[o. 2760. 26s,e«Jaarg. Donderdag 15 April 1870. 11 B I G T. J Uithoofde der invallende Christelijke Feestdagen, zal |e Nieuwsbode van Zaturdag 1G April, in plaats van Frijdag-avond, op Zaturdag-avoncl verzonden Lorden, terwijl de Nieuwsbode van Dingsdag 19 April jtET zal worden uitgegeven. Nieuwstijdingen. ©MigiianD JFtawfi-imlL ZIERIkZEESCIIE NIEUWSBODE. u Geheel Suttou Bridge (Kngcland) is in opschudding gebragt |0Ur de ontdekking op de volgende wijze van drie moorden. Zekere Trulitt, die tot de lmrmouie der kapel van Werleyens ehoorde, onderhield met een ander lid van die kapeljufvr. ridge, zeer intieme relatie» en nog onlangs werd hij tot 13 shillings boete veroordeeld, wegens het met geweld bij nacht linnen treden van het huis dier vrouw. Daardoor opgewonden [iep hij naar 't politiebureau en verklaarde dat hij reeds zeven aren lang geregelde bezoeken bij die vronw aflegde, maar in leu lnatsten tijd daarin gedwarsboomd was door zekeren Ri- ihardson. Hij verhaalde verder, dat jufvrouw Burridge drie linderen had gehad, die heimelijk waven gedood en begraven. Onder belofte dat zij nimmer een anderen man zou liefhebben md zij hem gesmeekt de kinderen te begraven in den tuin, waar, tiij nader onderzoek, een lijkje werd gevonden; van de beide jndere wist hij de plaats niet goed meer op te geven. De Parijsche bladen le Temps en le Parlement wijzen jp een gruwelijk voorbeeld waaruit blijkt hoe afschrik wekkend de doodstraf werkt. Een zekere Lathauwars leeft eene week na de onthoofding van Troppman wiens »roces hij in de kleinste bijzonderheden had gevolgd jen afgrijselijke moord gepleegd; niet uit geldzucht, naar uit gebelgdheid over een gezegde van zijne mees- ;eres en uit wraak op de keukenmeid heeft hij de eerste /ermoord en getracht ook de tweede tot zijn slagtoffer te maken. Het wapen waarvan hij zich bediende was een keukenmes, waarmede hij op mevrouw Lembord, zijne meesteresaanviel en haar letterlijk den hals afsneed onder de oogen van haar idioten echtgenooty die geheel verlamd is en niet van zijn stoel kon opstaan, doch bewustzijn genoeg had om van schrik te verbleeken. AVat dunkt u daarvan?" vroeg hij den idioot na het volbrengen van zijn misdaad terwijl hij hem het mes onder den neus hield. DaaVna viel hij op de keukenmeid Félicie Triol aan, en toen op het hulpgeschrei van deze eene buurvrouw toeschootwendde hij ook tot haar zijn wapen, toen de politie tusschen beide kwam. Ter teregtzitting heeft hij met walgelijk cynisme de bijzonderheden van zijn gruwelijk misdrijf verhaald en zijn leed betuigd dat hij de keukenmeid niet beter heeft geraakt. Zijne hoogste ambitie is om minder vrees aan den dag te leggen dan Troppmanvoor wiens koelbloe digheid hij overigens groote bewondering heeft. De afschrikkings-theorie zou zeker door deze bijdrage veel van hare waarde hebben verlorenwanneer zij in de oogen van het meer ingewikkeld publiek niet reeds lang was veroordeeld. Toch kan het zijn nut hebben zoodanige feiten te herinneren voor hen die meenen dat het walgelijk tooneeldat de place la Roquetto op 19 January jl. aanbood inderdaad geschikt is om andere boosdoeners terug te houden van hunne onmen- schelijke wreedheid. De romanheld Troppman, in wiens bloed Parijsche cocottes hare zakdoeken doopten, heeft zelfs veel aantrekkelijks voor „messieurs les assas sins." - Prins Pierre Bonaparte heeft dezer dagen 25,000 fra, schadevergoeding aari den vader van Victor Noir betaald. Buitendien moet de Prins nog betalen 20,000 "vs. aan zijn beide.verdedigers, 20,000 frs. aan de armen van Tours, 10,000 frs. voor de reis naar en het ver blijf te Tours en de gerechtskosten. - Eenige dames hebben eene inschrijving geopend, om ter eere van Victor Noir een fonds op te rigten voor onbemiddelde studenten. Eene andere inschrijving