ZMIIIkZIISITI NIEUWSBODE. No. 27M. Donderdag 51 Maart 1870. 26sl<' Jaa rjjf. IAPPl DE LOOZE WAALE. Besturen en Administration. K e n n i s g e v i n g. IX- den; VERGADERING Nieuwstijdingen. JFVawft tt jjfL Sm itsifhian'ïr.- ia twin nkiergln letaald d WOl'df; n*t a. >p de 9 Collet itaat» re p rij if. ƒ81,001 - 2,001 - 1,5 - 1,00» - 1,000 - 1,001 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,001 - 1,00 - 1,00(1. - 1,000. - l.OOO. - 1,000, - 1,000, - 1,000, - 1,000. - 1,000, Men abonneert zich: lil Nederland bij de Uitgevers Hoek van de Schuithaven, B, No. 94, en bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren In Noord-Amerika bij J. QUINTUS, te Grand Rapids, Staat Michigan. Brieven en Ingezondcne Stukken franco. Abonnements-Prijs: Voor 3 maanden ƒ1,30. Franco per post, in Nederland- 1,00. Voor Noord-Amerika, franco New-York- 3,90. Verschijnt: Dingsdag, Donderdag en Zaturdag. A <1 v e r t o n t i fi ii 10 cent per gewone regel. GROOTE LETTERS worden naar plaatsruimte berekend. Advcrtenticu voor den werkenden stand a 30 Cents. Bekendmakingen van ondertrouw of huwelijk a 40 Cents; dito van 25- of SOjarige Echtvereeniging a 50 Cents ii contant en franco aan het Bureau. De inzending der Advertcntiën kan geschieden tot Maandag, Woensdag en Vrijdag, des voormiddags 10 ure. Kennisgeving. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de ingezetenendat er op Zaturdag den 2 April a. s. des namiddags te één ure, op liet Raadhuis alhier, me openbare "Vert-fwleriugr van den Ge meente-Raad zal gehouden worden. Zierikzee, den 28 Maart 1870. De Burgemeester B, C. CAU. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend: dat het kohier der honden-belasting van deze gemeente, over het loopend dienstjaar, op lieden door den Gemeenteraad is vastgesteld en van den 31 Maart tot den April e. k. ter lezing voor een ieder op de secretarie der gemeente zal liggen zullende ieder aangeslagene, binnen dien tijd, tegen zjjn aanslag bij heeren Gedeputeerde Staten in beroep kunnen komen, bij verzoekschrift op ongezegeld papier, de wet. TAATS coop per kzee, vrucht- d succes rwaclit éO IS. 1 steécK 'SSE. ACHT VNDAG 13 kerk in ON, te ersoon aanden IDS vragen UK- bij P. Zierikzee, den 28 Maart 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Op bet postkantoor te Zierikzee zijn over de maand No- lember 1869 onderstaande brieven bezorgd, geadresseerd personen wier namen ter plaatse van bestemming jnbekend zijn ENGELAND. Een aan Gaddard te Chesterton. W. Jacol te Londen. Sarah Honeijinan te Londen. Ch. Crump te Londen. s> L. Speijer te Cleveland Ohio. Door het postkantoor te Tholenzijn gedurende de 'eede helft der maand Februarij 1870, verzonden onder irmelde brieven, waarvan de personen op de adressen irmeld daar ter plaatse niet bekend waren, een aan KENNED IJ te Rotterdam. G. KIK Naar Belgie. Gedurende de maand November 1869. A. van AKKEREN te Antwerpen. an den Gemeenteraad te Zieriltzee, GEHOUDEN DEN 28 MAART 1870. (Niet officieel.) Punten van behandeling: Resumtie notulen berigt benoeming Voorzitter en Secretaris commissie van toezicht voor het middel baar onderwijs en van de installatie van een herbe noemd lid verslag plaatselijke schoolcommissie over 1869rekening en balans van de exploitatie der gasfabriek over 1869 verslag van de commissie voor de gasfabriek en straatverlichting over 1869 rekening pensioenfonds gemeente ambtenaren 1869 af- en overschrijving begrooting 1869; benoeming commissie onderzoek reclames tegen het kohier van den hoofdelijlcen omslag over 1870voorstel van B. en W. omtrent de afleiding van het water uit de garancinefabrielckohier hondenbelasting 1870. Voorzitter mr. B. C. Can. 11 de leden zijn tegenwoordig, behalve de HH. Jhr. Jongemr. Moolenburgh en Landsknecht. De notulen der vorige