kerkboeken finale suiting, 29 april, REIIAMIM1ER, RAM, DIVERSE SCHOORSTEENSTUKKEN El, Meek r a p - B e r i c h t. Hotterilam11 April 1870. fl'ijfoieriUwticw. EVANGELISATIE, STRAND VONDERIJ. Bank van Leening. LANDERIJEN, Een WoonhuisErve en Tuin TE HUUR: JAGTREGT Ongeveer 600 Erwtenstekken Puik vertrouwd RIGA TONNENZAAD en LiEV II- LAAR Z.V.VI-ZA.A-D tot billijken prijs, te bevragen bij Extra goede waterhoudende THEEËN van af ƒ1,00 per 5 one, uit het magaziju van SINDERAM SIBLEZ te Arnhem te verkrjjgen bij L glLVIUS, Botermarkt alsmede onder meer extra goed Borstelwerk. In de Likeurstokerij: HE MM, VU H. JOPl'E, 11, te bekomen sille soorten van Li keuren BittersGeneverBraii- dew'jii Roode-, Zwarte- en Witte- AalbessenwUn. VER W-0 LIJ, M A A IM A OH IN ES. Hooischudders en Hooiharken. J. PEIGNAT iV Co. B IJ i I L 8. S. Ochtman Jz. te Zierikzee op <lo Evangelisehe GEZANGEN. nieuw KERKBOEKEN. KGBKBQBIIBI B E Z E M M A K E R. Door DOCTOREN aan. Dépóts: Middelburg J. SNOEP Jr. Vlis- singen P. GASILLE. - Goes D. A. OERLEMANS. Schoondijke A. van OVERBEEKE. Cortqene J. de DIE - Wissenkerke M. P. BROEKES. Aanvragen tot Dépots franco aan den Heer de B i"P ARURl S, Schoorsteenstukken, Stalen Behangsel en Randen, evenzeer die van Papieren en Linnen Gordijnen welke laatsten geheel gereedgemaaLt door hem geleverd worden. f 11B 8 f i B i ff. I/f'/IÏ W.l VV, HOEK SCHUITHA VEN EN NOBELSTRAAT, berigt bij deze zijnen geeerden begunstigers, dat tot 29 April alle nog voorhanden zijnde GOEDEREN, finaal zullen worden opgeruimd tot nog veel verminderde prijzen, i i 1111. Eene groote hoeveelheid nieuwe en extra fraaije KARPETTEN HOOPERS CACHOU (fumigating? Pastilles.) .T. DE JONG ZIJLSTKA. Stoomboot Zuid-Beveland. RotterdamZierikzee en Goes. APRIL 1&7 O. M PHOSPHO-GUANO, van PETER LAWSON and SON. 46 te BRUINISSE. DE ZIERIKZEESCHE COMMANDIET KAS, Volksvermakelijkheden. J Koninklijke Maréchaussée. TCon KNE O XIT benoodigd tegen MEI a. s., bij Jhr. Mr. J. SCHUURBEQUE BOEIJE. JOH. OCHTMAN IV- Eene BOEHEN-DIENSTMEID eene Boerendienstmeid een Burgerdienstmeid Uitgevers: X>E LOOZE WA/VEK. De stemming was heden weder zeer flaauw. De aanbiedingen waren niet ruim. Vele houders zijn niet geneigd tot de tegenwoordige prijzen te verkoopen en laten dus niet veilen. Slechts voor dadelijke behoefte, werden kleine partij tjes tot vorige pijjzen afgedaan. De berichten der Fransche markt spreken van een betere stemmingmaar do noteringen blijven geheel onveranderd. (Den afloop der gehouden veiling van 82 vaten meekrap deelen wij in ons volgend No. mede.) Heden overleed tot mijne droefheid, mijne ge liefde Echtgenoot JOHANNA SUZANNA GIDEONSE, in den ouderdom van 32 jaren, mij nalatende één Zoontje, waarvan zij vóór acht dagen was bevallen. Nog geen geheel jaar duurde onze echtvereeniging. Bruinisse, D. van den BERGE Az. den 11 April 1870. - Algemeene kennisgeving. Gevoelig voor de menigvuldige bewijzen van deelneming, betoond bij liet plotseling afsterven van onzen Broeder JACOBUS 11ENRICUS, betuig ik ook namens mijne Broeders Zuster en Be- huwdzusters mijnen hartolyken «IïbiiK. Ziekikzbe, J. L. WANSINK. den 12 April 1870. 