ge 33elgi«. Bo rgen(Henegouwen) 28 Maart. Heden is de be handeling der zaak van Dessous-le-Moustierbeschuldigd van het vermoorden der drie gebroeders Thirion en het vergiftigen zijner vrouw, afgeloopen. Bij het verhoor zijn ijzingwekkende bijzonderheden aan het licht gekomen, o. a. heeft hij verklaard dat één der gebroeders nog om hulp riep toen de snoodaard reeds den kuil digt maakte, zoodat hij hem levend heeft be graven. De jury heeft hem schuldig verklaard aan de genoemde moor den en hem veroordeeld tq^ de doodstraf. De veroordeelde verliet lagchende de geregtszaal; hij is slechts 30 jaren oud. iülebetlanfo. De<1eni8VQart) 24 Maart. Dezer dagen had alhier eene wonderlijke geschiedenis plaats Een bakkerszoon had liefde opgevat voor eene jonge dochter, die echter zijn her haald aanzoek standvastig van de hand wees. Hij, verslagen en terneergedrukt door deze weigering, vertrok naar Groningen, waar hij als bakkersknecht werkzaam was, steeds malende en peinzende over het meisje, dat hij zoo gaarne de zijne zon noemen. Door dit peinzen en mijmeren verviel hij weldra tot volslagen krankzinnigheid en zich inbeeldende dat hij schatrijk was. bedankte hij eensklnps voor zijn dienst en vertrok naai de Dedemsvnart, waar hij bij de ingezetenen rondging, hun verzoekende om de gunst voor eene groote koek- en banket bakkerij, die hij voornemens was op te rigten. Aan het huis van het bewuste meisje gekomen zijnde, 9loop hij er onver wachts binnen en weigerde het te verlaten, voor er aan zijn verzoek om met haar te huwen zou vol.laan zijn. Noch door zachtheid, noch door geweld liet de krankzinnige zich van zijn idee afbrengen, en men was genoodzaakt den burgemeester te verzoeken aan den wcnsch van den ongelukkige, schijnbaar althans, gehoor te geven. Deze bewilligde in het verzoek en begaf zich tot dat einde naar het huis van het meisje, en hield zich alsof hij het paar in den echt verbond. Daarop stapte de krankzinnige in een rijtuig dat, naar men hem zeide, hem naar de kerk zou brengen, om aldaar door den'geestelijke ingezegend te worden, doch welk rijtuig hem niet naar de kerk, maar naar het krankzinnigengesticht te Deventer overbragt. 28 Maart. Lazen tvij eenigen tijd goleden in dit blad de gunstige vermelding uit Zuidland van den heer Visker als inprovisator, in de afgeloopene week trad ZEd. ook alhier en in het naburige Geervliet op. Beide keeren toonde de heer Visker een man van veelzijdige kennis te zijn niet alleen, maar ook begiftigd met een groot talent. Een twaaftal ZEd. opgegevene onderwerpen werden met eene bewonderenswaardige vlugheid en metinlas- sching van allerlei incidenten behandeld. Treffend is de wijze waarop genoemde heer in onze schoone taal teruggeeft wat in zijn geest omgaat. Was de zaal te klein otn het getal belangstellenden te bevatten, ieder keerde hoogstvoldaan huiswaarts, den wensch uitende den jeugdigen talentvollen spreker zoo mogelijk nogmaals te hooren. (Ingez.) 'sa Gravenha^e, 30 Maart. {Telegram.) In de zitting der Tweede Kamer van heden is de behandeling der wet op de grondbelasting afgeloopen. Een amende ment van den heer Idzerda, om te bepalen dat de vrij dommen vóór ultimo 1872 zullen herzien worden, is verworpen met 43 tegen 19 stemmen. Intusschen heeft de Minister de nadere bepaling opgenomen dat de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen vóór 1875 zal worden herzien. De geheele wet is aan genomen met 53 tegen 9 stemmen. Daarna is de discussie aangevangen over het wets ontwerp betreffende de beeldende kunsten. De heer Blom sprak tegen het voorstel, terwijl do heeren Ilaf- mans Saaimans VaderLenting de Bruyn Kops Jonckbloet, alsmede de Minister hetzelve verdedigden 27 Maart. Gisteren werd aan de kiezer3 alhier een reglement gezonden van de in deze maand alhier opgerigte kiesvereeniging Burgerregt en Burgcrpligtwelker be ginselen de vrijzinnig constitutionele zijn. Vóór de helft dei- volgende maand zal door haar eene vergadering worden belegd ter benoeming van een bestuur. 