No. 2758. 2(»s"' Jaarg. Zaturdug 9 April 1870. Besturen en Administration. NATIONALE MILITIE. Bekendmaking. De herziening der armenwet. Nieuw stij di ngen .IFrattlittjft. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee Lettende op art. 87 der Wet van den 19 Augustus 1861 {Staatsblad No. 72) en art. 26 van het Koninklijk besluit van den 8 Mei 1862 {Staatsblad No. 46) brengen ter openbare kennis dat de tweede zitting; van den Militiovaa<l in dit jaar voor deze gemeente is bepaald op Dingsdag den 12 April e. k. des voormiddags ten 9l/2 ure, in het gewoon lokaal in de Abdy te Middelburg, en dat in die zitting wordt uitspraak gedaan omtrent al de in de eerste zitting niet afgedane zaken en omtrent hen, die als plaatsver vanger of numruerverwisselaar verlangen op te treden. ZrERiKZEEden 24 Maart 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secrtaris, J. P. N. ERMERINS. Het is eene droevige waarheidwaarvan iedere maat schappij de bewijzen oplevert, dat er velen zijn, die, om met den staathuishoudkundige Malthus te spreken o-een deel hebben in het banket van het leven. Het is eveneens een betreurenswaardig feit, dat de armoede in Nederland niet vermindert. Toeneming der bevol king gewoonlijk als een bewijs van klimmende welvaart beschouwd is dikwerf een oorzaak van armoede. De steeds stijgende prijzen der eerste levensbehoeften de mir.dere waarde van het geldde ijzeren wet dei- mededinging welke zich op ieder gebied doet gevoelen de toenemende weelde, welke de neiging tot zelfver heffing bij den mensch ontwikkelt, ziedaar enkele oorzaken van het voortwoekeren der giftplant, welke ook aan onze maatschappij knaagt. Toch mogen onze natuurgenooten niet den hongerdood sterven. Daartegen verzet zic.li het menschelijk gemoed: daartegen komt het menschelijk gevoel in opstand. De armen moeten dus geholpen worden. Maar hoe? Tweeër lei weg kan worden ingeslagen. Men kan de geheele armenverzorging overlaten aan de kerkelijke liefdadig heid men kan de algeheele regeling opdragen aan het burgerlijk bestuur. Beide stelsels zijn gebrekkig. Het stelsel van uitsluitende kerkelijke liefdadigheid is gegrond o'p den onuitputtelijken liefdadigheidszin van kerk en particulieren. Een zwak steunpunt. Do Nederlandsche liefdadigheid is voorzeker grootmaar zij heeft hare grenzen. Zoodanige uitoefening van lief dadigheid moet natuurlijk vrijwillig zijn. De staatswet kan der kerkelijke liefdadigheid geene regels stellen. Maar wat nuindien kerkbesturen en particulieren niet willen Moeten dan de armen van honger omkomen En hoe zal het gaan met de vele armen die niet tot een kerkgenootschap behooren Maar bovendien dit stelsel is in strijd met de Grondwet, die eene regeling van het armbestuur bij de wet voorschrijftdie (art. 195) het armbestuur noemt „een onderwerp van aanhou dende zorg der Regering." Ook het tweede stelsel, volkomene staatszorgalge heele regeling door den staat van burgerlijk en kerkelijk armbestuur {cliarité légaleis verwerpelijk. Vooreerst omdat de kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid door lengte van tijd een regt hebben verkregen op eigen bestuur en op eigen beheer en aan dat regt gehecht zijn. Maar, in de tweede plaats ook, omdat het niet mogelijk is twee verschillende onder werpen te regelen bij dezelfde wet en op dezelfde wijze. Het gevolg van dit stelsel zou zijn dat de geheele verpleging zou overgaan bij het burgerlijk bestuurde bijzondere liefdadigheid zou zich geheel terugtrekken. Is er nu geen derde stelsel denkbaar, hetwelk de bezwaren van de beide genoemde stelsels vermijdt Onze wetgever wijdde daaraan zestien jaren geleden zijne zorgen en regelde een tusschen-stelselhetwelk tot bevrediging van verschillende rigtingen kon strekken. Dat tusschen-stelsel is uitgedrukt