijs viii1 ellt Lot is 6ön Gulden. VOOR W AARDEN DER VERLOTING. "ISM PE GEI lioen te we rundvee in De trekking znl plaats hebben op den 17 Junjj 1870, in een der localen der Sociëteit .van ÓngenuchtJ iteld hetge vrij te Goes. 0 j 1 De uitslag der trekking zal ten spoedigste in de Goessche-, Middelburgsche- en Nieuwe Rotterdams4 Couranten worden bekend gemaakt. De prjjzen zjjn terstond na de trekking voor rekening en risico der winners. Als bjjdrage in de kosten van verloting moet, bij het ontvangen der prijzen, tegen afgifte vnn het Lot betaald worden voor elk der vjjf hoofdprjjzen ƒ25,— en voor elk ander voorwerp, eene waarde hebbende v minstens honderd Gulden ƒ5,—. - De prjjzen kunnen op den dag na de trekking worden afgehaald zijn afgehaald worden in het openbaar verkocht. De zuivere opbrengst dier prjjzen bljjft tot 31 December 1870, ter beschikking van de houders der lots, waarop de prjjzen gevallen zjjn. Na tiien termjjn zuilen die gelden ter beschikking worden gesteld van I afdeeling Heinkenszand. Voor stallen en bewaren zal na de trekking, voor elk Paard ƒ1,25 en voor elk ander dier f75 per dt gevorderd worden. opbrengst der verkochte loten zal, na aftrek der onvermijdelijke kosten, geheel voor den aankoop v prjjzen worden besteed. De prjjzen zullen zooveel mogeljjkworden aangekocht uit voorwerpen op de Tentoonstelling aanweii: De prjjzen zullen worden aangekocht door het Comité. Als grondslag voor den aankoop der prjjzen zal gelet worden op fraaiheid deugdzaamheid en bruikbaarheid Wanneer al de Loten geplaatst worden stelt het Comité zich voor als eerste prijzen aantekoopen KEN SPAN LANDBOUWPAARDEN. EEN CHAISPAARD. EEN DURHAM STIER. KEN DOKSCH-MACITINE. EEN ZAAI-MACinNE. Voorts VEREDELDE SCHAPEN en VARKENSbenevens T WERKTUIGENals: WANMOLENS., MOESMAKERS, STR00SNIJDERS VORKEN, BIJLEN, enz. Ln..vkri)gbaar bjj den Penningmeester van het Hoofdbestuur der Maatschappij Middelburg, en bjj de leden van het Comité der Verloting. Het comité -voor ile "Voi-lotinir VOLKRIJK LIE BERT, G. Verburg ys1IeerArendskerke. B. i. vei;mande, Heinkenszand. M. de Jager, Kappelle. c. Risseeuw, Goes. A. van Weel, Wulphaartsdijk. z. D. vak der Bilt La Mottiie, GoesPenm'hgmeesle REISBENOODIGDIIEDEN als: lederen DAMES-REISTASSCHEN, TÖILETBENOODIGD HEDENHEEREN-TASSCHEN en TROUSSES worden binnen kort verwacht.. Thans reeds voorhanden WATERPROEF- en LEDEREN REISKOFFERS en TASSCHEN. RUIME KEUZE, BILLIJKE MM VASTE PRIJZEN. MAGAZIJN Poststraat bjj 7 V .J. DIG .TOÏVGr ZIJLSTRA. jijti besmet jegrensd te iet Beddew en oosten reg, den S —klontschen die welke op den 30 Junij 1870 ni* it-n Gatweg i Zierikzei liet gedee en noorden oslen door reg en den eerschen w Art. 2. A laard het niet bc an Duivelai ierikzee b( in oosten d m zuiden c iven van Art. 8. In fieu werker! rvoer van In de ond [ieuwerkerh an rundvee HOO! oe8temming den voe iglement i jngziekte o: oer is aldaa Art. 4. De meerkerk ei e stipte na -elke ter za Dit besluit i werking t an de kant 'orden. He torden opge Gegeven T9 v li ANDBOI'lt RIEKEN den Heere S Het MAGAZIJN" hoek Poststraat bjj de Kerk te Zierikzee, is wederom x-nlrra voorzien van alk ARTIKELEN benoodigd voor het schoonmaken. in alle maten en