is geopend voor Roche fort, die volgens de onverzoenlijken (dank aan de wreedheid van OUivier) zelfs geen geld heeft om eene sigaar te rooken. Doctor Ordinaire heeft hem reeds 1000 francs bezorgd, en is thans op het denkbeeld gekomen eene groote nationale inschrijving te bewerken, waarop men niet meer dan voor 5 ets. mag teekenen. Voor de repu- blikeinsche koe van burger Gam bon was indertijd het maximum gesteld op 10 sous. Het kan voor Rochefort toch niet aangenaam zijn, dat men hem 9 sous minder waard rekent voor ieder republikein, dat dit beruchte dier. - De ontrouwe kassier van het huis Rothschild te Parijs heeft volledige bekentenis afgelegd. Het grootste gedeelte der op ongeoorloofde wijze verkregen gelden is in beursspeculatien verloren gegaan. Het bericht van ontdekking was verpletterend voor alle hooger en lager geplaatste ambtenaren die het grootst mogelijke vertrouwen in Tassius gesteld hadden waartoe de achttienjarige waarneming van zijn post hij was hoofdzakelijk belast met de in- en verkoop van baren metaal wel aan leiding gaf. Omtrent den diefstal ten nadeele van den heer Rotschild, verneemt men het volgende: De dief heet Tassius. Hij was Duitscher, celibataris, id 50 jaren en voorzitter een er koraal-vereeniging. Eenigen tijd geleden werd onze kassier ziek, hij werd door eeh soort van verlamming getroffen, en kon niet meer zijn gewone bezigheden ten kantore van zijn patroon waarnemen. Een tijd lang ging dat goed. Ten slotte moest men oven wel overgaan tot het benoemen van een nieuw kassier. Altoos tijdelijk. Deze gaat aan het werk, ziet de boeken naverifieert de posten de balansen en vindt alles in orde. Intusscben wordt de oude kassier een weinig beter. Op een inooijen morgen gaat men naar hem hooren. Hij is verdwenen, en niemand, weet hoe. 's Avonds wist men evenwel wat er was geschied. Tassius had wel een verlamming gehad, maar gelukkig was zijn geweten er niet door getroffen. Het ontwaakte integendeel tijdens zijn krankheid met dubbele kracht- Hij had het niet langer kunnen uithouden en was naar de prefectuur gesneld, om er zijn misdrijf te bekennen. Naar de Moniteur verzekertmoeten de verduisterin gen van gelden zeer belangrijk zijn en eenige millioenen franken bedragen. iOuitsrivlanfr. De Wie in Rurhzeitüngmeldt dd. Duisburg 25 Maart 11. het volgende De lezers van dit blad zullen zich eene daarin voor komende annonce zeven a acht weken geleden herinneren waarin van uit Londen aan christelijke echtelieden van goeden naam die genegen waren een vierjarigen knaap van goede afkomstals zoon aan te nemen1000 thalers werden aangeboden. Onmid- delijk daarin een zwendelarij vermoedendezoo als jer reeds zoo vele van uit Engeland in Duitschland beproefd werden, wendde zich iemand onzer bekenden aan het opgegeven adres en verzocht om nadere inlich ting. Deze bleef niet lang uitslechts weinige dagen daarna (7 February) deelde mr. Corrij den aanvrager mede, dat hem, hoewel bij alleen als zaakgelastigde handelde de bezorging dezer zaak geheel was opge dragen. „De knaap is de onwettige zoon eener dame van hoogen rang", zoo wordt in het antwoord gezegd „die binnen kort in het huwelijk wil treden, en daarom moet de zaak zoo spoedig mogelijk afgehandeld worden"! Verder wordt medegedeeld dat, wanneer men genegen was op de in het bijgevoegd contract gemaakte voor waarden overeen te komen, oene vertrouwde dienstbode op den löden Maart Londen zou verlaten en dan met toereikende kleedinglinnengoedeen goud horloge en dergelijk raedaljon voorzienen knaap persoonlijk bezorgen alsmede tegelijker tijd de som vati 1000 thalers in Pruissische 10 of 100 thalerscheinen over handigen zou. „Van tijd tot tijd zullen mededeelingen omtrent den knaap verzocht worden en wanneer bij zijn veertiende jaar bereikt, dan zal hem