A U- LU PRIJZEN DER BIEREN LANDBOUWWERKTUIGEN. BEES TIALEN, Bouw- en Melkger eedschappen Bou w- en Melhgereedschappen. Een netten INBOEDEL, EEN iOiriB, Bank van Leening. Voorloopige aankondiging. Eene HOFSTEDE, T O T 2 9 APRIL, V A EE INE GROOTE PARTIJ LAPPEN Kleedingstoffen, Jas- en BroekstofFen, Lakens, blaauw Vries, Paarsche Chitsen, Gordijn Neteldoeken, Wit Katoen, Wit Linnen, Katoen en Linnen Servetgoed, etc. etc. etc, Alle deze LAPPEN worden ver beneden FABRIEKSPRIJZEN verkocht. K J. H. UCHTMANN, B R O O D B A K KE R IJ WOONHUIS DE HOUTEN OPSTAND UIT DE HAND TE KOOP! Eene Broodbakkerij met Kruidenierswinkel {I stuks vette Beesten, Een vlug loopende Ezelin, ±L Een completen Handgrutmolen UIT DE HAND TE KOOP! Puik Fijn Tarwebrood, B. JOPPE Jz. te Zierikzee. Vervolgbundel naar den ring gereden worden t O D 1 I S - P 1 i S B BE TBBiH'QTBBISl 0Ü061Ü1KS1. Eene groote hoeveelheid nieuwe en extra fraaije KARPETTEN DE MUM MWTSCmiTIJ tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: Geen rood of' Haar, StroosnijdersMoesmakers enz. Balansen en Bascules, PHOSPHO-GUANO, Een vasten Schipper; No. Bestu Her H' JOH. OCHTMAN Do Notaris J. de KATER Nz. zal ten verzoeke van zijne prin cipalen op de Hofstede be- i woond geweest door wjjlen den lieer JÖH. de VLIEGER, te Westenschouwengemeente Burghyeilon en verkoopens MEUBILAIRE en andere KOEKENDE GOEDEREN Op Din^sdag; den 30 April 1 des morgens O uur. 1 bruine RUIN oud G, 1 zwarte DITO oud 11, 1 bruine DITO oud II, 1 bruine DITO oud 11, 1 bruine MERRIE oud 14, 1 bruine DITO oud 1U, 1 bruine DITO oud 16, 1 bruine RUIN oud 3 en 1 bruine RUIN oud 1 jaar, 8 MELKKOEIJEN, 2 kalfdragende VAAR ZEN, 3 tweejarige DITO, 5 tweejarige OSSEN, twee eenjarige VAARZEN, 2 eenjarige OSSEN, 6 HOKKE- 1,1 NO EN 2 SPRINGSTIKREN 2 LOOPVARKENS, 1 KARNHOND, 30 KIPPEN, 1 HUIFWAGEN op riemen, 1 KAP-CHAIS, 1 overdekte DRIELÏNGWAGEN, zes BOERENWAGENS, driewiels POLDERKARdito PERWETKAR, KRUIWAGENS, 14 PLOEGEN, twaalf EGGEN, SLEPERS, BAKSLEDEN HOLBLOKKEN MOLBORD, BRUGGEN, 13 ZEEPTEN, 5 MANGELMO- LEN en WERKTUIGEN, 21 RIEKEN, 20 HOOI- en SCHOOFVORKEN, de helft in 1 ZAAD- en 7 LOSZEI- LEN BIJLENZAGEN een partij GEREEDSCHAP dienstig tot Scheeps- Af braak, twee RIJZADELS, twee RIJflOOFDSTELLEN, 1 met koper opgelegd HENG- STENBAND en dito BORSTTUIG, 2 nieuwe Brabandsche en andere GAREELEN, BALKEN, PLANKEN, WEI- HOOIMANGELWORTELSeen MESTPUT van ongeveer 200 voerIJzeren KARNWERKTUIG KARN, TONNEN, EMMERS, KLEESVATTOBBE, MELKTESTEN en vele andere En oj> 3 Mei l^TO, dos morgens O uur. bestaande in KABINETTEN, LADETAFELS, antieke KLEERKAST, TAFELS, STOELEN, KLOKKEN, VUURHAARD, BAROMETER, BEDDEN met toebe hoord, DEKENS, LAMPEN, STOELEN, SCHILDE RIJEN, PORCELEIN-, KOPER-, TIN-, BLIK-, IJZER-, GLAS- en AARDEWERK, koperen PUTKETELS en meer andere ROERENDE GOEDEREN. Van beide verkoopingen breeder bij biljetten opge- geven. i» Nadere informatiën te bekomen bij den heer MACHIEL DALEBOUT te Haamstede en ten kantore van voor noemden Notaris. j De Notaris Mr. A. E. van DIS- HOECK, gevestigd te Ileinkenszand, zal op Donderdag den 12den Mei 1870, des voormiddags te tien