van Middelburg en Zierikzee. Correspondentie. 1 4- eene partij nieuwe Sparren, Publieke Verkooping, nieuwe greinen PLATEN, a 300 manden Mangelwortelen, M angel wortel-Zaad eene Dorsclimachine; ld Behangselpapier met Randen UI C I G A R E lï. PUIK! PUIK! Jj(l M. C. VOORBETJTEL te Bruinisse. i§@! I N WIT II AALBISSIffWUI, ROODE BORDEAUX-WIJN IN SOORTEN, VERSCHILLENDE SOORTEN VAN BIEREN In de Likeurstokerij: DE MD, VAN D. JOPPE, 11, BROODB A K K E R IJ ONTVANGEN 2.4 ONTVANGEN: GOUDEN KETTINGEN, iMfli HMUMU k E11 k B 0 E K E iüREBOIKIi SCHOONMAKEN! best wit en blaauw Kastpapier Versche Zoete Melk. Y BEZEMMAKER. PHOSPHO-GUANO, Den Heer Dr. J. G. POPP, faiOOROlOGIBMAms-IMIIMIj, Ai lende streken van Frankrijk aanzienlijke schade had veroorzaakt en dat de oog9t in Ruslnnd totaal vernietigd was. In Frankrijk zoowel nis in Rusland staan de vruchten schitte rend; ziehier een uittreksel van een schrijven uit Odessa: »A1 de inlichtingen die wij nit het binnenland ontvangen zijn geruststellend voor het bezaaide te velde. In Podolic en Hessorabie, zoowel als in de omstreken van Odessa, in weerwil der harde vorst met eene koude van 30 tot 35 graden, heeft de in tijds in aanzienlijke massa gevallen sneeuw zulk een weldadigen invloed uitgeoefend, dat niet alleen het zaad niets heeft geleden, maar zich in zulk een goeden toestand bevind, dat alles doet verwachten, zoo er geen tegenspoed komt, wij een goeden oogst zullen hebben. De berigten uit Frankrijk z.ijn ook geruststellend, in geen land heeft de vorst merkelijk schade aan het bezaaide veroor zaakt, en zoo er voor dit oogenblik eenige vastheid in de graanprijzen is, moet zulks niet toegeschreven worden aan de bezorgdheid voor den oogst. Hel is zeker dat met de eerste mooije dagen een nieuwe vermindering zal komen. Ziellier overigens den toestand van eenige belangrijke mark- teu, volgens de laatste berigten. Te Londen is de invoer nog al overvloedigdoch de prijzen zijn betrekkelijk vast, deze toestand zou inen daar gaarne willen behouden; in Hongarije is ook ineer vastheid in de koersen doch de consumptie biedt tegenstand en doet slechts kleine inkoopente Odessa op liet berigt uit Frankrijk en Rngcland dut de toestand als beter afschilderde, namen de prijzen ook eene vastere houding aan; te New-York zien wij ook hetzelfde verschijnsel en de uitvoer is vertraagd, hoewel men overtuigd is dut die staat van zaken slechts tijdelijk is. Hieruit volgt dat de speculatie wederom moed gevat heeft en het oogenblik te baat neemt nu de landbouwers de markten voor liet veldwerk verlaten I9 dat te betreuren? Neen, want het kan geene groote uitbreiding nemen, en daar de prijzen nu wat voordeejiger voor den landbouwer zijn, zeggen wij dut het goed is. Ziedaar de ware toestand der zaken; het is nuttiger haar te doen kennen aan lieu die zich met den graanhandel bezig houden, dan hen door valsche inlichtingen iu dwaling tc bren gen, welke hen aan aanzienlijke verliezen blootstelt. SPOOKBOOTDIENST Corresponderend» op den Sfcaatsspooru*ojf APRIL 1 *7 O. Van MIDDELBURG: Dingsd. 12 \s nam. 2, u. Woensd. 13'smor. 10,30 Dond. 11 6,30 »V. Vrijdag 15 6,30 »V. 15 's nam. 2,30 Zaturd. 16 2,30 Zondag 17 's av. 5,30 Maand. 18 's nam. 2,30 Dingsd. 19'smor. 10,— Zaturd. 16 10,30 Zondag 17 6,»V. Maand. 18 6,30 »V. Dingsd. 19 6,30 »V. 19 's nam. 2,30 De reizen via Veere (naar den waterstand voorbe houden) zijn met V. aangeduid. V. Van ZIERIKZEE: Dingsd. 12 'smorg. 4,— 1 Woensd. 