DE AREND, VAN D. .lOPI'E, ,IL, A un» VERPACHTING. zal geen voortgang hebben. 4- Publieke Verkooping ran SCHEEPS-AFBRAAK. SCHEEPS-AFBRAAK. 14 INVENTARIS, Openbare Verkooping. Hooi en Stroo, Pulp, Rorengenoemde HOFSTEDE Een WOONHUIS, Een Schuur en Erve, HANDEL IN STOOM- E\ LWIUSOl \V\\ Lltklllbl N Belangrijk berigt voor de LASDBOiWBBS. Wed. J. C. MA8SEE Zoou, Puik vertrouwd Bruin- en Lucern Klaverzaad E. van den BOSCH, Goes ZAAIGRANEN, ai,; Eene goede PIANO, Een mak, vlug MUILDIER COMMANHIET KAS, In de Likeurstokerij: VERW-OLIJ, £jr 1 ZOOG-VARKEN, Twee nette Kasten, LOTERIJ. Aanstaanden Maandag 24 Stoombooten TELEGRAAF. Telegraaf. Diligencedienst Stoomboot Zuid-Beveland. RotterdamZierikzee en Goes. Da |TpeJ Werd vernietigdwelk getuigenis de onderge- wende mede heeft vernomen van onderscheidene ?ere aanzienlijke Landbouwers, van welke sommigen f ook tegen de schurft bij hnn vee hadden gebezigd, shalve liij de gedachte Doccumensis ten volle tot 'voorschreven einde kan aanbevelen. 1 December 1856. (get.) Houtaar. in. e aandacht en gebrd 'lechis zei. .an waier :nlijdcï en gebrel steden g(. jchteliugcc wam belt. i roerend, elraoedign reeds zoc ii de brti luune bed ind te doei I hulpelom k, dat ins te lau k in Ëlit ^en. ikken wat 3or de ar de bissch door gebrei d door mil. e gedeelte: lileï en he Uien huiim ieder grai lan dag era doet en arme Jun x Griekse! wier vrij: izeniers, aag of hu lauden oor de ✓arm Wij acht an Jerusale n aan te s| vergewisseo, onderscheid Herbaar, aalt volgem Eonderhedea, 2r Israëlietes Hieuw-Tonge Prijscoiu'ant «lor EflTeotoii. ROTTERDAM, 29 MAART. -emie-Leen- Stad Rotterd. 3 sjerl. Werkelijke Schuld 2% dito di"> 4 illcrdams. Hypolheekb. janje r Boxtel-Wezel Binnenland 4</2 dito te Londen 1867 3 dito dito 1869 3 reniie-Leen. Stad Madrid 3 ortug. te Londen 1869 3 u8|.bij Hope 1864 5 dito Knrks-Charkow ditoSpoorw.-Aand./236 f dito Loten 1864 ostr. in Pap- P- Mei/No v. 5 °/0 dito in Zilv. per Jan /Juli 5 dito Aand. fl. 250 1 854 dito dito fl. 100 1864 urken5 °/0 jeuwe Egypt. Leening 7 ercenigd. Stat. Losb. 1 885 6 dito dito 1881 rie-Spoorweg erlif. Vereen. Amer. fond. 5 Spaansche en Oostenr. fondsen met geringe verande- ncr. Oude Russische Spoorw. in flaauwe stemming, urken op beter merk van Londen hooger begeerd, renada's daarentegen aanzienlijk lager. Prijzen ten drie lire: Grenada ll9/lfi, 5/8; Metallieken Zilver 563/16Grenada 26; 8 pCt. Louisiana Levee- onds 79; Spanje Binn. 2378; Mexico 133/4; dito 55/,6; pCt. Levee-Bonds 651/*- Laagste koers, 91 66 Vs 86% Hoogste koers. 87% 76 '/2 23V.0 ai5/s 26% 2V/t 82% 90% 27 27 217% 218% 48% 363/ie 483/j. 56 lie1/. 44 79% 985/s 115"/, 44?/, 79"% 93% 79 Gebl. koers. ingezonden inzer lezers zeik gebiei nerkbaar is bevorderiijl i deii Bosch ]Eds. onder .NO, die di ellingen arij 1870. erom met uw >°n Ëd. heden In ddelbaren nil in twee gelijk 2092 v. ellt ?oor de ande 00 kilo verb ver Verbeter; esultaat beve 2092 v. elle loven p. bum 2092 hoven p. bun 0 kop p. bum 24 fbeterd 36 kop tar« o bemest, ga' tend, doch jelijkendc cijf' ene kleinigh '.rde Guano allengs grou liet minder ■/eheel geen dingen het ik, dat U nen en noem tw. Dienaar d. Bosch evenzeer a bovenstaa eer. Biu'fferglte Stand te Zierikzee. GEBOREN-: 17 Maart. Een zoon van A. van Bloppoel en P. J. inkier. 