Vo. 2761. 26sle Jaarg. Zaturdag 16 April 1870. L Bekendmaking. Nieuwstijdingen. Meek r a p-B e r i c h t. H van Middelburg en Zierikzee Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland. Openbare Verknoping. Scheeps- en andere Afbraah Drie Woonhuizen Een Woonhuis en Erve, Een Woonhuis en Erve, a lieu ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. BURGEMEESTER, en WETHOUDERS van Zierikzee ,aken bekend dat de firma Nardten, Lückerhof&C0., onende in deze gemeente vergunning heeft gevraagd ,ju een oven te doen bouwen voor het smelten van zer in deze gemeente, op het perceel kadastraal bekend, etie B, no. 1334, achter het huis, plaatselijk gemerkt ijk D, no. 253, staande in de Sint-Domusstraat en dat de informatiën de commodo et incommodo etreffende dit verzoek zullen worden gehouden op oensdag den 27 April aanstaande, te twaalf uur des liddags, in de gewone vergaderkamer van het Bestuur, in Raadhuizezullende allen die tegen dat ver- jek bezwaren mogten willen inbrengen alsdan in de elegenheid zijn om in hun belang te worden gehoord. Zierikzee, den 13 April 1870. Burgemeester en Wethouders B. C. CAU. Be Secretaris J. P. N. ERMERINS. TIT, laris ER, te lle ÏP. In de Engelsche criminele regtspleging heeft zich <n zonderling feit voorgedaan. Een zekere Rutterford ter dood veroordeeld. Het heeft den minister van bin- jnlandsche zaken niet behaagd II. M. de koningin te Iviseeren den misdadiger genade van de doodstraf te rleenen. De man moet dus met den koorde gestraft orden, zoodat er de dood opvolgt. Doch ziet, dit is et wel mogelijk. De hals van den misdadiger is zóó vormd, of liever misvormd, dat de dokter der gevan- inis, waarin de veroordeelde verblijf houdt, verklaarde ut de dood bij ophanging eerst na eeno langdurige orsteling kan volgen. Hierop werd eene geneeskun- ge commissie benoemd, om den hals van den ongeluk- ge te onderzoeken. Haar rapport luidtdat er zich den nek van den veroordeelde niets bevindt, waar oor belet zou worden hem op de gewone wijze op te aiigen. Het vonnis zal nu den gewonen loop hebben ondanks de protesten van den geneeskundige uit de evangenis. tl' Parijs, 12 April. De arbeidstaking te Creuzot duurt oort en men vreest dat ook in de hoofdstad en elders het keizerrijk de werklieden zullen weigeren met hun- ra arbeid voort te gaan. Zooveel is zeker, dat de polcie i Parijs eergisteren maatregelen van voorzorg had ge- omen, ten gevolge van de mededeeling van eenigegroote ibrikanten, die verontrust zijn door de stemming hunner iderhoorigen. Op de hoeken der straten zijn ongetee- inde oproepingen aangeplakt, waarin de arbeidstaking ordt aangeraden. Op een dezer plakkaten leest men het ilgende»Raspail is zeer ziek; Flourens is balling. Onze gevaardigde Rochefort is in de gevangenis. Laat ons ihoor geven aan do oproeping, die op de muren der Drstad aangeplakt is. Geheel Frankrijk moet den arbeid iken, want wij hebben geen afgevaardigden. De linker- de ia meer dan ruim betaald omniets te zeggen. Dit zoo klaar als de dag. Volk, laat ons opstaan, en al die loedzuigers verjagen Pai'ïjs, 14 April. Eergisteren zag men alhier aan le huizen roode plakkaten, waarin het volk werd aan- ipoord om in opstand te komen, geen belastingen te talen, enz. De politie heeft die plakkaten dadelijk jescheurd en een dertigtal personen, die dit met ge lid trachtten te verhinderen in hechtenis genomen. - Men leest in den Moniteur Universel: Donderdag namiddag ten twee ure, op het oogenblik keizer Napoleon over het laatste gelid soldaten de ne passeerde, drong een persoon, niet dan met groote leite tot de