26 Maart. Naar wij vernemen, is op eene hofstede, gelegen in de gemeente Koewacht in deze pro vincie, op een stal, waarop een 18tal runderen, de longziekte uitgebroken. Heden is van wege het provinciaal bestuur een ambtenaar derwaarts vertrokken, ten einde maatregelen te nemen tegen de verspreiding van deze zoo zeer gevreesde ziekte. Heden middag werd alhier eene vergadering gebonden van aandeelhouders in de vrachtgoederen-stoombootmaatschappij MiddelburgSchiedam, daarin werd o. a. medegedeeld, dat eene niikeering op de aandeden kon plaats hebben van 5 pCt. met eene storting van 500 voor het reserve-kapitaal. CrOOJs», 28 Maart. Op de tcregtzittingen der regtbnnk alhier, welke telkens van's morgens 10 tot 's namiddags 4 uur ongeveer duurden, werd II. vrijdng en zaturdag, de ingewikkelde vraag be handeld in hoeverre de achterliggende polders reglens verphgl waren de van hen gevorderde subsidiën voor de calamiteuse pol ders op te brengen. Bij zeer breed gemotiveerd pleidooi werd deze bewering krach tig bestreden door Mr. de Laat de Kanier, die niet alleen die ver- pligtiog zelf ontkende, maar tevens de wijze wraakte waarop rnen die achterliggende polders tot betaling wilde noodzaken. Hij be weerde niet alleen, dat het reglement, krachtens hetwelk die sub sidiën tot nog toe gelieven werden, alle verbindende kracht ont brak, omdat het niet door de bevoegde autoriteit was voorgesteld, maar ontkende tevens dat de met de inning dier subsidiën belaste ambtenaar, de daarin nalatige polders bij dwaugbeve! kon noodzaken zooals men thans beproefd had. Het omgekeerde werd in eveneens breed gemotiveerd plei dooi beweerd, door den Rijks-advocaat Mr. van deu Broeke, uit Middelburg. Zooals men weet heeft het openbaar ministerie te Middel burg, bij tnondc van Mr. van der Lek de Clercq, substituut- officier, in eene gelijksoortige zaak, geconcludeerd in het voordeel der achterliggende polders. ('N. G. Ct Zïei*iliz;ee, 30 Maart. Met zekerheid kunnen wij raededeelen dat cle tot lid der Hoofd-Comraissie uit- genoodigde Heeren die niet het Nederlandsche volk het voornemen willen ten uitvoer brengen H. K. II. Prinses Marie der Nederlanden uit nationale hulde en hoogachting een huwelijks-cadeau aan te bieden bij gelegenheid van Hd. huwelijk met Z. K. II. Prins von Wiedop Zaturdag den 9 April a. s. des morgens ten 10 ure, te Amsterdam, Keizersgracht bij de Vijzelstraat, A. A. 24, vergaderen zullen, ten einde de beste maat regelen ter uitvoering van dit plan te bespreken. Die Heeren welke vroeger zich reeds aangegeven en geen berigt ontvangen hebbenworden nu als sub- commissiön beschouwd en vriendelijk uitgenoodigd met de Hoofd-Commissie tot dat doel te willen medewerken. De namen der leden van de Hoofd-Commissiealsmede het verslag der eerste vergadering zal aan de reeds bekende sub-commissiën spoedig worden toegezonden, zoomede aan die Hoeren welk zich nog kenbaar willen maken om mede werkzaam te zijn. De heer van Kerkwijk heeft als amendement voorgesteld, in de VIHste nfdeeling van art. 98 van het wetsontwerp nopens de grondbelasting, een nieuw artikel te laten volath, luidende: „De belastbare opbrengst der gebouwde eigendominy wordt vóór 1 Jan. 1875 herzien, volgens regelen door de wet te stellen Aanstaanden Donderdag, des namiddags 1 ure, zal in eene plegtigc openbare zitting der arrond.