21 dito. Een zoon van H. van der Ploeg Kaan. 22 dito. Eene dochter van B. van n en C. Crouwel. Eene dochter van F. G. agers en N. van der Deijl. 23 dito. Een zoon van Teigeler en A. van der Dool. Eene dochter N. Wisse en H. Rombouts. 24 dito. Een zoon D. Wetting eu J. C. van Oorschot. gehuwd: 23 Febr. A. Quist jm. en W. Verboven jd. Maart. C. J. Bethe jm. en H. M. van der Have jd. dito. A. den Dekker, jm. en K. van Stijn. jd. dito. J. Adriaanse, jm. en L. Bal jd. overleden: 20 Febr. A. G. W. E. Isenbarthoud 81 jaar 'eduwe van A. A. Dane. 23 dito. H. van Kerk- ijck de Winter, oud 78 jaar, Weduwnaar. 24 C. Lamandoud 77 jaarWeduwe van C. Sep- W. Dusonoud 40 jaar, vrouw van H. Beneker. dito. A. J. Mulock Houweroud 44 jaarjd. dito. E. Beekman oud 56 jaarvrouw van C. Graaf. 28 dito. G. T. Paulioud 10 weken 1 Maart. A. P. Mesoud 12 jaardochter. 4 dito. H. Hardeman, oud 61 jaar, Weduwnaar. dito. C. W. Kandel, oud 13 maanden, d. 7 dito. van der Wekken, oud 2 jaar, z. 9 dito. S. C. Bal, 3 d. d. C. P. van den Hoek, oud 5 m. z. 12 to. J. J. Swarts, oud 25 jaar, man van H. C. Wessels. 13 dito. M. Nestelaar, oud 4 jaarzoon. 14 dito. C. Logmans, oud 6 maandenzoon. 16 dito. J. Nieuwland, oud 13 maanden, zoon. 20 dito. Kip, oud 72 jaar, Weduwe van H. de Graaf. dito. J. H. Wansink, oud 56 jaar, jm. 22 dito. Reindre oud 58 jaarman van J. van Dijk. als levenloos aangegeven: Febr. Eene dochter van L. Bax en J. A. Bakker. 16 Maart. Eene dochter van T. Leijdekkers en J. van Werff. Secretaris e der Hollai ide te Nieu' ir hem bij ornvee ieer Jorrit! de aangeko er Vliet i Doccumen het vocht 3ede wassch O miert roii wel J. M. van BEVEREN P. de RIJKE. Oosterland, 25 Maart 1870. Algemeene kennisgeving. I Heden overleed, tot onze diepe droefheid, zacht en kalm, onze waarde vader en behuwdvader, GERRIT van DAMME Mz.in den ouderdom van 71 jaren en ruim 8 maanden. Zwaar treft ons dit verlies, doch wij hopen Gode te zwijgen en te berusten in Zijnen on- doorgrondelijken wil. Serooskerke, Uit aller naam 27 Maart 1870. MARINUS van DAMME. Algemeene kennisgeving. 1 Heden overleed alhier mijne geliefde Echt genote TRIJNTJE PIETERS WOUDSTRA, in den ouderdom van 33 jaren mij nalatende 4 nog zeer jeugdige kinderen. Scjierfenisse, G. LINDEBOOM. 28 Maart 1870. y Voorspoedig bevallen van eene welgeschapene ocliterH. van SCHELVEN, geliefde Echtge- )ote van Nieuwediep, R. J. JANNETTE, Maart 1870.Visiteur. Bevallen van eene Dochter, M. van der EËL, geliefde Echtgenoote van Zierikzee, J. FLAMAN, Maart 1870. Heden behaagde het den Almagtige onze nige geliefde Dochter NEESJE MARIAin den derdom van circa 19 jaren en 9 maanden tot zich nemen tot groote droefheid van ons hare Broeders aanbehuwde Zusters. Wij hopen in Gods bestuur mogen berusten. OoLTGENSPLAAT, H. van GENT, S.r 4 Maart 1870. M. J. van GENT—Wisse. Algemeene kennisgeving Tot, onze diepe droefheid overleed heden Zr geliefde Zoon HERMANUS DUBÉE in den Jerdoni van 29 jaren en circa f> maanden. Tholen, F. DUBÉE. het ongedif Maart 1870 M j DUBÉE, goh. Janse. Eenige cn algemeene kennisgeving. Het BESTUUR der VISSCHERIJEN op de Schelde en Zeeuwsche Stroomen zitting houdende té Tholen maakt bij deze bekend, dat op een 'nader te bepalen dag in de maand April a. s., zal wbrden overgegaan tot de verpacliting; van een gedeelte der Yersche OEST^RBANKg?e- lo« on voordeMolen Nieuw-Olzende en Nieuwlandc-poldersin perceelen van vijf en van tien hectaren. BOEKJESbevattende de verpachtings-voorwaarden en de KAART van de te verpachten perceelen, zullen op een nader bekend te maken datum verkrijgbaar zijn. Tiiolen, den 26 Maart 1870. Het Bestuur voornoemd C. J. de VULDER van NOORDEN, Voorzitter. S. O. de CASEMBROOTSecretaris. De VERKOOPING van het OAS CO en INVENTARIS van het Schip uSeagullop 1 en 2 April te Zierikzee en Burghsluis, De VERKOOPING der LADING, bestaande uit CXKEEIVEN PLATEN bljjft onver- in. 1.