No. 2757. 26sle Jaarg. Donderdag 7 April 1870. Nieuwstijdingen. üialLe, Meekrap-Bericht. HVtnerfcttf tén. 1 SCHOOLVERBOND. Bank van Leening. MASTHOUT en SPARREN Publieke Verkooping. ZIERIKZEESCHE MEUWSBOl)E. Op bet postkantoor te Zierikzeezijn over de eerste helt der maand Maart 1870, onderstaande brieven be zorgd geadresseerd aan personen wier namen ter van bestemming onbekend zijn een aan F. HOOG te Amsterdam. P. H. van OPDORP te Zaandam. Door het postkantoor te Tholenzijn gedurende de eerste helft der maand Maart 1870, verzouden onder gemelde brievenwaarvan de personen op het adres I vermeld ter plaatse van bestemming niet bekend zijn een aan M. PORIOT te Rocanje. A. WAPBEEKE te Helzenpolder. Uit Smyrna schrijft men onder dagteekening van 14 Maart. Heden middag werd onze anders zoo rustige stad door een onbeschrijfelijken schrik bevangen. Als een loopend vuur verspreidde zich door alle wijken de vree- selijke mare dat in het Dschezair Chan de strafge vangenis een bloedig oproer was uitgebarsten dat ook voor de veiligheid der stad een dreigend karakter scheen aan te nemen. De 223 gevangenen, welke hier hunne straf ondergaan braken als op een gegeven teeken uit hunne cellen en overvielen de wachters, die zij buiten gevecht steldenwaarna zij zich wapen den met alle houw- en schietwapenen die in de ge vangenis voorhanden zijn. Door een gelukkig toeval kreeg het hoofd der politie kennis van hetgeen er plaats had. Hij snelde zoo ras mogelijk met zijne manschappen toe om de boosdoeners weder meester te worden. Dit was echter zoo gemakkelijk niet, vooral niet daar zij in het bezit waren van een grooten voor raad ammunitie, zoodat zij door goed gerigte schoten de gendarmerie een tijd lang op een afstand konden houden. De gouverneur-generaal kreeg berigt van het voorval. Hij rukte met eenige kompagnien van het garnizoen naar de gevangenis en gelastte den gevan genen rustig naar hunne cellen terug te keeren. Dit werd met honend gelach en een salvo geweervuur beantwoord. Daarop werd de aanval gekomraandeerd, en in een half uur tijds was de opstand onderdrukt. 92 zware misdadigers, die voor de belhamels gehouden werden bragt men naar het turksche vaartuig dat in de- haven gestationeerd is, en eerstdaags zal het naar Rhodus of Konstantinopel gezonden worden om onder weg de oproerlingen te verliezen. üoiaie, 18 Maart. Heden heeft het concilie zijne 30ste zitting gehouden, bij welke gelegenheid eene lijst is medegedeeld van de werkzaamheden, welke nog te verrichten vielen. Er zijn in het geheel 51 punten van behandeling, n. 1. 3 over het geloof, 28 over de tucht, 18 over de geestelijke orde en 2 over de Oostersche kerken. Yau die 51 moeten er nog 39 rondgedeeld en 46 nog besproken worden. Volgens de mededeelingen in Katholieke bladen, heeft zich te Rome eene vereeniging gevormd, om de Ooster sche Bisschoppen, die het Concilie bijwonen, te voorzien van kleed eren en schoenen. Zij zijn te arm om die te koopen, en moeten, door den regen naar de vergadering, zonder parapl omdat zij niet rijk zijn. Menig Wes- tersch Bisschop, niet alleen in de Katholieke kerk, zal een blos van schaamte niet kunnen verbergen, als hij op die arme broeders ziet. In een Berlijnsch blad komt de volgende advertentie voor: Den 19den dezer overleed te Kutzen, in Oost- Pruisen, mijn vader, de gewezen