-regtbank alhier, de onlangs benoemde regter Mr. J. A. Schneiders vau Greiffeuswerth ge ïnstalleerd worden. De vijf-en-twiritigste Algemeene Vergadering van het Nederland8ch Onderwjjzer9-Genootschap zal dit jaar gehouden worden te Kampenop den 20 en 22 Julij e. k. Met ingang van 3 April a. s. zal het rijkstelegraaf- kantoor te Hans weert op Zondagen en daarmede gel jj k gestelde feestdagen open zijn van 8 tot 12 ure's voor- middags. De diensturen der werkdagen blijft onveranderd. Omtrent het 4l/„ jarige meisje, dat te Goes tot gevangenisstraf veroordeeld zou zijn, welk berigt tegen gesproken is doch nog altijd niet het onderwerp eener interpellatie in de Kamer heeft uitgemaakt, wordt uit uit Goes aan de N. Rott. Ct. geschreven »Ziehier wat van de zaak is »ln October 1868 zijn door de Regtbank alhier ter openbare teregtzitting wegens diefstal, tot 71/3 jaar gevangenistraf veroordeeld Maria Bek, oud 9 jaar, en Geertje Bek, oud 5 jaar. »Dafc zij naar Montfoort zijn vervoerd ora haar straf te ondergaan is wel waarschijnlijk doch met zekerheid kan ik het u niet zeggen." Men schryft ons uit het voormalige 5de district dezer provincie: »In eenige.grensgemeenten, in dit district en in Oost- Vlaanderen gelegen, zijn de pokken nog al algemeen heerschende. in sommige gemeenten zelfs in vrij ergen graad." 7)De oprigting van suikerfabrieken in eenige na burige Belgische gemeenten, onder anderen te Selzaete, waar er eerlang drie zullen in werking zijn", doet ook in deze streken bij velen de vraag ontstaan, waarom niet eenige vermogenden de handen ineenslaan, tot bijeen- brenging van eenig kapitaal, ten einde ook dergelijke fabrieken tot stand te brengen. Juist in den winter wordt daarin aan tal van armen werk verschaft, dat anders grootondeels tot last der armbesturen strekt." Dc Haagsche corresp. van de Rott. Ct. meldt, dat dezer dagen een hofbediende bij een hofleverancier een bestelling kwam doen. Met den prijs van het bestelde bekend gemaaktwerd den leverancier ver zocht om den factuurprijs met twee derden te ver- hoogen, die later tusschen hem en den bediende zouden worden verdeeld. De leverancier deelde ter behoorlijker plaatse meewat er omging. Vandaar een enquête die feiten aan het licht bragfcwelke niet ongestraft zullen blijven en ook voor menigen leverancier hunne nadeelige gevolgen zullen hebben. Te Utrecht is in den ouderdom van 77 jaren overleden de luitenant-generaal, minister van Staat, II. F. C. barou Foratner van Dambenoy, oud-minister van Oorlog. De lieer Forstner van Dambenoy was vroeger gouverneur van den Prins van Oranje. Van 1852 tot 1858 stond hij aan het hoofd van het departement van Oorlog. In de maand November 1868 had er een voorval plaats op den spoorweg van Liers naar Vivegnies, thans bij de Ne derlandsche exploitatie-maatschappij in gebruik, Iemand, ge naamd R.bediende, werd aan het hoofd getroffen dooreen der dwarsbalken van een brug en viel op de baan, alwaar zijn been door de wielen van verscheiden waggons verbrijzeld werd. Naar het hospitaal overgebragt, werd hem een been afgezet eu bleef hij verscheiden weken in behandeling. Ëeti onderzoek naar de oorzaak van het voorval ingesteld, had bewezen, dat niet alleen de brng boven de baan op niet geheel voldoende hoogte was gesteld, maar daarenboven dat de waggontrein meer dan gewone hoogte had. R., eischte schadevergoeding van de Nederlandsche maat schappij. Deze betrok de maatschappij van den Luiksch-Lim- bnrgschen spoorweg, van wie zij de lijn had overgenomen, in de zaak, en deze laatste nam haar toevlugt tegen de ge broeders van der Eist en Co., die de baan hadden gelegd. In dit proces is thans uitspraak