voorste rijen door van het publiek, dat :h langs het geopende hek had geschaard en slechts ioi' twee schildwachten werd tegengehouden. Hij wierp ;h voor den keizer met de woorden »Naar Cayenne! ar Cayenne11 Deze persoon was in slordige lompen gekleed. Hij rd aanstonds gegrepen door de politie-dienaren van i heer Galand, hoofd der veiligheids-politie voor de zerlijke paleizen en in een rytuig geworpendat ra naar het commissariaat van politie bragt. Terstond deed de commissaris Berilion, vóór hij nog een verhoor overging, zijne kleederen doorzoeken, vond in een zijner zakken, in een kleinen lederen gesloten elfhonderd francs, drie bewijzen van aan- ilen in de openbare schuld, eene waarde van 30,000 nes vertegenwoordigende, en een dolkmes. jBij het verhoor verklaarde deze persoon te heeten: d Lezurier, vijf en veertig jaren oud te zijn, te wonen tie straat Rollin no. 26, en geen beroep uit te oefenen. Eene huiszoeking heeft tot de ontdekking geleid van volgende wapenen 1 knods, 2 sabels, 5 lansen, 2 olvers, 2 karabijnen, 5 fleuretten, 2 degens, 13 casse- es, 15 dolken, 6 bajonnetten, 8 degenstokken. Boven- n vond men in eene geheime lade van eene secretaire 000 francs in goud. Scvraagd naar de reden die hem met opgeheven hand den keizer had doen toesnellen, antwoordde hij, dat vaderlandslievend gemoed verontwaardigd was door toejuichingen van de menigte. «a afloop van deze formaliteiten, is Lezurier in de Wigenis gebragt. 'leze persoon leefde gewoonlijk bij een voddenraper, -vriend van hem, dien hg 30 francs 'smaands kost- d betaalde. Men schrgft uit Regensburg: In de keuken van vermaard geneeskundige heeft dezer dagen een niet f aangenaam misverstand plaats gehad. Er zou na- W leverbouling gekookt worden, en hiervoor was den vleeschhouwer een kalfslever besteld, die door keukenmeid van oogenblik tot oogenblik verwacht "1. Daar word gescheld met de woorden: »hier is de lever voor den doktor!" bragt een man een zeerschoone lever en doch laat ons de bijzonderheden mededeelenDe doktor was niet tehuis en, zoo als ge woonlijk, werd de leverbeuling door de keukenmeid en eenige andere dienstboden geproefd en zeer „lekker" ge vonden. Toen de heer des huizes 's middags terugkwam, was zijne eerste vraag naar de door hem ter onderzoeking naar huis gezonden lever van een in het gasthuis over leden kleermakersgczel. Geen wonder dat bij de keuken meid dadelijk een vreeselijk vermoeden oprees; in vliegende haast werd naar den vleeschhouwer gezonden, die de kalfslever had moeten leveren, en deze liet zich duizend maal excuseren dat hij geen lever had kunnen zenden, daar hij er op het oogenblik geen had. Hafliiig-ori12 April. De uitvoer van koeijen naar Holland is zoo groot, dat de stoomboot Heemstra niet alleen geheel met vee geladen gisteren van hier vertrok, maar dat er ook nog 300 beesten bleven staan, zoodat gezegde boot zoo spoedig mogelijk zal retour- neeren om in twee volgende reizen ook deze beesten te halen. Twee kinderen werden dezer dagen bij het aangaan der school te Tjalbert door den onderwijzer gemist. Toen hij zich uit zorg naar buiten had begeven, zag hij tot zijne ontsteltenis een kinderklompje op het langs de school loopende water drjjven. Dadelijk het ergste ver moedende sprong de moedige man te water en had het geluk een meisje van den bodem der vaart te halen, dat hij gelukkig op het droogo bragt. Eenige borreling, die hij nog in het water bespeurde, deed hem vermoeden, dat ook het tweede kind er in gevallen was, waarom hij andermaal te water ging en, op het borrelen afgaande, het geluk had ook het andere kind