verdere geldelijke hulp wor den verleend; echter blijft dit geheel aan de edelmoedig heid zijner verwanten overgelaten." Bij de terugzending van het te onderteekenen contract verzocht de „agent" tevens om het bedrag der bijgevoegde nota, als: voor zegels 2 tb., voor legalisa.tiekosten 2 th., voor schrijf loon etc., 1 th., te zamen 5 th., in „Cassenscheinen," waarop dan het gelegaliseerde afschriftalsmede het ^doopseel des kinds, spoedig zouden volgen. Doze 5 thalers waren echter voor den Engelschen zwendelaar waarvan er, naar het verschillend schrift der in deze zaak gevoerde correspondentie, meer dan één zijn de hoofdzaak; want, op het in dato 10 February aan mr. Corrij, door den aanvrager gegeven antwoord: „hij zou dat kleine bedrag, gemakshalve maar van de door de dienstbode over te brengen som van 1000 thalers korten," antwoordde deze, in dato 14 Febr. dat de afrei ze van den knaap, door de ingevallen vorst, 2 a 3 dagen was uitgesteld: dat echter, wat de kosten betreftelke zaak in Engeland gescliafsuiassig behan deld werd. „UEd. zult dus (zoo schrijft de „agent") begrijpen dat ik onmogelijk de kosten lijden kan; van den anderen kant kan ik mij niet compromitteren door eene dienstbode te belasten om zoodanig bagatel min der te betalen. Ik verwacht thans zoo spoedig moge lijk uw antwoord met de kosten enz." Onze kennis liet zich ook hierdoor echter niet verlokken; hij zond het geld nieten hoorde nu ook niets naders van mr. Corrijnoch van den aangenomen zoon in spe. Dit zou evenwel ook het geval geweest zijn wanneer hij zich had laten vangen en het geld gezonden had. Eene nieuwe waarschuwing tegen zoodanige Eiurelsclie zwendelpractijkenwaarvan reeds menigeen het slagt offer is geworden. Een aafital jonge meisjes te Berchemdie haar eerste communie zouden doen. hadden zich vereenigd in een pas gebouwd lokaaldatook omdat de kin deren met haar feestkleêren niet al te warm gekleed waren door een gesloten kagchel werd verwarmd. Op het oogen blik cïat de pastoor zich begaf naar het vertrek waar zich de jongens bevonden verliet een der meisjes haar plaats en langs de kagchel loopende, raakte haar sluier in brand? ^Verschrikt liep ze naai de deur, waardoor de vlam zich nog aan andere kleedjes mededeelde. Gelukkig liep dit ongeval nog al wel af door den spoedig verleenden bijstand van den pastoor en onderhoorigen geholpen door den portier en den veldwachterzoodat slechts één meisje door brand wonden aan hals en arm belet werd ter kerke te gaan. De gemeenteraad van Gent heeft den verkoop der citatel ten behoeve der stad voor eene som van een millioen fr. bekrachtigd. De verkoop is door de regering bewilligd op voorwaarde dat de helft dei- koopsom bij het leveren der gronden en de overige helft een jaar daarna zonder interesten zal betaald worden. Er zal nader beslist worden over de bestem ming aan den verkregen eigendom te. geven. Men kondigt tevens aan dat de minister van openbare werken reeds in de maand Mei aanstaande een gedeelte der wer ken ter verbetering van het kanaal van Gent naar Terneuzen in openbare aanbesteding zal kunnen doen brengen welke werken ontworpen zijn overeenkomstig den algemeen uitgedrukten wensch van den gemeen teraad, in zijne zitting van 12 Ma,art jl. en ondernomen zullen worden door middel eener som van drie milli oen fr., die, met meer andere voor openbare werken, bij de wetgevende macht zijn aangevraagd en vermoe delijk zeer spoedig zullen toegestaan worden. In de nabijheid van Chatelineau (Henegouwen) heeft wederom een ongeluk in een der mijnen plaats gehad. Een gedeelte der mijn stortte in en bedolf zeven arbei ders onder het puin. Drie van hen werden dood te voorschijn gehaald de anderen zijn zwaar gekwetst. Een der overledenen was vader van zeven kinderen van een der gekwesten viel