-1-, I De Deurwaarder J. BETHE zal, op Donderdag den 31 Maart eerstkomendedes voormiddags ten half twaalf ure, aan de Sleepkaai te Zierikzeein het open baar verkoopen Eene groote party bestaande in: Eiken ISnlken, ter lengte van 3 tot 15 el en zwaar 26 bij 32 duimPlaten en Planken van verschillonde lengte en zwaarte benevens Palenzeer geschikt voor Hekdam- en Mestputpalen. De Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ zal, ten verzoeke zijner principa len, op Vrijdag 1 April 1870, des namiddags ten één ureaan de Nieuwe Haven te Zierikzee publiek ver koopen Don gedeeltelijk geredden van het verongelukt Engelsch SchoonerschipW. M. J.kapt. ANIJONbestaande uit Zeilen Ankers Kettingen Touwwerk Rondhout enz. Nadere Informatiën zijn te bekomen te Zierikzee bij den heer H. A. van IJSSELSTEIJNConsulair- Agent van Engelandde heeren M. C. de CRANE ZOON en voornoemden Notaris. De Deurwaarder M. C. van ELSaCKER, te Tholen zal, op Maandag den 4 April 1870, des voonniddags om tien uren, op de Hofstede van den Heer WITTOUCK, onder St.-Annalandin het openbaar presenteren te verkoopen Eene groote partij goed gewonnen benevens eene aanzienlijke hoeveelheid MESTvoorts HUISRAAD, een LOOPVARKEN, eene GEIT, HOENDERS en HANEN, AARDAPPELEN enz. En op denzelfden dag, des ^namiddags om 4 uren, in de Herberg van P. Sorters, te St.-Annaland, VOOR AFBRAAK: bestaande in WOONHUIS SCHUUR KEET en WAGENHUIS. De Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ zal, publiek verkoopen: liijllfc Op Zaturdag 9 April 1870, des middags 12 uur, in het Koffijhuis „Schoonzigt" aan het Bolwerk te Zierikzee: PAKHUIS en ERVE waarin een BROODBAKKERIJ en KRUIDENIERS WINKEL wordt uitgeoefend, staande aan de Schuit haven te Zierikzee. wijk A, no. 296, sectie A, no. 519, groot 01 Roede 46 Ellen. in de Verrenieuwstraat «aldaar, sectie A, no. 294 en 295, groot 13 ltoed. 10 Ellen. En op Woensdag 13 April 1870, des voormiddags 10 uur, aan bedoeld Woonhuis: Eene partij MEUBELEN, HUISRAAD, BROOD BAKKERS- en WINKEL-GEREEDSCHAPPENenz. Aankomende de Erven van wiilen den Heer C. SEPTER. im* :■?- bfs m x. te Goes, hebben ontvangen een gelieel nieuw fabriekaat HAKSELSNIJDERS en MOES MAKERS, die uitmunten vooral door ligt werken, zoodat bij deze een jongen evenveel werk verrigtals bij de vroegere soort een man konde doen. De prijs is iets booger doch weinig beduidend. Prijzen van Amerikaansche POMPEN geheel compleet: No. 0 ƒ7.