s l A- jL C I G Al e v 8 t LANDBOUWWERKTUIGEN. DANKBETUIGING. EVANGELISATIE, ~~STRAND VONDERIJ. Bank van Leening. Meubelen en Huisraad," Openbare Verkooping 9 MELK K O EI JEN, een Woonhuis en Erve Een Woonhuis en Erve, Openbare Verkoopingen ZINDELIJKE MEUBELEN, Rouw- <y Melkgereedschappen Voorloopige Aankondiging. Wli* la SIMONS ZIJDEN MANTILLES VOORJAARS-MANTELS, AREN. PUIK! PUIK! Twee n ieu we Til bury's, Puik Pijn Tarwebrood, Roode Bessenwijn H. VAN DER BAAN, U JOH. ENZLI N, NAAI MACHINES, Parasols, Pavaliene Antocas, BEEST I A AL. Stroosnijders, Moesmakers enz. RA MME NAS-R O NB ONS PHOSPHO-GUANO, naar den ring gereden worden M- twee Schippers met Tjalken, Ondertrouwd M. UIL ZlEKlkZÏE, 8 April 1870. M. K. F LI KW EE KT. I Getrouwd J. M. van BEVEREN Jz. slrjansland, 8 April 1 870. P. de RIJKE Jd. Bevallen van eene levenlooze Dochter, H. C. SCHILPEROORT—verheul. Zierikzee G April 1870. j Mijne geliefde Echtgenoot GEZINA ZEKVELD beviel heden voorspoedig van eene Bocïiter. ZlERIKZEE, G. KOK Jit. 7 April 1 870. M Bevallen van eene welgeschapene Dochter, D. GLOUDE, geh. Enzlin. Zierikzee 7 April 1870. lieden overleed ten huize van den WelEd. Heer C. Hockh Hoogknboom, onze zeer geliefde zuster en behuwdzuster LAURÏNA ADRIAANSE, in den nog jeugdigen leeftijd van 24 jaren en 5 maanden. Eene hevige ziekte van slechts 14 dagen maakte een einde aan haar voor ons zoo dierbaar leven. Zonnemaire, Uit aller naam 4 April 1870. PIETER ADRIAANSE. Dienende deze tot algemeene kennisgeving^ A* Heden overleed in den ouderdom van ruim 82 jarenonze geliefde Moeder en Behuwd-Moeder Mejufvrouw ADRIANA de BRUIJNEWeduwe van den WelEdelen Heer Job Adriaan Bolle. Namens de familie Haamstede, 6 April 187 0. C. M. BOLLE. Heden overleed op bijna 90jarigen leeftijd, mijn waarde Echtgenoot den WelEerwaarde Heer G. J. LETTE, Emeritus Predikant, van Nieuwerkerk. Nieuwerkerk, Wed. (1. J. LETTE, O 8 April 1 87 0. geb. van Groenewegen. Gevoelig voor de vele bewijzen van deel- neming ondervonden gedurende de ziekte en bij bet overljjden van mijnen geliefden Echtgenoot, betuig ik, mede namens mijne kinderen, mijnen Inti-- telijben «liinU. Dank voornamelijk toegebragt aan den Hoog Welgeb. lleer Jhr. W. M. H. de^ JONGE die hem tot de laatste oogenblikkeit van zijn Teven zoo liefderijk heeft behandeld. Uit aller naam, Wed. P. KORT-Daze. M. KORT. A. KORT—van der Kliet. L. KORT. W. KORT Geelhoed. - Voor de vele bewjjzeu van deeinerning t ontvangen bij het overljjden van onzen ge liefden Echtgenoot en Vader, betuigen wij onzen <>i>- reg'ten daiilï. Wed. W. RE IN D RÉ, ZlERIKZEE, K®b. J. van DlJK. 7 April 1870. C. PIEPLOW. V J. 1». PIEPLOW, ft) geb. Reinere. De ondergeteekende betnigt bij deze zijnen liav- telüKen dank aan allen zoo binnen als buiten de gemeente, die hem door hunne liefdegiften in staat hebben gesteld in plaats van de onlangs ver lorene rlrie andere Paarden aan te koopen. Inzonderheid brengt bij zijnen 'bink aan C. HAGE I/.. (Reigerburg) en A. OUDESLUIJS, 1 ud- bonwers alhier, die ook door hunne aangewende moeite, daartoe zooveel hebben bijgedragen. St.