Dingsdag 12 April 1870. M cbetltutb. No. 2759. 26slc Jaarg. Nieuwstijdingen. SI €$ng«litnb. JFritw&rHB. ziniikzi isnir nieuwsbode. De stoomboot Golden Cityeen van de beste schepen der pacific-lijn den 18 Febr. van Sun-Francisco naar panama vertrokken met vier honderd passagiers voor New-Yorkleed den 22sten schipbreuk bij Lazaro-punt (Neder-Californie) op vijftien mijlen afstand van de baai van Santa Maria. Passagiersequipage goederen en voorraad specie werden zonder moeite gered, maar de onherbergzaamheid van het oord dwong de schipbreukelingen zich in twee groepen te verdee- lén en het stoomschip Colorado op te sporen dat op datzelfde oogenblik van Panama verwacht werd. Na gedurende twee dagen het nypendste gebrek doorstaan te hebben, werden eindelijk de seinen door de Colorado bemerkt, maar aangezien op de plaats waar men zich bevond, eene inscheping onmogelijk was, moest men zich te voet naar de Santa-Maria-baai begeven. Alle schipbreukelingen vertrokken behalve de kapi tein, zijne officieren en manschappen, die achterbleven om den schat van de Golden Citybestaande uit 791,392 dollars in specie te bewaken. Gedurende den moei tevollen marsch van twee-en-twintig uur dwars door liet woeste Rotsgebergte onder de stralen eener ver zengende zon, zonder spijs of drank, bezweken ongeveer vijftien personen aan de overigen gelukte hetna bovenmenschelijke inspanning, door de Colorado te wor den opgenomen. Met de vijftien ongelukkigen deelden in hetzelfde lot een zes-a achttal personen, die zich van de overigen hadden afgescheiden om in een sloep de Colorado op zee op te zoeken. Een ontzettend spoorwegongeluk heeft weder in Amerika, nabij Nieuw-Orleansplaats gehad. De trein die derwaarts vertrekt, had Humboldt (Tenes- see) verlaten; toen hij, op eenigen afstand van Oxfort, de viaduct van Buchner passeerde, die 40 voet boven den grond is verheven stortte deze brug inen 4 waggonswaarvan 3 niet passagiersstortten naar beneden. Twee werden geheel in de diepte geworpen, terwijl de derde aan het overige gedeelte van den téeiil bleef hangen. Zeventien personen werden gedood, vijftien anderen gewond, waarvan sommigen doodelijk. IID II) lemaiTi' I n MEI vle Een Engelsch blad deelt het volgende mede, waaruit moet blijken met hoeveel ijver en verwoedheid de concur rentie tusschen de verschillende bladen aldaar gevoerd wordt. Gisteren avond, zegt het blad, keerde de heer L. medewerker aan een Londensch orgaan, op een verge vorderd uur naar huis terug. Den weg, die hem langs een boscli voerde, volgende, werd zijn oog eensklaps getroffen door de zonderlinge gedaante van een boom, welks vreemde schaduw op den weg zigtbaar was. Hij nadert den boom en ontdekte dat het voorwerp, hetwelk dezen zulke ongewone vormen gaf, een reeds koud ge worden ligchaam was van een man die zich aan een der talcken, opgehangen had. Het koord af te snijden, het lijk in het bosch te dragen en het onder een hoop bladeren te verbergen, dat alles was in een oogwenk volbragt; daarop ging hij naar huis en sliep gerust in. Den volgenden ochtend kwam de justitie hem echter arre steeren en werd hij voor don rechter gebragt onder beschuldiging van moord. Ziehier de reden: Een veldwachter had het lijk ont dekt en een tweede getuige had verklaard dat hij den lieer L. laat in den avond uitliet bosch had zien komen. Ieder oogenblik nam de zaak een ernstiger wending, en de verdachte stond op het punt om, tengevolge van de bezwarende getuigenissen tegen hem, naar het hof van assises verwezen te worden onder beschuldiging van moordtoen een constabel in de zaal trad en den regter een brief overreikte welke bij het lijk gevonden was en waarin de persoon verklaarde dat hij tengevolge van huiselijke omstandigheden zich van het leven beroofd had. De heer L. werd in vrijheid gesteld, doch niet dan nadat men hem eerst de reden van zijn