in art. 20 der bestaande armenwet: „De ondersteuning der armen wordt, be houdens de verdere bepaling dezer af deeling(de regeling van het burgerlijk bestuur), overgelaten aan de kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid." Eerst wanneer deze laatste in gebreke bleven kon het bur gerlijk bestuur hulp verleenen. Maar welk burgerlijk bestuur? Waarheen moest dan de arme zich wenden Op die vraag gaf art. 27 der bestaande armenwet het antwoord: „het domicilie van onderstand is de plaats, waar de arme is geboren." Wat beoogt nu de nieuwe armenwet, welke thans aan de beraadslagingen der Tweede Kamer is onder worpen en waarschijnlijk reeds zal zijn aangenomen of op het punt is te worden aangenomen Wil zij ver andering brengen in het tusschen-stelsel van de wet van 1854? Volstrekt niet. Dat stelsel is proefhoudend bevonden; dat stelsel wordt gehandhaafd. Depligtder armenzorg blijft verdeeld tusscben den staat en de particuliere of kerkelijke liefdadigheid. Hieraan wordt niet getarnd. Maar in het domicilie van onderstand wordt eene belangrijke wijziging gebragt. In plaats van de geboorteplaatszal voortaan de verblijfplaats als domicilie van onderstand worden aangemerkt. Eene zeer wenschélijke, neen noodzakelijke verbetering. Daar door vervalt tevens het restitutie-stelseltengevolge waarvan de gemeente der verblijfplaats, de kosten ver halende op die der geboorteplaatsellen lange reke ningen schreef. De geboorteplaats was een bron van misbruiken en kwade praktijken de arme werd los gerukt van zijne betrekkingen en bekenden van zijne natuurlijke omgeving om te worden verplaatst in eene andere, die hem geheel vreemd was. Alleen enkele groote gemeenten werden ontslagen van den last der armenverplegingomdat juist de armen uit vreemde plaatsen gewoon zijn zich in de centrums van arbeid en beschaving neder te zetten. De Gedeputeerde Staten van alle provinciën op ééne na, kwamen jaarlijks terug op hunne klagten over de onbillijke werking dezer wet: de Staten-Generaal werden mot adressen overstroomd. Aan het verlangen van de groote meer derheid des volks wordt door den heer Fock ten op- zigte dezer questie toegegeven. Zullen echter aan de keuze der verblijfplaats geene bezwaren verbonden zijn? Men vreest dat de armenbevolking eene vlottende bevolking zal worden en de gemeenten opsporen waar zij het best zal worden bedeeld Die vrees het hoofd bezwaar tegen het nieuwe ontwerp deelen wij niet omdat zoodanige gemeenten bij wie de aandrang zich zóó sterk zal doen gevoelende zeilen wel van zelve zullen inhalen. De nieuwe tunnel onder den Theems is voor het publiek verkeer opengesteld. Hij verbindt het noordelijk met het zuidelijk gedeelte der wereldstad en bestaat uit een ijzeren koker van ongeveer een vierde Eng. mijl lang en zeven voet raiddelijn. Nergens is de afstand van het bovengedeelte der kokers tot het bed der rivier minder dan 22 voet, en op sommige plaatsen bedraagt die afstand 50 voet; dit feit is te meer opmerkelijk, indien men bedenkt dat de zolderingvan de oude Theems- tunnel hier en daar slechts 4 voet beneden de rivier bedding ligt. Wie van de nieuwe tunnel gebruik wil maken, treedt een klein ijzeren gebouw binnen, en neemt plaats in de zoogenaamde »kooi"; die kooi is niet anders dan een net kamertjemet ruimte voor vier of zes personen. De deur wordt gesloten men hoort een rollen en ratelen men ondervindt een gewaarwording van een snelle, zakkende beweging doch eer men den tijd heeft zichzelf van dat alles rekenschap te geven, heeft men de afwaartsche reis volbragt, en bevindt zich 50 voet boneden de oppervlakte der aarde. De daling geschiedt in nog geen 12 seconden. Hierop voert een kleine, door stoom gedreven omnibus, met zitbanken voor veertien personen, de passagiers in één