7 $o. 2765. Xaturdafj ^5 April 26sle#Iaarjf* rdijn I kzee I Nieuwstijdingen. 1 i EVANGELISATIE AANBESTEDING. ZIERIKZEES besturen en Administratiën. Kennisgeving. pe VOORZITTER van den Gemeenteraad te Zierikzee L,,rt.i ter openbare kennis dnt de kiezerslijsten voor IL° 'run de Tweede Kamer der Staten-Oeneraalde Linneiale Stalen en den Gemeenteraad op heden door lm geslotenop nieuw aangeplakt, en op de (cretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage nedergelegd, overeenkomstig art. 31 der kieswet Ziekik7.ee, den 20 April 1870. B. C. C A iesteit ooge ol| i JA. inder da GE^| b het In Rome, een stadje in den staat New-York, heeft jien onlangs eene terechtstelling naar een geheel nieuw |elsel beproefd. De delinquent werd namelijk genarco- seerd en in dezen gechloroformiseerden toestand van aarde weggevaagd. Voor ecoigeii tijd is eene Nitro-Glycerine fabriek nnbij et Amerikaansche dorp Hackensnck in de lucht gesprongen, gfheelc inrichting werd letterlijk vernield. Vier arbeiders, ■h Nederlanders, geboortig uit het eiland Flakkee, verloren U-bij het leven, n. I. Leeoaert Ruiter 27 jaren oud, Her- an Meyr 35 jaren, Bastinan Kooiman 48 jaren, en Richard enckes18 jaren. Het schijnt inderdaad dat de nek van Rutterford, die misvormd dat de mau niet gehangen kon worden, [il leiden tot de afschaffing van de doodstraf in Engeland liever tot het feit dat het ophangen onmogelijk zal gemaakt nrdoo. Een „Chirurgijn" deelt althans aan de Times mede [ut niets gemakkelijker is, dan zich den hals zoodanig te lisvormcn, dat hij een onoverkomelijk bezwaar oplevert tegen L toepassing van het vonnis. Bedoelde geneesheer deelt zelfs itvoerig mede, hoe de wonde gemaakt en hoe zij geheeld worden Loet. over e name .ï.nvik a Nieu i erpenusA ertrouwc i genoten diezeÏÏf t de rigen to geefi tij del ijlt te roeper 0. SON »T steei »E NTSSE. Omtrent den persoon van Paul Lezurier, zooals men eet gearresteerd bjj een der jongste wapenschouwin- door den keizer te Parijs gehouden deelt de 'azette des Tribunaux eenige bijzonderheden mede, loudende, dat de ten zijnen huize gevonden wapenen een eigenlijk gezegd depot vormen, en dan ook niet oen denken aan het bestaan van een complot of aan et plan tot het plegen van een aanslag. Die wapenen varen meerendeels oud en onbruikbaar. De gearres- eerde schijnt iemand te zijn van zonderlinge gewoonten; fschoou bezitter van een vrjj aanzienlijk vermogen lidde bjj een zeer armoedig leven. Hij volhardt "bij ijne verklaring, dat zjjne daad enkel het gevolg is van irevel over de toejuichingden keizer van de zijde es volks ten deel gevallen. Aan verstandsverbijstering an echter niet worden gedacht. De getuigen a décharge hebben verklaard dat hjj een oedaardig, bescheiden, welwillend man was, die nooit er politiek sprak. Nogtans heeft men bij hem een ommer van de Lanterne gevonden, geheel van zijne and. Zjjne hoofdzaak echter was het schrijven van 'iskundige werken. Zijn verdediger heeft aangevoerd dat hij aan eene unie leed, zoo als uit zjjne verzameling van wapens teek, en dat zjjn zonderling gedrag in den tuin der luileriën alleen was toe te schrijven aan ligchamelijke verspanningvoor een deel ook het gevolgdat bij lien morgen nog niets had gebruikt. Het hof heeft hem wegens het beleedigen van den leizer en het bezitten van wapens veroordeeld tot eene naand gevangenisstraf en 1000 francs boete. Dreisch n tot het doi in e mi na' j den Hf i Polder, M iel Ogtl t, R. idanig 'ISKEB1 ecu )B ST01 1CHI r» ID buur. 1HOECK zYAX OOMP. Ongeveer dertig jaar geleden werd te Coblenz het ochtertje eener reizende t.ooneelspeelster geboren. Daar e moeder arm en buitendien door den vader van het ind verlaten was, zag zij zich genoodzaakt haar jong- 'eborene aan een