dorpsschoolmeester, Adolf Sack. Hij was juist zijn 69ste jaar ingetreden 35 jaren was hij als schoolmeester werkzaam, om einde lijk, na het zwaarste lijden, aan den honger-typhus te sterven, het gevolg van een jaarlijksch pensioen van Ó1 thalers, dat hij als wettig derde gedeelte van zijn vroeger inkomen sedert 15 jaren ontving, en waarvan bij zich zelf, zijne vrouw en 5 onvolwassene kinderen moest onderhouden. De in het buitenland woonachtige broeders verzoek ik, mij zoo spoedig mogelijk hun adres op te geven. 24 Febr. 1870. Berlijn, Greifsw ilderstraat.11 Tot hoeverre het gevoel van pligtsbetrachting bij sommige personen kan gaan bewijst het volgende feitEen couranten-ombrengster te Antwerpen heeft zich door in het water t,e springen om het leven ge- bragtomdat verscheidene geabonneerden geklaagd hadden Zaturdag het Handelsblad, van Antwerpen niet te hebben ontvangen. Amsterdam, 3 April. Een heer zoo men zegt oit Alkmaar, logeerde 14 dagen in 1thotel »Nieuwe Stadsherberg11 alhier. Maandag morgen kreeg de hötelhouder pige kwade vermoedens en droeg den keilner op<L.' heer de rekening te geven, 't Bleek daarop, dat deze geen geld had. De hotelhouder was hiermede natuurlijk niet gediend en sprak hem er over aan. De debiteur verwijderde zich voor eenige oogen- blikken, sprong gezwind in 't Y, >en na tien minuten ^erd hij er levenloos uitgehaald. Nadere bijzonderheden ontbreken. De commissaris van politie te Alkmaar waarschuwt tegen twee personen thans in de provincie Noord- jRolland rondreizende. De een zich voordoende als koop man spreekt gebroken Duitsch, is kort van gestalte mager eu bleek en draagt een baard onder de kin op- loopend in een knevel. De ander, zich voordoende als knecht van den koopman is eenigzins langer van gestaltezwart van haar en uitzigten draagt een knevel. Deze personen melden zich aan en doen allerlei leugenachtige verhalen. Zij bieden alsdan tegen spot prijzen karpetten, tafelkleeden, katoenen stoften en linnen aan, zeggende de verkochte goederen den volgenden dag te zullen leveren, en over den koopprijs te zullen dispo- neeren. Later blijkt dat men bij den koop van het linnen, hetwelk zij bij zich hebben en waarvan de levering en betaling onmiddellijk plaats vindt, veel minder heeft, dan waarvoor is betaald, en dat het gekochte linnen in het midden katoen bevat. Zierikzee, 6 April. Wij vernemen dat de lee ning voor de directe stoomvaart op Indië volteekend is. De benoodigde som van drie en een half inillioen gulden wordt zelfs door een kapitaal van 200,000 gulden overtroffen. Het Dagblad heeft dezer dagen onder alle reserve medegedeeld, dat er nu werkelijk ernstig sprake zou zijn van een huwelijk van Z. K. H. den prins van Oranje met eene Engelsche prinses. »Dit gerucht,11 zegt het Leidsche Dagblad»was ook ons ter oore gekomen, met de bijvoeging dat de jongste reis van H. M. de Koningin naar Engeland daarmede geheel in verband stond, en dat de Engelsche prinses zou zijn prinses Louise, geboren den 18 Maart 1848, vierde dochter van H. M. Koningin Victoria. »Wij her halen, wij maken ons slechts tot echo van geruchten.11 Wij vernemen, dat Z. M. de Koning als bewijs zijner hoogc belangstelling heeft deelgenomen aan de inschrijving voor dc stoomvaart op Indie. Naar men verneemt, zal de Tweede Kamer na behandeling der wijziging van de