ure, in de Herberg bij Jon. Lampen, te Yerseke publiek en aan de meest biedende presenteren te verkoopen bestaande in WOONHUIS SCTÏUUK», ERVETUIN en BOOMGAARD, staande en gelegen in de gemeente Yersekeaankomende den Eerzamen ADRIAAN NAGELKERKE: bij het ka daster bekend sectie D nos. 371, 9, 10 èn 11, zamen ter grootte van .49.80, waarbij gelegenheid bestaat om IN PACHT bij te verkrijgen 11 Band. 81.30 BOUW- en WEILAND. Nadere informatiën zijn te verkrijgen ten kantore van den Notaris bovengenoemd. VERKOOPING aan de Bank van Leening te Zie rikzee. van de verstane panden, ingebragt tot ultimo January 1869, op Woensdag den 20 April 1870, des namiddags ten 2 ure. Dingsdag namiddag van 3 4 ure te bezien. De Notaris J. M. BOUVINzal op k nader te bepalen plaat* en tjjd pu- bliek presenteren te verkoopen met WOONHUIS, SCHUUR en EHF, met BOUW- en WEILANDEN, onder Ouwerkerk en Oosterlandgroot 54 B. 81 R. 01 El thans bewoond door den Heer W. LEMSON. B. 93 R. 10 Eli. WEILAND, in het Poort ambacht der stad Zierikzee. 2 B. 99 R. 40 EUWEILAND, onder Eikerzee. B. 19 R. 80 EU. UOIWU.VNOonder Dtiivendijke. 4 B. 62 R. 10 EU. WEILAND, onder Kerkwerve. Het Erfpnohtsregt van B. 10 R. 01 El Gronds, onder Krabbendijke. VsnKlct'l in de Meestool o'tHart," »de Wereld," beide te Zierikzee. Eene partij TIENDEN onder Oosterland en Ouwerkerk. Vier en een half vier-en-zestigste Aaniloel in het Barkschip „de Schelde Boekhouders de Jonge Keller te Zierikzee. V Aandeel in het Barkschip .Luctor et Emergo," Boekhouders, den Bodwmeester, Borsiüs en van der Letje te Middelburgen 1/ Aandeel in het Barkschip Cornklis Smit," Boekhouder Murk Lels te Alblasserdam. Nadere informatiën te bekomen ten Kantore van bovengenoemden Notaris. L FINALE UITVERKOOP Uit do liniul to koop om terstond to aanvaarden EENE IN WERKING ZIJNDE met oomplotoii Inventariste Goes. Adres franco brieven onder letter Abij den Boekhandelaar A. A. W. BOLLAND te Goes. (J Uit de hand to koop: Een hechtsterk en weldoortimmerd met Timmorniansüüchuur en Erve, ook kan het Woonhuis op zich zelf gekocht worden, alles staande en gelegen in de Langevosstraat te Goeste bevragen bij den eigenaar J. P. MULLER, Mr. Tim merman en Molenmaker aldaar. #- TE KOOP TER VERPLAATSING van een kapitalen 011 extra sterk gebouwde» WINDMOLEN genaamd DE NIJVERHEID(vroeger de BR AN DE- RIJ MOLEN.) Vlucht 86 voet. Brieven franco aan van UIJE C°., Olieslagers te Middelburg. LA kunnende de helft der koopsom als eerste hypotheek hierop gevestigd blijven. Adres met franco brievenonder letter F, bij de Uitgevers dezes. i K< Uit do hand to koop staande op de Hofstede van wijlen den Heer JOHAN NES de VLIEGER te Weslensckouwen. Informatiën te bekomen bij MACHIEL DALEBOUT onder Haamslede. Uit de hand to koop oud 8 jaar, mak in het tuig. Adres onder de letter Z, met franco brieven aan de Uitgevers dezes. Uit de hand to koop bjj C. v. d. WEEL, te St.-Annaland. BrievenfAico. Een Mestput en een Drielingwagen, bjj J. van den BOUT te Eikerzee. A 14 Cts, 't Nod. pd. drie- a viermaal daags verse h. Zierikzee. Wed. N. de BRAKKE. p. 7, ton- p. 