vergadering worden gelezen goedgekeurd. )e Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen de Igende stukken een brief van de commissie van toezicht voor middelbaar onderwijshoudende berigt dat zij tot ;en Voorzitter heeft benoemd dr. P. J. Andrese, en haren Secretaris dr. J. K. de Bruijne, alsmede dat J. Moolenburgh, herbenoemd lid, is geïnstalleerd, oor kennisgeving aangenomen. tt. het verslag der plaatselijke schoolcommissie over 19. federgelegd ter Secretarie ter inzage van de leden. de rekening en balans van de exploitatie der fabriek over 1869. p eene daartoe gedane vraag van den Heer Koole woordt de Voorzitter dat de Heer Labrijn niet be noembaar is als lid der commissie tot onderzoek dier stukken omdat hij als lid der commissie voor de gas fabriek, heeft medegewerkt aan het nazien der rekening. Tot leden eener commissie tot onderzoek van de rekening en balans benoemt de Raad de HH. mr. van Dongen Koole en mr. Moens. 4°. het verslag van de commissie voor de gasfabriek en straatverlichting over 1869. Ter inzage gelegd voor de leden. 5°. de rekening van het pensioenfonds der gemeente ambtenaren over 1869. De Voorzitter benoemt tot leden eener commissie tot onderzoek de HH. mr. Fokker, mr. Moens en Labrijn. Op voorstel des Voorzitters verleent de Raad magti- ging om van de onvoorziene uitgaven overteschrijven op hoofdstuk VIII afd. IV art. 10kosten verkoop boomen en houtgewas ƒ2.69. De Raad benoemt tot leden der commissie tot onderzoek van de reclames tegen het kohier van den hoofdelijken omslag over 1870 de HH. Koole, mr. Moens en Labrijn. Op verzoek des Voorzitters leest de Secretaris het voorstel van B. en W. voortot het maken eener nieuwe leiding voor den afvoer van het onnut water der garan cine fabriek in de buitenhaven der gemeente. Een uittreksel daarvan luidt aldus »Op een dooreenige ingezetenen ingediend adres, om zoo mogelijk te voorzien tegen den stank in een ge deelte der Oude Havenvooral tusschen de steenen brug en de molsluis heeft de Raad besloten het te stellen in handen van B. en W.om in overleg met de commissie van fabricage, te dienen van advies en zoo mogelijk voorstellen te doen. Zoowel B. en W.als de genoemde commissie zijn van oordeeldat de bedoelde stankhoewel voor oen gedeelte toeteschrjjven aan het werpen van fsecale stoffen en onrein water in de Oude Haventoch grooten- deels te wijten is aan de wijzewaarop het onnut water der garancinefabriek wordt afgevoerd, waardoor de slikken der Oude Haven worden aangedaan met stoffendie ontbinding en daardoor stank veroorzaken. De commissie heeft daarom eerst onderzocht of door een1 anderen afvoer van dat water het bestaande kwaad kan worden afgewend, te meer omdat in den droogen en warmen zomer van 1868 door de ontbinding ten gevolge van het afvoeren van bet gemelde water dooi de vroonen in de brakke grachtde stank niet alleen in de Oude Havenmaar ook in het digtbebouwde Zuid Westelijk gedeelte der gemeente is waargenomen. Het aa.uwenden van middelen om den stank in de Oude Haven te weren, hetzij door gedeeltelijke demping, hetzij door afsluiting dier havendoor middel van een keersluis bij de woning des gemeente-bouwmeesters moest, naar het inzien der commissie, ontraden worden zoolang het onnut water der garancinefabriek niet op eene andere wijze zou kunnen afgevoerd worden. Elk voorstel toch dat tengevolge zou hebben, dat in den zomer het geregeld innemen van vloedwater in de zoute gracht werd beletmeende men niet te mogen doen omdat de klagtendie men over den stank vernam in de eerste jaren na de oprigting der fabriek zich zouden herhalen en misschien zelfs, tengevolge van de uitbreiding die de fabriek sedert heeft verkregen een gedeelte der gemeente onbewoonbaar zou worden. Het afvoeren van het fabriekwaterop eene andere