Armenwet en van nog eenige kleine ontwer pen, die tegeu de tweede helft der volgende week kan afgeloopen zijn, op recc9 scheiden tot het. begin van Mei. Naar wij vernemen hebben zich 107 personen aangemeld, om te worden toegelaten tot het te houden vergelijkend examen voor de betrekking van opzichter van den waterstaat. Dezer dagen wilde een landbouwer in de omstreken van Hardenberg aan een slager een kalf verkoopen, doch kou het over den prijs niet eens worden, vermits de verkooper het kalf veel zwaarder schatte dan de kooper. Na lang talmen en bieden zeide de slager 45 pd. voor niets te willen hebben en voor elk pond meer gewigt 6 te willen betalen. Dit aanbod beviel den boer; hij nam het aan, het kalf werd direct, geslagt en gewogen, en had de zwaarte van 44 pond, zoodat de 9lager het kalf voor niets medenam. Woensdagmorgen werd bij den Heer K., te Zwolle, de dienstmeid vermist; toen men bij haar bed kwam, vond men daarin een hond met drie jongen, maar de meid niet. Deze laatste had namelijk dien nacht vreemde geluiden in haar bed gehoord, was in haar doodsangst opgestaan, had heimelijk het huis verlaten en zich naar hare moeder begeven. Toen men hare dwaze vrees haar onder het oog bracht, zeide zij: „Ik zal 'toe maor zeggen, meneer! Kris van hiernaost hef mie lang zegt dat 't ier niet pluus wazze." Te Zwolle is de vrouw van een spoorwegbeambte bevallen van drie levende welgeschapen kinderen. In eene jl. Donderdag gehouden vergadering van de afdeeling Amsterdam der HoUa.ndsc.he maatschappij van land bouwwerden de medailles uitgereikt, behaald op de laatste tentoonstelling te Purmcrcnde. Bij die gelegenheid ontving één firma 24 medailles, door haar op die tentoonstelling behaald, en om de zeldzaamheid van het feit, dat aan één inzender zooveel onderscheidingen tegelijk ten deel vallen, brengen wij hier gaarne hnlde aan de bekroonde zijnde de firma J. Peignat C°.War moesstraat, M 446, bij de Nieuwebrugsteeg, te Amsterdam. Hare landbouwwerktuigen, als de beste verklaard en waarvoor dc prijzen zijn toegekend, zijn de volgende: tweevorenploeg, grond- vvoelder, zaaiwerlctuigpaardenrijenschoffel, ijzereu landrol graanmaaiwerktuig, hooischndder, pnardehhooihark, vervoerbare gierpomp, wanmolen, garst- en haverbreker, stroosnijbank voor paardenkracht, handstroosnijbank, wortelsnijder, handkarn voor eene kleine boerderij, nieuwe verbeterde kaaspers, veevoeder kooktoestel inhoudeode minstens 200 kannen, verzameling handgereedschap voor den ooft en tuinbouw. TJ Opinion Nationale verhaalt van Jufvrouw V., in de Spoorwcgstraal te Parijs (14 arrond.), dat zij weinige da gen geleden bij een twist met haar man hem toevoegde: »Als dit zoo is, ga ik heen! Adieu! Gij ziet mg nooit weer!" en de daad bij het woord voegende hem verliet. Hare be doeling was slechts hem bang te maken en, na een uur bij eene buurvrouw doorgebracht te hebben, kwam zij terug. Te vergeefs klopte zij echter aan de deur, zij kreeg geen gehoor. Verschrikt liep zij naar den concierge, de deur werd open gebroken en men vond haar echtgenoot doodhij had zich in dc slaapkamer opgehangen. De chloroform heeft, zooals bekend is, verdoovende ei genschappen. Vroeger werd hij alleen gebruikt om lijders, die eene operatie moesten ondergaan, in een staat van ver- dooving te brengen, ten einde hen zoolang ongevoelig