paar kinderlooze, hoewel ook arme ieden toe te vertrouwendie uit medelijden beloofden it jonge wicht voorloopig te verzorgen. De moeder ,nkte onder een vloed van tranen voor het aanbod n reisde met haar gezelschap verder. Hoewel zij be- oofd had dikwijls om mededeeKngen omtrent haar kind c schrjjven en, zoo het mogelijk ware, het van t|jd ot tijd te bezoeken, werd hoegenaamd geen navraag neer naar het achtergelaten kind gedaan en ook het 'orblijf der moeder kon men nergens uitvinden. Het irmbestuur der stad zag zich eindeljjk genoodzaakt de org voor het kind op zich te nemen; het werd in iet weeshuis besteedgroeide voorspoedig op trad ervolgens als dienstbode in een gezingedroeg zich irauf en huwde na verloop van tijd met een onder- flicierdie, tengevolge zijner opgevatte liefde, de dienst iad verlaten en thans als burgervoor zjjn gezin oldoende, hoewel dan ook bekrompen, zorgde. Dit ad zoo eenigen tijd geduurd, toen op eens. van wege iet bestuur te Berlijn, naar het ongeveer dertig jaar jeleden te Coblenz geboren kindonderzoek werd ge- han. Men was het weldra op het spoor en de vrouw an den voormaligen onderofficier werd op het »Kreis- ei'icht" ontboden. Daar werd haar de mededeeling adaan dat hare, in »zeer goeden doen" to Berlijn 'onende grootmoeder, onderzoek naar haar deed; dat li det\ dood nabij was en hare kleindochter wenschte .'zien. t)c vrouw gaat onmiddeljjk naar Berljjn op sis, en komt weldra in de woning harer grootmoeder tol; deze was echter niet meer in leven; eenige uren roeger was zjj gestorvennadat zjj alvorens hare klein- ochter tot eenige erfgename van haar geheele vermogen, at ongeveer 250.000 thaler bedraagt, benoemd had. De bakkersknechts te Weenen hadden plan gemaakt, om dén loop dezer week allen geeamenlgk het werk te staken. Zij eischlen eene kleine verhooging von loon, beter middageten eu 's morgens eene boterham. Verscheidene bakkers heb ben erkend dat die eischen niet onbillijk waren en er dus in bewilligd. Voor het geval dat echter hot plan tot werkstaking; mocht doorgaan, zijn er maatregelen genomen dat er, alsdan terstond een groot aantal knechts uit andere p'aafsen komen. Het Ministerie van Oorlog heeft bovendien 300 militairen, die vroeger in bakkerijen werkzaam zijn geweest, ter beschik king gesteld en de militaire bakkerijen er op ingericht, dat deze dagelijks 120,000 brooden aan de ingezetenen kunnen leveren. Antworpeu, 20 April. In ile zitting van heden heeft het beroepshof e Brussel uitspraak gedaan in de zaak. van do erven Jan van Rijswijk tegen den heer Belaft. Deze eisch bestond hierin dat genoemde erven wenschten dat het vonnis van de regtbank te Antwerpen van 17 Nov. 1866, waarbij Jan van Rijswijk tot ge vangenisstraf veroordeeld werd wegens laster van ge noemden heer Delaet in een dagblad, daar hij de/.en be. ehuldigde ten riadeele der stad Antwerpen een wijn pot van 100,000 francs te hebben genotenzou-worden ingetrokken, als zijnde later bewezen dat hij niets dan de waarheid had medegedeeld. Het liof vernietigde dan ook het genoemde vonnis, veroordeelde den heer Delaet provisioneel tot betaling eener schadevergoeding v n 5000 francs aan genoemde erven hen tevens mag-tigende om dit vonnis, ten bedrage van 1000 francs en op kosten van den heer Delaetin de nieuwsbladen ten j hunnen keuze onder den titel van geregtelijke eerherstel- 1 liny met groote letters gedrukt to doen afkondigen hem tévens veroordeelende in de kosten van dit geding, i alles invorderbaar hij lijfsdwang. Tevens worden de erven van van Rjswijk gemagtigd thans te bewijzen dat hunnen vader eene goede ge- zondheid genoot toen hij zich haar de gevangenis begaf, terwijl hij, toen hij dezelve verliet, de kiemen bevatte eener hartziekte welke hem later