wijze schijnt te meer noodzakelijk, omdat de rioolbuizen, waardoor het water heenlooptna een half jaar gebruik zijn gebleken zoo goed als vernietigd te zijn ter hoogte van den standdien het water daarin had bereikt terwijl het hout waarmede het water in aanraking geweest wasongeschonden is gebleven. Er blijft dus niets anders over dan öf de riöleering van de vroon loopende van de fabriek naar de brakke grachtniet verder voorttezetten of te besluiten om eene afzonderlijke leiding te maken tot afvoer van het fabriekwater. De commissie meent bet laatste te moeten aanbevelen. De minst kostbare wijze om zoodanige leiding daar- testellen schijnt het maken van eenen houten koker loopende van cle fabriek onder de Lange St. Jansstraat KrepelstraatBreestraat en Hoofdpoortstraat tot bij een afdakbehoorende aan C. Lokkersectie B no. 1004wijk C no. 226waar de kokeronder dat afdak en een daarachter liggend erf, sectie B, no. 1270, behoorende aan F. J. van Schaverbeke, zoude loopen in een op de gracht uitloopend open gemeente-vroon. Aldaar zou een reservoir gemaakt worden waarvoor zou moeten worden ingenomen een perceel gemeente grond sectie B no. 1445thans in pacht bij P. Aalbregtse en bovendien een gedeelte der gracht grenzende aan het Bolwerk zou moeten worden afge damd. Uit dit reservoir zou het water in de buiten haven moeten worden afgevoerd. De schadelijke gevolgen verbonden aan het afvloeijen van het water door de riolen of vroonen in de brakke gracht en de daardoor ontstaande ontbinding zullen alsdan vermeden worden terwijl de vermenging van eene groote hoeveelheid zout water met het fabriek water de nadeelige werking daarvan zal voorkomen. Bij eene uitvoering van dit plan zou eene nieuwe uit monding van de gemeente-vroon noodzakelijk worden. De daarvoor benoodigde grond kan de gemeente van F. J. van Schaverbeke aankoopen. Met de eigenaren van gronden die dooi- het leggen van eenen houten koker, worden ingenomen met de eigenaren der fabriek en met den pachter van het per ceel gemeente-grond zijn de noodige schikkingen ge troffen; terwijl met de directie van den polder Schouwen en met den Ingenieur van den Waterstaat in overleg is getreden over de wijze waarop de aflaatkoker dooi den westhavendijk zal gelegd worden. De kosten van het werk zijn geraamd op p. m. ƒ4000. Deze som is aanzienlijk maar men mag niet voorbij zien dat door de daarstelling van eene afzerfiderlijke leiding zullen vervallen de kosten van het leggen van eene tot afvoer van het fabriekwater dienende, nieuwe rioolloopende in de Lange St.-Jansstraat van de woning van P. de Weerd tot aan de Zevenhuisstraat; de jaarlijks terugkeerende kosten van afdamming en spuijing dei- brakke gracht zullen belangrijk verminderen. De kosten der voorgestelde werken hoewel alleen ten behoeve der garancinefabriek te makenzullen geheel noch ten deele ten laste harer eigenaren gebracht kunnen worden omdat bij de in 1854 met de toen malige eigenaren geslotene overeenkomst, waarbij hun het regt tot afvoer van hun onnut water in de riolen verzekerd wordttevens is bepaalddat van hen tegen uitkeering eener som van 1400 voor het raalcen van de noodige werken voor het spuijen der brakke grachtnimmermeer geldelijke offers zouden gevorderd worden al mogt het gemeentebelang ook medebrengen dat het fabriekwater op eene andere wijze dan door de vroonen werd afgevoerd. B. en W. raeenen dat de goede trouw hen verbiedt tegen die bepaling op te komen. B. en W. stellen aldus voor om gemagtigd te worden: 1°. tot de uitvoering van het werk over te gaanna verkregen magtiging van Gedeputeerde Staten; 2°. onderhands aan te koopen van F. J. van Schaver beke 175 vierk. meters grond van het perceel sectie B, no. 1271 3°. om 1°. met C. Lokker en 2°. met F. J. van Schaverbeke eene overeenkomst