gedaan door het hof van appél te Luik, dat het vonnis bekrachtigt, waarbij 20,000 fr. schadevergoeding toegestaan wordt aan R., ten laste der Ne derlandsche maatschappij, en het beroep van deze tegen den Luiksch-Limburgschen spoorweg verworpen wordt, uit hoofde dat zij, de spoorbaan onderzocht en aanvaard hebbende, het regt niet meer heeft, zich op de gebrekkige inrigting, al ware deze geconstateerd, te beroepen. Gemengde berigten. Op de vraag van den voorzitter van het Hof te Tours, aan den getuige Groussetredacteur van de Marseil laise die zich in hechtenis bevindtof hij ook ver- maagdschapt was aan deu beklaagdeP. Bonaparte antwoordde hij: „Ik weet het niet, zijne moeder heeft zoo veel vrijers gehad, dat ik zeer wel mogelijk een bloedverwant van hem zou kunnen zijn Tengevolge van zulke onbetamelijke antwoorden, werd bij dan ook naar de gevangenis terug gebragt. Overleden te Krak aueen oud postiljon van Napoleon I, in 96 jarigen ouderdom. Hij redde Napoleon I bij de vlugt uit Moskou in 1812 uit de banden der kozakken, die hem vervolgden, door de paarden voor zijn rijtuig zoo snel langs omwegen te doeu loopen dat hij het ont snapte. Of die man daar wel vorstelijk voor beloond is geworden, is niet te denken; want voor zulke daden zijn de vorsten maar karig. In Frankrijk heeft er een oproer plaats gehad in een klooster van jonge dames. Eene derzelve had iets misdaanen moest volgens de wet op water en brood in een onderaard- schen kerker opgesloten worden. Maar mis; de mobile garde van zestig maagden kwam op de been en dreigden de nonnen te zullen ombrengen indien zij die straf ten uitvoer durfden te brengen en na wat geplukhaard te hebbenbehielden zij de overhand. Men denkt dan ook, dat die middeleeuwsche straffen in dit pensionaat zullen afgeschaft worden. Een trotsch dametje onder B. wordt verzochtzoo veel kwaad niet te spreken van twee jongens onder H.; maar: Van den oudsten zwijgt zij stil Die haar toch niet hebben wil Want zjj kan hem toch niet krijgen, Hoeveel brieven zij mag schrijven. Een timmermans-knecht te Sint. biedt zich aan tot het leveren van knevels en sikjesvan haar in alle kleuren en zegt Zie nu eens vrienden kijk eens hier Ik draag mjjn sik op die manier. Ik heb er ook nogzwart en geel Maar roode heb ik niet te veel. Saartje te Ba. moest geen brieven meer schrijven aan jonge lui onder H., die haar toch maar voor den gek houden dus Meisjegij zijt veel te zot Daarom wordt gij zoo bespot En weet dat het leelijk staat Als gij zelf uit 't vrijen gaat. Een persoon te C. wordt verzocht beter op zijn tijd te letten en zoo ongeregeld niet te handelen, daar de dragers hun middagmaal in hun zak nog mede zullen moeten nemen. Het zijn wel boeren maar die verlangen ordeen die ontbreekt bij hem maar al te veel. Te Dirksland moest een schipper zijne kinde ren wat fatsoenlijker opkweeken en andere kinderen zoo niet berispen, want dit past niet voor een man die voor fijn wil doorgaan. Twee boeren-dochters van eene weduwe te B. moesten des Zondags, als de men- schen naar de kerk gaan zoo niet achter hoeken en kanten staan schuimen en hen uitlagchen, anders zul len zij bij name genoemd worden. Kerknieuws. Voor het beroep naar Zoutelande is door ds. J. P. R. Laanpred. te Maassluis, bedankt. Te Vrouwepolder is beroepen ds. G. Wetsels, pred. te Burum, c. a. (Friesland.) Te 's Heerenhoek is den 20 dezer de kand. J. van 11 Hoofd bevestigd door ds. Chanteple de la Saussaye, pred. te Rotterdam, naar Matth. 