-Maartensdijk, MARTINUS van der WEGE. 6 April 1870. op ZONDAG 10 APRIL, in de Evangelisatiezaal TOE- VLUCHTdes voormiddags te tien en des avonds te aces ure, voorganger de Heer JOHN, Evangelist. De BURGEMEESTER van Kerkwerve roept voor de tweede maal ter reclame op, regthebbenden op 20 stuks Dennen DEELEN van verschillende af metingen, waarvan 1 gemerkt U. S., 3 F. O., 3 F. F. O-, 6 A. IV. en 7 zonder merken. 1 Dennen KIEL1 Greenen GIEK en 1 Dennen MAST, allen zonder merken, 1 POMP, 1 VAT of FUST gemerkt B. B. ]V. 55, eenige stukken PLAN KEN en HOUTaangespoeld aan den zeedijk dezer gemeente en bij hem aangebragt. Kerkwerve, 5 April 1870. M G. van der CINGEL. De verstane Panrteu, ingebragt in de Bank van Leening te Zierikzeetot ultimo Jannarij 1869, moeten worden jjolowt of verlengdvóór of uiterlijk op Maandag den 11 April 1870 na dien tijd zal men verpligt zjjn de kosten der keuring te voldoen wat de Gouden- en Xilvei-e-n Voorwer pen betreft. - De Notaris Mr. C. VAN DER LEK DE CLERCQ zal, ten verzoeke en aan het woonhuis der Erven van wijlen den Heer C. SEPTER, op Woensdag 13 April 1870, 's voormiddags 10 uur, publiek verkoopen EENE PA HTIJ BROODBAKKERS- en WINKELGEREEDSCHAPPEN. op Dingsdag den 12 April 1870 des voor- middags ten 11 uren, ten verzoeke van Jb. GELUK, J.Mz., op de hofstede „dé Karnemelkspot," onder Oud- Vossemeerten overstaan van den Notaris Mr. T. A. WAGTHOvan 1 Kalfdragende Yaaris 3 tweejarige Vaarzen 3 eenjarige Vaarzen, 3 Hokkcli/i^en en eenige Melkkalvcren. Do Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal. ten iaatiBiUk vei'20e^e'zijner principalen, op Woensdag den 13 April 1870, 'smiddags ten 12 ure, in het Hotel nvan Veen," te Zierikzee, publiek pre senteren te verkoopen staande en. gelegen in de St.-Domusstraatte Zierikzee, kadaster sectie B, No. 543, groot 72 Ellen, bewoond door E. C. Reijnhoudt. staande en gelegen in de Venkelstraat, te Zierikzee, kadaster sectie B, No. 560, groot 66 Ellen; bewoond door H. Schoenmaker. En 8 Roeden 62 Ellen TUINGROND of ERF, gelegen aan de Zuidzijde van het Kerkhof te Zierikzee kadaster sectie B, No. 1212. Nadere information te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris. oj» Woensdag; den £üO April lïS^O, des voormiddags ten 10 ure voor de kinderen van wijlen J. A. POVER en M. KNUIJTin het koffijhuis r>de Vriendschapbewoond door den heer J. P. de Witte te Goeszoo in përceelen als te zaïnen ge voegd 1°. Een HOEFJE, staande op het dorp Heer Hen drikskinderen gemeente 's Heer Arendskerke sectie K numero 23 groot 23 a. 90 c. Waarbij thans in pacht gebaand worden 13 Hectaren BOUWLAND en 11 Heet. WEIDE. 