het oog bij zijn ontwaken uit zijn bewusteloozen toestand, het eerst op zijn nevens hem liggenden dooden zoon. MtWu-lRuV. Micldolburjf10 April. De hh. Snijders Zoon en drie andere firma's alhier in wijnen én gedis tilleerd tevens aalbessenwijn fabriceerendehebben aan de Tweede Kamer een adres ingediend tegen het heffen van accijns op bessenwijn volgens art. 2 van het wetsontwerp -houdende nadere bepalingen omtrent den accijns op den wijn." Hun hoofargument isdat de bessenwijn tot nog toe onbelast is geweestdat particulieren dien wijn ook voortaan onbelast zullen kunnen vervaardigen dat deze dus tggfenover de nering doenden een ongrondwettig belastingprivilegie zouden genieten en wel van 50 pet. daar de minister zelf in de Mem. v. T. erkent, „dat het wenscheljjk is om eene uitzondering toe te laten voor den bessenwijn en andere dergelijke dranken, die bij geringe hoeveelheden voor eigen gebruik vervaardigd worden." De niet eens groote tak van nijverheid het bereiden van bessenwijn door fabrikanten zou zonder eenige reden noch profiet voor de schatkist worden opgeheven. Tot vermijding of vervalsching van druivenwijn kan bessenwijn niet dienen. Zierikzce, 9 April. De Staats-courant bevat de wet van den 4den dezer, tot afschaffing van de tentoon stelling op een schavot en van de lijfstraf (geeseling) in dé gevallen waarin deze straffen nog zijn bedreigd. Z. M. heeft herbenoemd tot plaats-vervangend kan- tonregter te Brouwershaven de heer J. HoogenboomBz. Men verneemt, dat eene wijziging zal worden ge bragt in art. 25 van het post-wetsontwerp voor wat betreft het te betalen regt voor postwissels van sommen boven de ƒ25, door welke wijziging zou worden voor komen, dat voor bedragen die gemelde som van ƒ25 of de meervouden van dien met, 1—9.99 te boven gaan twee postwissels worden geföinen waardoor men niet alleen de postadministratie bemoeyelijkt maar vijf cent regt uitspaart. Volgens het tegenwoordig ontwerp toch, is 20 cent regt verschuldigd voor een postwissel van ƒ30, doch voor een wissel van 25 betaald men 10 cent en voor een van 5 is het regt 5 cent en deze maat zou het publiek al even spoedig ontdekt hebben als zij thans de bepaling van het maximum der sommen, waarvoor post wissels op 't buitenland worden afgegeven, weet, te ont duiken door twee of meer wissels te gelijk te nemen. Te Heerlen zaten dezer dagen eenige bijen-lief hebbers zamen te praten, natuurlijk over bijen. De huisbaas vertelde, dat hem een bijenkorf door de felle koude bevroren was en baalde den korf in de kamer om de aanwezigen te overtuigen, dat geen leven meer in de bijen wns. Na onderzoek liet men den korf in het vrytrek staan, terwijl over allerlei zaken gesproken werd. Omtrent een uurtje later ontwaarde men, dat de geheele kamer vol vliegende beestjes was. Door de warmte waren de bijen, die men dood waande, uit hun wintercel gekropen. Zij zagen de bloemen van het. be hangselpapier voor een hei- en zaad veld aan en weerden zicli tegen de slagen der gasten, die het hazenpad moesten kiezen en den bijenbaas met zijne te vroeg ontwaakte diertjes alleen lieten zitten. Deze heeft met veel moeite tot diep in den nacht moeten jagen en werken om die nijvere bijen uit zijne kamer te verwijderen. Te Amsterdam heeft de hervormde diakonie in het openbaar rekening en verantwoording gedaan, ten einde door deze openbaarheid zoo mogelijk de leden der ge meente tot meer ondersteuning van het armenfonds op te wekken. Om in hare behoeften te voorzien moet de dia.konie hare fondsen verkoopen, want tegenover eene uitgaven van ƒ270,000 staat eene inkomst van slechts ƒ210,000. De oorzaak was waarschijnlijk te zoeken in de velerlei aanvragen om geldelijke ondersteuning voor zaken van philanthropie en weldadigheid. Met betrekking tot het weeshuis deelde een