26 59—64, terwijl de bevestigde 's namiddags zijne intrede deed naar 2 Cor. 4 5. Te Hoofdplaat is den 17 dezer beroepen G. van Wijhekand. van Overijssel. Ds. Teljervan Oostburg, zal op 3 April bevestigd worden te Hilligersberg. Ds. J. BakkerCz.pred. bij de Ev. Luth. ge meente te Bergen op Zoom, is beroepen bij die gemeente te Doetinchem. Zaanisla^28 Maarl. De heer C. de Wilde predikant te Poortvliet, heeft voor het beroep naar de Ned. Hervormde gemeente alhier bedankt. R egtszaken. De Arondissements-Regtbank te Zierikzee heeft o. a. op Vrijdag 18 Maart jl. de navolgende vonnissen in strafzaken uitgesproken 1.° M. de L oud 36 jaren, geboren te Colijnsplaat, wonende te Zierikzee, dienstmeid, is ter zake van diefstal als loonbe diende jegens een persoondie zich in bet huis van haren heer bevond onder aanneming van verzachtende omstandigheden veroordeeld tot cellulairegevangenisstraf van drie maanden. 2.° J. B. F., oud 36jaren, geboren te Middelburg, wonende te Zierikzee, kleermaker, is, ter zake van eenvoudige diefstal onderaanneming van verzachtende omstandigheden, veroordeeld tot gevangenisstraf van twee maanden. 3°. P. S., oud 38 jaren, geboren en wonende te Zierikzee, landbouwer, was bij vonnis van den Heer Kantonregter te Zie rikzee, ter zake van het afschieten van een schietgeweer op eene straat te Zierikzee en het schieten met een geweer op korteren afstand dan vijftig ellen van eenig gebouw in die gemeente, veroordeeld in twee geldboeten eene van f 3,en eene van f 5,met subsidiaire gevangenisstraf van een dag voor de eerste en twee dagen voor de tweede boete. Op hel namens den Heer Officier van Justitie ingesteld hooger beroep heeft de Regtbank bedoeld vonnis vernietigd, en, op nieuw regtdoendeden beklaagde alsnu veroordeeld in eene geldboete van vijf gulden, bij wanbetaling na daartoe te zijn aangemaand, te vervangen door gevangenisstraf van 2 dagen. Tevens al de veroordeelden in de kosten ten hunnen aanzien gevallen. Nog is te dier teregtzitting veroordeeld in eene geldboete van vijf gulden en subsidiaire gevangenisstraf van twee dagen A. van der V., arbeider, wonende te Sint-Philipsland, en zulks ter zake van het niet verschijnen ter teregtzitting als getuige in eene strafzaak, niettegenstaande daartoe behoorlijk te zijn gedagvaard; met zijne condemnatie wijders in de kosten op die uitspraak gevallen. En op 25 Maart de volgende: 1°. W. L., oud 20 jaren, geboren te Oud-Vos9emcer, wonende te Tholcn, naaister, is, ter zake van het met gebruikmaking van valsche kwaliteiten zich doen afgeven van losse goederen en het zich langs dien weg bedriegelijk van cen9 anders bezittingen ten deele meester maken (in deze een eind mutsenkant ter waarde van f 9jveroordeeld, onder aanneming van verzachtende omstan digheden tot gevangenisstraf van veertien dagen. 2°. M. van der V., oud 40 jaren, geboren eu wonende tc Sint- Annaland, zonder beroep, is, veroordeeld tot betaling eener geld boete van 10,bij wanbetaling, nu daartoe te zijn aangemaand, te vervangen door gevangenisstraf van drie dagen, cn zulks ter zake, dat de veroordeelde aan den onbezoldigden rijksveldwachter C. H. in zijne woning te Sint-Annaland de woorden heeft toege voegd: „ik heb gehoord, dat je naar me gezocht hebt, maar je „bent een laffe vent; je moet met ons meê gaan jagen; gooi dat „ding, dat jc in den zak draagt, weg; wij wachten je af, en zoudeu „je blazen; den dag van het loten hebben wij ook wezen jagen en „morgen gaan wij wcêr; dus nu weel je het van te voren." De Regtbank heeft het feit gequalificeerd beleediging met woorden aan een bedienend beambte, ter gelegenheid van de waarneming zijner bediening gedaan. 