enkele mi nuut naar het station in Tooleystreet. De vracht bedraagt voorloopig één en twee stuiversdoch zal spoedig tot op de helft verminderd worden. Een sludent te Oxford, hield op zijne kamer een tamelijk groot exemplaar vau een boa-eonstruclor in een kist. Voor Miss Seager, de dochter van den hospes en een weinig nieuwsgie rig uitgevallen, waren zekere bewegingen van het deksel te magtig en zij opende de kist. Plotseling wordt hare hand door de slang gegrepen en bijna plat geknepenterwijl het dier zich om haar arm kronkelde. Doodelijk verschrikt schreeuwt zij om hulp; men vindt haar bewusteloos, terwijl de slang haar arm en hare hand stevig in zijn wijde kaken en sterke kronkels gevangen hield. Eerst na vele pogingen tot redding, en eindelijk door op de staart van het beest te trappen, gelukte het de gevangen en bloedende hand uit de magt van de slang te verlossen. Miss Seager is gelukkig herstellende en de boa-constructor uit Oxford verwijderd. Parys, 4 April. De preventieve hechtenis van de personen die alhier gekerkerd zijn ter zake van deel neming aan het komplot tegen den staatzal vooreerst nog geen einde nemen althans men verneemt dat de leden der regterlijke magt met het onderzoek der zaak belast, verklaard hebben minstens nog zes weken uoodig te hebben 0111 de bewijzen te kunnen leveren van het bestaan der zamenzwering, ofschoon deze vrij algemeen als hersenschimmig is en uog wordt aangemerkt. Ulric de Fonville, kandidaat bij de verkiezing in een der districten van het zuiden van Frankrijk, voor een volksvertegenwoordiger, heeft uit de gevangenis te Tours, waar hij zijn bekend vonnis van tien dagen opsluiting ondergaat, eene circulaire aan zijne kiezers gerigt, wolk stuk met de volgende regelen begint: „Burgers-kiezers Toen ik bij het graf van Victor Noir de woorden sprak: „„wanneer in het keizerrijk geen regt meer te verkrijgen is, zullen wij onze toevlugt tot de volksjustitie nemenen ik mij als de óénige levende getuige van den moord bevond te midden van 200,000 die gewroken wensc.hten te worden, dacht ik niet dat ik om mijn eed te houdenzou moeten be ginnen met aan het keizerrijk den eed van getrouwheid te zweren; doch de uitspraak van den hoogen jury maakt het mij tot pligt mjj niet langer te onttrekken aan de gevaarlijke eer welke gij mij tweemaal hebt aangeboden." Hij verklaart dat hij zich zal aansluiten bij Raspail en Rocheforten na in gezwollen taal zijne politieke geloofsbelijdenis te hebben afgelegdwaarbij hij zeer doet voorkomen alsof Frankrijks heil afhangt van hem en van zijne medestanders, die zich als apostelen opwerpen eindigt hij zijn manifest met de verklaring dat hij de geregtelijke ongelijkheden wil doen afschaffen „ik wil nietzegt hij „dat het langer verguuel zij te zeggen dat in Frankrijk geprivilegieerde moordenaren zijn." Het blijkt thans, dat de heer Haussmann de pre fect naar 's keizers hart, bij zijn vertrek aan de Parij- zenaars eene schuld heeft nagelaten van 750 milioen. Dat wil zeggen, dat hij als afscheidsgeschenk elk huis houden te Parijs (op vier personen geschat) met een schuld van 1500 frs. heeft bezwaard; eene schuld, die de beweldadigden zullen moeten aflossen of waarvan zij de rente, 75 frs. per huisgezin dienen te betalen. LI. 30 Maart moet met gouden letteren in de ge schiedenis van het oecumenisch concilie worden aange- teekend. Dien dag toch werd voor de eerste maal een voorsteldat aan de vaderen onderworpen was in stemming gebragt en een besluit genomen. Het gold het eerste kapittel van het schema de fidedat door de vergadering werd aangenomenhét is het eerste resultaat der langdurige voorbereidende maat regelen. Het heeft op zich zelf misschien minder te beteekenen, daar dit hoofdstuk geene nieuwe of tref fende waarheden verkondigtmaar