No. 2756. 26s,e Jaarg Dingsdag 5 April 1870. van itliddelburg en Zierikzee. v Meubilaire Goederen, V r u c li t boo m e n fijne Vruchtboomen SCHEEPS-AFBRAAK, Meubilaire Goederen, ZIERIKZEESCHli NIEUWSBODEN Ni eu vvs lij d ingen De cholera, die te Moskou eerst sporadisch was opge treden en daar later een epidemisch karakter had gekre gen, schijnt met den zomer westwaarts te zullen trekken. Dezer dagen is ten minste te Warschau een geval van Aziatische cholera geconstateerd, terwijl andere gevallen een minder gedecideerd karakter vertoonden. Men mag wel bijtijds op zijne hoede zijn en daarom is het noodig, dat de pers te voren de meest mogelijke verspreiding jeve aan dergelijke tpdingen. |)e Daily News levert mede een beschouwing omtrent den ifloop van liet proces-Bonaparte, en zegt aan het slot daarvan het volgende Zie op denzelfden «lag dat het Hof den prins op vrije voeten stelt, veroordeelt 't hem tot het uitkeeren ecner scha devergoeding van 25,000 francs aan de familie Noir. Indien hij onschuldig is aan den dood van Victor Noirwaarom moet hij dan zich een geldelijke boete zien opgelegd? En, indien hij een boete moet betalen, hoe kan hij dan onschuldig geacht «orden aan een vergrijp, dat hij door schade aan zijn beurs moet bezuren? Ziedaar een raadsel, dut wij te vergeefs trachten op te lossen JFvawftu'ijft. Parijs, 31 Maart. Prins Pierre Bonaparte heeft heden bevel ontvangen om Frankrijk te verlaten. Volgens art. 6 van den senatus-consalte van 9 Nov. 1852 bekrachtigd door de wet van 21 en 22 Novem ber 1852, heeft de keizer de magt om elk lid zijner familie uit het land te verbannen. 't Is thans de eerste keer dat Napoleon III van die magtiging gebruik maakt. Ledru Rollin is na eene afwezigheid van 22 jaren te Parijs teruggekeerd. Berden(Henegouwen) 1 April. Heden nacht ten half twaalf ure ontdekte de schildwacht, welke voor de cel van Dessous-le-Moustierdé onlangs ter dood veroordeelde moordenaar der drie gebroeders Thirion dat deze verdwenen was. Aanstonds werd alarm gemaakt. Men kwam toegesneld en vond de cel ledig. De gevangene had zijn dwangbuis aan stukken gescheurdhad er eene koord van gemaakt en had zich, na twee ijzeren staven gebroken te hebben, daar langs naar beneden doen glijden. De gevangenis werd spoedig doorzocht en weldra vond men den moordenaar, welke zich in het cellulaire rijtuig had verborgen. Dit rijtuig moest des morgens naar het station ten einde een gevangene te halen hij had reeds een der planken uitgebroken om op weg derwaarts te ontvlug- ten. Hij werd onmiddeüjk in zijne cel' teruggebragt en de wacht verdubbeld. Gri*t*.'VdiIiïig»*o 2 April. De Tweede Kamer heeft gisteren, na langdurige discussienmet 38 tegen 29 stemmen aangenomen het voorstel der commissie, om den minister van justitie uit te noodigen aan Z. M. den Koning voor te stellen Dirkje Veldhuizen te ontheffen van al de gevolgen van het tegen haar uitgesproken vonnis; (zie ons vorig No.) De Tweede Kamer is tot de orde van den dag overgegaan omtrent het adres van Joseph Theodore Du- tillieux, taal- en letterkundige te Rotterdam, te kennen gevende, dat hij zich als mensch en staatsburger ver- pligt gevoelde, de tusschenkomst der Kamer in te roepen ten behoeve van Jacob de Vletter. Gelijk lot heeft ondergaan het adres van Philipp von Roesgen on Floss, c. s.die aan den Koning en de Kamer een request hadden ingediend tot het bekomen eener geheele hervorming der bestaande grondwet, op de basis van het algemeen stemregt. Uit het voorloopig vcislag van de afdeeling der Tweede Kamer over het aanhangig wetsontwerp tot afschafFing der dood straf, aan welks onderzoek 49 leden hebben deelgenomen blijkt, dat de meerderheid met het beginsel toonde in te stem