PILLEN HOLLOWAY J. H. U C HTM A Hoek Schuithaven, Zierikzee. fOOBSllii- El ZOBIB-lllTBLi BHIlNGSEIPAPlUt, IIANDEN, DIVERSE SCHOORSTEENSTUKKEN ENZ. S. OCH TM AN J/.. te Schoorsteenstukken, Stalen Behangsel en Randen, evenzeer clie van Papieren en Linnen Gordijnen, fa n VOOR SCHOONMAKEN: Ruime keus. Vaste prijzen. e *1 Lucern-, Mangelwortel- Engelsch Uitmuntend Klaver-. Raije Gras- en andere ZADEN. Gewaarborgde DOLLARS 1,800,000. 7 percent Obligatiën in Goud. SPOOBVBBg CINCINNATI EN INDIANAPOLIS JUNCTION SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ KOERS VAN UITGIFTE 78^- °/0. DOLLARS 1,400,000 I ROTTERDAM i COMMANDIET KAS. J± f MALZ-EXTIIACT tegen borat- en longlijden. ft 4» 4s 4» 4» <st j4 MILLIOEN gulden k. k.OOSTIMIIJkSüli: PHLMIENLEEN1NG, MAAIMACHINES. Hooischudders en Hooiharken. Landbouwwerktuig-Magazijn Wed. J. C. Massee fy Zoon IMI-WÜIfiiffilB g NARDTEN, LUCKERHOF EN C„ Stoom- en andere Werktuigen, Balansen en Bascules, URBANUS PILLEN, J. M. GASILLE, VEE-HOUDERS VERRETERDR ('I-lil! GUANO, E. van den Bosch, Goes. PHOSPHO-GUANO, Ap Primo MEI mijne zaak overgedaan hebbende aan den lieer R. PIEPER, zoo kunnen nog de voorhanden zijnde Artikelen volgens onderstaande Prijs-Courantgekocht worden. EENE AANZIENLIJKE PARTIJ van af ƒ4,—, KLEEDINGSTOFFEN a 10 cent, CIIITSEN 12 cent, BKOEKSTOFFEX a 20 cent, 8/4 Zwart MEK UI NOS 30 cent, 5/4 MERRINOS, PARRAMATTA en LUSTRE a 22 A ct., Wit MOLTON en DIEMIT 20 cent, Rood en lllaauw SQIIORTENBONT 2 ellen hreed a 30 cent, 5/4 dito 16 cent, 5/4 BEDDENBONT 16 cent, Zwart, Bruin en Glaauw BOMBAZIJN 20 cent, Wit en Geel KATOEN 8 cent, Gekleurde DAMES-ROKKEN a f\,Wit FLANEL a 35 cent, 8/4 Rood en Blaauw BAAIJ 4 CO cent, TOOLSCHEN BAAIJ 43 cent, Gestreept Gefestonneerd GORDIJN NETELDOEK a 13 cent, Witte KOUSEN 20 cent, Zwarte dito 40 cent, GLACÉ HANDSCHOENEN 45 cent, GAREN dito 10 cent CORSETTEN 75 centMOLTON DEKENS 65 cent. Verder is het Magazijn nog ruim voorzien van alle kleine ARTIKELEN die tot het vak behooren, welke tot SPOTPRIJZEN zullen verkocht worden.q berigt de ONTVANGST eener keurige eolle<*tie nieuw uitgekomene welke laatsten geheel gi'feedgeniaakt door hem geleverd worden. Ook buiten de Stad worden de STALEN op franco aanvrage ter beziïgtiging gezonden. Hij beveelt zich bjj vernieuwing beleefdeljjk aan. IL 8 M S 0 fa 8 fa 'm 0 alle soorten Borstels Luiwagens Koppespinjagers Witters enz. Sponzen, Zeeinen, WasdoekTatelkleedenDweilenHout- en Klikwerk enz. Kollen Blokjes- en Bruine- en BiezenmattenDeurmatjesTapij ten Karpetten en alles wat daarbij behoort. Hoek Poststraat, Zierilczeebij «J. cle JONGr ZIJLSTRA. NB. Ontvangen eene party YEKSCIIE KREEFTEN. 3 i 0 N.1 8 i "8 1 De ondergeteekende heeft de eer aan belanghebbenden te berigten, dat bij hem bovengenoemde ZADEN tot civiele prijzen zijn te bekomen. Inlichtingen bij D. HOCKE Iz. te ZonnemaireAgent voor Schouwen en Duiveland. BRUNO TIDEMAN. Apeldoorn, Maart 1870. lste HYPOTHEEK DER FORT WAYNE, MUNCIE CINCINNATI onder volkomen waarborg en verantwoordelijkheid der IN 1800 STUKS OBLIGATIËN a ÏOOO DOLLARS rentende T' procent per jaar in Goud betaalbaar 1 April en 1 October vau elk jaaraflosbaar na twintig jaren a pari in Goud in October 1889. De Renten dezer Obligatiën worden ieder half jaar in Goud op 1 April en 1 October bij het Bankiershuis WINSTON LANIER