zonderling gedrag gevraagd had. Deze verklaarde datdaar het berigt van deze zelfmoord niet meer in zijn blad kon worden opgenomen omdat dit des morgens vroeg uit gegeven werd hij niet wilde dat een ander concurree- rendblad, dat later verscheener van zou profiteeren. Een jong ouderloos meisje, dat bij haar grootmoeder in de nabijheid van Winchester woonde, had een offerte in gezonden op een annonce, waarin een winkeljufvronw werd ge vraagd in het. westeinde te Londen. Zij lcwam met deze betrekking klaar, en zou van het spoorstation worden afgehaald dóór zekeren heer William Lever. Deze, in plaats van haar naar zijn winkel te geleiden, bragt haar met mooije woorden naar een café-chantnnt en daarna naar een koffijhuis van minderen rang. Zoo ging het eenige dagen voortmaar toen dit heer schap te vergeefs had beproefd ook haar geld, een som van 100 pd. st. magtig te worden en zelfs haar goed reeds had ver donkeremaand liet hij het meisje geheel hulpeloos en verlaten zitten. Toen de politie op hem en zijn handlangster de hand legde, bleek hun zondenregister nog oneindig veel grooter te zijn, en heeft men honderde brieven van jonge dames uit alle oorden van Engeland in hun bezit gevonden. Drie Engelsche dames hebben van de pauselijke politic 'last ontvangen Rome te verlaten, natuurlijk zonder reden. De politieke agent Odo Russell wendde zich tot Antonclli en den paus zclvcn. Twee dames zijn vertrokken, de derde heeft beslo ten slechts voor dwang te wijken. Een gerucht, dat zij bijbels verspreid hadden, is gebleken ongegrond te zijn, en men ver diept zich in gissingen, wat de politie tot zulk een ongewone daad verleid kan hebben. In Australië neemt in den laatsten tijd de veeteelt buitengewoon toe. Slechts een dertigtal schapen waren er in liet laatst der vorige eeuw en wel in 1788. Dooi de Engelschen derwaarts gebrngt, hebben deze dieren zich bijzonder snel geacclimatiseerd, zoodat er reeds in 1793 twee honderd vijf en dertig en 3 jaren later 1531 waren. In 1800 telde men er reeds 0124, en nu het enorme getal van 43 milioen. Men vindt er ruim 600,000 paarden. 31/,, millioen stuks rundvee en 520,000 varkens. Geen wonder, dat bij zulk een sterk toenemen van den veestapel, de bevolking, hoezeer ook vermeerderende, "iet genoegzaam is voor de consumtie waardoor de prijs J van het vleesch ongemeen laag is. Dit heeft dan ook aanleiding gegeven tot verschillende proeven met het inzouten en verzenden van vleesch. Zoo worden in de slagtery van Patrick Hayes, te Melbourne, dagelijks 2000 schapen gekookt of in de pekel gelegd. Als het dier geslagt is, worden de beenderen er uitgenomen, zonder de ligchaamsgestalte veel veranderen dan wordt het vleesch ingezouten daarna met specerjjcn opgevuld opgerold en gedroogd. Iedere rol, die een schaap zonder beenderen vertegenwoordigt, weegt ongeveer 30 pond. Men legt ze in haver, wikkelt ze in zaklinnen en verpakt ze in tinnen bussen, die met houtskool aangevuld en gesloten worden. Eene andere Maatschappij, de Victoria-company, ver pakt liet vleesch van de beenderen ontdaan en ligt gepekeld, in tinnen bussen, en giet in de tusschenrnimten gesmolten vet. Het zoo geconserveerde vleesch houdtzich, gelijk men beweert, bij ieder verschil van klimaat goed. De Parijsche politie heeft in de laatste dagen met bijzon- deren ijver de geheime speelhuizen vervolgd die aldaar in menigte beslaan en de toekomst van menig veelbelovend jong- ineusch voor altijd doen verloren gaan. Door onverwachte invallen in dergelijke inrichtingen is 't haar gelukt vele der daar aanwezige valsche spelers en andere gevaarlijke personen in hechtenis te nemen. Ulric de Fonvielle is ontslagen uit de gevange nis te Tours waar hij tien dagen heeft cloorgebragt krachtons het bekende vonnis van het hoog geregtshof. Door de republikeinen te Tours werd te zijner eere een banket van ongeveer