f KERKBOEKEN CIGAREJf. KEURBOEKEN. a WOONHUIS en ERF, Een Pakhuis en Erf, Meubilaire Goederen, Publieke Verkooping, nieuwe greinen PLATEN, Een nieuw Woonhuis, BEESTIALEN, Bouw- en Melkgereedschappen, Een netten INBOEDEL, Openbare Verkooping. ■OfiTüBB BOUWLAND en WEIDE, Puik vertrouwd J O H. E N Z L l N, NAAIMACHINES, MAAIMACHINES. Hooischudders en Hooiharken. lift MltDTH, LUillOF Ff, FABRIKANTEN Stoom- en andere Werktuigen In de Likeurstokerij: DF AREND, H\ B. MPPF, il, i) e R A A N '1 H. VAN B li i 1 S. Ochtman Jz. te Zierikzee Xb BFHAMLPAP1ER, IUNDFJ, DIVERSE SCIIÖORSTFFNSTIMEN FM S. OCHTMAN Jz.. te ZIERIKZEE Schoorsteenstukken, Stalen Behangsel en Randen, evenzeer die van Papieren en Linnen Gordijnen. PUIK! PUIK! M. C. VOORBEIJTEL te Br Verschillende soorten van BIEREN, BOMB BSBDI1B1-WMI ROODE en WITTE AALBESSENWIJN. C. R. D'H O N D COM P., Handelaars in LINNEN en ZEILDOEKte Rotterdam Balen, Ivoorn- en andere Zakken, Zaad- en Dekkleeden, enz IBBlBOllil VERW-OLIJ, VEE-HOUDERS yy ATTENTIE! PHOSPHO-GUANO, Een bekwame Drooger, L. WISSE. DE KtLlilMilllü tegen Rrandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: !)t\ 31 4 De Notaris J. M. BOUVIN zal, op Maan dag den 11 April 1870, des namiddags ten 1 urein ,/Bellevue" op do Nieuwe Haven ten huize van Kanaar, ten verzoeke van zpn principaalpubliek presenteren te verkoopen EEN KAPITAAL zeer geschikt en gelegen voor WHVIXELTITJIS met TUINstaande en gelegen te Zierikzee op de Zuidzjjdo der Oude Haven wijk D no. 372 kadastraal bekend sectie B, no. 182, groot B. 04 R. 30 Ellen. Inmiddels uit <lc- l»stn<l te 1-coop te bevragen bij bovengenoemden Notaris. En na afloop der bovenstaande verkooping: staande en gelegen in de Korte Sint-Janstraat te Zie rikzee, wijk C, N°. 121&/.?, kadaster sectie BN°. 1454, groot 37 ellen. Op Maandag 11 April 1870, 's namiddags 2 ure, zal de Deurwaarder J. FRANSE, voor WILLEM KOOIMAN, aan het door hem bewoonde huis aan den dijk te Schuddebeurspubliek verkoopen": E E N E P A R T IJ als: 1 KABINET, 1 KASTKLOK, TAFELS cn STOE LEN, 1 PLülMENBED, 1 KACHEL, 1 KRUIWAGEN, KOPER-BLIK- on AARDEWERK een LOOPVAR KEN on andere GOEDEREN. U op zes maanden krodiot. Op Donderdag 14 April 1870 \s namiddags 1 ure zal de Deurwaarder J. FRANSEaan de Balie te Zierikzee openbaar verkoopen EENE PART IJ lang 10 12 16 en 24 voet, en zwaar 7 bij 18 duimen Eene partij nieuwe groiiion PLAN KEN, ter zwaarte van Dorschvloerdelen en ter leugtc van 10, 12, 16 en 24 voet; en eene partij gemaakte ijzeren ïloiicloiilcefc- tingen en Blokken. f Te bezichtigen op den koopdag van 's morgens 9 ure. Op Maandag den 25sten April 1870 des voormiddags ten 10 ure, in de Heiberg bij de Wed. J. Bek te Heinkenszandzal cle Notaris Mr. A. E. van DISHOECK, gevestigd te Heinkenszand, ten verzoeke van den eerstingeschreven Hypothecairen Crediteur van ADRIAAN van BRFiEN, vroeger herbergier te Heinkenszandin het openbaar ten verkoop presenteren met ERTVE, staande en gelegen op het dorp Hein kenszand waarin het II erbergiershed i- ijf sedert vele jaren is uitgeoefend en dat ook voor andere bedrijven zeer geschikt is. Tnformatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris voornoemd.j-^ De Notaris J. de KATER Nz. zal ten verzoeke van zijne prin cipalen op de Hofstede be- woond