3°. a. P. A. van P., geboren te Clinge (Zeeland) oud 47 jaren, schaapherder; b. M. R., oud 44 jaren, geboren te Sint-Philipsland, arbeider; c. A. van Z., oud 35 jaren, arbeider, geboren en allen wonende te Sint-Pbilip«lnnd, zijn, ter zake van eenvoudige diefstal (ontvreemding van ongeveer 20 kop paardenboonen) ouder aan neming van verzachtende omstandigheden, veroordeeld, de eerste tot Hende tweede tot zes en de derde tot twee dagen gevangenis straf. 4°. A. D., oud 14 jaren, wonende te Stavenisse, is, bij verstek veroordeeld tot gevangenisstraf van veertien dagen, terzake van eenvoudige diefstal en diefstal met inklimming op eene plants, die niet, als bewoond huis wordt aangemerkt, of daarmede gelijk gesteld, een cn ander met oordeel des onderscheids gepleegd. De veroordeelde heeft zich schuldig gemaakt aan ontvreemding van 1°. eene plank van een hek, door die los te breken, welk hek diende tot afsluiting eener weide en 2°. eenige houten latten uit eenen rondom afgesloten tuin. Allen in dc kosten van het regtsgeding, V eirödieidoiilieclen. Hongersnood te Jeruzalem. De Tall Mad Gazette heeft reeds herhaaldelijk de aandacht gevestigd op het bittere lijden, door hongersnood en geb)c[ aan water, der inwoners van Jerusalem. Het is slechts zei den dat de inwoners van Palestina door gebrek aan wai{r die verschrikkelijkste aller Oo9tersche bezoekingen, lij,)C[' Doch dit saizoen is buitengewoon droog geweest en gebrek aan water heeft de landelijke bevolking naar de steden g- dreven, zoodat Jerusalem op het oogenblik zoo vol vluchteling, is, alsof Vespasianus de roemrijke stad nog eens kwam bek geren. De Joden van Jerusalem hebben in hun roerein;. Oostersche beeldspraak een beroep geduan op hun edelmoedige geloofsgenoot Sir Mose3 Montefiore tc Londen, die reeds menigmaal voor verdrukte of lijdende Isrnëlieteu in de brti is gesprongen. De bisschop van Jeruzalem heeft hunne bede om hulp kracht bijgezet, door een beroep op bijstand te don voor de bevolking vaa Jerusalem, welke bijna geheel hnlpelooi isen het gebrek aau water is zoo verschrikkelijk, dat ah niet spoedig hulp verschaft wordt, de hulp wel eens te U>- zou kunnen komen. De hemel is van koper gelijk in Eli,', tijd, en de bronnen beginnen meer eu meer op te droogen. „A small donkey's load of waterd. i. twee zakken wat;- kosten zes stuivers, eu deze som i9 niet te betalen door de ainv joden, de wekelijksche inkomst van wier huisgezinnen de bisscho; op 13 stuivers berekent. Ongelukken komen uooit alleen en de oogst, die door gebrel aan water reeds genoeg zou lijden, wordt bedreigd door mil. lioenen sprinkhanendie zich op de vruchtbaarste gedeelte; van Palestina hebben nedergezet, op Sharon, Galilei en hp Jordaan-dal. Vóór de vroege oogst rijp kan zijn, zullen hunm eieren uitgekomen zijn, en zullen de sprinkhauen ieder gra» halmpje hebben afgeknaagd. Muzelmannen en Joden verzamelen zich dag aan dag moskeeën en synagogen om te bidden om water. De bisschop der Anglikaansche kerk te Jerusalem doet et; bijzonder beroep om hulp voor de Muzelmannen, de arme Jon;, sche proselieteu en de Protestanten. De leden der Griekse!; kerk zullen onderstand ontvangen van de Russenwier vrija- vigheid voor geloofsgenooten spreekwoordelijk is. De monniken der Katholieke kerk zijn aalmoezeniers, vt' geestkracht en vurigen ijver, doch het is de vraag of hut uit Fraukrijk eu Oostenrijk en andere Katholieke lauden gt- uoegzame hulp zal toegezonden worden, en of voor dc^am; Joden gezorgd zal worden is nog meer te betwijfelen. Wij aehlei bet onzen duren plicht het lijden van de bevolking van Jerusulec ter kenuisse te brengen van alle Nederlanders om ben aan te -spe ren zich van de waarheid dezer treurige tijding te vergewissen, ten einde hulp te geven aan al de inwoners, zonder onderschei vau religie, van Jerusalem; de stad aan allen dierbaar. D; Pall Mall Gazette