aan te gaan om in de perceelen sectie B no. 1004 en 1270 voor gemeente rekening een1 houten koker te leggen en te houden zoolang het belang der gemeente dit vordert 4°. den pachter van het perceel gemeentegrondsectie B no. 1445, eene remissie te verleenen van ƒ5 'sjaars, gedurende de jaren 1870 en 1871; en 5°. om voor de uitvoering 4000 beschikbaar te stellen en daarvoor aan te wenden gelijk bedrag van het op de begrooting uitgetrokken cijfer van ƒ8200 voor het overdekken van riolen. De kaaimuur nabij de Mol is gebleken geene onmid- delijke voorziening in zijnen toestand te behoeven. B. en W. vragen daarom magtiging vooralsnog daaraan geene kosten te besteden. Binnen korten tijd zullen zij daaromtrent aan den raad voorstellen doen. De Voorzitter stelt voor dit voorstel ter secretarie neerteleggen ter inzage van de leden om in eene op den 2 April a. s. te houden vergadering behandeld te worden. De Heer Zuurdeeg vraagt of deze zaak niet zou kunnen gesteld worden in handen eener commissie. De Voorzitter zegt dat het voorstel uitgaat van B. en W. en van de commissie vau fabricage dat du9 reeds 6 personen de zaak hebben onderzocht en hij daarom eene nieuwe commissie onnoodig aclit. Het voorstel des Voorzitters is daarop goedgekeurd. Het kohier van de hondenbelasting over 1870waar tegen geene reclames zijn ingekomenwordt vastge steld op ƒ376 en andermaal ter visie gelegd. De vergadering is daarop gesloten. Bij een decreet is aan Francois Michel Speth, onder wijzer te Orthausen, na 46 jarige dienst, een pensioen verleend van 146 francs. Waarlijk een treffend blijk van de wijze, waarop het Franscbe gouvernement de ver diensten en de zelfopoffering weet te beloonen Het reglsgeding van Pierre Bonaparte is afgeloopen. In de zitting van zaturdag was het woord aan den procureur- generaal welke na eene uiteenzetting der feiten de veroor deeling van den prins cischte. ZEd. achtte de moord volkomen bewezen en hoewel aannemende dat Victor Noir den prins het eerst in het aangezigt heeft geslagen, achtte hij toch den prins schuldig aan manslag; zijne rede werd besloten met de volgende toespraak tot de jury: »Er is een mensch gedood deze man zou het leven niet verloren hebben indien de prins kalm en waardig gebleven was, en zich niet door een gevoelen van brutale wraak had laten medeslepen. »Oordcel hem niet volgens de wrankkreten der eene partij noch volgens de vriendschapsbetuigingen der andere partij, maar oordeel hem volgens uw geweten. Oordeel hem in naam van het land dat gij vertegenwoordigt en draagt zorg dat do», geschiedenis een gunstig oordeel over u vellen kan." Daarna was het woord aan den verdediger van den prins, welke tot vrijspraak concludeerde. In dc zitting van zondag heeft de jury haar oordeel uit gesproken en den prins vrijgesproken. De verdedigers der familie Noir eischten schadevergoeding van 100,000 francs aan die familie en veroordeeiing van den prins in de kosten. De prins riep woedend uit dat hij liever 200,000 francs aan den armen zoude geven. Na beraadslagingen werd zondag avond ten 5 ure het vonnis uitgesproken en de prins veroordeeld tot de kosten van het proces en daarenboven tot betaling van 25,000 francs schade vergoeding aan de familie Noir. De prins i9 onmiddelijk in vrijheid gesteld. De kosten van het proces worden berekend op 110.000 francs. In een spoorwegrijtuig van Marseille naar Lyon is voor eenige dagen weêr een misdaad gepleegd, die overeenkomt met die, waaraan dr. James Constanlin ten vórigen jare bet slagt offer was. Een zeker persoon broeder van een geacht han delaar te Marseille, nam in een rijtuig 2de kl plaats naar Syon, om zich van daar naar Straatsburg te begeven. In het rijtuig vond bij twee personen, die hij niet kende, maar aan wie hij volstrekt geen misdadig voornemen