te grijpen en aan wal te brengen. Na vier uren arbeids raogt de geneesheer er in slagen beide kinderen in het leven terug te roepen. Ziex'iltzeoZ. M. heeft herbenoemd tot lid van het college voor de zeevisscherij de heer H. A. van IJssel- stein Jr. alhier. De Zondagdienst op het telegraafkantoor te Goes is aldus gewijzigd: des ochtends van 8 tot 9, des na middags van 1 tot 3 en des avonds van 7 tot 9 ure. Bij beschikking van 12 dezer is aan II. G. Ham- macher jr. te Groede en P. H. Kousmaker jr. te Breskens, tot wederopzegging vergunning verleend voor eene schroefstoombootdienst tot vervoer van personen, goe deren en vee tusschen Breskens en Rotterdam. Wij vernemen dat de heer mr. G. A. Fokker het voornemen heeft, bjj het eindigen der tegenwoordige zitting van de staten-generaal, zijn ontslag te nemen als lid der tweede kamer. (Midd. Ct Dezer dagen dwaalde een armoedig gezin te Ant werpen rond op een karretje, dat getrokken werd door den vader en geduwd door een kind van 11 a 12 jaren, terwijl do moeder met twee kleine kinderen er op zat. Twee jongens van 5 a 7 jaren bedelden er bij. Een dron ken Engelsche matroos bij wien de sporen van een gevecht zigtbaar warenkwam dit gezelschap voorbij en zijn beurs uit den zak halende gaf hij die aan de vrouw er bijvoegende: „Ziedaar, als ik geld bezitdan heb ik den duivel in 't lijf, maar heb ik niets, dan ben ik zoo als ik wezen moet." Zonder eenige dank zegging af te wachten verwijderde hij zich. De beurs bevatte ongeveer 140 francs, die de schamele familie niet weinig te stade kwam. Omtrent de kunstmatige oesterplanterij achter Oost, eilandTexel, wordt nader nog medegedeeld, dat ten gevolge van het ruwe weder in het vorige jaar, niet alles is vernield geworden maar slechts de bovenwerken zijn weggeslagen. Men heeft de vorige week bij naauwlceurig onderzoek op gemerkt dat het grootste deel der oesters door de dak pannen, waarmede de bedding was belegd, is opgevangen geworden. Tengevolge van die opmerking is terstond een vaartuig uitgezonden, om een lading pannen te halen, ten einde daarmede verdere proeven te kunnen nemen. Gemengde berigten. Wordt gevraagd te Sommelsdijk: Scheepsgelegenheid om eene lading naar Holland te vervoeren; de lading ligt in gereedheid. De dienstmeid van een molenaar te B. moest zich zoo niet verhoogen, want zij zal haar doel toch niet bereiken. Als iemand te B. nog meer visites aflegt, en dan over een planken heining klimt, dan moest hij zorgen dat hij niet valt. Een boeren-zoon te 's Graven polder wordt verzocht, zjjn verspeelde schuld te komen betalen, daar hij er anders bij name om zal gemaand wor den. Eene trotsche dame te Baarland moest zooveel kwaad niet spreken van anderen, want dit is maar eene kleine kunst. Dit niet nalatende, zullen hare deugden genoemd worden. Een slagter te B. wordt gewaar schuwd, zoo veel onwaarheden van anderen niet met zijn vleeschmand rond te venten, daar dit voor hem niet past, die aan vele menschen verpligting heeft; en: 'tis met hem nog zoo gesteld, Hij heeft veel wind en weiuig geld. Iemand te N. moest, wanneer hij gewaarschuwd wordt om zijn vee van een anders land te doen, zoo brutaal niet vloeken en schelden, anders zal hij te Z. in de schutskooi gezet worden; Maar: Nu hij niet in bezit kan krijgen, Dat zelfde land, nu past vooral Geen tegenstand; maar stil te zwijgen, Vóór het nog erger worden zal. Geen eigen roem, wat minder praten, Wat meer verstand, en geld voortaan, Zou beter zijn en kunnen baten: Die nu de schoen past, trekt hem aan. De dochter van een veldwachter te M. wordt verzocht geen verzoek-brieven meer over den postte zenden,anders zal zjj bij name genoemd worden. Twee meisjes te Z. worden aangeraden, zoo niet achter twee boeren-zoons te loopen, want die kunnen zij toch niet krijgen. Te T. heeft een schipper een fuik gevonden, en zegt nu: als hij Leetje in die fuik kan vangen, hij spoedig een nieuw vaar tuig zal hebben. Maar het zal wat lang duren. Zierikzeesclie IMarktclag- van 14 APRIL 1870. Boter van 575 tot 525 cent per 5 hectogrammen. Eijeren van 62r' tot 85 cent per 25 stuks. Rotterilnm. 