te maken voor pijn. Onlangs heeft men hem in New-York tot een ander doel loeren aanwenden. Een zekere Buckhont. vermoordde zijne vrouw, zijn buurman en diens zoon. Na dien tijd hield hij zich krankzinnig en wel zoo sprekenddat de doctoren niet konden uitmaken, of hij werkelijk waanzinnig was of niet. Ze begonnen nu ak volgt te redeneeren: ^Wanneer iemand uit den toestand der verdooving door raiddel van chloroform ont waakt, keert het. bewustzijn niet dadelijk geheel en al bij hem terug en hij doet zich voor, zooals hij werkelijk is." Pasten zij dit op Buckhont toe, dan moest in de eerste oogenblikken na zijn ontwaken het raadsel worden opgelost. De proef werd in de gerechtszaal begonnen. De misdadiger scheen echter te vermoedenwat men met hem voorhadhij verzette zichen acht sterke kerels waren noodig om hem vast te binden. Vervolgens liet men hem chloroform inademen en hij sliep in. Na een tamelijk langen tijd ontwaakte hij. Hij keek verwonderd maar kalm om zich heen en gaf op de tot hem gerichte vragen een verstandig antwoord. Hij was dus niet waanzinnig. Plotseling herinnerde hij zich zijn t oestand, begreep, dat hij zich verraden had weende bitter en legde eene volledige bekentenis af. De chloroformproef was gelukt. Zij die hopen dat de oorlog verdwijnen zal ten gevolge der volmaking van de vuurwapenen, zullen met. genoegen verne men, dat op dit gebied weder eene nieuwe uitvinding is gedann. Een geleerd professor, zekere heer Tyndnll, is op het denkbeeld gekomen, om katoen te doopen in smetstoffen uit de hospitalen afkomstig van typhus- en choleralijders enz., en deze in bommen of hulzen te sluiten zoodat elke hom levens besmettelijke ziekten in het vijandelijke leger verspreiden zou. Eene kanonnade van cholera, een schrootvuur van pokken, zou zeker zeer bijdra gen 0m den oorlog spoedig te eindigen. Maar het middel, dat professor Tyndall in de Daily Telegraph aangeeft, is, meencn wij, even ontoepasbaar als barbaarsch GomcngGc berigten. De schrijver van een timmermans-zoon te St. wordt gewaarschuwd, die ruwe gast niet te lasteren daar hij met al zijn fatsoen en zedigheid zijn doel toch ook niet bereiken zal. Dus, schrijver van die ruwe gast, Uw stelsel is niet goed van pas, Daar gij met al uw zedigheid Toch niet zult raken aan die meid. Een lid van de rederijkerskamer te S. wordt gewaar schuwd zich niet meer te buiten te gaan aan sterken Irankals hij weer iets moet opvoerenanders zal hij het spreken belet worden. Het is altijd wel taai en vervelend wat hij uitkraamt, maar als hij te veel in de flesch gekeken heeft, wordt het geheel onzin. Een knevelman te S. wordt aangeraden niet zoo veel zoetigheid te gebruiken als hij van zijne wijsheid laat blijken daar men dit van een wijs man niet zou verwachten; en het is niet alleen chocolade waarmede hij zich overlaadmaar ook met Schiedam. Te Bommel moest een dametje zoo hard niet loopen om zich te verpassen en geen gehaakte beursjes preseut geven zonder geld. Beter zou dit gelukken met een reiszak rijksdaalders. Iemand aldaar moest zijn tong wat in toom houden, en geen brieven meer schrijven vol onwaarheden, anders zal hij zijne betrekking nog kwijt raken. Het beste voor hem is, hooren, zien en zwijgen. In de hoofdstad der Mormonen heeft eene zonder linge demonstratie plaats gehad van vrouwen, ten einde te