Co., te NEW-YORK, na aftrek van de Bondsbelasting betaald en kunnen te AmsterdamBerlijnParijs, Frank fort a/M. en Londentot den koers van den dag gerealiseerd worden. Tot aanneming der Inschrijvingen op de welke van bovenvermelde leening worden uitgegeven zijn aangesteld Voor BERLIJN de Heeren PLATHO WOLFF. f', HESL A U OPPENHEIMER SCHWEITZER. Do Inschrijving hoeft plaats op Dingsdagen Woensdag Q9 en 30 Maart a. s. De ZIERIKZEESCHE COMMANDIETKAS adverteert dat zij onder bovenstaande Voorwaarden op de ge wone Kantooruren inschrijvingen aanneemt. Kaarten Prospectussen enz. worden gratis afgegeven. Zierikzee 25 Maart 1870. t MALI-EXTRACT tegen verouderde hoest. tegen maagkwalen. tegen algemeene ligchaams- -g> zwakte. 5 tegen vermagering. -€> 6 fleaschen ƒ2.50. 13 fl. ƒ5.05. 28 fl. ƒ10.65 <B- met inbegrip der flesschen die a 5 cent worden teruggenomen. JOHANN HOFF's Centraal-Dé- pót, Smalle Bloemmarkt bij de Stilsteeg, F 154. è- Hpofd-Dépót voor geheel Zeeland M. F. -& O- C. de KATER te Zierikzee. DépotsMiddelburg J. SNOEP Jr. VIis- f <->- singen P. GASILLE. Goes D. A. OERLEMANS. -G> 0- Schoondijke A. van OVERBEEKE. Cortqene J. de DIE. Wissenkerke M. P. BROEKES. O- Aanvragen tot Dépots franco aan den Heer de J KATER te rigten. y» Aan de onderstaande en verder bekende Depot houders is verzonden eene nieuwe bezending van alle THEE-SOORTEN, uit het Magazijn van VAN HOUWENINGE en VISSER, welke zichzoowel door veel verbeterde kivaliteit als lage prijs bijzonder aanbevelen. Afgewogen in verzegelde pakjes van vijf, twee en een half en een onswaaop het nummer en de prijs, loopende van af 90 cent tot 800 cent per 5 ons zijn vermeld. Bij hoeveelheden van minstens 15 Nederl. pond worden dezelve desverkiezende in met lood bekleede kistjes afgeleverd. Prijs-Courant zijn Axel, Joh. Veenhuizen. Brouwershaven, J. W. van Braband. Goes, G. van den Hoek. Hontenisse, Th. Fassaert. Neuzen, W. M. de Steur. Middelburg, J. A. Goethals. Vlissingen, Ch. Sutherland. E. II. Mets-Daane. gratis te bekomen. Sluis, P. E. Mets. Sas van Gent, Weduwe J. Stubbe. St.-AnnalandJ. de Graaf. Stavenisse, Joh. de Jong. ColijnsplaatJ. J. Kooman. Kortgene, J. de Die. Zierikzee, J. Ochtman Johz. BEDRAAGT DE HOOGSTE PRIJS hij de eerstvolgende prijstrekking der LAATSTE welker origïneele loten volgens de wet overal mogen worden gespeeld. Behalve bovengenoemde hoogste prijs kunnen ook premiên van ƒ50.000, 40.000 /ÖO.OOO, de minste van 165,worden ge trokken. Een lieel lotdat ieder der bovengenoemde prijzen kan bekomen, kost slechts l7/.waarom een groote deelneming kan worden verwacht, daar er geene loterij ter wereld bestaatdie bij zoo geringe inzet zulke belangrijke winsten beloven. Orders worden, tegen inzending van het bedrag, tot in de meest verwijderde oorden met naauwgezetheid uitgevoerd door het daarmede, belaste handelshuis. I. A. BAER, te Mainz a. d. Rliijn. Van groote prijzen wordt dadelijk per telegraaf kennis gegeven. Ten einde voor een tijdige en geregelde afzending te kunnen zorgdragen verzoeken wij beleefdelijk de orders op bovenstaande ■werktuigen zoo spoedig mogelijk te ontvangen. J. PEIGNAT Ac Co., Warmoesstraat, M, 446. AMSTERDAM. Teekeiiingen ete.worden op aan vrage toegezonden. Informatiën zijn te bekomen bij onzen Agent den Heer M. C. VOORBEIJTEL, te Bruinisse. y I IV HET te GOES, zijn vooraflig