11 April 1870. De lieden gehouden veiling van 82 vaten meekrap liep als volgt af Krappen 18(5!>. 1. J. .1. H. B. 2/v. opgehouden tot ƒ35. 2. II 2/- -35. 3. 2/ - verkocht t - 34'/,. 4. It 2/- H -35. 5. 2/- opgehouden r -36. 6. 2/- -36. 7. It 2/- H -36. 8. It 2/ - verkocht If - 34'/.. Oiil>ei-oofVleii 180P 9. J. J. H. B. 1/v. verkocht ff - 27»/,. 10. 2/- opgehouden ff -28. 11. u v- -28. 12. L. B. 2/- 2/ - verkocht ff -27. 13. ff -26»/,. 14. it 1/- ft -27'/,. 15. 2/- -28'/,. 16. u 2/- opgehouden -28. 17. 2/- verkocht ft - 27'/.. 18. 2/- opgehouden ff - 28. 19. J. H. B. 1/- ft -27. 20. 1/- -27. 21. 1/- verkocht ff - 26'/,. 22. u 2/- opgehouden -27. 23. u V- -27. 24. 3/- 21- -27. 25. D.W.L L.B ff -26. 26. 1/- - 26'/.. 27. 2j- -26." Gemeonen 18(59. 28. J. J. H. B. 1/v. verkocht ff -20. 29. V- ff -20. 30. 11 1/- opgehouden ff -22. 31. n 1/- ff -23. 32. 1/- verkocht ff -21'/,. 33. u v- -21'/,. 34. u 1/- opgehouden ft -23. 35. u 1/- verkocht ff -21'/,. -6. -6. -6. -6. -6. -6. Vei-stampten onl>. 18<5Ö. Kav. 36. J. J. 11. B. 2/v. opgehouden tot - 18. Overstampten. Kav. 37.J.J.H.B.1869.1/v. opgehouden 38. A. B. „4/- 39. u 3/- 40! J. H. 1868. 21- 41. 1/- 42. u 1 /- 43. II- OnberoolVlen 1868. Kav. 44/46. A. J. K. 5/v. opgehouden - 28. 47. J. V. D. Z. 2/- -28. 48. M. V. D. B. 1/- - 28. 49. A. H. B. R. 1/- -28. 50. W.D.C. B. 1/- -27'/.. 51. „2/- -27'A. SPOORBOOTDnaNST Corresponderende op den Staatsspoor weg. APRIL 187 O. Van MIDDELBURG: Van ZIERIKZEE: Zondag 17 's av. 5,30 u. Maand. 18 's nam. 2,30 Dingsd. lO'smor. 10, »V. Woensd.20 6,30 20 's nam. 2,30 Dond. 21 3,— Vrjjdag 22,smorg. 9,30 Zaturd. 23 Zondag 24 Maand. 25 Dingsd. 26 6,30 6,30 7,30 10,30 Zondag 17 'smorg. 6,u.V. Maand. 18 6,30 »V. Dingsd. 19 6,30 »V. 19 \s nam. 2,30 Woensd.20'smorg. 9,45 Dond. 21 6, Vrijdag 22 6, 22's nam. 3, Zaturd. 23 'smor. 10,30 »V. Zondag 24 9,30 Maand. 25 10,30 Dingsd. 26 's nam. 2,30 »V. De reizen via Veere (naar den waterstand voorbe houden) zijn met ~V". aangeduid. Ondertrouw*! A. BUIJZE Dz. en Haarlem, P. E. GEELHOED. 16 April 1870. Algemeene kennisgeving. Getrouwd J. van den BERGE, Jz. oosterland, 13 April 1 870. JAKOBA ROTTE. Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van onze geliefde Dochter ANNAbetuigen wij ook uit naam harer broeders en zusters, onzen liartolijlceix dank. Brouwershaven J. FLOHIL. 14 April 1870. 3 A. FLOIIIL-Gast. De VOORZITTER der CENTRALE Dl- RECTIE van SCHOUWENBURGII en WESTLAND, verwittigt Ingelanden van de polders Schouwen Burgh en Westlanddat de gewone •A.lgre- meeiie Vorgadering; van ingelanden, zal gehouden worden in 's Landskamer te Zierikzeeop Donderdag den 28 April aanstaande, des middags ten twaalfnre voor SCHOUWEN en ten Iialf een ure voor BURGH en WESTLAND. De ondergeteekende zijnen KOREN MOLEN met MEI aanstaande (►ver- gedaan hebbende betuigt 'oij deze mede namens zijne echtgenoote zijnen hartelliken dank aan al zijn begunstigers, zoowel in deze gemeenteNieuw- Strijen(Oud-Schakerlooals onder Thoien, Scherpenisse Westkerkeen St.