het feitdat er eindelijk een resultaat verkregen is, verdient opmerking. De onrustbarende berigten eener toenemende gisting der gemoederen in Duitschland en Frankrijk schijnen de Jezuiten tot eenig toegeven te hebben genoopt. Er zijn verscheidene blijken, dat ook de paus zich onrustig gevoelt nu hij weet dat er zoovele personen, ook hoog- geplaatsten in Rome zijn die eene andere meening zijn toegedaan dan de officiële. Bij notarieele acte te Parijs opgemaakt is vastgesteld, dat de ex-koningin Isabella van Spanje en haar gemaal voortaan, wat er ook moge plaats hebben, gescheiden zullen leven. 's Gravenhagc 7 April. De Eerste Kamer heeft in hare zitting van heden de agrarische wet aangenomen met 25 tegen 12 stemmen en is daarna op re£es gescheiden. Naar wij vernemen heeft ouze regering bij het Belgisch gouvernement gereclameerd tegen het bij de kamer van afgevaardigden ingediend wetsontwerp tot verhooging der belasting op den brandewijn. Grayenliage, 8 April. {Telegram.) In de zitting der Tweede Kamer van heden is het wets ontwerp tot wijziging der armenwet, na verwerping van het amendement de Brauwaangenomen met 54 tegen 14 stemmen. Daarna zijn eenige kleine wets ontwerpen in behandeling gekomen. Rotterdam5 April. Heden morgen overleed alhier in den ouderdom van 53 jaren de eerw. heer J. B. van den Bergh, sedert 13 jaren pastoor der parochie van den H. Lourentius (kerkgebouw in den Houttuin) vroeger pastoor te Zierikzee. Algemeen geachtzoo wel door zijne geloofsgenooten als door leden van andere kerkgenootschappen wordt zijn plotseling af sterven door zeer velen betreurd. Slechts drie of vier dagen geleden nog in het volle genot van levenskrachtoverviel hem eene plotselinge ongesteldheid, die weldra zoodanig in hevigheid toenam, dat hij heden morgen daaraan is bezweken. De droevige tijding van zijn afsterven, die zich binnen weinige oogenblikken door de geheele stad verspreidde maakte allerwege een diepen, hoogst trenrigen indruk, en onge twijfeld zal hot dan ook bij velen in waarheid de taal des harten zijn, wanneer van hem wordt gezegd: hij ruste in vrede lie rg;oii-o|)-Zooiii4 April. Heden had al hier de openbare toewijzing plaats van de op 28 Maart jl. door het Bestuur der domeinen geveilde perceelen van de geslechte vestinggronden in 18 kavelsingezet tot een bedrag aan ƒ23,195 thans bij afslag tot de enorme som van ƒ68,700 verkocht, 0. a. is kavel 18 ingezet voor ƒ3000, toegewezen aan A. Asselbergs c. s. voor 30,000. Het terrein van dien kavel, bestemd tot het oprigtcn eener Beetwortelsuikerfabriek, is slechts groot l hectare, 93 ares 82 centiares. 5 April. Niettegenstaande de werkzaamheden van het graven van het kanaal en het maken van de spoorbaan vau Middelburg naar Vlissin- gen(aannemers HII. van der Griendt C°.), voor wat betreft de verdeeling der verschillende grondsoor ten enz., met de meeste omzigtigheid en overleg wor den uitgevoerd, hebben evenwel van Woensdag 11. tot op heden wederom niet minder dan 5 min of meer belangrijke grondafschuivingen in het kanaal plaats gehad. Ongetwijfeld zal dit tot vertraging aanleiding geven en aan cle uitbaggering dier gronden nog be langrijke sommen moeten besteed worden eer het kanaal weer tot de bepaalde diepte is gebracht. Gisteren avond zijn de Provinciale Staten van Zee land buitengewoon bijeengekomen tot behandeling der navolgende zaken: 1°. oprigting van een waterschap, bestaande uit de polders en landen, voor welke van rijkswege, een nieuwe uitwatering in het voormalig vierde district dezer provincie zal worden gemaakt; 2°. vast stelling van een reglement voor dat waterschap; 3° vastel- ling van een nieuw reglement voor den polder Waeheren 4°. beraadslaging omtrent de zaak der grensscheiding tusschen Noord-Brabant en Zeeland. Na