IPI91 V EG Zeeuw sche Maatschappij VAN LANDBOUW. JA STRANDVONDERIJ. Publieke Verkooping van SCHEEPS-AFBRAAK. SCHEEPS-A F BRAAK, HET CASCO P L A T E N, Den geredden Inventaris PLATEN, INVENTARIS, Melkgereedschappen Een WOONHUIS, Meubelair e Goede i en SCHEEPS-A ER RA A K _Jjjf WOONHUIS en ERF. 'h ROEREN-INSPAN TE koop: de Opstand van een Apotheek 21 DOLLARS 1,800,000. Gewaarborgde 7 percent Obligatiën in Goud. FORT WAYNE, MUNCIE CINCINNATI CINCINNATI EN INDIANAPOLIS JUNCTION SPOOilWEMAATSCIIAPPii KOERS VAN UITGIFTE 78j-V„. s*^1ösu8JaJtS5B• DOLLARS 1,400,000 li 21 WOONHUIZEN, Een V koop: a re KOE; 14 Bruin- en Lucern Klaverzaad, In de Likeurstokerij: DE MND, VIN II. JOPPE, 11, Parasols, Pavaliene Antocas, U- UITGEPAKT Gouden <$T Zilveren Voorwerpen AA BEHANGSELPAPIER. Boekhandel v. A. C. de Mooij, jd VERBETERDE PElil) MO, E. van den Bosch, Goes. PHOSPHO-GUA NO naar den ring gereden worden; if Heden overleed mijnen veel geliefden Zoon den WelEdelGestrengen Heer L). L. N. SWEMER, gepen sioneerd kapitein bjj de Infanterie in den ouderdom van 54 jaren. colijnsplaa.t, M. B. ROST van TONNINGEN, 24 Maart 1870. Wed. J. A. Swemer. Eenige kennisgeving. Op Woensdag 30 Maart, des avonds ten half zeven ure, zal door Ds. SIMENSE, predi kant te Oosterlandte Brouwershaven gepredikt worden. AFDEELING ZIERIKZEE. YERGADEKING op DONDERDAG den 31 AI A ART e. k. des namiddags ten twee ure. Punten va 11 1> e h 5.111 deli 11 g. Ingekomen stukken. Rekening en Verantwoording over 1869. Verslag over den toestand van de Landbouw en de Veeteelt over 1869'. Voordracht van Keurmeesters. Wijziging van Art. 40 der Statuten. Zierikzee, De Secretaris der Af deeling vn., 28 Maart 1870. a H. G. MULOCK HOUWER. 4- NTARI EIGENAREN der oude MEESTOOF te Oudvossemeer zullen op Maandag den 11 den April a. s. A A IS BEST EDEN Het afbreken 011 nieuw opbouwen der HEERLIJKHEID en TO RKN, met bvjlevering der He- Aanwijzing des morgens om 10 ure. besteding om 12 ure, in de herberg van den Heer AMPT aldaar, alwaar tevens van af den 6den April, Bestek. Teoke- ning en Conditiën ter lezing zullen liggen. Information te bekomen V»ij den Heer HAARTSEN, Opzigteren by N. D. PACHE AUGUSTIJN Boek houder der fabriek te Tholen. De BURGEMEESTER van OuwerTcerk roept tor reclame op, regthebbende op de navolgende GOE DEREN, te weten: Een IJzeren PLAAT of KAJUITSKAP, een stuk van de KAJUIT, een klein DEURTJE, twee PLANKEN, lang 2 meters, twee kleine DEURTJES, een stuk van de VERSCHANSING en een KAST tot berging van eetwaren. Al deze goederen zijn Vermoedelijk afkomstig van de voor Stavenisse gezonken Stoomboot DE STAD VLISSINGEN. De Burgemeester van O meerkerk, J. van der HAVE. Do Deurwaarder J. BETHE zal, op Donderdag den 31 Maart eerstkomende des voormiddags ten half twaalf ure, aan de Sleepkaai te Zierikzee, in het open baar verkoopen Eene groote party bestaande in: Kilden Balken, ter lengte van 3 tot 15 el en zwaar 26 bij 32 duim; Platen en Fliiiilcen van verschuilende lengte en zwaarte, benevens Falen zeer geschikt voor Hekdam- en Mestputpaleu. tje De Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ zal, ten verzoeke zijner principa len, publiek verkoopen, telkens des voormiddags 10 ure: 1.° Op Vrijdag 1 April 1870, te Zierikzeete beginnen aan de Stadscommercie-Werf. van het Noordsche Schoenerschip SEAGULL, gevoerd geweest door kapitein A. B. GOVERTSEN, groot ongeveer 140 tonnen liggende in de haven aldaar. F. m. 4100 Ntuks Grcenen 27,-7 duim Amsterd., vau verschillende lengte, afkomstig uit bovengemeld Schip, afgeladen te WYBORG. 2.