men. -- Donderdag is te 's Hage aanbesteed1°. het vol- tooijen der buitenhaven en het verlengen van den westhavendam en het maken van een paalhoofd te Vlissingenminste inschrijvers de Heeren de Borst Verdoorn te Ameide en van Haaften te Sliedrecht, ƒ390,000; 2°. de uitvoering der werken tot verbinding der schutsluizen met de binnen- en buitenhavens van het Kanaal door Zuid-Beveland, minste inschrijvers de heeren van Wijngaarden en Schram, te Sliedrecht, perceel 1 voor ƒ194,600 en perceel 2 voor ƒ148,700. Naar wij vernemen, is door de Regering besloten tol eene aanzienlijke vermindering van het korps buitengewone opzigters hij den waterstaat. Aanleiding moet daartoe bestaan «lat het een soort van gewoonte was gewordenom onder dien titel klerken, ook zelfs van zeer jeugdigen leeftijd ove- rigens onbekwaam voor het technische gedeelte van het vak aan de bureaux van de ingenieurs of hoofdingenieurs te plaatsen voor rijksrekening. Aan de buitengewone opzigters die thans in dienst zijn, is bij circulaire aangeraden zich te bekwamen voor het examen, ten einde bij het vaste korps opzigters te worden opgenomen. Dii*lïe»la.ii<l, 31 Maart. Heden werd alhier op het gemeentehuis aanbesteed het onder profiel brengen en begrinden van den weg tusschen het Dirkslandsche Sas en Herkingen. Er waren 14 inschrijvings-biljetten ingekomen. De minste inschrijving was ƒ16990, van den heer C. A. Swets te Hardinxveld, aan wien het werk dan ook voorloopig is toegewezen. Willi elmiiisi«loi*i>, 30 Maart. Eergisteren had hier een vreeselijk voorval plaats. Zooals bekend is wordt in den Wilhelminapolder veel werk gemaakt van de veeteelt, en is er een lokaal waar verschillende Engelsche stieren onderhouden worden. Eergisteren zou een knecht, gehuwd en vader van 6 kinderen een dier stieren van stal laten komen, toon hij het ongeluk had te struikelen. De stier zijne be geleider op den grond ziende liggen, viel met verwoed heid op hem aan, en verbrijzelde hem het borstbeen. Ofschoon de ongelukkige op het oogenblik nog in leven is, kan men nagaan hoe hoogst zorgelijk zijn toestand is. Zierikzee»4 April. In de Zaturdagjl. gehouden openbare zitting van den gemeenteraad is het voorstel van Burgemeester en Wethouders om eene afzonderlijke leiding te maken tot afvoer van het onnut water uit de garancinefabriek in de buitenhaven der gemeente aaiigcnomeii met algemeene stemmen, behalve die van den heer Zuurdeeg." In ons volgend nonimer deelen wij het uitvoerig verslag dier zitting mede. Op 1 April door de arrondissements-rechtbank te Goes opgemaakte lijst van aanbeveling voor de be noeming van een kantourechfcer to Hulst zijn geplaatst de heeren mrs.: C. D. W. Papekantonrechter te Cort- gene: J. Ermerins, griffier bij het kantongerecht te Heinkenszand, en A. E. Croockewit, griffier bij het kantongerecht te Wijk bij Duurstede. In eene vergadering van de 20 hoofdingelanden van den polder SchouwenDonderdag te Zierikzee gehouden, is opgemaakt de voordragt voor een heem raad van dien polder ter vervulling der vacature, ont staan door het overljjden van den heer N. van den Bout. Op die voordragt zijn geplaatst de heeren L. Krepelte Ellemeet; C. L. Kloekte Zierikzee, en D. van der Maas Jz.