2°. Een WOONHUIS, TUIN en BOOMGAARD al daar sectie K 18 en 19 19 a. 20 c. 3°. Eene partij WEILAND aldaar, sectie L no. 111 en 112 groot59 a. 50 c. 4°. BOUWLAND aldaar in Velnwehoek sectie K, 34 en 308 ten deelezamen 1 H. 02 a. 60 c. 5°. Een ARK of BERGPLAATS met ERVE aldaar, sectie K 309 03 a. 10 c. EnopDomlcrdugdeii April des morgens ten 9 ure op het le perceel of Hoefje te \s Heer Hendrikskinderen 4 PAARDEN van 7, 7, 13 en 20 jaar, 7 extra goede MELKKOEIJEN1 vare KOE, 1 driejarig RUND, 2 kalfdragende VAARSEN, 1 eenjarig RUND, 1 vet KALF van 10 weken, 1 aanhouw KALF, 3 vette VARKENS 24 HOENDERS en HANEN. M E N W AG E N S, PLOEGEN, houten en ijzeren EEG DEN verdere BOUW-, MELK-, SCHUUR- en ST\LGEREEDSCHAPPENWEI- en KANTHOOI ROGGENSTROO, MEST in den Mestput. ZAADSTROO, droog en groen BRANDHOUTSPEK en VLEESCH on eene groote partij waaronder BEDDEN met toebehoorenTAFELS, STOELEN, SPIEGELS, BAROMETER, PORCELEIN enz.enz. Nadere informatien te bekomen bij den Heer I. J. PAARDEKOOPER en den Notaris H. K. A. van den BUSSCHEbeiden te Goes. Do Notaris J. van dek BENT, zal op Vrijdag den 29 April 1870, 1 des morgens ten 10 ure, op hetzij Hoefje en ten verzoeke van D. VIERGEVER Dz, onder Brouwershavenpubliek ver koopen 2 WERKPAARDEN, 4 MELKKOEIJEN, 2 VAAR SEN, 4 HOKKELINGEN, 10 KIPPEN, 1 BOEREN WAGEN, 1 BAROÜCHETTE, 1 PLOEG, EGGEN, BAKSLEDE. WINDMOLEN, ARRESLEDE, KAARN, ROOMTONNEN, EMMERS en verder mitsgaders een partij ROGGE- en TARWESTROO en een MESTPUT. R In de maand J UL IJ a. s. zal op nader te bepalen dag en plaats ten overstaan van den Notaris J. M. BOUVIN, publiek worden verkocht: EENE KAPITALE groot 37 hectaren en twee aren BOUW- e 11 W EILAND, gelegen onder Nieuwerkerk in Duivelandin pacht bij O. van NIEUWENHUIZE tot den 11 November 1871. te K o o P: DJ Een blaauw jaarling BUINVEULENte bevragen bij CORNs. ZEEDIJK, Az., nabij Dirksland. TE koop: Een goed onderhouden RIEM WAGEN 9 bij F. de ROO te Renesse. TE koop: Eene partij «loorue MUTSAARD, a per honderd, bij G. SCHOOFF te Renesse. j ft TE koop: 2 it 300 manden Mangelwortelen, Huize Wageniugon onder Zonnemaire. Da ms I lil uno MM ra s#s lü8 HEEFT OP NIEUW ONTVANGEN EENE FRAAI JE SORTERING alsmede de nieuwste modellen van DAMES- en KINDERHOEDER, BLOEMEN en LINTEN, de nieuwste KLEEDJESSTOFFEN zwarte Zijde SATIN DE LAINE gekleurde MANTELSTOFFEN PERCOLS en CI1ITSEN, nieuwe modellen CRINOLIENES, CORSETTEN en Witte OVERROKKEN, gekleurde Zwarte GLACÉ- en GAREN HANDSCHOENEN voor Heeren, Dames en Kinderen, Zijden en Wollen FOULARDS en CHAALTJES, geborduurde KRAAGJES en MANCHETTEN Witte BORSTROKKEN en KOUSEN in alle