13 5» 4.30 13 's nam. 2,30 Dond. 14 2,30 Vrijdag 15'smor. 10,30 Burgerlijke Stnwl to Zierikz<M'. GEBOKEN: 2 April. Een zoon van J. de Waardt en M. Broodman. Een zoon van C. de Braai en W. Schaap. Eene dochter van J. Versteeg en T. Heuseveldt. Eene dochter van F. J. van derVen en E. Bul tere jjs. 3 dito. Een zoon van M. R. Jongmans en C. D. Breugelraans. 4 dito. Een zoon van J. Landman en M. W. Slager. gehuwd: 6 April. J. Fonteine Wednwn. en A. Spork Weduwe. overleden: 30 Maart. C. A. Ljjdekkers, oud 40 jaar, man van C Vaskc. - 31 dito. W. ten Haring, oud 51 jaar, man van C. de Pape. - 1 April. P. Wisse, oud 10 dagendochter. 5 dito. M. B. Cashoekoud 47 jaar vrouw van J. Pijpelink. als levenloos aangegeven: 6 April. Eene dochter van M. L. Schilperoort en H. C. Verlieule. Het ingezonden artikel uit Sas-van-Gent over de benoeming van een hoofdonderwijzer aldaar, kan niet worden opgenomen daar wij ons ongaarne in gods dienstige kwestiën mengen. £lbWrt«wt icn. Getrouwd Middelburg, 6 April 187 0. M. S. POLAK, van Zierikzee, en E. REIJERS. Voorspoedig bevallen van een Z o ii CORNELIA MEL1ESTE, geliefde Echtgenoot van Br kg liW.» NIEUWDORP. 7 April 1870. Bevallen van een' Zoon, N. A. BUIJSSE geb. Mosnee. Zierikzee, 11 April 1870. -1 Bevallen van een' Zooi», R. de DOES- van Bloppoel. Zierikzee, den 8 April 1870. Heden overleed op bijna 90jarigen leeftijd, nijjn waarde Echtgenoot den WelEerwaarde Heer O. J. LETTE, Emeritus Predikant van Nieuwerkerk. Nieuwerkerk, 3 A'p ril 1 870. Wed. G. J. LETTE, geb. vaN Groenewegkn Heden overleed in den ouderdom van ruim 82 jarenonze geliefde Moeder en Behuwd-Moeder Mejnfvrouw ADRIANA de BRUIJNEWeduwe van den Wel Edelen Heer Job Adriaan Bolle. Haamstede, Namens de familie, 6 A p r i 1 1 8 7 0. C. M. BOLLE. jL Den 8 April overleed to 1ij kerk op de Veluwe, in den leeftijd van bijna 16 jaar, JOHANNA MAR- GARETHA, geliefde jongste Dochter van Mevrouw de Wed. A. H. MOUW, Bun ze. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, iu den ouderdom van 49 jaar en 10 maanden, mijn geliefde Echtgenoot LEENDERT JONKER. Ieder die den overledene gekend heeft, zal kunnen beseffen wat ik en mijne 4 jeugdige kinderen in hem verlies. Haamstede, 9 April 1 8 70. /t Mede uit naam mijner kinderen. TONA PRÏEMERS, Wed Leendert Jonker. Heden overleed na langdurig lijden de Heer KORNELIS van den IIANDEL, oud-hoofdonderwijzer, in den ouderdom van bijna 68 jaren. Oud-Vossemeer, den 8 April 1870. Heden behaagde het den Heer van leven en dood, door den onverbiddeljjlcen dood van ons weg te nemen, onze geliefde Zoon SIMON, in den ouderdom van 25 jaar, 1 maand en 4 dagen. Zwaar valt 'ons dit verliesdoch wij hopen te be rusten in den wil van Hem, die geen rekenschap van Zijne daden geeft. Duivendijke, JACOB van den BERGE. 8 April 1 870. JAC.a van den BERGE, de Jonge. Algemeene kennisgeving. /O Heden overleed in den ouderdom van 72 jaar, PIETERNELLA HOLS APPEL, geliefde Echtgenoot van Oosterlani), J. KEUKELAAR. den 9 April 1870. Eenige kennisgeving. Op Woensdag 13 April de9 avonds ten half zeven ure, zal door Ds. J. A. KLERK, predikant te, Bruinisse, te Brouwershaven g*"opi*e<lilït worden. De SOCIËTEIT ,,Tut Nut en Genoegen te Zierikzee is voornemens, in samenwerking met de hier gevestigde afdeeling der Maatschappij „tot INut "vsiii 'tAgeineen" eene poging te doen tof, instandhouding van liet Kinderfi^est aan de ZELIiEdat op den tweeden Paaschdag hiertoe tot dusver is gebruikelijk geweest, doch thans gevaar loopt van te niet te gaan door het weggraven van den Zelkehenvel. Bij gunstig weder stelt zij zich daartoe voor, met vergunning