ten grave sleepte dat zijnen dood alzoo het regtstreeks eu oumiddelijlc gevolg van zijne opsluiting is geweest. M «ïur Zvitption-, 18 April. Heden avond had alhier een treffend ongeluk plaats. Volgens overoud gebruik begeeft zich de mindere burgerstand op den tweeden Paaechdag naar de weide', waarop des zomers de schut ters exerceren en die in de wandeling onder den naam van Varkenswei wordt aangeduid, doch twee dagen in liet jaar herdoopt wordt in Paaschwei. Daartegenover aan den straatweg naar Warnsveld, ligt eene herberg, waar dezen en genen uitrusten, en de jonkmans en meisjes zich met schommelen vermaken. Dit laatste geschiedde ook heden. Een 14-jarig meisje stond naar het schommelen te zien, kreeg de plank tegen het hoofd en werd zoodanig gewonddat de hersenen zigt- baar werden. Zij is dan nu ook reeds na veel bloedverlies overleden. Voor velen moge dit geval tot waarschuwing strekken om bij het beschouwen van deze algemeen in gebruik zijnde volksuitspanning zich vooral op behoor lijken afstand van den schommel te plaatsen. Breda, 19 April. Ken vijftal werklieden, aan <le slech ting van .di* Bnschpoort werkzaam, zaten hun middagmaal te''.gebruiken' onder een vmvclfil gedeelte van den wal, toen een groote klomp aarde naar heneden stortte en zij daaronder bedolven raakten. Ken kleine johgèn die in de nabijheid stond, bemerkte het gelukkig en waarschuwde eenige andere j werklieden, die terstond alle pogingen in 't werk stelden om hunne makkers te rédden, en dan ook het geluk hadden hen nog levend uit hunne gevangenschap te verlossen. Mi<ld©TIrar^, 20 April. Gisteren avond is de buitengewone vergadering der prov. Staten van Zeeland geopend. Daar slechts 19 leden tegenwoordig waren, is de zitting verdaagd 1;ot heden morgen. In deze zitting j is voorlezing gedaan van de door Gedeputeerde Staten j opgemaakte voordragt van drie personen voor de be trekking van griffier der Staten, in plaats van wijlen den heer S. van der Swalme. Op die voordragt zijn geplaatst de heeren: J. P. J. Buteuxlid der Gedepu teerde Staten van Zeeland; Mr. J. P. N. Ermerins Gemeente-Secretaris en Advocaat te Zierikzee en D. Jerascommies en chef van de vierclé afdeelihg ter Provinciale griffie. De benoeming zal na het einde der aan de orde zijnde werkzaamheden geschieden. 21 April. In de heden gehouden zitting der Prov. Staten zijn de beraadslagingen over het ontwerp-regie- inent voor het waterschap der sluis aan de Wielingen ten einde gebragt. Het reglement is met algemeene stemmen goedgekeurd. Alles wil tegenwoordig vergaderen gisteren avond waren alhier ónder anderen een groot aantal wascli- vrouwen bijeengekomen om te beraadslagen welke middelen zij konden aanwenden tot het verkrijgen van goed water, aangezien er volstrekt gebrek daaraan be staatna deliberatie zijn zij tot het besluit gekomen zich bij request te wenden aan den EdelAchtb. Heer Burgemeester, ten einde hem te verzoeken daarin te willen voorzien. Men verneemt dat ook oude van dagen in de gestichten het voornemen hebben om een request van gelijke strekking aan den Burgemeester aan te bieden. (Tngez 's Heer-Arendskerke, 19 April. Van de twee eenig overgeblevenen, die den naam van Smytegeld voerden, overleed den 6 Oct. 1864 te Bergen-op-Zoom ds. Josias Smytegeld van der Hoekals emeritus-predi kant bij de Herv. gemeente aldaar, in den ouderdom van 76 jaren, en nu den 9 dezer alhier Josias Smy tegeld Bedel, (geb. te Sas van Gent den 25 Nov. 1787), ruim 50 jaar broodbakker in deze gemeente oud 82 jaar en 4l/f maand, door wiens dood de stam van den alom vermaarden ds. Bernardus Smytegeldin leven pred. te Borssele, Goes en Middelburg, alzoo nu geheel is uitgestorven. Zierikzee22 April. Volgens de N. Midd. Ct. zou het