driehonderd couverts gegeven, en na afloop van het feestmaal vergezelden zij, een dui zendtal sterk, hem naar het spoorwegstation. Te Parijs aangekomen, vertoefde hij daar slechts kort, maar hij reisde naar Lyon, waar hij, gelijk men weet, kandidaat is voor een der vakante zetels in het wetgevend ligchaam. Volgens den Gaulois heeft een der geëmployeer den van het te Parijs gevestigde bankiershuis des Heeren Rothschild een diefstal geploegd ten nadeele van zijn meester van twee of drie millioen francs. De bediende was 58 jaren oud; sedert 1865 heeft hij steeds gestolen, zonder dat het gemerkt is. 'sGraveuliage9 April. Z. M. de Koning heeft heden de agrarische wet bekrachtigd. .Rotterdam 6 April. Er is hier reeds een be gin van uitvoering gegeven aan de plannen omtrent den spoorweg door de stad. Aan den overkant schuins over het Bolwerk, staan reeds loodsen en wordt, tot ophooging en gelijkmaking van den grond, zand uitgebaggerd. De heipaal, dien men ziet, is waarschjjnlijk een proef paal zoodat al het werk nog maar voorloopig werk is. Binnen kort zal men wel aan het kistdammen gaan en zal er spoedig meer leven bij Fijenoord komen. Bij den Boezem-Brug is men al bezig een kanaal te graven. Dat kanaal is noodig voor de uitwatering van Schieland dat na de demping van de Binnen Rotte zijn water daarin niet meer loozen kan en dus van den staat bedongen heeft dat kanaal te graven maar van zijnen kant voor een stoomgemaal bij de Oostpoort zaL zorgen. Van dat kanaal is reeds iets te zien: voor het overige ziet men over de landerijen de afbakening er van. Het afbreken van de onteigende en te onteigenen perceelen zal nog wel een poosje duren. 7 April. Gisteren avond is de stoomkatoendruk- kerij der heeren Braun en de Langestaande onder Kralingen even buiten deze gemeenteeen prooi dei- vlammen geworden. De oorzaak van den brand is onbe kend. Alles was tegen brandschade verzekerdmén zegt tot een bedrag van ƒ275,000. Door dit onheil zijn echter eenige honderde werk lieden op dit oogenblik zonder werk. Te Ooisterwijk beviel vrouw van Bommel dezer dagen van haren 7den zoon. Deze familie vormt een zonderling dwergengeslacht; vader en moeder, die thans juist 7 jaar gehuwd zijn, kunnen niet hun zeven zo nen gemakkelijk in eene wijnmand gepakt worden. Indien dit huwelijk op dezelfde wijze gezegend blijft, zal men daar een geheel escadrons Lilleputters krjjgen. Rotterdam8 April. Heden morgen heeft op eenvoudige doch treffende wijze de begrafenis plaats gehad van den algemeen geachten pastoor van den Bergh. Eenvoudig als hij in zijn leven geweest is, was ook zijne laatste begeertedat deze plegtigheid niet met onnoodig vertoon zoude plaats vinden. Dit belette echter niet, dat tal van deputation uit besturen van vereenigingen, waarvan de overledene lid was, zoomede ouden van dagen, weeskinderen enz. zich aan den stoet aansloten en de weg, waarheen het lijk moest passeeren, met duizenden van menschen be zaaid was. Het kerkhof was letterlijk te klein om de zaamgevloeide menigte te bevatten die eene laatste hulde aan een edel mensch wilden brengen. Axel 8 April. Op de hofstede van den heer van Heteren te Hulst, gelegen onder de gemeente Ilonlenisse, is in het begin dezer week de longziekte uitgebroken ten gevolge waarvan reeds tot voorkoming der ziekte al de op die hofstede aanwezige runderen zijn afgemaakt, en het door deskundigen goedgekeurde vleesch voor het gebruik verkocht. Heden over acht dagen heeft gelijk geval in de gemeente Koewacht plaats gehad liet schynt dus dat de ziekte vandaar is ovérgebragt. Uit Yzendijke schrijft men: „Onze gemeentedie ruim, 2600 zielen telt en onder de voornaamste van het district wordt gerangschikt verkeert-sedert 4 dezer in een exeptioneelen toestand. Eenige jaren geleden is geschil ontstaan tusschen het Hervormd Kerkbestuur en de gemeen te'over den eigen dom