'U ton. Dubbel PRINCESSE 9,50 ƒ5- PRINCESSE No. 1 - 7,50 - 4,— 2 - 7,— - 3,75 GERSTE .1 - 6, - 3,— 2 - 5,— - 2,50 BOUWBIER p. oxhoofd van 220 liters - 10,- BEIJERSCH BIER p. liter - 0,20 Dubtoel Princesse, Princesse No. 1 en J3 en Beyersch Bier wordt ook afgeleverd op flesschen. f \w In den Boekwinkel van P. de LOOZE zijn in alle formaten en verschillende prjjzen verkrijgbaar den op de Evangelische GEZANGEN. Dezelve kunnen bij gebruikte Bijbels in alle verlangd worden Banden, tegen billijke prijzen Lijo-eBon- <leii wordenwaartoe hij zich beleefd aanbeveelt. Op Maandag IS April a. s. «al deelnemers kunnen zich vervoegen tot 18 April a. s. bij A. CONSTANDSE te Nieuwerkerk in Schouwen. Geparfumeerd, het nieuwste in dit genre, een eenig artikel; waarvan slechts enkele stollen verkrijgbaar zijn bjjJ. 1 >11 JOTSTCt ZIJLSTRA. is een vernuftig uitgedacht voorwerp waarin men des nachts de melk benoodigd voor de kinderzuigfle pap of andere drank en spijs WARM houdt, «condor dat daarlbij vmir of lïclit noodig- k Verkrijgbaar bij .1. II JONG ZIJLSTKA. Het MAGAZIJN hoek Poststraat bij de Kerk te Zierikzeeis wederom ruim voorzien van alle ARTIKELEN benoodigd voor het schoonmaken. in alle nulten en prijaen. Allerlei fljii© GALANTEBIËN, BEELDEN, GROEPEN, VAZEN, FLACONS, WERKDOOZES SIGARENSTELLEN, enz. PARAPLUIES, WANDELSTOKKEN. HOOPERS CACHOU (fumïgjatiiiff Pastilles.) J. DK JONG ZIJLSTRA. VAN ALGEMEENE ASSURANTIËN WOONHUIZEN 50 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 80 - WINKELHUIZEN 70 - KOOPWAREN 90 - Informatiën bjj de Agenten C. van der VLIET Dz. te Zierikzee L. BOOGÉRD Az., te Brouwershaven en J. C. M. van RHEE te Haamstede. vA grijs De Chromopoeder, eenigst middel om Ilaar en Baard in alle tinten te verwen de kleur gaat er nimmer af, de huid vlekt niet. onschadelijk. Aanvraag franco bij THEOPHILE Hofleverancier Amsterddm. 1 doos a ƒ2 is voor 1 a 2 jaar voldoende. Dépots worden niet gegeven om de EclitlieicI te waarborgen. ONTVANGEN EENE RUIME BEZENDING zoomede diverse WASCHMACHINES van HORNSBY. Ter beschikking van Heeren Landbouwers wordt weder onze ZAAIMACIHNE gesteld tot het nemen van proeven. Bestellingen voor Dorschmachines en Zaaimachines worden vriendeljjk verzocht tijdig op te gevenzullende tot de MINSTE PRIJZEN worden uitgevoerd. NARDTEN, LUCKERIIOF C°. IFabrikanten van Stoom- en andere Werktuigen. De alom bekende C. BECKER'S worden alleen vervaardigd en zijn te be komen bij de Fabrikanten BECKER en BUDDINGH, te Arnhem. Mede contant verkrijgbaar bij den Dépöthouder W. van SCHELVEN Az., in Ijzerwaren op den Dam te Zierikzee. VS van PETER LAWSON and SON. Deze bij uitnemendheid krachtige MI'".!—T steeds in voorraad bij M. C. vau «Ie STOLPE te BRUINISSE. GEVRAAGD bij den Polder Dreischor, jj^Ê& tegen 1 MEI e. k.: die tusschen de 7 en 8 last kan laden, zullen het eerst in aanmerking komen tot het aanvoeren van VLETGROND en het doen van andere dienstenzijnde voor hem die daartoe mogt ge negen zijn eene Woning in de ohmiddelijke nabij heid der haven beschikbaar. Gegadigden vervoegen zich in persoon bij den Heer J. van der LINDE, Dijkgraaf van genoemden Polder. BENOODIGD: Een STAMPER of* M A