gerucht, dat de heer Fokker bij het einde der tegenwoordige zitting van de Staten-Generaal z|jn ontslag als lid der Tweede 1 Kamer zal nemen, alle geloof verdienen en reeds iemand j uit den Haag als zijn opvolger zjjn aangewezen. Zaturdag jl. is bij den landbouwer Gerrit van Spanje, in den Breukdjjlc, onder Harmeien, een zwaar stier-kalf geboren, met twee goed gevormde hoofden. j Het dier lekt met zijne beide tongen de melk, die het ter voeding noodig heeft. Van alle zijden komt men dit wonderdier bezigtigen. Gr 011*0*1 $£«10 Dorijflrii. Twee meisjes te Middelharnis worden aangeraden, wanneer zij des avonds wandelingen doen naar Som- melsdjjk, daar met arbeiders kennis te maken, want visschers zullen zij nooit krijgen, die thans wel gold verdienen en gelei is toch zoo gemakkelijk. - Te S. loopt een zoon van een schipper groot gevaar, om door een aantal jonge meisjes met ketelmuziek uit de gemeente gejaagd te worden. In de week na Paschon zal to X. ten toon eel e gevoerd worden: De inwjjdiug van een nieuw stal voor een bok, gevolgd door een geschoren geit. Een zot te T. wordt aangeraden toch niet te vertellen, dat de jonge dames altijd zoo vriendelijk tegen hem lagchen waaronder zidfs eene dochter van een minister. In de week rookt hij nu reeds beste sigaren om gezien te worden. Eene trotsc.he dame te B. zegt: dat zij aanzoek heeft gehad 'van iemand om te verkoeren en die persoon weet daar niets van. Zulke modepoppen zonder geld raken maar moejjelijk verpast. Een oude meelzak te M. mag wel toezien dat hij haar niet kwijt raakt, daar zij gedurig zegt: Wat moet ik met zoo 'n oude man to-h aanvangen; 'tis wel jammer, daar bakker en molenaar juist goed bij elkander past." Te Mid- dbamis wordt een bakkers-knecht aangeraden wat ver standig te worden, en geen kwaad meer te spreken van anderen, daar hij daardoor toch niets winnen kan, en het andere meisje er niets door terug kan krijgen. Eenige meisjes te Z. moesten zoo veel onwaarheden van jongens niet rondventen, daar het beter zou zijn, dat zij naar zichzelven keken; dus: Meisjes! als gij schrijven wilt, Schijt dan dit eens tegen Houdt u voortaan toch maar stil En dan stil gezwegen. Te Parijs zegt men dat Napoleon aan zijn zoon. die in Mei 14 jaar moet worden, dezen raad gegeven heeft: „Het is voldoende om vier soorten van lieden goed te betalennamelijk: de stads-serganten, die uwe vijanden gevangen nemen; de regters die ze veroor- deelen; de soldaten die ze doodsschietec, en de geeste lijken die ze vervloeken. Wanneer men de politie het leger en de geestelijkheid voor zich gewonnen heeft, is men meester van alles. Intusschen als gij beleefd wilt zijn jegens het Fransche volk, moet gij het alle 10 of 12 jaren een volksbesluit doen goedkeuren. Dit is echter een formaliteit die tot niets verbindt." On<lertronw<lï. JEAN DANIËL ZANTVOORT en PIETERNELLA ADRIANA RINKLER. Zierikzee, 22 April 1870. Eenige en algemeene kennisgeving. Q Ondertrouwd J. WAGENAAR en Zierikzee, J. R. van SPLUNTER. 22 April 1870. Algemeene kennisgeving. G etronwd zoxnemaike. den 20 April 1870. G<»tronwd Eli ëmeet, 2 0 April 1 870. M. SPEELMAN en M. P. SLAG E R. P. Ij. VIS e n B. KOSTEN. Getrouwd Zierikzee, 2 0 April 1 87 0. M. U l L e n M. K. F LI K W K,E R T V Heden overleed tot mijne'en mijner betrekkin gen diepe droef Hém, mjjné geliefde echtgenoot W. KA NAAR. in den ouderdom van 31 jaren, mij nalatende 5 kinderen, te jong om hun groot verlies te; heseffen. Allen die de overledene gekend hebben, zullen be seffen. wat ik in haar verlies. Zierikzee. J. SCHLLLEMANS. 2 0 April 1 8 70. Kerknieuws. To Kattendijke is beroepen Ds. P. K. Dommisse pred. te Oude- en Nieuwe-Wetering, die tevens eene toezegging van beroep naar Oost burg ontvangen heeft. üs. TI. van Stri.enCz.pred. te On- en Ned er-An del heeft voor de beroeping naar Nieuw- en St.