de opening der vergadering heeft de commissaris des Konings mecle- deeling gedaan van het overlijden van den heer M. S. v. d. Swalmein leven griffier der Staten en schetste de vele verdiensten van den overledene, ge durende de achttien jaren dat hij die betrekking had bekleed. Op voorstel van mr. de Jong van Ellemeet zal de rede van den voorzitter geheel in de notulen worden opgenomen. Het lid van Gedeputeerde Staten mr. van der Bilt is tijdelijk met de waarneming der betrekking van griffier Ijelast geworden. Na mededeeling van nog eenig ingekomen stukken heeft de trekking der afdeelin- gen plaats gehad en is de openbare vergadering tot aanstaanden Donderdag verdaagd. 7 April. In de heden gehouden zitting der Prov. Staten is besloten in de zaak der grensscheiding tus schen Zeeland en Noord-Braband eene speciale com missie te benoemen bestaande uit dc heeren van der BiltBlaaubeen en de Casembroot. De buitengewone vergadering is daarop verdaagd tot Dingsdag den 19 dezer. Zierikzee8 April. Men verzekert dat Z. M. do Koning en Z. K. II. Prins Hendrik ieder voor een bedrag van 70,0.00 hebben deelgenomen aan de inschrijving voor de stoomvaart op Indië. Het Departement Goes der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen gedrongen door de van alle zijden ook hier ter stede opgaande klagten over de mindere deugdelijkheid der dienstbodenheeft dezer dagen bij circulaire de medewerking ingeroepen van hen die dienst boden houdenom te trachten verbetering in den be- staanden toestand te brengen. Uitgaande van de zeker niet ongegronde vooronderstelling, dat het minder goede gehalte der dienstbodenalthans gedeeltelijk, ook daar aan te wijten is dat zij op het oogenblik geheel meester zijn en hare heeren en vrouwen kunnen behandelen zooals zij goedvinden en zulks vooral omdat zijom welke redenen dan ook, don eenen dienst verlatende, steeds eenen anderen geopend vinden zoodat zij geene pogingen beproeven om in eenigen dienst te blijven meent genoemd Departementdat daarin welhaast eene verandering ten goede zon komen indien zij niet altijd even gereedelijk dikwijls of meestal zonder dat er eenig- onderzoek wordt ingesteld naar de reden, waarom zij eenigen dienst verlaten werden aangenomen. Overtuigd dat dit kwaad zou kunnen gekeerd worden door aaneensluiting van allen, die dienstboden houden, aaneensluiting onder zulke bepalingen als zouden kunnen strekken om voortekomen dat ongeschikte en slechte dienstboden of dezulke die zonder wettige reden eenen dienst buitentijds verlaten, niet zoo ligt eenen nieuwen dienst vinden. Wij gelooven dat hoe schoon het doel der circulaire isdit doel echter niet of moeijelijk te bereiken zal zijn. Bovendien kunnen wij niet verwachten, dat onze huismoeders zich algemeen tot de gevraagde medewer king en contributie voor het beschikbaar honden dei- werksters zoo gaaf zullen bereid verklaren. Eindeljjk achten wij den blaam die de dienstboden wordt aange wreven wel wat overdreven gesteld. Het spreekwoord: „waar twee twisten, hebben beiden schuld!" is wel in zekere mate ook toepasselijk waar de dienstbode telkens vertrekt. Eenige cadetten van de Militaire academie te Breda hebben den dwazen inv.il gehad om Pierre Bonaparte, den wegens moord op Victor Noir gepleegd aangeklaagden prins, bij gelegenheid zijner onverwachte vrijspraak een visitekaartje te zenden. Bij sommigen sproot die manifestatie uit sympathie voor den prins voort; bij de meesten was zij een aardigheid van het zelfde gehalte als toen zij den paus bij zijn jubilé over de post hunne naamkaartjes zonden. De prins heeft evenwel alles voor goede munt opgenomen en aan elk der cadetten zijn kaartje pour remercier teruggezonden. In Friesland legde zich zekere Suurbier er op toe de boeren te misleiden. Hij