prjjzen. Allerlei fijne GALANTERIËN, BEELDEN, GROEPEN, VAZEN, FLACONS, WERKD00ZEÏ SIGARENSTELLEN, enz. PARAPLUIES, WANDELSTOKKEN. HOOPERS CACHOT* (fumiKatiusf Pastilles.) (f J. DE JONG ZIJLSTRA. ONTVANGEN eene mime sortering der nieuwste modellen van DAMES- en KINDER- ZIJDEN- en STROO-HOEDENMUTSEN, COIFFURES, BLOE MEN, LINTEN, BRODERIES, JACONETS, BARÈGE, eenige nieuwe stoffen en meer andere ARTI KELEN joor dit saizoen. Zierikzee, D. KIJN, GEERLINK. April 1870. De ondergeteekende berigt zijne geëerde begun stigers zoo binnen als buiten dit Eiland de ontvangst van een uitstekend Assortiment STALEN Dames- StoffenLakenBnkHkin, Tricot, BeddenDekens en alles wat tot het vak behoort. Belast zich tevens met het doen vervaardigen van REEREN-KLEEDINGSTUKKEN en DAMES MAN TELS, naar elks verkiezing en smaak. Daar ik mij in vereeniging heb gesteld met Kleermakers, die ten volle voor een verlangde en nette uitvoering instaan, durf ik mij met ÜEds. gunst volkomen vleijen. Ttiolen. 1 j? M. P. van DALEN. Bjj den Boekhandelaar van DISHOECK te Zierikzee, is verkrijgbaar tot verbetering en onderhond der gewone Aarde-, Kram-, Rjjs- en Steengloojjingwerken aan de Calami- teuse Polders in Zeeland, besteding 30 April 1870. Gezegelde cn ongezegelde INSCHRIJ VING« BIL.JETTEIN met gedrukte Enveloppeg. Steeds zjjn bjj hem verkrijgbaar alle BESTEK KEN voor Waterstaatswerken, Spoorwegen enz.y(^ By den Boekhandelaar A. C. de M00IJ, aan de Kraante Zierikzeeis de intee- konlnff opengesteld op de GEZAMENLIJKE VOLKS-UITGAYE, compleet voor clx-ie gulden. Na het sluiten der Inteekening wordt de prijs van deze uitgave met CO Cents verhoogd. Dubbel PRINCESSE PRINCESSE No. 1 f> 2 GERSTE 1 2 BOUWBIER p. oxhoofd van 220 liters BEIJERSCH BIER p. liter Dubbel PrincesscPrinocssc iNTo en 2 en Bejjersch Bier wordt ook afgelevefl op flesschen. p. ton. p. 1 ton f 9.50 ƒ5- - 7,50 - 4,- - 7,— - 3,75 - 6,— - 3,- - 5,— - 2,50 - 10,- - 0,20 tusschen DINGSDAG en WOENSDAG eene porte feuillo, bevattende een BANKBILLE1 van ƒ60; benevens eenige FRANSCHl PAPIE R EIV. Beleefd wordt de eerljjke vin der verzocht dezelve terug te bezorgen in „Het wape van Schouwen" te Zierikzeezulleade daarvoor een goede belooning ontvangen. Met MEI aanstaande een syolmwcle BOEREN-KNEOHl benoodigd, bij H. HANSON te Eikerzee. £NEOt Met MEI aanstaande oen tweede BOERFN-KNECHT benoodigd, bij de Weti'. F. CAPELLE te' Nieuwerketl Met den eersten M E r bö toeval BOÈREN-DIENSTMEID benoodigd, den landbouwer CONSTAND van SCHELVEN, Brouwershaven. Salaris GO guidon. Met MEI eene BOEREN-DIENS1 MEID benoodigd, bjj de Weduwe BEVELAND® te Ouwerkerk. Uitgevers: DE LOOZE WAALÏ Gedrukt bjj de firma: DE LOOZE COMP. 13 E De BURGF hee maken iet Eu ïi 'ieuwerkerk. Zij waai deze gemei 1.° Om teg hoede t afgezond vee te h van vee op hunn 2.° Om van vee dade ven ter1 en gevan het wetb 0 Om ziel onder hu baar gez te gedrag wordende verin jjder ontstaan dat de art. 10 di no. IC), 1 de tegem het tenge gemaakte wordt ve hun, als volgens worden o Zierikzee 'RGEMEES 'en bekendi ende in dez Gen ove f'n deze gen e R, no. 13: D, no. 253 dat de infc pffende dit 'Asdag den Ags, in de g 'kladhuize bezwaren n

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2