van het uurwerkdat op de kerk staat en dat tot dien tijd, evenals de toren, waarin het is geplaatst door de gemeente werd onderhouden. De gemeente liet de questie dooreen regt«geleerde onderzoeken, wiens advies ten voordeele der Hervormde Kerk luidde. Van dat oogenblik werd het onderhoud van den toren voor de Hervormde Kerk gelaten docli bleef het uurwerk voor rekening der gemeente. „Nu is onlangs weder een conflict over het gebruik van het uurwerk ontstaandoordat het kerkbestuur o. a. aan de gemeente verbood om gebruik te maken van de klok om te kleppen en omdat het voorstelde gedurende tien jaren jaarlijks ƒ200 te betalen voor gebruik en onderhoud van het uurwerkte beginnen met 1 April. Dit voorstel is door den gemeenteraad in zijne zitting van 28 Maart jl. van de hand gewe zen, en in eene vergadering van hedendie door den voorzitter belegd was om op dat besluit terug te komen, heeft de raad zijn primitief besluit gehandhaafd en zijn wij dus morgen van alle „officieel uurwerk" ver stoken. Nu zullen voortaan de vertrekuren voor dili gences posterijen enz. geregeld moeten worden naar «4en klokje dat op het stadhuis voor een raam zal geplaatst worden terwjjl het uur van politie voor de tapperyenvoor het aangaan der markt en het mid daguur door het kleppen van de klok der Roorasch- Katholieke kerk zal worden aangekondigd. Burgemeester en wethouders zijn tevens verzocht zoodanige voorstellen aan den raad te doen als de omstandigheden vorderen." 8 April. Wederom heeft een zeer belangrijke afschniving plaats gehad in den oostelijken dijk van het kanaal van Middelburg naar Vlissingen. Mr. de Jonge van Ellemeet heeft bij de beraad slaging over het nieuwe polderreglement voor het eiland Walcheren een amendement voorgesteld, belangrijk ge noeg om naauwkeurig overwogen te worden. In hoofdzaak daartoe strekkendedat het voorzitter schap steeds zal moeten worden opgedragen aaneen actief of nonactief lid van het korps van 's Rijks-waterstaat, of aan een waterbouwkundige, die het diploma van civiel- ingenieur heeft verkregenbedoeld bij art. 61 der wet op het middelbaar onderwijs. Daartoe wenscht hij de voorgedragen jaarwedde van ƒ1500 te verhoogen tot ƒ3500, met opheffing der jaarwedde tot dusver aan de raden bij die directie toegekend. Nieuwerkerk, 9 April. Gisteren overleed onze geliefde rustende leeraar en vriend, Ds. Geerardus Johan Lettein den gezegenden ouderdom vau bijna 90 jaren. Sedert zijne komst in deze gemeente nu 45 jaren geleden was hij voor zijne gade een liefdevol echt genoot, voor zijn talrijk kroost een verzorgend vader en voor zijne gemeente een deelnemend vriend. Gedurende 26 jaren was hij als herder en leeraar onder ons werkzaamen dat wel op zulk een ver- eerende wijze, dat ieder hem lief had om zijne edele hoedanigheden en verrichtingen. Sprak hij steeds van den kansel van liefdeeeuwige liefde, zijne gezindheden bewezen dan ook ten volle, dat liefde de banier was, waaronder hij voor zich zeiven streedom ook anderen op te wekken en voor te gaan aan dien edelen en schoonen strijd deel te nemen in één woord: Ds. Lette was een man vol liefde, een vredestichter in den volsten zin des woords. Onze rustende leeraar en vriend is van ons heenge gaan en gaarne wijden we hem nog een dankbaren traan, die opwelt uit ons oprecht broederlijk gemoed doch wo weenen niet als dezulken die geeno hope hebben, omdat we ten volle gelooven en vertrouwen, dat hij leeft bij zijn grooten Meester en thans de vruchten smaakt van zooveel liefde door hem betracht, van zooveel liefdezaad. door hem uitgestrooid in de harten van dui zenden, wel overtuigd zijnde, dat alleen zij, die liefde zaaiende rijkste vruchten maaien. Mogen zijne bedroefde weduwe en aanverwanten met ons in dien troost deelen en zich verblijden in deze zalige hope des wederziens. 