geweest door wijlen den Heer JUfci. de VLIEGER, te Westenschowven, gemeente Burgh, veilen en verkoopen: MEUBIJLAIRE en andere UOEBK1NDE GOEDEREN. Op Dingsdag <len 3G A.jpril ÏS^^O, des morgens O uur. 1 bruine RUIN oud 6, 1 zwarte DITO oud 11, 1 bruine DITO Oud 11, 1 bruine DITO oud 11, 1 bruine MERRIE oud 14, 1 bruine DITO oud 16, 1 bruine DITO oud 16, 1 bruine RUIN oud 3 en 1 bruine RUIN oud 1 jaar, 8 MELKKOEIJEN, 2 kalfdragende VAAR ZEN, 3 tweejarige DITO, 5 tweejarige OSSEN, twee eenjarige VAARZEN, 2- eenjarige OSSEN, 6 HOKKE- LINGEN 2 SPRINGSTIEREN, 2 LOOPVARKENS, 1 KARNHOND, 30 KIPPEN, 1 HUIFWAGEN op riemen, 1 overdekte DRIELfNGWAGEN, 6 BOEREN WAGENS, driewiels POLDERKAR, dito PERWETKAR, KRUIWAGENS, 14 PLOEGEN, 12 EGGEN, SLEPERS, BAKSLEDEN, HOLBLOKKEN, MOLBORD, BRUGGEN, 13 ZEEFTEN, 5 MANGELMOLEN en WERKTUIGEN, 21 RIEKEN, 20 HOOI-en SCHOOFVORKEN, de helft in 1 ZAAD- en 7 LOSZEILEN, BIJLEN, ZAGEN, oeu partij GEREEDSCHAP dienstig tot Scheeps-Af braak, 2 RIJZADELS. 2 RIJHOOFDSTELLEN, 1 met koper opgelegd HENGSTENBAND en dito BORSTTUIG, 2 i nieuwe Brabandsche en andere GAREELEN, BALKEN, PLANKEN, WEIHOOIMANGELWORTELSeen MESTPUTvan ongeveer 200 voer, IJzeren KARN WERK TUIG KARN, TONNEN, EMMERS, KLEESVAT, TOBBE, MELKTESTEN en vele andere KOTJW- en MELKGE1 {KED8CIIAPPIJIV. En op Dingsdag 3 Mei 1870, des morgens O uur. bestaande in KABINETTEN, LADETAFELS, antieke KLEERKAST, TAFELS, STOELEN, KLOKKEN, VUURHAARD, BAROMETER, BEDDEN met toebe- hooren. DEKENS, LAMPEN, STOELEN. SCHILDE RIJEN, PORCELEIN-, KOPER-, TIN-, BLIK-, IJZER-, GLAS- en AARDEWERK, koperen PUTKETELS en meer andere ROERENDE GOEDEREN. Van beide verkoopingen breeder bij biljetten opge geven. Nadere informaiiën te bekomen bij den heer MACHIEL DALEBOÜT te Haamstede en ten kantore van voor noemden Notaris. Op Donderdag den 14 April 1870 dos voormiddags ten 10 ,ure voor de Kinderen en Erfgenamen van wijlen CORNELIA FRAASeerder Weduwe van J. D. in; SCHIPPER en laatst van J. J. BEENHAKKER, in het Gemeente-Huis te Wemeldinge na bekomen Regterlijk Bevel, van: EENE KAPITALE en daarbij staande ARBEIDEKS-WO- NIN G, met de nombre van 17 hectaren, 72 aren. 01 centiaren HOF. BOOMGAARD, VI7FIDI<: en ZAAILANDKN in de Ge meente Wemeldinge in den Ouden Polder gelegen benevens 6 perceelen aldaar gelegen zamen groot 6 hectaren 58 aren25 centiaren, een en ander met 1 Mei 1870, te aanvaar den en ook in massa te veilen. Informatien te bekomen bij de Verkoopers bij den Notaris II. K. D. van den BUSSCHE te Goesen bij de Heeren Mr. P. J. A. van DAM en I. J. PAARDE- KOOPER aldaar. (P te koop: TT~ Een blaanw jaarling RUINVEULENte bevragen bij CÓRNs. ZEEDIJK, Az., nabij Dirksland. RIGA TÓNNENZAAD en REVE- LAAR ZA AI-ZAAD tot billijken prijs te bevragen bij j J. LANGOUMOIS de DOES. HorlogicnuikerZierikzee VERKOOPT EN REPAREERT ALLE SOORTEN VAN (kosteloos onderrigfc2 jaar garantie). Voorts zijn bij hem verkrijgbaar MACHINE-NAAL DEN GAREN OLIE enz. j Ten einde voor een tijdige en geregelde afzending te kunnen zorgdragen verzoeken wij beleefdelijk de orders op bovenstaande werktuigen zoo spoedig mogelijk te ontvangen. J. PEIGNAT Co. WarmoesstraatM446. AMSTERDAM. Teekeningesi etc., worden op ann- vrage tocgo/.oiiden. Tnformatiën zijn te bekomen bij onzen Agent den Heer