der armverzorgers mode dat er 700 wezen waren, waarvan 100 uitbesteed; dat voor ƒ350,000, der benoodigde som, aan vrij willige bijdragen was bijeengebragt om een door de behoefte en eischen des tijds dringend gevorderd nieuw weeshuis te stichten. Aan opwekking tot aanvulling ontbrak het natuurlijk niet. Hij meende te mogen mededeelen, dat voor zoover men had kunnen nagaanvan 800 wezen, na 2 jaren verblijf in de maatschappij73 pCt. als geslaagd kon beschouwd worden. Tn den omtrek van de Doode zee, op het grondge bied der oude Moabieten, heeft men eene ontdekking gedaan, die zeker van eenig belang zal blijken te zijn voor de kennis der oude geschiedenis, 't Is een stuk bazaltsteen, waarop eene inscriptie voorkomt van meer dan dertig regels, in Phenicische letterteekens, aanvan gende met de woorden „Ik, Mesa, zoon van Kamos Mesa, de koning van Moab, wordt ook in den bijbel genoemd. In 2 Kon. 3 en 4 wordt melding gemaakt van den oorlog, dien Joram en Josaphat voerden met Mesa, koning van Moab. De Moabitische steen vermeldt ook den strijd van Moab tegen den koning van Israël en noemt de steden en tempels op, die door Mesa werden gebouwd en aan Kamos, den nationalen God der Moa- bieten, werden gewijd. De tijd, sedert wanneer het ge- denkteeken dagteekentkan bepaald worden naar de gelijktijdige geschiedenis van het Israëlietische volk. Hij klimt op tot9 een wen vóór Christus, omstreeks 100 jaren na Salomons regering. Hij gaat ongeveer 2 eeuwen vooraf aan de beroemde sarcophaag van Echmonazar, koning van Sidon, die in het Louvre te Parijs wordt bewaard. Welk voordeel de wetenschap uit deze ontdekking kan trekken, is overigens nog niet te bepalen, want de steen is gebroken en heeft onleesbare gedeelten. De heer Yogué, die de ontdekking in de Fransche academie mededeelde, heeft opgemerkt dat dit oude gedenkteeken van het Jlebreeuwsche alphabeth goeden dienst zal kunnen bewij zen aan de studie der Semitische talen. Zeker heeft het Oosten in langen tijd niet eene zoo kostbare ontdekking opgeleverd. Eene boeren-dienstmeid te Sneekstadwaarts gaande, was in eene galanteriewinkel gekomen, en zag een zandlooper staan. Zij vroeg den bediende wat dat voor een ding was; deze antwoordde in der haast dat zulks was om eijeren te kokennu, dit beviel haar, want dacht zy dan behoeft mijn Peer (vrijer) ze 's avonds niet meer raauw uit te slurpen. Spoedig was de zand looper gekocht en bij hare tehuiskomst schommelde zij een half dozijn eg eren op en legde die om het wonder ding, zoolang tot zij dacht dat het lang genoeg zon wezen ora gaar te zijn. Daarop probeerde zij een ei en sloeg er vfij onzacht mede tegen hare kin doch zooals te begrijpen is, was het ei nog in denzelfden raauwen toestand, en liep de inhoud haar langs het lijf. Bemerkende dat het met dit nieuwmodische ding niet wilde vlotten, besloot zij het een volgende week terug te geven, en maarte zeggen, dat er zeker de kracht nit was. Bij het opgraven van den grond achter de Froui- bergstraat te Arnhem, zjjn een aantal geraamten gevon den. Naar eenige overblijfselen van kleederen en vooral naar de gevonden knoopeu te oordeelenmoeten zij geraamten zijn van militairen, waarschijnlijk van kozak ken. Een daarvan is buitengewoon groot. Men gist dat zij afkomstig zijn uit den laasten tijd der Fransche over- heersching, toen op die hoogte Fransche troepen niet de geallieerden slaags raakten. Uit Dalfsen meldt men dd. 6 April: „Als een monstruositeit in de koeken wereld kunnen wij melding maken van een exemplaardezer dagen aangeboden, door eenigo in de vorige week aangenomen ledematenaan ds. de Wok »Die koek is, bij eene lengte van 58, 49 centimeters breed en 9 centimeters hoog, weegt zeven kilogrammen, en bevat het volgende gelegenheidsversje: »Zéér geachte Leer aar »Wij met uw