-Joostl;md bedankt. Te Kortgene is de intrede van Ds. J. Kromsigt be paald op 1. Mei, eti zal de bevestiging geschieden door Ds. G. Ringnaldapred. te Aarlanderveen. Bij de Ev. Luth. gem. te Middelburg is het beroep op Ds. Jl. Ernst. Jr., pred. bij de Hersteld Ev. Luth. gom. te Medemblikdoor dezen aangenomen. Zierikzeesche van 21 APRIL 187 Boter van 50 tot 55 cent per 5 hectogrammen. Eijeren van 70 tot 75 cent per 25 stuks. S5jarige VAN W. VERSCHUUR e n C. den DEKKER, p Zierikzee, 21 April 1870. N Hun dankbare Zoon. H tj Heden overleed op het alleronverwachts, aan eene beroerteten huize van den WelEd. Heer .T. Hoogfnboo-M van Welland, te Noordwellemijne waarde Dochter WILLEM INA. VERBOOM in den ouderdom van ruim 52 jaren. Zwaar treft mij dit verlies in mijnen vergevorderden ouderdom, doch wjj hopen te berusten in den wil van Hem, wiens wegen onbegrijpelijk zyn. Mede uit naam mimer kinderenbehuwd- en kleinkinderen, MAARTE VERBOOM. Serooskerke in Schouwen, 20 April lj870. j Mevrouw TIOOGENBO.OM-Hoogenboom te Noordwdle, vvn.agt door het rdotscding afsterven van de door haar betreurd wordende' Wjllkmtna Verboom, terstond of m et J E eerfo T>I IRiV !^r r 1 SO IJJ K, geschikt voor de ir.eRiorij. SCIITJLDVORDERINGKN ten laste der Soopliokeiry worden uiter lijk binnen de loopende acht dagen ingewacht bij den Boekhouder, tie heer II. J. BERG. <i TTot BESTUUR van het BEGRAFENIS- 'féJWS-- FONDS ,T)1! fl EÜSTFiLDË HELA KG KN" brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de stilstand van Contributie voor de leder» van het Grootlbiidg, met deze week eindigt en alzoo de algemeene doorbetaling weder om zal aanvangen op Maandag 25 April aanstaande. De «tilf*tand voor het wordt tot nadere aankondiging gecontinueerd. Namen8 bet Bestuur I De Boekhouder P. O. OLIVIER. m-' H i Ö^jarige Echtvoroonig^ïng; VAN J. KRIJGER e n P. DE VOS. Wissenkerke, 23 April 1870. 8 itó as is 'li «is Ui sis -19 fi9 «i» ri is»i> i- 'St «u -i" 1?' Ondertrouwd F. ,T. SPECHT. Bierbrouwer te. Oosterhout, en. Geertruidenberg, D. A. de ROOIJ. 22 April 1870. Algemeene kennisgeving. Ondertrou wd z M. van der VLUGT Nieuwerkerk, 2 2 .A p r i 1 1 8 7 0. J. TÜIJNMAN. Ondertrouwd JAN de JONGE en OuwEitKïKK, JACOBA ZANDIJK.' 2 2 April 1870. Algemeene kennisgeving. op ZONDAG 24 APRIL, in de Evangelisatiezaal „TOE VLUCHT des morgens te tien en des avonds zes nsre, voorganger de Heer JOHN, Evangelist. Op Vrijdag den 29 April 1870, des namiddags ten drie uren, zal in het «Gemeentehuis te Wissenkerke worden A A NB ESTEED 1.° het vW*hoog;en en verzwaren van een gedeelte Zrodyjc van den Anna-Friso- Polderover eene lengte van 137 meters. 2.° het inakon van eenen Buitenberin aap der» Zeedijk van den Sophia-Polderover eene lengte van 131 meters; en «3.° het verlioogeu en verloi5g^<*n van den Buitenberm van den Zeedijk'van den Thoornpolderover eene lengte van 625 meters. Op den dag der Aanbestedingdes voormiddags ten 10 uren zal er locale aanwijzing wordeu gedaan te beginnen van den Thoornpolder. De BESTEKKEN liggen ter inzage van belangheb benden bij den Ontvanger-Griffier van opgeroeide Polders te Wissenkerke. t-h De Notaris J. van der BENT zal, op Dingsdag den 3 Mei 1870, 's morgens ten 10 ure, op het Gehucht ScharendjkeGemeente Élker- zee ten verzoeke zijner principalen publiek vorkoópen 1 vos X&uinpsiaWloud 18 jaren, 1 bruin X>ito, oud 18 jaren 3 driejarige Ossen, 2 jarige IXüto 1 tweejarige Vaars. 1 vare Koe, 2 overdekte Dr iel in gwa^oiis 2 Kapohaiseui, l Kap- wagen op riemen, 2 Mestputten, te zamen groot p. m. 170 Voerenen hetgeen verder zal ge presenteerd worden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1