M. C. VOÓRBEIJTEL, te Bruinisse. van TE ZIERIKZEE, bevelen zich bij HH. eigenaren van Stoomketels aan tot liet aanbrengen der veranderin gen voorgeschreven bij koninklijk besluit van 24 September 1869, waartoe zij het benoodigde steeds in voorraad hebben. ff [f te bekomen alle soorten van Li keuren BittersGeiiever, Bran dewijn Roode-, Zwarte- en Witte- Aalbessenwijn. j Zierikzee. V~7 oude Appelmarkt, B, 8, bericht bij deze zijnen geëerden begunstigers de ontvangst van de nieuwe modellen Sfrooijen- en Paardenharen KINDERHOEDJES, KUNSTBLOEMEN en VEDEREN henevens BEHANGSEL-PAPIEREN, RANDEN en SCHOORSTEENSTUKKENis tevens ruim voorzien van alle soorten van GARENBAND SAIJETTEN en WOL, in diverse kleuren, en wat verder tot het vak behoort, hetgeen alles tot zeer CIVIELE BRIJ ZEN q Bij den Boekhandelaar zijn voorhanden in VERSCHILLENDE FORMATEN met en zonder den Vervolgbundel op de Evangelische GEZ AN GEN. Ilij beveelt zich beleefdelijk aanook tot het op nieuw derzelve. berigt de ONT V AN GST eener keurige collectie nieuw uitgekoniene welke laatsten geheel gereedgemaakt door hem geleverd worden. Ook buiten de Stad worden de STALEN op franco aanvrage ter Hezig-tigfiiigf gezonden. Hij beveelt zich bij vernieuwing beleefdelijk aan. *4 PLANTERS. per duizend, honderd, vijftig, viif-en-twinï, CAOBA VEGUEROS/«O,-. ƒ6,-. /3 - ƒ1 SO CAOBA VEGUEROS FLOR-SO,-. -S -4- -s'_ PLANTERS 1 N L. FABRICAAT. LA NEGRA- SO,-. QUINTO ESCENCIA - SO,-. Verpakking in '/.O kist of 25 stuks. Per mille genomen francobij 5,-. - Q,50. S-. -4,-. 1,S5. mmsse. De ondergeteekende berigt bij deze aan zijne geëerde Stad- en Landgenooten dat bij hem ver krijgbaar zijn als: HOLLANDSCHE ALE, DUBBEL PRINCESSEBIERUITZET, OUD-BRUIN, FARO MAASTRICHTS NIEUWLIGT en PRINCESSEBIER;^— echte KNGKL8CHK BIERKN en BEIJERSCH BIERuit de KON. NED. BEIJERSCH BIERBROUWERIJ te AMSTERDAM. Al deze soorten zijn" bekomen op groot en klein fust, heele en halve flesschen volgens prijs-courant. in soorten, van af 65 Cts. per fleseh per heel of half anker met RABAT: AI A DER A nnike km liteit en tot zeer CIVIELE PRIJZEN; benevens v Hij beveelt zich beleefdelijk bij voortduring aan. Zierikzee. J. WAAL E. MAKEN EN LEVEREN ALLE SOORTEN VAN Deze Goederen zijn zoo bij pax-ttjen als pel» stuk verkrijgbaar gesteld bij den heer O. DF BR AALPoststraat te ZIERIKZEE. J De Boekhandelaar F. DE LOOZE te Zierikzee heeft voorhanden ecuo ruime sortering van met en zonder vervolgbundel der Evan- gelische Gi'zangendezelve zijn ook afzon derlijk in alle formaten verkrijgbaar. Heeren Kerkvoogden en Notabelen worden bij deze medegedeelddat bij bovengenoemden den "VER- VOÈGU3TJ1NDEL in 4°. gebonden in stevig j bordpapier, a ƒ1,30 verkrijgbaar is en in zwart of j bruin linnenband a ƒ1,50. Beleefd beveelt hij zich tot de levering van het 1 bovenstaande aan. Bij de ondergeteekende is te bekomen Greltoolcto 45 Cent per kan. Ongekookte 40 Blanke Traan 65 A. PAULUSSEN, Lange Nobelstraat. worden bij dezen attent gemaakt op bet van oucls bekende wagch-water (DOCCUMEK STXS) van A. JORRITSMA te Dockumter verdrijving van ongedierte bij Paarden Runderen en Schapet alsmede ter genezing van schurft bij Vee, zonda mineraal vergift, op last van Z. M. den Koning schei kundig onderzocht en goedgekeurd ft, <ïO Cent.. <le