1 ngez Zicrikzeo, 11 April. Jl. Vrij dagavond had eene gas-ontplotting plaats bij den heer B. alhierwelke is ontstaan door een lek in eene nieuwe gaslamp op de bovenvoorkameralwaar genoemde heer met eene bran dende kaars wilde binnentreden. Bij het openen dei- deur had de ontploffing plaats, met dat gevolg dat de deur in stukken werd gespleten en ook het dak, hetwelk eene verdieping hooger is, groote schade be kwam. De bewoner had de tegenwoordigheid van geest om spoedig dc hoofdkraan te doen sluit,enwaardoor verdere uitbreiding werd voorkomen genoemde heer bekwam slechts een paar ligte verwondingen. De Tweede Kamer heeft Vrijdag 11. na aanneming der armenwet, nog eenige kleine wetsontwerpen aan genomen, waaronder tot verhooging van hoofstukVIII (oorlog) tot aankoop van Beaumont-geweren en is daarna op reces gescheiden. Uit Overijssel meldt men Door Fransche kooplieden worden tegenwoordig vele paarden opgekocht; zoowel op de landhoeven der eigenaars, als op de voornaamste markten in die provincie gehouden. Men besteedt over 't geheel ferme prijzen; van ƒ400 tot ƒ600 per stuk, is volstrekt geen zeldzaamheid. Ook het opkoopen van runderenvooral door Pruissische kooplieden is tegen woordig zoo in deze als in de naburige provinciën Drenthe en Friesland aan de orde van den dag, waarbij de navraag vooral sterk is in drachtige koeijen die tot zelfs y 240 a 250 stegen, T Gaat den landlieden alweder naar den vleesche. Te Stockholm is de 63jarige advocaat-fiscaal T. W. Monton door middel van een dun bindtouw door een 21jarig meisje, met name Josephine Katharina Eklund verworgd. De vermoorde had gedurende eenigen tijd in eene vertrouwelijke betrekking tot het jonge meisje gestaan die terstond bij hare inhechtenisstelling haar claad bekende en verklaarde den moord te hebben begaan omdat haar minnaar zijn woord niet had ge houden haar een goede plaats als winkeljufvrouw te zullen bezorgen. De Eloile Beige meent te weten, dat de Belgische Re- gcering aan het Kabinet te 's Gravenhage, op zijne aanmerkin gen omtrent het plan om de inkomende rechten op sterke dranken in België te verhoogen," heeft geantwoord, dat het gesloten handelstractaat geen verhindering kan zijn om belastin gen te wijzigen. Hebben wij in ons land te klagen over vaak langdurige preventieve gevangenis, zelfs van onschtildigeu ook in ludie gaan luide klachten hierover oj). Zoo schrijft men uit Sarnarong, dat vier Europcaneu eerst gestraft werden nadat zij respectieve lijk 16, 18, 20, en 33 maanden (zégge bijna 3 jarenl) iu preventieve gevangenis hadden doorgebrachtI De hoofdonderwijzer J. E Jansen te Harlingen, heeft in de Friesche Courant eene oproeping geplaatst, aan zijne ambtgenooten, om door een bijdrage van 1 een bewijs van sympathie te geven aan den onlangs geschortsten hoofdonderwijzer v.d.Veen, in Dantumadeel. De reden der schorsing was deze: De man had verzuimd om kinderen, voor wie 'tschoolgeld niet op tijd was betaald, van de school te jagen. Dus hij had een veld- waehtersrol niet. goed vervuld. Wij mogen 't onder zoek, dat in deze zaak zeker van hooger hand zal geschieden, niet vooruitloopen maar als een onderwijzer om dergelijk gering vergryp met zijn gezin voor drie maanden aan broodnood en in de verte welligt aan schande wordt prijs gegeven, dan is Tal zeer erg niet hem gesteld, zoo zegt de Gron. Cour. Uit Keulen wordt de volgende bijzonderheid mede gedeeld. Omstreeks 8 ure des avonds, van den 5den dezer, vernam men eensklaps het bekende brandsignaalde klokken begonnen te kleppen in de verschillende deelen der stad en in een oogwenk tijds waren verscheidene brandspuiten den weg op naar den Eigestein. Hier vernam men, dat het naburige Nippes door de vlammen werd verteerd en in vliegende vaart girig het nu derwaarts. Nog had men de helft van den weg niet afgelegd of men bespeurde den rossen gloed der vlammen in eene andere rigting, ten westen van het