onderwijs bijzonder weltevreden «Wij bicden u uit dankbaarheid, »Nu dit geschenk eens aan, »Gij die ons trouw zijt voorgegaan, Zouden wij niet aan u denken? »Jagij die ons hebt bijgestaan, »Wij willen u dit schenkeu I" Gemeiijfde I>origten. De grafdelver te B. wordt verzocht, zich wat fatsoenlij ker te gedragen als hij op een koopdag komt, daar hij dan wel uitgehongerd schijnt te zijn. Want als hij binnen komt Pakt hij het brood terstond. En steekt dan vleesch en spek, Dan in zijn hollen bek; 't Is dan of dat die man, Voor zes man eten kan. Een heerschap te Z. wordt aangeraden geen fatsoenlijk meisje meer uit te schelden voor hl kalkoen daar hij zelf meer op een kalkoen gelijkt dan op een mensch. Te Bommel moest eene vrouw haren man des nachts niet komen roepen als hij voor zaken uit is, want het geeft toch schijven genoog, die zij genoeg kan gebruiken; dus: Vrouw! hoe dwaas is immers dat, Gij hebt toch alleen uw schat, Daarom raadt men u voortaan. Hem 's nachts niet te roepen gaan. Eene jonge dochter te Serooskerke in Schouwen, moest nalaten te komen schuimen en luisteren voor de ramen, bij menschen, waar geleerd wordt voor het lidmaatschap der kerk. Op vele plaatsen te Parijs zijn plakaten aangeplakt geworden vol bedreigingen tegen de regering. Onderanderen wordt er gezegd: »Het volk is souverein en als dc lasten niet worden verminderd en alle octrooijen niet worden afgeschaft, zal het volk gaau weigeren alle belasting te betalen, zoowel te Parijs als in geheel Frank rijk. Verder moet het leger verminderd worden, terwijl de officieren door het algemeen stemregt moeten wor den gekozen." Dat is nu al. Te Jeruzalem en om streken is eindelijk toch regen gekomen; maar de ellende, vooral van de Joden is verschrikkelijk. Daarenboven worden zij door de Turken zeer verdrukt, en nog denken zij niet aan verhuizen. - De vrouwen in Rusland heb ben permissie gekregen om de geneeskunst te leeren, zoo dat daar concurrentie in dat vak zal komen, en wie weet hoe veel boeren er aan zullen gewaagd worden, eer de dames beenen kunnen afzetten. In Hannover zijn twee verliefden getrouwd die te zamen 158 jaren oud zijn. De man werd in 1789 geboren, en had onder Napo leon I den veldslag bij Leipzig en meer andere mede gemaakt, waardoor liij in zijne jeugd geen tijd had om verliefd te worden, en werd dit eerst op 80jarigen ouder dom. Niemand zal dus zeggen, dat dit huwelijk eene jeug dige onbezonnenheid is. Kerknieu w*s. Te Dirksland is tot pred. bij de Herv. gemeente be roepen Ds; G. J. Vospred. te Zevenhuizen. Door het kiescollege der Hervormde gemeente te Oosterland is uit het vroeger medegedeelde drietal tot predikant beroepen Ds. C. de Wilde, te Poortvliet. Prijscourant der ElFeeton. Gebl. koers. ROTTERDAM 12 APRIL. I I;aaSste koers. Nederl. Werkelijke Schuld 2°/0 j 55% dito dito 4 86% Premie-Leen. Stad Rotterd. Rotterdams. Hypotheekb. Spoorweg Boxtel-Wezel 4% 76% Spanje Binnenland 3 23 dito te Londen 1867 3 27% dito dito 1869 3 267/* Premie-Leen. Stad Madrid 3 22/2 Portug. te Londen 1853 3 329/16 Rusl. bij Hope 1798/1816 5 926/s dito Kurks-Charkow dito Spoorw.-Aand.ƒ236 217 dito Liken 1864. Oostr. in Pap. p. Mei/Nov. 5 °/0 471 /4 dito in Zilv. per Jan /Juli 5 55s/, 6 dito Aand. fl. 250 1854 f 215 dito dito fl. 100 1864 114% Turken Loten°/0 45 Nieuwe Egypt. Leeniug .7 78 Vereenigd. Stat. Losb. 1 882 6 t> 94% dito dito 1885 6 93% Erie-Spoorweg Certif. Vaj-ecn. Amcr. fond. 5 89% Voortdurend leverde de beurs bij eenigen omzet weinig verandering op. Prijzen ten drie ure: Spanje 1867 279/IC, Intern. Bank 33; Oostenr. Loten 1860 468%; Victor Emanuel Spw. 71%» Port Huron 64%; Zuid-Ital. Sp. 80, 80% Loten Madrid 22%Amerika 1885 93% Hoogste koers. 55% 27s/, 2615/, 32% 93 217'/. 55% 94

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1