-Maartensdiikvoor het vertrouwen gedurende 19 jaren zoo ruimschoots door hem genoten terwijl hij hoopt dat zijne opvolgers zich diezelfde gunst zullen waardig maken. Met weemoed staart hij op zichzelven dat de Heer hem, na een reeks van 13 jaren in zoo treurigen toe stand geleefd te hebbennog sterkte en "kracht geeft om nu de Heer in de dagen van rust hem tijdelijko zegeningen schenkt, in zijne dankbaarheid uit te roepen Zijn doen is Majesteit! Poortvliet, C. C. de GRAAFF. 14 April 1870. J. de GRAAFF, van de Velde. De SOCIËTEIT ,,Tot Nut en Genoegen'' te Zierikzee is voornemens, in samenwerking met de hier gevestigde afdeeling der Maatschappij „tot Nutvau 'tAlgemeen" eene poging te doen tot instandhouding van het Kinderfeest aan de ZELKE, dat op den tweeden Paaschdag hiertoe tot dusver is gebruikelijk geweest, doch thans gevaar loopt van te niet te gaan door het weggraveii van den Zelkeheuvel. Bij gunstig weder stelt zij zich daartoe voormet vergunning van het Bestuur dezer gemeenteop het nu reeds geëffend gedeelte van het Zeiketerrein tot opwekking der kindervreugdein den namiddag van dien dag een en ander in het werk te stellenvan welk voornemen zij bij deze kennis geeft aan het publiek. De BANK geeft Pandbrieven uit, rentende 2 l>Ot. '8 jaarsaflosbaar a pari bij jaarlijksche uitloting. De prijs van uitgifte is OS'/o pCt. Zij verstrekt geld op hypothecair ver hand uitsluitend op Goederen in Nederland. Aanvragen om Xl/y-potliolceii en PandI)rïo- kunnen dagelijks geschieden bij de volgende AGENTEN: Te Middelburgde Hoeren J. A. TAK C°. Thoien de lieer M. W. J. de VISSER. t Zierikzeede Heeren van der STARP BERG. De Deurwaarder J. FRANSE, zal op Don derdag 21 April 1870, 's voormiddags half 12 ure, te Zierikzeepubliek verkoopen als: 1.° In den Blijenhoek 1 Stoep KOEMEST, 1 VAARS (kweek- kalf1 IIOKKELING, VAKKENS nieuwe KARNS, TOIVIVICIN en EM- MEK8, en meer andere GOEDEREN en 2.° dadelijk daarna op Slabberswerf 1 partij KOEMEST, 1 BOERENWA- GEN. 1 LANDPLOE!G voor 1 paard 1 BAKSLEE 1 BOONEGGE, een par tijtje TARWESTROO en eenige andere GOEDEREN. De Deurwaarder J. BETHE zal, op Donderdag den 21 April aanstaande, des voormiddags ten half twaalf ure aan de Sleepkaai te Zierikzeein het openbaar verkoopen EENE PART I.T bestaande in Eiken en Greenen HEKDAM- en MEST- PUTPALEN, PLANKEN, DEUREN, RAMEN, KOZIJ NEN DAKSPARREN en hetgeen verder zal worden geveild.Cj Zierikzee, 12 April 1870. De Voorzitter voornoemd B. C. CAU. De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zalten ïfvtisW* verzoeke zijner principalen, op Woens- dag den 27 April 1870, 's middags ten 12 ure, in het Koffijhuis „SCIIOONZIGT^ op de Nieuwe Havenbewoond door L. Vermunt, te Zierikzeepu bliek presenteren te verkoopen met ERVEN en TTTIIV, staande en gelegen in de Lange St. Janstraat te Zierikzeekadaster Sectie B. N°. 1373, 1374, 1375 en 1377. staande en gelegen in de Breestraat aldaar, kadaster sectie B. N°. 1376. En staande en gelegen in den Wevershoek aldaar, kadas ter sectie B. N°. 71. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. j De Deurwaarder W. van de LINDE zal, ten verzoeke van den Heer J. de JONGE Zaakwaarnemer te Elletneet, op Zaturdag den 30 April 1870 des morgens 10 ureop het Hoefje bewoond door P. de Moor te Renesse, publiek verkoopen 20 voer KNODSEN, 4 OSSEN, TIMMERGEREED SCHAP ARBEIDERS-GEREEDSCHAP 2 BEDDEN met toebehooren 2 HOEKKASTEN, 1 LADETAFEL. 2 TAFELS, 2 KISTEN, STOELEN, TOBBEN, TON NEN, EMMERS, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, GLAS-, KOPER-, IJZER-, BLIK- en AARDEWERK en hetgeen verder zal worden geveild.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1