4 op VRIJDAG 15 APRIL, des avonds te kovoii ZONDAG den 17 APRIL, des morgens te ti«/n uro en des avonds te zes ni*«? en MAANDAG 18 APRIL, des morgens te tien m*oin de Evangelisatiezaal TOEVLUCHTvoorganger de Heer JOHN, Evangelist. Op Maandag 18 April 's namiddags om w 4 ure, zal door Ds. SIMENSE, predikant te Oos ter landte Brouwershaven worden. De BURGEMEESTER van Zierikzee roept voor de vierde maal ter reclame op, regthebbenden op een STEENSCHIPPERSBOOT, van boven groen geverwd en zwaar beschadigd aan Borrendamme aangespoeld, en een ANKER zonder merken wegende^ 250 kilo gramgevischt op de Roompot, nabij de Vlietepolder en bij hem aangebragt. Zierikzee 14 April 1870. B. C. CAU. VERKOOPING aan de Bank van Leening te Zie rikzee. van de Torstane piuidon, ingebragt tot ultimo Januarij 1869, op Woensdag den 20 April 1870, des namiddags ten 2 ure. Jl Dingsdag namiddag van 8-4 ure te bezien. I OPENBARK VERPACHTING gelogen onder Sint-Maartensdi|U VOOR 4» J A R.E N, op Zatimlag den 16 April 1870, 's voormiddags 10 uren preciesten Herberge van F. van Goethem aan het Tholensche Veer. Breeder bij rondhangende billetten omschreven. ^.lj. Het eerste perceel komt ook in 3 partijen, als: 1. No. 567 en 567bis groot t l Aren; 2. No. 571 groot l Hectare SO Aren 30 Centiaren 3. en No. 572 en '572bis groot 1 Hectare 17 Aren !>0 Ceutiaren. Nader onderligt V.ij Notaris M. BAX te Bergen-op- Zootn. De Deurwaarder .1. FRANSE, zal op Don- derdag 21 April 1870, 's voormiddags half 12 ure. te Zierikzeepubliek verkoopen, als: 1.° In den Blijenhoek 1 Stoep KOEMEST, 1 VAARS (kweek- kalf1 IIOKUELÏINti. VAKKF.NS nieuwe KAKNS, TONNEN en EM- J iS, en meer andere GOEDKKEN en 2.° dadelijk daarna o_p. Slabbcrawerf 1 partij KOEMEST, 1 BOERENWA GEN 1 LANDFLOEG voor 1 paard 1 l{ Ksr.ioi: mOONEGGE, een par tijtje TAKWESTKOO en eenige. andere GOEDEREN. STKU R, De Notaris kir. C. VAN DER LEK DE CLERCQ zalten verzoeke vau M. WIL- LEMSE .c. s.. op Vrijdag 29 April 1870, 's middags 12 unr, in de Herberg van K. te Serooskerkepubliek verkoopen: staande te Serooskerke sectie A no. 119 en ^20, groot 04 Roeden 02 Ellen. 7 bij INSCHRIJVING, tegen 1." JULIJ eerstkomendehet van de Heerlijkheid CAM PENS NIEUW LAND, Eiland Noord-Bevelamlzich uitstrekkende over nage noeg -tOO Bunders. Nadere inlichtingen te bekomen op franco aanvrage bij Jhr. J. L. de JONGE, te Zierikzee. (4 te" k o o p: en GOO joiijr»- T1INDOOHENS, tegen CIVIELE PRUS, bij A. WOLBACH, te Zierikzee. TE koop: Een goed onderhouden RIEjHWA.(*EINr 9 bij F. de ROO te Renesse. 19 J. LANGOÜMOIS de DOES. ZllOlUKZEE. IJ Bii de ondergeteekende is te bekomen GreLooLte 45 Cent per kan. Onbekookte 40 BkuikeTriiiin 65 A. FAULUSSEN, ILange Nohelstraut. Ten einde voor een tijdige eu geregelde afzending te kunnen zorgdragen verzoeken wij beleefdelijk de orders op bovenstaande werktuigen zoo spoedig mogelijk te ontvangen. Warmoesstraat, M, 446. A MSTERDA M. Teelienïngen <*tc.worden op aan vrage toeg<*aoiiden. Informatiën ^ijn te bekomen bij onzen Agent den Heer M. C. VOORBEIJTEL, te Bruinisse. Bij den Boekhandelaar zijn voorhanden in VERSCHILLENDE FORMATEN met en zonder den Vervolgbundel Hij beveelt zich beleefdelijk aanook tot