toedichtte. Ten 2 ure 's nachts, toen hij zich te slaper, legde, grepen dc beide personen hem aan, mishandelden hem (zij bonden hem ook) en beroofden hem van alles wat hij hij zich had, zelfs van eene decoratie die hij droeg. Een paar uur later kwam de reiziger, die in bewusteloozen toestand was geraakt, weer tot zich zeiven, en verhaalde, aan het naaste station gekomen, wat er met hem was gebeurd. Doch de beide misdadigers waren toen niet meer te vinden. De markies de Banneville is te Parijs aangeko men doch het antwoord van het pauseLk hof op de vraag van den minister Daru, of een vertegenwoordiger van Frankrijk op het concilie zou worden toegelaten, laat zich nog steeds wachten. Toch had de Banneville wel zooveel van de gezindheid van het roomsche hof vernomen, dat hij den waarschijn lij ken inhoud van dit antwoord wel kon opgeven. De pauselijke regering weigert de toelating van een wereldlijken vertegen woordiger van F rank rijks belangen nu de andere mogendheden niet geneigd zijn zich ook te doen ver tegenwoordigen. Drie jaren geleden vermoordde Rimm Thode in een dorp bij Itzehad zijne ouders en vijf broeders en zusters, en liet deze misdaad door die van brandstichting volgen, om dus doende den moord te bedekken. Voor die gru welijke handelingen werd hij ter dood veroordeeld, en dit vonnis onderging hij. De moord had tot hoofddoel de bemagtiging van het aanzienlijk vermogen der slacht offers, en daar geen van deze om het leven gebragte personen nu als erfgenaam van den ander kon optreden, moest de regtbank beslissen aan wie de erfenis toe komt, doch deze taak was alles behalve gemakkelijk, daar bewezen moest worden wie van de zeven vermoor den het laatst geleefd had. Voor eenige dagen is het eindarrest van deze zaak in het hoogste beroep te Belijn gewezen. Tot universele erfgenaam is door het hof van appel verklaard Martin Kray te Brokdorf, Ri^ims groot vader van moederszijdeen wel omdat, volgens bekentenis van den moordenaar, Kray's dochter, d. i. de moeder van Rimm Thode, door dezen het laatst was om het leven gebragt en dus de laast levende is geweest. De nalatenschap bedraagt ruim 100,000 mark banko, en hiervan zijn 40,000 m. b. toegekend aan een molenaar te Krummendick, wiens molen en hoeve door den moor denaar waren in brand gestoken. De meeste der Europesche Mogendheden hebben tot hiertoe verschillende leeningen gesloten, met het doel om oorlog te voeren, of spoorwegen en andere openbare werken aan te leggen. Nog nooit werd er evenwel eene leening aangegaan tot bevordering en uitbreiding van het onderwijs, waartoe Hongarije nu het voorbeeld ge geven heeft. In de afgeloopen week toch, werd het sluiten van zulk eene leening in het Lagerhuis aldaar voor gesteld, welk voorstel door alle partijen van harte is toegejuicht. Op het exercitie-plein te Oelsnitz (Saksen), werd een soldaat Rocke genaamd zoodanig door een ser geant geslagen, dat hij in zwijm viel en weggedragen moest worden. Weder bijgekomen werd hij met de woorden: hond, waarom ben je niet voor goed blijven liggen weder in het gelid geplaatst en kreeg toen nog een uur straf-exercitie. Den volgenden morgen had zich de ongelukkige doodgeschoten. De Dresde- ner Kurier deelt den woordelijken inhoud mede van den laatsten brief door R. aan zijne ouders en familie ge- rigthij neemt daarin een hartroerend afscheid van allen en geeft de smadelijke behandeling en onderdruk king door hem in deu dienst ondervonden als eenige beweegreden van zijn wanhopig besluit aan; deze brief, in zeer beschaafden stijl geschreven maakt een aller- smartelijksten indruk op den lezer, want van algemeene bekendheid is het dat de onwaardige behandeling van den recruut in het Bondsleger dikwijls alle grenzen te buiten gaat.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1