} te Zierikzee. Uit Pegotnas (Zee-Alpen) wordt de volgende misdaad ge meld, die men niet anders dan als eene daad van krankzin nigheid kan beschouwen. Een tuinman stond des morgens vroeg op en nam een groot hakmes, hetwelk hij den avond te voren geslepen had, met. zich. Daarop gaat hij uaar een wiegje waarin zijn dochtertje van veertien maanden lag te slapeu. Met de grootste koelbloedigheid neemt, hij het. onschuldig schepseltje bij het hoofd en houwt dit letterlijk af. Met dezelfde be daardheid richt bij zich uaar hel bed van zijne twee andere dochter tjes. De eene heeft hij reeds het hoofd afgehouwen, en als hij ook het andere dit lot wilde doen ondergaan bemerkt hij zijne vrouw achter zich. Oniniddelijk laat hij het meisje los eu springt op zijne vrouw toe. De ongelukkige vrouw, die zich tut dit oogenblik aan een vreesselijken droom ten prooi waande, uit een verschrikkelijke kreet. Hierop snelt een huurman toe en ziet de man zijne vrouw hij deo hals houden en een groot mes zvvaaijen. Hij tracht de man van zijn slagtoffer te schei den, doch drie geduchte slagen op het hoofd doen hem vol schrik de wijk nemen, Oudertnsschen gaat de man voort zijne vrouw de vrecselijkste slagen toe te brengen en wel met zooveel woede dat hij niet bespeurt dat het eenig overgeblevene zijner dochtertjes op de straat dc vlucht neemt. Eindelijk wordt de politie ingeroepen, die hem c-cr8t na veel moeite arresteerde. De ongelukkige vrouw is gestorven. Een treurig ongeluk heeft jl. Zaturdag te Makkum plaats gehad. Bij liet amoveereu van eene klapbrug brak een der touwen, waaraan de zware bok was be vestigd. Deze valt te midden van eenige werklieden neder, met het ongelukkig gevolg, dat de sluiswachter zoo vreeselijk werd getroffen dat hij binnen een uur een lijk was. De overledene was algemeen geacht en bemind. Een koopman te Utrecht, die onlangs 5 bankjes van 25 verloor, is door dit ongeval zoo geschrikt, dat hij on gesteld werd eu aan de gevolgen daarvan is overleden. In dc omstreken van Weenen is zooveel sneeuw gevallen, dat de meeste spoortreinen veel te laat, andere in het geheel niet aankomen. Door hel bestuur der Boekdrukkers-vereeniging te Am sterdam, is aan de patroons in Nederland opgave gevraagd van de namen van die werklieden, die in langdurigen dienst zich onderscheiden hebben, ten einde aan die gezellen, die daarop, volgens het gevoelen van het bestuur aanspraak hebben, onderscheidingen aan te bieden. De Amerikaansehe gasthuizen tot opneming en verbe tering van dronkaards. De patient wordt meestal in staat van dronkenschap door zijne familie of vrienden in dc inrichting gebragt. Hij krijgt er een gezond en versterkend voedsel, maar argusoogen waken nacht en dag, dat hij geen drank zal bekomen. De eerste dagen valt het hem uiterst moeijelijk zich zonder spiritualiën te moeten behelpen. IIij klaagt over een schrikkelijk kinderachtigen smaak in den mond en bidt en smeekt den dokter, om hem een heel klein dropje te laten proeven, of hij valt voor hem op de knieën met de bede hem nog een dag vrijheid te vcrleenen ten einde zich voor 't allerlaatst te knnnen zat drinken, om zich dan te hekeeren, en nooit een droppel sterken drank meer te proeven. Maar de dokter is een oude rol, die misschien reeds hon derden vogels hetzelfde liedje heeft hooren zingen. Hij laat ze maar praten en als zij 's nachts niet slapen kunnen, geeft hij hun een poedertje; weldra slapen zij dan als een roo9, cn drie maanden later is de uitgemergelde kerel die vaak als een vaatdoek in de goot lag, een gezondefrissche en flinke man geworden, wanneer de familie dan gewoonlijk zijn loslating vraagt. Aan dc commissie, die zich voorstelde om ter gelegen heid van de palmpaardenmarkt te Utrecht, eene verloting van paarden en rijtuigen te hondeni9 door den Minister van Financiën de vergunning tot het houden dier verloting geweigerd. Goiticiijjrtc berigftoii. De Nieuwe Middelburgsclie courant meent te weten, dat, al mogt de Eerste Kamer de agrarische wet ver werpen de koning toch de Eerste Kamer niet zou ontbinden, en toch beweren anderen, dat het zoo on mogelijk niet zou wezen. In de vorige maand kwam de veldwachter te G., namens den burgemeester, een welgesteld man aanzeggen, dat hij aan