ALDER, in de Meestoof DE LELIE te Brouwershaven. Te ta vragen vóór of op den 1 Mei a. s. bij den Boekhoudï A. MOOLENBURGH te Eikerzee. Onder de en er aal ai Voorloopig dat tot her mede dit w diend, mag Kamer der I noeten aan lewegen eei rcelligt de j iveinig zijn aeerderheid clieen Z. Es an een unif lij verschoo er schatkist jkheid, dat osterijen za l8öi, wel1 eginsel dei- Geen van iliouwen. De scbatki ng leerde h ir.dige wete an tarieven an dergelijl Heen' de pr? aar men de jjn, dat in iger port d hten dit zi Tegen lioog loon TERSTOND vermeerde bekwame TIMMERMANS-KNECHT lch "jet dee, benoodigd. Adres bij den Boekhandelaar van DISHOECI Roering vai RS» Met MEI a. s. een gehuwde BOEREN KNECHT benoodigd, bij M. HENDRIKSE, Land bouwer onder Ouwerkerfc.Jy Met MEI aanstaande een gehuwde PAARDENKNECHT benoodigd, goed kunnende zaaijen, bij JOB ST0E b# onder Eikerzee. burge: maken bek wonende i om een ijzer in dez sectie b, n wijk D, nc en dat cl jetreflende Woensdag middags, ii en Raad hi -,oek bezwj gelegen hei< Zierik Wordt gevraagd VAN STONDEN yl/hV tot 1 December een bekwame TIMMERMANü KNECHT, tegen goed loonte Poortvliet, bij ENGELVAART. j /y te Zierikzee. 40 Bij J. WESFELS te Tholen benoodigd TERSTOR 1 a METSELAARS-KNECHTS P. G. Brieven franco. Met MEI eerstkomende e o ii SMIDSKNECHT benoodigd, bij J. krieger te Kapelle, Zuid-Bevelani laar men ac ostwezen eei ïtenen, dat n Men vraagt TEN SPOEDIGSTE cc SCHILDERS-KNECHT, tot half Decenfellen. Boven ber vast werkbij C. van den BRINK te Hendri Ido-Ambacht bij Dordrecht. Brieven franco. Een KLEERMAKERS-KNECin voor een jaar vast- werk begeerendebenoodigd H. C. HOLTHUIJZEN te Heinkenszand. J. TERSTOND een KLEERjjlAKERS-liNECIIlJjfc benoodigdbjj J. SLABBEKOORN te Heinkenszan Brieven franco. Een KLEERMAKERS-K NECB wordt gevraagd/tegen hoog loon naar bekwaaraheii van de P. G. Adres met franco brieven, doch liefst persoon, bij D/ EVERAERS te St.-Phiiipsland. sj che ligging dplatten lar eft, die uit n putten. Z( n staatsmon k niet de vn «nog voordi Hen de ingez net er dus •eteren, h( breiden, dai voor het pi iet zijn. De geen verlit latkist dan ligt het an Toonte is ge1 «t worden TERSTOND BENOODIGDthlidTond Een KLEERMAKERS-KNECII1 Het, votum d om DADELIJK in dienst te treden voor een ju Iden als moti vast werk, te Papendrecht bij J. van DALEN. M ^eren, en, 'leent men a kenisdie o ■h de Eerste Hen Ministe Hat zij het x dijk achtte "ig der inge: vreesde? D eren toestan over cïat b wet ging n bnefport mo het postwez ^ele bestel-] ren in diep ii Bovendie 'le provincie ebrachfc door Eerste Kam ;n aan die der Eers 'innige bedoi iet? Omdat f de schatkii oordeel ond Hasting, eve it gebruik cl oor een tak het staatsn 'aar van ve inhere onde ER WORDEN TERSTOND KLEERMAKERS-KNECHTS gevraagd. Adres met franco brieven of in persoon, A. C. JANSE te Schiedam. vraagt een' LOOPJONGEN, niet benei] 15 jaar. Mevrouw DAMSTÉ te Nieuwerkerkvi'W tegen HALF JUNIJ een© geschikte DIENSTBODE- >v< CSs?' e 11 EIS JE benoodigd beneden de 16 jaar; adres bij de Uitgevers dezes. Uitgevers DE LOOZE WAAL ei Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2