dorp Nippes en nu spoedde men zich naar de eigenlijke plaats, waar hulp zoozeer benoodigd was. Alvorens men het doel van den tocht bereikte, ont waarden de ijverige spuitgasten, dat de brand opnieuw meer westwaarts moest worden gezocht dan men had gemeend. Die herhaalde verandering der rigting wekte achterdocht bij sommigen en al wist men de zaak voor loopig niet te verklaren wilde mon het raadsel zoo mogelijk met zekerheid oplossen, al vorens men nog verdel ging. En wat bespeurde men nu? Dat de schijnbare brand uit het noorden allengs verder westwaarts zich bewoog en dat een prachtig noorderlicht de Keulsche brandweer een niet zeer aangename poets had gespeeld. Gemengde berigten. Prins Pierre Bonaparte heeft 20,000 franc aan den burgemeester van Tours gezonden welke hij aan de armen dezer stad beloofd haden heeft dus woord gehouden. Nabij Weenen heeft eene boerin drie mannen gehad, welke zij alle drie vergiftigd heeft, dat dezer dagen eerst is uitgekomen. Bij het doen van huiszoeking werd er nog een lijk gevonden van een jong mensch van ruim 20 jaren, zoo dat dit mensch vier moorden heeft begaan. In de omstreken van Napels heeft een jongen van 12 jaar zijn makker vermoord, om dat hij hem 4 stuivers schuldig was. Dit is zijn tweede moord; vroeger heeft hij een nog jong meisje in een put geworpenwaarin het verdronken is. Eene boeren-meid onder B. moest zich zoo groot niet aan stellen want toen zij van H. naar B. kwam dacht zij \yel een rijken boeren-zoon te zullen krijgen, maar zij krygt nog geen sp-beider. Dus zij vloog >vel hoog, maar is laag gevallen en Een langen bek En laag van staat Is altijd gek Of anders kwaad. Een bruin gezigt Een langen hals Een leelijk spicht En valt niet malsch. Maar dun van lijf, En wonder klein Zij gaat zeer stijf, Wat kan dat zijn? Een boeren-zoon en een witrok te Brouwershaven moesten zoo dikwijls niet naar den Os loopen anders zullen zij nog door hokkelingen weggejaagd worden. Twee dames aldaar worden aangeraden zooveel onwaarheden niet rond te venten, van anderen; maar: Een ander krijgt altijd de schuld Niemand ziet zijn eigen bult. Het bekende babbelaarstertje te Philipsland moest zoo rap met hare tong niet zijnanders zal er een slot op haren mond gelegd worden; want: Meisje! weet dat *tleelijk staat, Als gij veel van andren praat, En al zijt gij wel wat knap Toch is uwe tong te rap. Te Bommel heeft een zot zijne scheenen weer blaauw geloopen, en zal met de Pascben niet kunnen dansen, of hij "zoude het alleen moeten doen. V crselioidenlieden Speculatie in granen, De maand Maart, die wij gehad hebben, heeft hare oude faam bewaardbuijen, ongestadig weer, vorst, sneeuw en wind. Dat heeft zijne aangename zijde voor lieden die het* onver wachte liefhebben, want op éénen dag heeft men dan soms zonneschijn, sneeuw, hagel, regen en vorst; er is voor ieder wat en toch zonden wij niet verwonderd zijn, indien er uog ontevredenen waren. Zoo bestaat nu eenmaal de wereld, altijd beschuldigen, nooit tevreden, en dit is vooral het geval in landbouwzaken. Wij zullen niet beweren dat het weder den landbouw gunstig is geweest; wij zijn aan het tijdstip der groote wer ken op liet veld, de lente-zaaijingen, doch er is volstrekt geen gevaar; eenige dagen vertraging zyu zoo gevaarlijk niet, en wij begrijpen waarlijk niet waarom door sommigen zulke nood kreten worden aangeheven. Hopen zij door die nietige middelen de graanprijzen te verhoogen Wij kunnen hen geen ander doel toeschrijven, doch wat ous vooral verwonderd is dat sommige couranten zich aan buiten sporigheden schuldig maken, die hunne lezers op het dwaal spoor kunnen brengen. Zoo die bladen ten minste de organen van sommige speculateurs niet zijn, dan zijn hunne berigten althans vreemd. Zoo lazen wij voor eenige dagen, dat dc vorst in verschil-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1