kocht een groot aantal koepen, paarden, enz., cn later bleek, dat hij hoege naamd niets bezat. De boeren hebben zich zelf regt verschaft en den opkooper zonder geld een pak slaag gegeven en de provincie uitgejaagd. Een dagblad van Brussel meldt, dat men aan het hof eene reeks intieme avondfeesten zal geven en dat men daar een nieuw costuum zal aannemen. De dames zullen kort gerokt zijn. Het rouwgewaad wordt echter niet afgelegd. De kleeding zal alleen wit, zwart of purperkleurig moge zijn. De mannen zullen hun haar moeten pocijeren, hemden met jabots dragen, korte broeken en een degen aan de zijde. Ziedaar uitgenoodigdendie niet weinig opgesmukt zullen zijn Te Sneck heeft bij de aanneming van nieuwe lidmaten welke gecatechiseerd hadden bij ds. Niemeijer (modern) twee ouderlingen der orthodoxe richting ,11a onbevredigend antwoord te hebben ontvangen op sommige vragen over de Hervormde Geloofsbelijdenis, tegen de toelating der nieuwe leden geprote steerd. Deze zijn nu in eene naburige gemeente aangenomen, zoodat de afgewezenen nu attestation van die gemeente ontvangen en zich dan als lidmaten te kunnen doen inschrijven. Gomeng;<le berlgtcn. Ook in Spanje ziet de regering met de meest mogelijke onverschilligheid de vaststelling der onfeilbaarheid van de paus te gemoet. Iederis vrij om te gelooven wat hij wil als het geloof maar niet opgedrongen wordt. Zoo ook denkt de Italiaansche regeering er over. In Frankrijk zegt men: Prins Pierre Bonaparte is vrijmaar het crediet van het Hoog Geregtshof is dood. Ook zegt menmoet de keizer zeer onte vreden zijn, dat neef is vrijgesproken; maar wie weet of 't waar is. Hoe men verder in Frankrjjk denkt over het vonnis van Bonapartekan blijken uit het voorstel in het wetgevend ligchaam, om doodeenvoudig het Hooge Hof van justitie af te schaffen. Uit de gevangenis te Woerden is voor vier maanden een rid der der Militaire Willemsorde ontslagen die gratie gekregen had van zijn verderen straftijd. Die ridder had dan ook'maar niet anders gedaan dan een schaap gestolen bij nacht in eene weidehij had het daar geslagten het toen met het vel medegenomen. Dus, komt die ridder met zijn kruis op zijn borst voorbij een schildwacht, dan is die krijgsman verpligt zijn geweer te presenteren voor een schapendief. Be- noodigd te Zeen burgemeester bekwaam voor zijn vaktegen hoog loon en die niet door den bril ziet van den secretaris. Een dametje te Scherpenisse moest zich wat fatsoenlijker gedragen, en geen jongens laten verzoeken om haar op Zaturdag-avond gezelschap te komen houden. Dit wordt verpraat zooals men ziet. Twee meisjes te Brouwershaven worden verzocht geen twee jongens meer in den keuken te laten komen, als mijnheer niet 'thuis is. Zierikzeescl 1 o Nïarkttl ag van 7 APRIL 1870. Boter van 0,525 tot ƒ0,575 per 5 hectogrammen. Eijeren van 675 tot 80 cent per 25 stuks. Burg;erli)U<» .StamI to Zierikzee. GEBOREN: 25 Maart. Een zoon van K. van der Nood en J. Bakker. 27 dito. Eene dochter van J. A. A. Flaman en M. van der Weel. Eene dochter van P. Spelers en W. Verton. 28 dito. Eene dochter van F. de Bie en Z. Wolbach. 31 dito. Een zoon vau C. J. Elsevier enj. van de Velde. Een zoon van A. Laud man en N. Paret. g e li w d: 1 April. J. H. C. Ileijsejm. en II. M. Ermerins jd. De PLAATSELIJKE COMMISSIE te Zierikzee, voor de TENTOONSTELLING van ZEEUWSCHE OUD- en MERKWAARDIGHEDEN, die in den loop van dit jaar te Middelburg zal worden gehouden noodigt allen uitdie in het bezit mogten zijn van zoodanige voor werpen en bereid zijn die voor eenigon tyd daartoe af te staan daarvan opgave te willen doen aan een der ondergeteekenden Zierikzee, den 2 April 1870. De Commissie C. J. FOKKER. J. C. E. van LIJNDEN. J. P. N. ERMERINS,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1