van Vrijdag 18 Maart verhaalt volgen authentieke bescheiden, de ons medegedeelde bijzonderheden, en de Times heeft eenige dagen geleden het beroep der Israëlieten te Jeruzalem aan Sir Moses Montefiore medegedeeld. eheel wei dende m jdere aanz et ook teg leshalve et yoorsch Kieuw-Tc Pr ROTTER Ing-ezoiKleiie Stukken. Biu'ff 17 Maar older. - Kaar ïjnen en *ers en Teigelei N. Wii D. W< L ANDBOU W. Yan geachte zijde wordt ons een berigt ingezonden 23 Febr. wat wij met bet oog op den grooten kring onzer lezers Maart, die tot den landbouwstand behooren, op welk gebiei 9 dito. sedert korte jaren zoo veel vooruitgang bemerkbaar is 8 dito. J. een vooruitgang dien wij gaarne wenschen bevorderlijk te zijn, bier laten volgen. Het is een resumé van den heer G. J. van den Bosch directeur van den Wilhelminapolder, over ZEds. onder vinding met de VERBETERDE PERU GUANO, die di jaar herhaald op onze Laudbouw-Tentoonstellingen kroond werd. Wij laten hetzelve woordelijk volgen Wilhelminadorp26 Februarij 1870. M ij n h e e r. In antwoord op uwe aanvrage omtrent de wederom met Verbeterde Guano behaalde resultaten, kan ik UEd. heden volgende mededeelen. W iuter-Tar w e. In het najaar 1868 werd o. a. een blok middelbaren zwaren grond, groot 8 bunders, 4184 v. ellen, in twee gelijk helften gedeeld en voor de eene helft ad 4 bunders, 2092 v. elle met 300 kilo ruwe Peru- Guano per bunder en voor de ander helft ad idem 4 bunders, 2092 v. ellen met 300 kilo verh terde Guano per bunder bemest. Reeds in het voorjaar 1S69 was de werking uwer Verbeten Guano door weliger groei zigtbaar en het eindresultaat, beve tigde dit. De 4 buud. 2092 v. elle Verbeterde Guano gaf 10,220 schoven of 2428 schoven p. bunt waartegen de 4 bund. 2092 v. ellt ruwe Peru-Guano gaf 9,290 schoven of 2206 schoven p. bun Bij het dorschen leverde de Verbeterde Guano 1831/2 mud 43 mud 60 kop p. bund terwijl de Ruwe Peru-Guano slechts 161 38 24 Verschil dus tien gunste der Verbeterd Guano per bunder 222 schoven en 5 mud, 36 kop tarw M a n gel \v ortels. De Engelsche Mangels met Verbeterde Guano bemest, gaf wederom een rijk beschot en voldeden uitmuntend, doch ik tot mijn leedwezen met zekerheid geene vergelijkende cijf« aan UEd. opgeven. Genoeg zij UEd. echter, dat ilc thans op eene kleinigl na alle mijne Mangelwortels met uwe Verbeterde Guat/o mest, eu het zal UEd. gebleken zijn, hoe ik allengs grou quantiteitcn daarvan bestelde, zooals ik U nu niet minder circa 9000 kilo opgaf en dit voorjaar in het geheel geen n Peru-Guano gebruik. UEd. volle vrijheid gevende van deze mededingen het dc U gepast geoordeelde gebruik te maken, hoop ik, dat U allerwege gunstige resultaten zult mogen vernemen en noem iumiddels met hoogachting. UEds. dienstio. Dienaar G. J. v. d. Bosch. Wij hopen dat dit voorbeeld anderen evenzeer proefnemingen zal aansporentrouwens na bovenstaa resultaat is het eigenlijk geen proeve meer. De ondergeteekende Landbouwer Secretaris de Afdeeling Over-Flakkee en Goedereede der Hollat sche Maatschappij van Landbouw, wonende te Niew Tonge verklaard bij dezedat het door hem bij zijner Paarden en tweemaal bij zijn Hoornvee, te< de luizen aangewende middel van den heer Jorrits te Dockumen door hem ondergeteekende aangeko in het dépot van den Heer M. van der Vliet, te Dirksland, bekend onder den naam van Doccumen zoodanig goed gevolg heeft gehad, dat het ongedii na de eerste en op plaatsen waar het vocht i voldoende was ingebragt met de tweede wassch Oosteb 25 Maar V< 'oehte iote van Nieuw] Maar B. EÈL, ge Zierik: 1 Maart werd ora nemen 1 aanbeh mogen Ooltge Mar gclii tier dom. Thol Maar! Ee

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2