VAN VERSCHILLEND FABRIEKAAT, keuze uit 12 stilles. FABRIKANTEN van TE ZIERIKZEE, bevelen zich bij HH. eigenaren van Stoomketels aan tot liet aanbrengen «lei* veraiulerin- «-oiivoorgeschreven bij koninklijk besluit van 24 September 1869, waartoe zij het benoodigde steeds in voorraad hebben. e alom bekende C. BECKER'S worden alleen vervaardigde n zijn te be komen bij de Fabrikanten BECKER en BUDDINGH, te Arnhem. $£35?' Mede sa contant verkrijgbaar bij den Depothouder W. van SCHELVEN Az, op den Dam te Zierikzee. MiUithoofde van de zorgvuldige bereiding en IMg het groot Cacao-gehalte vinden de Stoom- Chocolatjen van het huis FRANZ STOLLWERCK ZONEN algemeenen bijval. Ik beveel mijn magazijn van de meest gezochte kook- en eetchocoladen dezer zeer gerenommeerde fabriek aan. ZierikzeeM. J. de LOOZE ZOON, Apothekers. 60 u lz., in IJzerwaï Verzweringen van eiken aarJ, wonden, zweren, kwade beenen.Wanneer daar bezeering, zwakken bloedsomloop, slecht bloed en verwaarloosde koude, eene ontsteking, ge volgd van verzweringende lagere ledematen heeft aangevallen, kan de lijder zonder vrees van te leur gesteld te worden op verligting hopen door het gebruik van Holloway's beroemde Zalf, welker naam en faam ter genezing van zulke kwalen over den geheelen bewoonden aardbol heeft weerklonkenge tuigschriften in alle talen zijn ontvangen geworden, waarin hare wonderlijke heelende eigenschappen algemeen geprezen worden. In alle verouderde gevallen moeten Holloway's Pillen ingenomen worden, terwijl zijne Zalf gebruikt wordt; beiden hebben cle beste werking, en bezorgen eene pijnlooze en snelle genezing, Onder hunnen vereenigden heilzamen invloed nemen de slimste wonden of verzweringen spoedig een veel gezonder karakter aan, en zij worden weldra opgevuld of zaam ge trokken, totdat de huid geheel hernieuwd is, en gezondheid en kracht terug keeren. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes Pillen van/"0.80 1,85 ƒ3,— 6,75 13,50 20,50. Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,— - 7,05 - 13,85 -20,95. N. B. Bij iedere doos is een in talen gedrukte tereglwijzing om de zieken in alle mogelijke omstandigheden de benoodigde inlichtingen te geven. Zijn op franco aanvrage a Comptant te bekomen bij den heer J. BAL, Cz. te Zierikzee, B. v. ASPERJRN VERVEN NE te Goes, STELLINGWERFF REINTEMA Hoofd-Dépöthouder te Leeuwarden, alsmede te Londen in de 533 Oxford Street vroeger 244 Strand. BEREID VOLGENS HET ALOUDE EN ECHTE RE Cl waarop men in hel bijzonder attent maakt zijn zeer nuttig in ongesteldheden der MAAG, eu werf heilzaam op de SPIJSVERTERINGzij zijn uitmuntend tt de GAL, scherpte in het BLOED en uitslag der RUIL zijn zacht laxerend en Slijm-afdrijvend. Verzegelde doo van 37 '/o Cent en grootere zijn verkrijgbaar te Axel, Mej. v. d. Swan Cremer. Bergen-op-ZoomVerlinden. Breda, A. J. Janssen. Brielle, C. L. Kruijne. Brouwershaven, C. Kappers. Colijnsplaat, D. Klaasse. Geertruidcnberg, A. Hansen. Goes, J. A. Ie Cointre. Grocde, F. Baert. 's Heerenhoek, J. Smolders. Helmond, Erven Martin. Heinkenszand, J. van de Gevel Hoek bij Neuzen, Scherpenisse. Houtenisse, L. Fassaert. Hulst, Th. Aunaert. Kamperland, P. Tazelaar, Az. Klundert, II. van Santvliet. St.-Maartensdijk, Joh. Pot. Middelburg, J. F. Stades. Neuzen, (ter) G. W. Houtza; Nienwerkerk, S. Kister. Ooltgensplaat, P. v. de Vliet Ovezande, W. Witkam. St.