protesteeren tegen het plan der Regering van de Vereenigde Staten van Amerika, om de veelwijverij te verbieden. //Wat heeft het congres met onze huishou delijke omstandigheden te maken,11 zeide eene vrouw van een ouderling, „als wij vrouwen te vredenzijn? Zullen de mannen het regt niet hebben, om zoo veel vrouwen te nemen als zij goedvinden en zullen wij het regt niet hebben om met ons vijf-en-twintigen écnen man te nemen? Als het ons goed is, moet het de regering óók goed zijn; die tien vrouwen kan onderhouden, moet niet gedwongen worden om zich met één te behelpen.11 150 bisschoppen hebben 10 dagen uitstel verzocht ora hun gevoelen uit te brengen op het concilie, over de on feilbaarheid van den paus. Op een dorp in Friesland kan de gemeente maar niet op haar slag komen, om een predikant te krijgen. Reeds zijn er 19 beroepen gedaanen nog zit de goede gemeente zouder dominé. Kerknieuws. Te Varik overleden 21 Maart ds. II. Hulstijndie van 1822 1825 pred. te Zonnemaire was. Hij werd ruim 80 jaar oud. Ds. Lautivan Oosterland, is 27 Maart te Leerbroek bevestigd door ds. van Deursenmet Philipp. 2 29a, intrede doende met 1 Cor. 2 2. Te Nieuw- en St.-Joostland is 26 Maart beroepen ds. II. van StrienCz. Pred. te Op- en Neder-Andel. Te Yerseke is het beroep aangenomen door AII. L. de Belkand. van Gelderland, en te Hoofdplaat dooi den kand. G. van Wijhevan Overijssel. Te Sluis nam 27 Maart ds. Moquette afscheid met Joh. 14 18a, en tenzelfden dage ds. Teljer te Oostburg, met Deut. 30 19. Bij de Ev. Luth. gemeente te Middelburg is het beroep aangenomen door ds. II. Entsl, Jr. pred. bij de Herst. Ev. Luth. gem. te Medemblik. Prijscourant der Effecten. ROTTERDAM 5 APRIL. Laagste koers. Hoog9te koers. Nedcrl. Werkelijke Schuld 2y9% 3578 5 5 dito dito 4 861/3 337 Premie-Leen. Stad Rolterd. Rotterdams. Hypothcckb. Spoorweg Boxtel-Wezel 4y2 76'/. 2378 Spanje Binnenland 3 23'/,, dito te Londen 1867 3 »7"/,« 277, dito dito 1869 7> Premie-Leen. Stad Madrid 3 23'/= Portug. te Londen 1856/63 3 32% 327.8 Rush, bij Hope 1864. dito Knrks-Charlcow ditoSpoorw.-Aand./236 21774 dito Loten 1864 Ooslr. in Pap. p. Mei/Nov. 56'V,8 dito in Zilv. per Jan /Juli 5 55»/4 dito Aand. tl. 500 1860 476 dito dito fl. 250 1854 2177 °/o 45 Nieuwe Egypt. Leening Vercenigd. Stat. Losb. 1885 6 947, dito dito 1881 Certif. Vereen. Amcr. fond. 5 Gebl. koers. Over 't geheel verkeerde de beurs, bij eenigen omzet in gunstige stemming, met uitzondering voor Binnenl. fondsen, welke iets lager werden afgegeven. Prijzen ten drie ure: Nieuwe Zilv. Met. 55s/8, n/1fi; Spanje 1867 271V,G, 3/4; Amerika 1885 94'/sï Russ. 6de Serie 76; Victor Emanuel Spw. 713/4; Sporen 217; Met. in Papier 47 %6; Egypte 78 »/8. Rotterdam 4 April. Er werd heden niet bijzonder veel geveild maar ook de vraag blijft gering en daardoor zijn de omzet tingen van weinig beteekenis. Goede zuivere onberoofde blijven nog het meest attentie trekken en zijn dan ook doorgaans het best te plaatsenmen bedingt daarvoor evenwel op het oogenblik niet meer dan f 27 a. ƒ28, voor mindere kwa liteit bestaat heel weinig kooplust, evenmin als voor verstampten en muilen. Nu en dan doet zich v.m het buitenland een vraagje op voor onberoofden van vorige teelten maar die zijn schaars te vinden. De heden gehouden veiling van 20 vafpn onberoofde en 18 vaten overstampte liep