het op derzelve. tot hc De Boekhandelaar DEI LOOZE te Zierikzee heeft voorhanden «>eno ïMiiiiio sortering van met en zonder vervolgbundel «lor Evan- gelisehe Gezangen; dezelve zijn ook afzon derlijk in alle formaten verkrijgbaar. Hoeren Kerkvoogden en Notabelen worden bij deze medegedeelddat bij bovengenoemden den "VEIX- VOLGRUNDEL in 4°. gebonden in stevig' bordpapier, a ƒ1,30 verkrijgbaar is en in zwart of bruin linnenband a l9v>0. Beleefd beveelt hij zich tot de levering van het bovenstaande aan. De ondergeteekende berigt bij deze dat hij zich op nieuw alhier gevestigd heeft als Hij beveelt zich alzoo beleefdelijk bij zijne vroegere begunstigers aan tot het leveren van Bezenss Boen<l<»r.s en Schrobbersbelovende eene soliede bediening. Zierikzee P. V E R S T E E G 11 April 1870. j v/ Zuidwellestraat. fff ïg $pSg>'J£ '£<Sfg>n6iJi bevolen middel tegen Hoest, Heeschheid Borst en Longlijden zijn de Kok to, Gepateii- tcmlo MALZ B0NI50NS, van JOHANN 11 OFF Berlijn. In blaanwe Pakjes a 30 Cts. verkrijgbaar te Amsterdam JOHANN HOFF's Centraal-Dépöt Smalle Bloemmarkt, bij de Stilsteeg, F, 154, en de bekende Dépots. Aanvrage om Dépots franco. Hoofil-Dópöt. voor geheel Zeeland M. F. C. de KATER te Zierikzee. KATER te rigten. JA 7«.Tt -r. Ji Ji .j. -li 4.: -i- .Ii -V- -Je -Ie -U H- -1- Geparfumeerd het nïoiiw.-ito in dit genre een eenig artikelwaarvan slechts enkele stollen verkrijgbaar zijn bjj j J .T. 1)10 JONG ZIJLSTRA. S. OCHTMAN .1/.. Ie ZIERIKZEE berigt de ONTY AN GST eener keurige oollectio nieuw uitgekoin on e Ook buiten de Stad worden de STALEN op franco aanvrage ter bezïgtiging gezonden. Hij beveelt zich bij vernieuwing beleefdelijk aan. is een vernuftig uitgedacht voorwerp waarin men des nachts de melk benoodigd voor de kinderzuigflesch, pap of andere drank en spijs WARM houdt, ^oiBckyr <lat daarby vuur of'liolit noodig Is. Verkrijgbaar bij f .1. r>E JONG ZIJLSTKA. Het MAGAZIJN hoek Poststraat bij de Kerk te Zierikzeeis wederom ruim voorzien van aillc ARTIKEI^EN benoodigd voor het schoonmaken. ia alle maten en Allerlei fijne GALANTERIËN, BEELDEN, GROEPEN, VAZEN, FLACONS, WERKDOOZEN, SIGARENSTELLEN, enz. PARAPLUIES, WANDELSTOKKEN. DIENST TUSSCHE N van rotterd. naar zierikz.'van zierikzee naar goes: omstreeks Vrijdag 15 's nam. 12,30 u. Vrijdag 15 Maand. 8 Woensd.20 Vrijdag 22 Maand. 25 Woensd.27 Vrijdag 29 s morg. s nam. 'smorg. 6,— u. 8,15 8,15 9,15 11,30 1, 6, Maand. 18 Woensd. 20' Vrijdag 22 Maand. 25 Woensd. 27 Vrijdag 29 2,45 2,45 3,45 6,— 7,30 12,30 van goes naar zierikzee: Dond. 14 's morg. 9,30 u. Zaturd. 16 11, Dingscl. 19 's nam. 1,— Dond. 21 'smorg. 4,30 Zaturd. 23 5,— Dingsd. 26 8, Dond. 28 9,30 Zaturd. 30 10,30 van zierikz. naar rotterd. omstreeks Dond. 14 's morg. 11,30 u. Zaturd. 16 Dingsd. 19 Dond. 21 Zaturd. 23 Dingsd. 26 Dond. 28 Zaturd. 