den weg moest komen werken want dat er handen te kort waren. Die burgemeester heeft dus zeker op Java geweest waar zulke bevelen meer worden gegeven. De om roeper te Vlaardingen heeft voor zijne betrekking be dankt, omdat hij bezwaar vindt om iets te roepen dat op Zondag moet plaats hebbenzooals pleizierreisjes, muziekuitvoeringen, enz. De Franschen zien zoo naanw niet; in Frankrijk wordt regtbank gehouden op Zon dag, gepleit en vonnissen uitgesproken, dat inen gezien heeft in de zaak van Bonaparte. Het stoffeljjk overschot van den geboren koning van Romezoon van Napoleon I, zal uit Oostenrijk naar Parijs worden overgebragt, bepaald met toestemming der Oostenrijk- sche regering. Een rentenier te W. zal eene kamer laten maken om eene koopvrouw te herbergen, dan kan hij haar ongestoord bezoeken. Saartje onder B. moest zooveel onwaarheden niet uitbazuinen van de plaats waar zij woont, als zij te H. komt, want zij is te goed bekend voor eene babbelaarster. Te Philips- land wordt eene dame aangeraden geen twee man meer bij haar te verzoeken om t1 huis te komen wach ten want het spookt er toch niet. Een pikdraad te G. wordt opmerkzaam gemaaktdat hij met zijn tweeën met één meisje verkeerd en nu moet hij het maar weten. Een meisje te B. moest zoo niet achter een Gans. loopenwant zij kan hem toch niet vangen; en nu zegt men Meisjegij zijt veel te zot Daarom wordt gij zoo bespot Gij weet toch dat 't leelijk staat Als gij zelf uit 't vrjjen gaat. De vrouw uit eene herberg onder B. zal de men- schen nog noodzaken bij een ander hunne centen te brengen want men zegt reeds Men moet daar toch niet zijn De glaasjes zijn te klein De dranken uit het vat Die zijn te lang van nat. Een arbeider te B. wordt aangeradenzoo veel onwaarheden niet te vertellen van den boer waar hij bij werkt tegen anderen maar Zij loopen heele dagen Om hem maar uit te vragen En weten zij dan wat, Dan weet het dorp en stad. Kerknieuws. Ter voorziening in dc vacature ontstaan door het vertrek van Ds. Laats, heeft het kicscollegie der Herv. gemeente te Oosterland het volgende drietal geformeerd: van Beursen te Partnerdc Jongh te Hardinxveld en de Wilde to Poortvliet. Bij de hervormde gemeente to Vlissingen is tot predikant beroepen de heer .1. A. P. Ris Lambers predikant te Heeg. Op een zestal van predikanten ter voorziening in de vacature bij de Nederduitsche hervormde gemeente te Giethoorn is geplaatst de heer J. L. Fortuijn Droog- leeverte Kerkwerve. R o g-1 s z a k o n. Door het Kantongeregt te Zierikzee zijn den 30 Maart jl. de navolgende vonnissen gewezen. 1°. M. C. v. W.tapper te Zierikzee, is ter zake van het niet te tien ure des avonds sluiten eener tapperij te Zierikzee veroordeeld in eene geldboete van vier gulden en twee dagen subsidiaire gevangenisstraf. 2°. A. F., arbeider te Zierikzee is ter zake van het niet te tien ure des avonds verlaten eener tapperij te Zierikzee, veroordeeld tot een gevangenisstraf van eenen dag. 3°. W. Z., landbouwer te Oosterlandis ter zake van het aanwenden van verboden pogingen om wild te beraagtigen door middel van wildstrikkenveroordeeld tot een geldboete van vijf-en-dertig gulden en zes dagen subsidiaire gevangenisstraf. SPOORBOOTDIENST Corresponderende op den Staatsspoorweg. APRIL 1870. Van MIDDELBURG: Dond. Vrijdag Van ZIERIKZEE: Zaturd. Maand. 5 'smorg.S, u. Dingsd. 5 'smorg. 8,30 u. V. 5 's nam. 2,30 6 's m or. 10, »V. Woensd. 6 6,30 »V. 6 \s nam. 2,30 7 6,- Dond. 7 2,30 8 6,30 Vrijdag 8 'sraor. 10,30 »v. 8 's nam. 2, »v. 9 'smor. 10, Zaturd. 9 6,30 9 's nam. 3,30 10 6,15 Zondag 10 'smorg. 9, 11 7,30 Maand. 11 10,30 »T. 11 's nam. 2, »Y. 12 2,— Dingsd. 