voor den verkooper zeer ongunstig af, er werd namelijk zoo goed als niet ge boden, en alles is opgehouden moeten worden. Dit slechte resultaat is voor het grootste gedeelte wel toe te schrijven aan de ongunstige reputatie waarin de te veilen vaten stonden; het scheen toch bij onder zoek der monsters gebleken te zijn, dat die vaten zwaar waren belast. Ondertrouwil Haamstede, 6 April 187 0. P. L. VIS e n B. KOSTEN. Heden avond ten 8 uur nam God tot onze diepe droefheid van ons weg onze Geliefde Man en Vader, Zoon en Broeder, CORNELLS MARINUS DEUR- LOOANTz.na een kortstondig lijden van 4 weken in den ouderdom van 36 jaren en 8 maanden. Groot is ons aller verlies en zal ieder beseffen die hem van nabij hebben gekend. Uit ons aller naam Wed. C. M. DEURLOO geb. M. vak Duke. Moeder Wed. ANT. DEURLOO. geb. A. C. Leijten. Kennisgeving zoo wel buiten als binnen deze gemeente. Tholen den 2 April 1870. Heden overleed in den ouderdom van ruim 78 jaren tot diepe droefheid van hare Kinderen Behuwd- en Kleinkinderen, Vrouwe ISABELLA MAR- GARETA SOLTKAST SCHUTTER, Weduwe van den WelEdelen Heer Willem Nicola as van Rijssel. Titolen Uit aller naam 3 April 1870. E. C. van RIJSSEL. 3 Degene die iets te vorderon hebben van - of zijn aan den boedel van M.LEMSOM, in leven landbouwer te Haam stedegelieven daarvan of>£>-;t-vo of te doen vóór of op den 25st,en April a. s.bij W. LEMSOM aldaar. De ondergeteekende waarschuwt bij deze een ieder, jg,-ooiie £2fol«ïon of* goederen op zijnen naam uftegeven aan zijne huisvrouw E. de CAROLIJzullende door hem ^eene ïbotnlïii«>- geschieden. Zierikzee B. ENZLIN. 5 April 1870. VERGADERING op den April 1WTO. des avonds ten 7 ure, in het lokaal der Bocgschntterij ST. SEBASTIAANtot welker bijwoning allen die zich door onderfêekening van de rondgegane lijst bereid verklaard hebben om tot eene alhier te vestigen AFDEELING toe te treden door het voorloopig bestuur uitgenoodigd worden. De punten van behandeling zijn: a. Vaststelling van een plaatselijk reglement; b. benoeming van een definitief bestuur; c. andere voorkomende zaken. Zierikzee, 5 April 1870. De verstane Pandeii, ingebragt in de Bank van Leening te Zierikzeetot ultimo January 1869 moeten worden gelost of verleng-<l 'vóór of uiterlijk op Maandag den 11 April 1870 na dien tijd zal men verpligt zijn de kosten der keuring te voldoen wat de Gouden- en Zilveren Voorwer pen betreft. De Deurwaarder J. FRANSEzal op Donderdag 7 April 1870, 's namiddags 1 ure, aan de Kraan te Zierikzee publiek verkoopen EENE AANZIENLIJKE PARTIJ zeer geschikt voor BALKENGOEDINGENHEI NINGHOUT, LATTEN en BOONSTAKEN, alle van diverse lengte en zwaarte. De Deurwaarder J. FRANSE zalop Zaterdag >Vpi-il 'r mor gens 10 ure precies(in plaats van op Vrijdag 8 April) bij den molen aan het dorp Oosterlandin het openbaar verkoopen: 1 extra haatgevende MELKKOE (keur uit drie), 1 Ijarige VAARS, 1 HOKKELING, plus minus 35 voeren goed gezeten KOEMEST; voorts 1 bruin TWEEMANS LEDIKANT, 1 KLEERREK1 kleine .JOLde volgende nieuw gemaakte goederen als: 1 WIND- en 1 KARNMOLEN, 1 KRUIWAGEN, 1 VARKENSHOK van losse vakken een groot getal verschillende KOP-, DRAAI- en ZETHEKKENS, HEKDAMPALEN, MEST PLANKEN, LADDERS in soort, 1 groote KARN, wijders eone aanzienlijke partij MANGELWORTELS enz.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1