van het Bestuur dezer gemeente op het nu reeds geëffend gedeelte van het Zeiketerrein tot opwekking der kindervreugdein den namiddag van dien dag een en ander in het werk të stellenvan welk voornemen zij bij deze kennis geeft aan het publiek. Op Donderdag 14 April 1870, 's voormid- dags 11 ure, zal de Deurwaarder J.FRANSE, aan de Kraan, te Zierikzee, publiek verkoopen zeer geschikt voor BALKEN, GORDINGEN, HEINING- HOUT, LATTEN enz. Yan heden af te bezichtigen. O oj> zes maanden krediet. Op Donderdag 14 April 1870 1s namiddags 1 ure zal de Deurwaarder J. FRANSEaan de Balie te Zierikzee openbaar verkoopen EENE P A R T IJ lang 10, 12, 16 en 24 voet, en zwaar 7 bjj 18 duimen; Eene partij nieuwe greinen PLAN KEN, ter zwaarte van D'orschvloerdelen en ter lengte van 10, 12, 16 en 24 voet; en eene partij gemaakte Ijseeren Hoinleiiket- tii»gi*eii en Blokken. w Te bezichtigen op den koopdag van 's morgens 9 ure. TE koop: K Huize Wageningen onder Zonnemaire. TE koop: Een goed onderhouden RIEMW"AGrEl>ï bjj F. de ROO te Renesse. j TE koop: bij S. KISTER te Nieuwerkerk. I TE KOOP te bevragen bij de Uitgevers dezes; brieven franco. De onclergeteekende berigt de ontvangst van eene fraaije partij l»nlU -wollen BliOEKSTOFFEN lieeft voorts voorhan den eene schoone collectie DAMESSTOFFEN LAKEN TRICOT. BUKSKING, ZUIYEIi WOL, en vele andere Goederen meer. Het VE liKO O Pil UIS zal op morgen heropend zijn alwaar ook voorhanden is eene partij tot voordeelige prijzenHie berekend worden per 8 meters; de stalen zijn op franco aanvrage zoo buiten als binnen de stad ter bezigtiging t£ verkrijgen. Tot levering houdt hij zich bijzonder aajnbevolen. Zierikzee, O., 13 A. K, «J.O*. 11 April 1870. PLANTERS. per (luizend, honderd, vijftig, vijf-en-twintie CAOBA VEGUEROS/OQ,-. /O,-, ƒ3,-. ƒ1,GO. CAOBA VEGUEROS FLOR-SO,-. - 8,—- 4,-. PLANTERS 1 >r.. FAH RICAAT. LA NEGRA-GO,—. - G,—- Si,GO. I,8G. QUINTO ESCENCIA -SO,-. -8,-. -4,-. -3,-. Verpakking in l/40 kist of 25 stuks. Per mille genomen franco, bij op fust en op flessclienverkrijgbaar bij Zierikzee. J. WAALE te bekomen alle soorten van Li keuren BittersGcneverBran dewijn Roode-Zwarte- en Witte- Aalbessenwijn. Zierikzee. Uit de hand to koop oin tei*stoi»«l to aanvaarden EENE IN WERKING ZIJNDE met completen Inventaris te Goes. Adres franco brieven onder letter A bij den Boekhandelaar A. A. W. BOLLAND te Goes. j. een ruime keuze KARPETTENLOO- PERS en KLEEDJES, benevens alle soorten van witte gebreide GOEDEREN FANTASIE-A 12TIKELENWOL SAAIJETTENGARENS en BAND onz. VOORBEITEL—Phapf. DamB86. Een fraaije sortering en Zilveren Cilinder Horologien. VV. R I D D E R II O F, 2.^ HOEK SCHUITHA YEN. De Boekhandelaar F. DE LOOZE te Zierikzee heeft voorbanden eene ruime sortering van met en zonder vervolgbundel der Evan gelische Gezangendezelve zijn ook afzon derlijk in alle formaten verkrjjgbaar. Heeren Kerkvoogden en Notabelen worden bij deze medegedeelddat bij bovengenoemden den VER- VOLGBUNDEL in 4°. gebonden in stevig bordpapier a ƒ1,30 verkrijgbaar is en in zwart of bruin linnenband a ƒ1,450. Beleefd beveelt bjj zich tot de leering van het bovenstaande aan. VOORHANDEN bij den Boekhandelaar A. C. de MOOIJ, aan de Kraan, te Zierikzee: van 35 en 50 cents per boek. KASTRANDEN 6 cents per dozjjn. De onderget.eekende berigt bij deze bij liera dagelijks te bekomen is dat Zierikzee. eepend P. SEPTER, Verrenieuwslraat. De ondergeteefeende berigt, bij deze dat bij zich op nieuw alhier gevestigd heeft als Hij beveelt zich alzoo beleefdelijk bij zijne vroegere begunstigers aan tot het leveren van Bezems Boenders en SdiooIMbersbelovende eene soliede bediening. Zierikzee P. VERSTEEG, 11 April 1870. 