12 4, - De reizen via Veere (naar den waterstand voorbe houden) zijn met V. aangeduid. SCHOOLVERBOND. Vergadering op den April 1870 des avonds ten 7 ure in het lokaal der Boogschutterij St. Sebastiaan, tot welker bijwoning allen die zich door ondnrtcekening van de rondgegane lijst bereid verklaard hebben om tot eene alhier te vestigen af deeling toe te treden door het voorloopig bestuur uitgenoodigd worden. De punten van behandeling zijn: a. Vaststelling van een plaatseljjk reglement; b. benoe ming van een definitief bestuur, c. andere voorko mende zaken. «etf cwf uw, 't\ Sojiirige Echtvei'eenigflng VAN DIRK SIMMERS K EN M ARIAABELS. If Zierikzee, 2 April 1870. H Hunne dankbare Kinderen. [f Ondertrouwd: J. van den BERGE, Jz. en Oosterland, JAKOBA ROTTE, Ad. den 30 Maart 1870. OiKl<'i*trouw<l M. SPEELMAN Zonnemaire, den 1 April 1870. M. P. S L A G E R. 1_ Heden beviel voorspoedig van eene welge schapene Dochter, ELISABETH BULTERIJS geliefde Echtgenoote van Zierikzee, F. J. van de VEN. 1 April 1 8 70. - Voorspoedig bevallen van een1 Koon, COR NELIA DINGENA BREUGELMANS, geliefde Echt genoote van Zierikzee, 3 April 1 870. M. R. JONGMANS. Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen gedurende de ziekte en bij het overlijden van mijne waarde behuwdmoeder Mejuf'vrouw P. KIP, Weduwe van den WelEerw. Heer II. de Graaff, betuig ik ook namens mijne kinderen mijnen liinrtt*- lijkeu dank. Zierikzee, Wed. M. C. de GRAAFF, 4 April 1 87 0. van Sas. 4 De BURGEMEESTER, Strandvonder der Gemeente Oud- Vossemeerroept voor de vierde maal ter reclame op, regthebbenden op eene -vitnrriems NRooiDoot, boejjen en banken groen geverwdhebbende een koperen plaatje aan de achterzijde der boot. EIGENAREN der oude MEESTOOF te Oudvossemeer zullen op Maandag den 11 den April a. s. AANBESTEDEN Het afbreken o»i nieuw opbouwen dor HEERLIJ KHEID en TO- REN, met bijlovoring; der bc- noodigdo niaterialon. Aanwijzing des morgens om 10 ure, besteding om 12 ure, iu de herberg van den Heer AMPT aldaar, alwaar tevens van af den 6den April Bestek, Teeke- ning en Conditiën ter lezing zullen liggen. Informatien te bekomen bjj den Heer HAARTSEN, Opzigter, en bij N. D. PACHE AUGUSTIJN, Boek houder der fabriek to Tholcn. Op Woensdag 6 April 1870, \s morgens 10 urezal de Deurwaarder J. FRANSE voor de weduwe en erven PIETER KORT, aan het tuinmanshuis op de Buitenplaats „MON PLAISIR onder Noordgouioe publiek verkoopen E E IN" E PART I.J waaronder een KABINET, 1 BUREAU1 KLOK TAFELS en STOELEN, 2 PLUIMENBEDDEN en toebehooren 1 KACHEL KOPER-TIN-BLIK- GLAS- en AARDEWERK, voorts 1 LOOPFAR- KEN eene partij ZETPOTERS en andere GOEDEREN meer. BLOEMEN en HEESTERS. Op Donderdag 7 April 1870, 1s voormid- dags 11 ure, zal de Deurwaarder J. FRANSE, voorden heer C. LOEF Cz., boomkweeker te Boskoopaan de Kraan te Zierikzee publiek verkoopen Eene uitge/.ochte party diverse benevens fraaije BLOEM- en HEESTERGEWASSEN Tc bezichtigen op den verkoopdag van 's mo gens 9 ure. IN.NB. De lijst der soorten ligt ter inzage bij g noemden Deurwaarder. q Dc Notaris Mr. J. J. ERMERINS zalt< verzoeke van ADR. ANKERWz.op Do derdag den 7 April 1870, 's middags ten 12 ure, a: de Sleepkaai, te Zierikzeepubliek presentoren verkoopen EENE GROOTE PARTIJ bestaande inollcosi DEELENeike DAM- en MESTPUTPALEN, neii DEELEN, 30 oiken DEKSBAI KEIN en 3 MASTEN. Alles afkomstig van het ter Slooping liggende Bar! schip van A. ANKER, Wz. Op Maandag 11 April 1870, \s namiddag 2 urezal de Deurwaarder J. FRANSï voor WILLEM KOOIMAN, aan het door hem bewoonc huis aan den dijk te Schuddebeurspubliek verkoopei EENE PART IJ als: 1 KABINET, I KASTKLOK, TAFELS en STO] LEN, 1 PLUIMENBED, 1 KACHEL, I KRUIWAGEI KOPER-BLIK- en AARDEWERK een LOOPVAI KEN en andere GOEDEREN.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1