grootte, Heeren OVER- en HALFHEMDEN, BORSTEN, MANCHETTEN, COLS en DASSEN, ge- maakte JONGENS PAKJES en meer andere ZOMER-ARTIKELEN. jj, P.S. Indien de STOF der Mantels of Mantilles gekocht wordt, zullen dezelve gratis geknipt worden. PLANTERS. per duizend, honderd, vijftig, vijf-en-twintig /e O,-. O,—, ƒ3,-. ƒ1, SO. -SO,—. -S,—-4,—. -*3,— FAUKICAA T. -GO,—. -f»,—-a,50, -1,S5. -SO,—. - S,—-4,—. -3,— Per mille genomen francobij M. C. VOORBEIJTEL te Bruinisse. CAOBA VEGUEROS CAOBA VEGUEROS FLOR PLANTERS 1NL. LA NEGRA QUINTO ESCENCIA Verpakking in kist of 25 stuks. TE KOOJ?: een X) X 17 O gebruikte een zoo goed als nieuwe moderne B-ABOUOXIETTTEligt voor een of twee paarden, twee X) X TC O met regte bodérn, gebruikte TENT- en JAGTWAGENS, beste Hollandsclie KAP-CIIAISElN een RIEMWAGENeen STEKKWA.- OE1V met ijzeren As enz.; franco te bevragen bij A. PLAUM, Wagenmaker, Korte Nobelstraat. IV.B. Alle soort GERIJ wordt INGERUILD. si I I Cts*, 't INed. pd. tl lie- a v i e r ma al daags v e r s c li. Zjerikzee. Wed. N. de BRAKKE. Bij H. MONTÉ is te bekomen extra goede ii Ct. per fleseli. oude AppelmarktB, 8, bericht bij deze zijnen geëerden begunstigers de ontvangst van de nieuwe modellen Strooijen- en Paardenharen KINDERHOEDJES, KUNSTBLOEMEN en VEDEREN; benevens BEHANGSEL-PAPIEREN, RANDEN en SCHOORSTEENSTUKKEN; is tevens ruim voorzien van alle soorten van GARENBAND SAIJETTEN en WOL, in diverse kleuren, en wat verder tot het vak behoort, hetgeen alles tot zeer CIVIELE PRIJ ZEN zal worden afgeleverd. IIorl<>j>iemakorZierikzee VERKOOPT EN REPAREERT ALLE SOORTEN VAN (kosteloos onderrigt2 jaar garantie). Voorts zijn bij hem verkrijgbaar MACHINE-NAAL DEN GAREN OLIE enz. _£9 De ondergeteekende berigt zijne geëerde begunstigers dat hij alhier zal arriveren met eene schoone collectie van Lyonsche ZIJDEN PAHAPLUIES enz. voor Heeren en Damesalles naar den laatsten smaak. Hij hoopt met UEd. orders vereerd te worden. Te spreken of te ontbieden in het Hotel VAN VEENvan Maandag- 11 tot Donderdag; 14 April a. UEd. Diensho. Dienaar, U. DENEVEKS. De ondergeteekende beveelt zich bij voort during als COMMISSIONAIR itgj. aan tot aankoop van BEESTI.AAL, als zijnde bekend met meest al het te koop staande. f Cortgene,.7 April 1870. C. J. LIEFBROER. ONTVANGEN EENE RUIME BEZENDING zoomede diverse "VVASCIIMA.OHIIN'ES van HORNSBY. Ter beschikking van Heeren Landbouwers wordt weder onze XA. AIMACHIINE gesteld tot het nemen van proeven. Bestellingen voor Dorschmachines en Zaaimachines worden vriendeljjk verzócht tijdig op te gevenzullende tot de MINSTE PRIJZEN worden uitgevoerd, NARDTEN, LUCKERHOF C°. Fabrikanten van Stoom- en andere Werktuigen- 2A tegen HoestenKeel- en Borstaandoe. ning;envan C. A. C. FISCHER bij Frankfort aid Main, verkrijgbaar in doosjes van 