30 s nam. en b 1,— 3,- 6,30 7,- 10,- 11,30 12,30 De ondergeteekenden maken bij deze bekenddat zij zich belasten met het KUÏMEN van PRIVAATPUTTEN. Onder verzekering eener soiiede en ziodeljjke bedie ning verzoeken zij beleefdelijk ieders gunst. Zierikzee, J. MATS. 13 April 1870. J. MORIJN. Deze bij uitnemendheid krachtige MEST steeds in voorraad bij jMC. C. van de STOLPE Geene onzekerheid. Onzuiver bloed of onvoldoende werking van het eene pf andere orgaan veroorzaakt ziekte; zuivert het eerste, en brengt het laatste weder in orde zoo verwijderd zich de ziekte en keert de goede gezondheid terng. In het uitoefenen van deze teelkracht hebben Holloway's Pillen zich een wereld beroemden naam verworven, en dc juistheid van den grondslag, waardoor 'zij de ziekte verdrijven en de gezondheid herstellen is door een onveranderlijk goeden uilslag van ruim dertig jaar bewezen geworden. Een paar Pillen voor men naar bed gaat. ingenomen, wanneer lusteloosheid of zwaarmoedigheid o»9 overvallen, zullen de lever tot krachtdadige afscheiding aansporen en een vrolijk humeur herstellen. Als Pil na het eten, is Holloway's artsenij zonder wederga. Zij verdrijft dadelijk al de lastige opgebla zenheid, volheid, en onpleizierigheid na het etcir; welke de meest vervelende teekenen eener slechte spijsvertering zijn. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes Pillen van/0,80 f 1,85 ƒ3,— f 6,75 /T3.50 /'20.50. Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,7,05 - 13,85 -20,95. Zijn op franco aanvrage a Comptant te bekomen bij den heer J. BAL, Cz. te Zierikzee, B. v. ASPEREN VERVENNE te Goes, STELLING WERF F REINTEMA Hoofd-Dc'póthouder te Leeuwarden, alsmede te Londen in de 533 Oxford Street vroeger 244 Strand. DIRECTEUR M. C.,DE CRANE, Jr. neemt gelden s\ deposito een dag opvraagb. a 2'/., 1 3 maand, opvraagb. 4 °/0 8 dagen 3 6 4'/ 1 maand 3'/2 I KOOPT eo VERKOOPT E F F E O T E TV, belast zich met ïnoasseringen, enz. U Met permissie van het EdelAchtb. Bestuur van de gemeente Ni.euwèrlcerkzullen op den TWEEDEN PA A SCHDA G Vol ksvorinakolijkhedeii plaats hebben bij J. E. DROOGENDIJK^ te Kapellt in Duiveland. Wordt GEVRAAGD iemand die genegen is als NL A. ï-i O TT AUSSÉ te voet te dienen vereischten zijn ongehuwd, beneden de 30 jaar, lezen en schrijven zes jaren gediend zonder straf wegéns dronkenschapof als milicien gediend ÏOO-— kunnende storten adres franco onder letters H. Hulpkantoor Moerdijk. (f Tegen 1 MEI aanstaande o o ii SC IX AAP II ERDE IX benoodigd bij A. GELUK J.Az. op CERESHOF bij Tholen. H. van DALSEN te Burghvraagt TEN- STOND ooix SCIIILDERS KNECHT.] WORDT TERSTOND GEVRAAGD een SCHOEN MAKERS-KNECHT, tegen genot van ko.st, iiixvoiiïiijg' en naar bekwaamheid, bij P. TASELAAR te Ridderkerk.k gesloten vraagt een' LOOPJONGEN, 15 jaar. niet beneden Met 1 MEI eene OIEIVSTAIEII) benoodigd niet beneden de 30 jaar oud bij de Ge broeders KANAAR te Zierikzee. h benoodigd, in een klein gezin, die met de melkorij kan omgaan, tegen f2 per week; te bevragen bij de Uitgevers dezes. TERSTOND OF MET MEI benoodigdbij C. J. van den BOUT te Zierikzee. VAN STONDEN AAN benoodigd die goed met de wasch kan omgaan Protestantsche godsdienst, bij J. van SPL(JNJERte Zierikzee den in de incs vertegei Bjj het verh nl Lezurier, >le straat Ro Eene huiszoi volgende w 'olvers, 2 ka 15 dolke vond men 000 francs i •ovrnagd na den keizer vaderlands toejuichinge '^Ta afloop vi jan ge nis geb sze persooi vriend van d betaalde. Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2