—, No. 1 ƒ8. No. 2 ƒ9.No. 3 ƒ10.No. 4 ƒ11. No. 6 ƒ15.bij 12 tegelijk aanmerkelijke k o r t i n g. j/j RIGA TONNENZAAD en REVE- LAAR ZAAI-ZAAD tot billjjken prijs te bevragen bij J. LANGOUMOIS de DOES. uitmuntende soorten van MANGEL- en PAARDEPEEZAAD en vele soorten van TXJIINZADEN en ook TE KOOP staande een KRIEKEL-CIIAIS met een goede lederen kap. W. KASHOEK, (j over de Schouwsche Botermarkt. vestigt de aandacht van Heeren Landbouwers op de voortdurend door hem geleverde puike Blaauwe Erwten, gegarandeerd kortloof. Deensclie Da-ver, 49 Kilo per mud. Zomer-Gerstdievalïer-Cierystetc. Verzoeke de orders niet te lang uittestellen. De ZOMERGERST en CHEVALIERGERST zijn werkelijk prachtig van qualiteit. E. YAN DEN BOSCH, GOES. TE koop: (Mahonyhouten kast) bij A. VOORBEITEL, Meubelfabriekant. Brieven franco. TE koop: en TENTWAGEN met losse kap, bij den eigenaar M. C. VOORBEIJTEL te Bruinisse. DE ZIERIKZEESCHE DIRECTEUR M. C. DE CRANE, Jr. neemt gel den a deposito een dag opvraagb. a 2'/., I 3 maand, opvraagb. A 8 dagen „3 6 4'/ 1 maand u 3 '/.2 I KOOPT en VERKOOPT EFFECTEN belast zich met i ncasseringen, enz. to bekomen alle soorten van Ei- keurenHittersGenever, Bran dewijn Roode-, Zwarte- on Witto- Aalbessenwij n. Zierikzee. {f ICS'' Bij de ondergeteekende is te bekomen Gekookte 45 Cent per kan. Ongekookte 40 Blanke Traan 65 A. PAULUSSEN, Lange Nuhelstraat. if TE KOOP: S votte VARKENS en met jonge op zicht, bij L. van SPLUNTER, Broodhakker te St.-Maartensdijk. T EK OOP: zeer geschikt voor liOI Ai I IV-IA ASTEN, lang ^3.57 en boog 2.78 el. Te bevragen onder letter K, bij de Uitgevers dezes; brieven franco. De ondergeteekende berigt aan zijne geëerde Slad- en Landgenoolen dat hij zijnen winkel in GRUTTERS-WABENZuivere TARWE-BLOEM, VARKENS-VOEDER, ERWTEN, BOONEN enz. geopend heeft in het Korte Groe- nendaal, wijk D, no. 407. Verzoekt een ieders gunst onder belofte van een prompte cn civiele bediening. Zir.RiKZEE, L. DEN BLAAUWEN. 50 Maart 1870. PS. Tevens zijn bij hem inlichtingen en verbruik- aanwijzing te bekomen van de bekende GUANO J1F.LGE, onder'verschillende nier- ken van de Ileeren GITS C°. te Antwerpen. Aanstaanden MAANDAG begint de TREKKING der EERSTE KLASSE. Bij den ondergeteekende zijn nog IIEELE en GEDEELTEN van LOTEN te bekomen. Prijs courant. J. OCHTMAN. tx-Sfi.it <lo TREKKING «Ier •_'71sl«- STAATS-LOTEUIJ. M. WAALE. APRIL 1 8 7 0. Van ROTTERDAM: DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG, 's morgens u. lO ra. V a ii ANTWERPEN: MAANDAGWOENSDAG en VRIJDAG 's morgens u. ÏO m. „Omstreeks <le helft van cle maand April wordt deStoonibootdiensttus- selien Hansweert eu Terneuzen we iier hervat." Van Brouwershaven naar Zierikzee: in correspondentie op de Stoomboot naar Antwerpen 's morgens 8 u. 30 ui. Van Brouwershaven naar Zierikzee: In correspondentie op de Stoomboot naar Rotterdam 's morgens O ure. Van Zierikzee naar Züpe: in correspondentie op de Stoomboot naar Antiverpcn 's morgens ÏO u. 15 111. Van Zieriltzee naar Zijpe: In correspondentie op de Stoomboot naar Rotterdam 's morgens XO u. 30 111. Van Zierikzee naar Brouwershaven na aankomst der Diligence van Zijpe. DIENST TUSSCHEN APRIL 1870. van rotterd. naall zierikz.lvan zierikzee naar goes. Vrijdag 1 Maand. 4 Woensd. 6 Vrijdag 8 Maand. 11 Woensd. 13 Vrijdag 15'smorg. morg. b,dU u. 8,15 9,15 9,15 11, 's nam. 1, Zaturd. 2 'b morg. 11,— u Dingsd. 5 s nam. 12,30 Dond. 7's morg. 4,30 Zaturd. 9 4.30 Dingsd. 12 7,30 Dond. 14 i> 9,30 Zaturd. 16 11 omstreeks Vrijdag 1 s nam. 1,u. Maand. 4 2,45 Woensd. 6 3,45 Vrijdag 8 3,45 j> Maand. 11 5,30 Woensd. 13 7,30 Vrijdag 15 12,30 van zier1kz. naar rotterd. omstreeks Zaturd. 2 snam. 1,—u. Dingsd. 5 2,30 Dond. 7' morg. 6,30 Zaturd. 9 6,30 x> Dingsd. 12 9,30 Dond. 14 11,30 Zaturd. 16 s nam 1,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 3