4. O Zuidwellestraat. ran PETER LAWSON mul SON. Deze bij uitnemendheid krachtige MT08T steeds in voorraad bij M. C. van <I<- STOLPE nfi te BRUINISSE pi-actisoli Taiulcmloliter, WE ENENSladl, RognerstraatNo. 2. Wel Edele Heer! Sedert 8 jaren ben ik gewoon aan uw Anatlie- ï-in-Moiidrvatordat zoowel voor het Tand- vleesch als voor de Tanden zelve van buitengewoon weldadige werking is, ook de Tandpijnen van verschil lenden aard lenigt en verhelpt, en zeer zeker den naam van een uitstekend Mondwater volkomen verdient, en kan nog tot geen der nieuwere aangeprezen middelen overgaan, en derhalve verzoek ik U om voor nevensgaand bedrag oen qnantiteit Aimtlieriii-Moiiilrra. tel' te willen toezenden. Agram, 20 Julij 1807. THERESE EDLE VON MANDLSTEIN, geb. Jellacie de Bucim. Verkrijgbaar te Zierikzee bjj M. S. POLAK, Drogist Nieuwe Haven wjjk C no. 203te Middellaar/ bii W. P. van de KAMERApoth.te Goes bij j. P. van der DOESte Bergen-op-Zoom hij P. F. APPEL BOOM Apoth.te Rotterdam bij T. van SANTEN ROLFF Apoth. en A. SCH1PPEREI.ÏN C°.Ver koophuis; te Amsterdam F. v. WINDHEIM 0°. Verkoophuis. Terstond benoodigil die het gewone werk grondig verstaat, loon naar bekwaamheden; bij F. CAPELLE te Zierikzee. Met MEI a. s. een aankomende BOEREN-KN K C TI T benoodigd, bjj K. STEUR te Serooskerke. 2X Met MEI aanstaande een BÓEREN-KNECHT benoodigd, gehuwd of ongehuwd, tegen hoon loon bii J. L. van VESSEM onder Oosterland. Met M EI een LÏOEIÏ.EIV-KTVECHT benoodigd, bij de Wed. S. VIS te Noordgouwe. Tegen 1 MEI aanstaande o o li SCHAAPHERDER bonoodigd bij A. GELUK J.Az. op CERESHOF bij Tliolen. Gevraagd met primo MEI e. k. een bekwame Koi-en iïsoI enaars-Knecht °ugehuwdP. G. Adres franco brieven: P. A. GR-OENEWEG, Polsbroekkerdam bij Schoonhoven Met MET aanstaande een BROODBAKKERS-KNECHT benoodigd, bij H. van EENENNAAM te Arnemuiden door trouwgeval. J BROODBAKKERS-KNECHT. TERSTOND of met MEI een bekwame ]3i*oocl- bakkers-Knechtvan de P. G. benoodigd. Brieven franco onder letter O, aan het Postkantoor Neuzen. hi Een TIMMERMAN8.KNECHT, werk begeerende tot November e. k., tegen goed loon naar bekwaamheden, adressere zich aan JOH. GIPHART te Nieuwe Tonge met franco brieven. J9 Kon HOEFSMIDS-KN ECHT vnn de Prot. Godsd., vast werk begeerende, kan met 1 MEI e. k. geplaatst worden bij B. WILDSCHUT te Heerjansdam. Brieven franco. H VAN STONDEN AAN ooi» SCHILDERS-KNECIIT benoodigd, liefst die eenigen tijd op het vak is werk zaam geweest, bij J. K. STEENLAND te Zonnemairei H. van DALSEN te Burghvraagt TER STOND oen SCHILDERS-KNECHT.. Eene DIENSTMEID terstond benoodigd, bij Mej. SEPTER, Verrenieuwslraat- Met MEI benoodigd eene DIENST BODE die met do waseh kan omgaan bij Mejufvrouw JOPPE, Botermarkt. Met MEI eo.no BOEREN-DIENST- MEID benoodigd bjj de Wed. W. ten HAAF te Zierikzee. Eene BURGER-DIENSTMEID benoodigd tegen MEI, niet beneden de 18 jaaradres Uitgevers dezes. Uitgevers: DE LOOZE WAAL® Gedrukt bjj <3e firma: DE LOOZE COMP. De onti heeft volledigi [op ongcoorloo verloren gegar voor alle hoo mogelijke vert ichttien jarige belast met de leiding gaf. Omtren Rotschildv De dief ht Hid 50 jare Senigen tjjd door eeb so( meer zijn gev waarnemen, moest men nieuw kassie: ziet de boek ®n vindt alles nen weinig l iaar hem'Ik be. 'sAvoni Tassius had was zjjn gev ntegendeel i 3jj had het de prefectuu

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2