30 en 40 CL, b» J. M. GASILLE, P. GASILLE, er B. GELEINSE, 3 te Zierikzee. te Nlissingen, te Haamstede van PETEH LAW SON iincl SON. Deze bij uitnemendheid krachtige MEST steeds in voorraad bij M. O. van de STOLPE 34 te BRUINISSE. Op Maandag; IS April a. s. z;al deelnemers kunnen zich vervoegen tot en met 13 April a. s. bij A. CONSTANDSE te Nieuwerkerk in Schouwen. Degene die een geel graauwliü' x*ig;e IXOIVB VERMIST, kan dezelve- tegen betaling der kosten terug bekomen bij S. J. de BRUIJNE te Noordwelle. Degene, die op Donderdag 7 dezer twee BOOGEN heeft VERLOREN, waarvan één 1o<1oi*oïi, kan dezelve tegen betaling der adver- tentiekosten terug-bekomen bij TH. G. GILDENte Zierikzee. TERSTOND BENOODIGD voor A. M, van OOSTEN te Colijnsplaat van eene lengte van 15,68 a 16,24 meters, (56 a 58 Amst. voeten), ter vervoer van BOOMEN naar Friesland. Brieven franco, onder opgave van de vracht. Met MEI a. s. een aankomende BOEIIEN-KNECHT benoodigd, bij K. STEUR te Serooskerke. Gevraagd met primo MEI e. k. een bekwame Korenmolenaars-Knecht, ongehuwdP. G. Adres franco brieven. P. A. GROENEWEG, Polshroekkerdam bij Schoonhoven A. ZOON Az. te Middelharnis, verlangd om DADELIJK in dienst te treden een bekwame BROODBAKKERS-KNECHT P. G. Brieven franco, doch liefst in persoon. Een JOJVOX±IBI]N~0*- ter opleiding in het vak van Brood- en Dessertbakker, kan met MEI aanstaande GEPLAATST worden bi) H. A. HEIJBLOMBrood- en Dessertbakker te Mid delburg. Brieven franco. Een TIMMERMANS-KNECHT, werk begeerende tot November e, k., tegen goed loon naar bekwaamheden, adressere zich aan JOH. GIPHARÏ te Nieuwe Tonge met franco brieven.g H. van DALSEN te Burghvraagt TER STOND een SCHILDERS-KNECHT. Een SCHOENMAKERS-KNECHT wordt TERSTOND of zoo spoedig mogelijk gevraagd, door C. PAAUWE te Wemeldinge. MET MEI eene BURGER-DIENSTMEID benoodigd; te bevragen uitgevers Zierikz. Nieuwsbodet TERSTOND eene BOEREN-DIENSTMEID benoodigd, bij Iv. HOCKE HOOGENBOOM te Zonnemaire C. de OUDE te Brijdorpe, verlangt in MEI a. s. eene DIENSTBODE. Bij genoemden is half April te bekomen lOO p<L SPEK. Uitgevers: BE LOOZE WAAL® Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP. moord t< regter een was en wa, van huiseli had. De h< nadat men gedrag geN berigt van worden op gegeven w rend blad, Ken j de nabij] gezonden op vraagd in het klaar, cn zi zekeren hee zijn winkel i een café-chai rang. Zoo ichap te verg* pd. st. magl donkeremaan zitten. Toen 'egde, bleek zijn, en heet alle oorden - Drie I last ontvangi 9e politieke a pau9 zeiven. ten slechts verspreid had diept zich in daad verleid In Au buitengewoc in liet 1: Engelsch zich bij zond 1793 twee 1 waren. In enorme getal paarden, 31/ 6een wonde veestapel, d "iet genoegd

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2