Kruik; verkrijgbaar ook bij den Depothoudei M. van dek VLIET, te Dirksland, en M. J. de LOOZE ZOONte Zierikzeeaanvraag tot verkoop bij dei uitvinder met franco brieven. Zooals algemeen bekend iswerd eeriige weken ge leden ten huize van den ondergeteekende een geregtelijk onderzoek ingesteld aangezien er vertpoeden was ont staan dat onder cle door mij geleverd wordende RLOE NX gipsdèelen vermengd waren. Uit een naauwkeurig ingesteld geregtelijk onderzoek bleek echter, dat die gipsdeelun aanwezig waren in eene partij <looi* een ander aan snij geleverde BLOE31. Uit dit onderzoek bleek echter ook, dat cle door mij zeil* geleverde BLOEM geheel zuiver -\vsis (zie een berigt voorkomende in No. 24 der Nieuwe Goessche Courant waarom dan ook alle geregtelijke vervolging tegen mij is gestaakt. - Daarom durf ik mij thans weêr met vrijmoedigheid in de gunst van een ieder aan te bevelen, tot leve ring van BLOEM en verdere henoodigd- liedcsï. wilhelmin a dorp 4 April 1870. van PETER LAWSON mul «SOiN. Deze bij uitnemendheid krachtige MEST steeè in voorraad bij M. C. van «Ie STOLPE te BRUINISSE. liefst zonder kinderen benoodigd in de Meedroogstoof Fortuna. Gegadigden vervoegen zich in persoon den Heer W. CALAND te St.-Philipsland. Een a-eliiiwGo BOERENKNECHT benoodigd bij M. HENDRIKSE Landbouwer onder Ouwerkerk. Met MEI benoodigd een ongehuwde B O E R E N - K N E O H T bij W. HOCKE te Haamstede. -U VAN ALGEMEENE ASSURANTIËN WOONHUIZEN 50 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 80 '- WINKELHUIZEN 70 - KOOPWAREN 90 - Informatien bij de Agenten C. van der VLIET Dz. te Zierikzee L. BOOGERD Az., te Brouwershaven en .1. C. M. van RIIEE te Haamstede. Gevraagd met primo MEI e.k. een bekwame Korenmolenaars-Knecht ongehuwdP. G. Adres franco brieven P. A. GROENE WEG, Polsbroekkerdam bij Schoonhoven TERSTOND benoodigdeen HOEF SMIDSKNECHTdie paarden kan beslaan, men vervoege zich in persoon bij JACOB VERKERKE, Cz., te Oud-Vossemeer. n! Met MEI een tweede SMID8-KNECHT. die een paard kan besla.anbenoodigdbij J. M van HIELE te Stavenisse. TERSTOND BENOODIGD een SCHILDEKS-KNECHT S ongehuwdvijf maanden vast werkProtestantse^ Godsdienst, bij L. C. RIDDERHOF te St.-Anna/anj Brieven franco, doch liefst in persoon. o 1iii gggf Apotheker de LOOZE vraagt TERSTON. een KNECHT. Met MEI a. s. tegen hoog loon eene BURGEB-DIENSTMEID benoodigd, bij J. van den BERG Mz. te Bruinisse. J Uitgevers: DE LOOZE WAALE Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP. is gegror van kerk Nederlanc zij heeft dadigheid kan der Maar wat willen ]V En hoe z: een kerkg stelsel is van het ar het armb dende zor Ook hel heele rege armbestun omdat de weldadigh verkregen dat regt g omdat lie werpen te Het gev verpleging bijzondere Is er n bezwaren Onze wetj zijne zorgi tot bevredi Dat tusscht armenwet houdens de van liet bur en bijzondt wanneer d( gerlijk besl bestuur? V Op die vra antwoord waar de ar Wat bec aan de bei worpen en op het pun andering b van 1854? bevonden armenzorg particuliere oiet getami wordt eene van de gebi als domicilii zeer wensch door verval! waarvan de halende op ningen schr Misbruiken gerukt van natuurlijke andere, die groote gem< armenverplei plaatsen gev en beschavin

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2