-Philipsland, A. Verwijs Renes9e, J. van de Panne. Ro.sendaal, M. D. van Leem Botterdam van den Thoo Weste Wagenstraat.. Sluis, J. C. Keim. Schijndel, A. Kniknie&Zoo Tholen, J. K. Lindhout. Vlissingen, H. Vogelvanger Waalwijk, J. Klijberg. Yzendijke, B. Bonte. Zierikzee, J. M. Gasille, Kt St.-Jarisstraat, C, 144. Zonnemaire, W. Kroon. KS5 WAARSCHUWING. Het Dépot dezer echte Urbanus Pillen, sinds zoovele ja met roem bekend en in algemeen gebruik, is door ons Zierikzee alleen eu uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den H Korte St.-Jansstraat, wijk C, No. 114. In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenham Naamteekening van de Vervaardigers Wed. KUENEN Z0( Apothekers, welke Handteekening zich ook bevindt op Zegellak, waarmede de Doosjes verzegeld zijn. Wij verzoel de gebruikers instanlelijk daar wel op te letteuen rai hun aan wel toe te zien bij wien men de-Doosjes Pillen ha Alleen die Doosjes, waarin het biljet met onze Handteeken is, zich aan te schaffenen zich te wachtan voor het gebr de vele namaaksels. wachtan vooi worden by dezen attent gemaakt op het van ourlg bekende wasch-water (DOOOUMEIN SUS) van A. JORRITSMA te Dockumter verdrijvin van oBifyoiliei-te bij PaardenRunderen en Schapet alsmede ter genezing van schurft by Vee, zondt; mineraal vergift, op last van Z. M. den'Koning schei' kundig onderzocht en goedgekeurdA GO Oents cle Kruik; verkrijgbaar ook bij den Depothouder M. van der VLIET, te Dirksland, en M. J. de LOOZE' ZOON, te Zierikzee-, aanvraag tot verkoop bij den uitvinder met franco brieven. ƒ0,per 50 Kilofranco Zierikzee, of elke andere haven die een Schipper op ROTTERDAM heeft. Deze verbeterde Peru Guano, die alle vrucht- baarmakende bestanddeelen der ruwe Peru Guano bevat, welker werking door toevoeging van PIIOSPIIORZUUR en KATJ nog verhoogd, levert voortdurend met toenemend succei 4 Waggons dezer dagen te Rotterdam verwacht; spoeclig-e orders dringend verzocht! Vim PETER LAWSON and SOW. Deze bij uitnemendheid krachtige MEST steed- in voorraad bij M. O. van «Ie STOLPE te BRUINISSE. TERSTOND benoodigd een bekwame BROOD-, BESCHUIT- en BAN KETBAKKERS-KNECHT, liefst boven de 25 jaar, die zyn vak grondig verstaat ten einde als Meesterknecht te fpngeeren. - Loon naar bekwaamheid Rost; inwoning; et bewassebing" vrij. Adres met franco brieven doch liefst in persoon aan JOH.® POLEY, te Bieselingt Zuid-Beveland. 5£3ïrs Zij die een Bakkers-InventariSi 't zij alleen buil of trog of andere losse goederen Uil DE IIAND TE KOOP hebben vervoegen zich op dezelfde wijze als boven, bij genoemden POLEY. Een STAMPER benoodigd in de Meestoof KONING WILLEM III Gegadigden vervoegen zich in persoon by den Boek houder R. G. de KATER, vóór of op den 15 April a. TEGEN HOOG LOON TERSTOND BENOODIGD twee SMIDS KNECHTS, kunnende bank- en vuurwerken, by L. DEES te Wemeldinge. TERSTOND een TIMMERMANS-LEER LIN G benoodigd, eenigen tijd op het vak geweest zijnde, voor een jaar vast, bij E. HORDIJK, te KerkwerveSchouwen. 8£3i5^ Met MEI eene MEID benoodigd, bjj Mejufvrouw van der LINDEN. 31 Met MEI eerstkomende eene BURGER-DIENSTMEID benoodigdte bevragen by den Boekhandelaar S. OCHTMAN Jz. Eene BÓEREN-DIENSTMEID benoodigd met MEI. Adres bij de Uitgevers dezes. Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 4