° Op Zaturdag 2 April 1870, te I3iii*£>*1i»ltai», aan de Hofstede van den heer W. VIS: vnn genoemd Schip, bestaande uit eene partij ZEILEN, STAAND en LOOPEND WAND, KET TINGEN, ANKERS, 1 SLOEP, enz. F. m. 440 stnlc» Groenen van gelijke afmeting als bovenstaande en afkom stig van dezelfde lading. Nadere information zijn te bekomen bij de Heeren M. C. de CRANE ZOON te Zierikzeezoover het Hout betreft bjj den WelEd. Gestr. Heer F. C. TROMP te Amsterdam en bij voornoemden Notaris. I De Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ zal ten verzoeke zjjner principa len op Vrijdag 1 April 1870, na afloop der verkooping van de •Seagull," aan de Nieuwe Haven te Zie- j rikzee publiek verkoopen D<ui gedeeltelijk gereclclcn van het verongelukt Engelsch Schoonerschip W. j M. J.kapl. ANIJONbestaande uit Zoïlon AnkersKettingenTouwwerk Koiidlioiit enz. Nadere Information zijn te bekomen te Zierikzee, bij den heer H. A. van IJSSELSTEIJNConsulair- Agent van Engeland, de heeren M. C. de CRANE ZOON en voornoemden Notaris. f /i De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal ten verzoeke van JAN SPEELMAN, op [m&- Zaturdag den 2 April 1870. 's morgens ten 9 uré, op deszelfs Hoefje onder Haamstede publiek presenteren te verkoopen 3 Melkkoeientweejarige Vaarzen 1 Hond met Hole en kottïngeeno partij Hooi en meer andere Roerende Goederen. De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal, ten verzoeke van de Erfgenamen van wijlen ïiie ,i.. xkt^a ïv/r ,rv, ^r,,T uroe Mej. de Wed. M. van den BERG, op Maandag den 4 April 1870, 's morgens ten 10 ure, in de herberg van Joh. van der Bijl te Bruinisse, publiek presenteren te verkoopen in diverse perceelen SCHUURTJE en ERVE, staande en gelegen aan de westzijde der oude straat te Bruinisse, kadaster Sectie C, No. 129, groot 3 Roeden 30 Ellen. 8 Roeden 50 Ellen TTJIIV, gelegen aan de Dee aldaar, kadaster Sectie C, No. 184. 2 Bunders 33 Roeden 87 Ellen BOTJWIxAJVÖ, gelegen in den Polder en de Gemeente Bruinissekad. Sectie C, No. 529. 1 Bunder 78 Roeden 70 Ellen ISOÏJWJ^YIND, gelegen als voren, kadaster Sectie C, No. 454 en 492. 1 Bunder 47 Roeden 30 Ellen BOUWLAND, gelegen als voren, kadaster Sectie D, No. 11. 1 Bunder 68 Roeden 90 Ellen WEILAND gelegen in de Gemeente Nieuwerkerk kadaster Sectie M, No. 117. En 1/64 AANDEEL in het Barkschip „Haam stede," groot 390 lasten of 738 tonnen, te huis be- hoorende te Zierikzee en varende onder het Boekhou derschap der Heeren M. C. de Crane Zoon. Nadere inforinatiën te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris te Zierikzee. jA De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal, ten verzoeke van zijne principalen op Dings- iag den 5 April 1870, 's morgens ten 9 ure, vóór het Woonhuis, slaande aan de Noordzijde der Oude Haven te Zierikzee, wijk A, no. 345, publiek presen teren te verkoopen EENE AANZIENLIJKE PARTIJ bestaande in: TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, LEDIKANTEN, BEDDEN en toebe- hooren TAFEL- en BEDLINNENeen antieke PEN DULE, eenigZILVER-, PORCELEIN-, KOPER-, TIN-, BLIK-, GLAS- en AARDEWERK en meer andere Roerende Goederen. y^ De Notaris Mr. .T. J. ERMERINS zal, ten verzoeke van ADR. ANKER, Wz., op Don- Terdag den 7 April 1870,. 's middags ten 12 ure, aan de Sleepkaai, te Zierikzee, publiek presenteren te verkoopen EENE GROOTE PARTIJ bestaande in eene partij IUIXCICTV ÓEELEN van af 15 tot 8 el lengte, breedte 0,35 tot 0,20 en van verschillende zwaarte. Eene partij eiken DAM- en MESTPUT- PALEN, alles gaaf en zeer geschikt voor Werkhout. Eene partij greinen FIUIUXaTUFST ter lengte van 12 ellen en zwaar 22 bij 07 duim. Alsmede 3 MASTEN. Alles afkomstig van het in sloop liggende Barkschip van A. ANKER, Wz. De Notaris J. M. BOUVIN zalop den 11 April 1870, des namiddags ten 1 ure in „Bellevue" op de Nieuwe Haven ten huize van Kanaar, ten verzoeke van zijn' principaalpubliek presenteren te verkoopen EEN KAPITAAL zeer geschikt en gelegen voor WAlVKIUX^TITJIS met TXJI1N", staande en gelegen te Zierikzee op de Oude Haven, wijk no. 372, kadastraal bekend sectie B, no. 182, groot B. 04 R. 30 Ellen. Inmiddels uit <1 o lis-isxl te koop te bevragen bij bovengenoemden Notaris. f De Notaris J. de KATER Nz. is voornemens ten verzoeke van zyn principaal, op Dings- dagen 26 April eri 3 Mei 1870, op de Hofstede bewoond geweest door wijlen de Heer JOH. de VLIEGER, te Westenschouicengemeente Burgh, te veilen en verkoopen: EEN AANZIENLIJKEN MEUBILAIRE en andere ROERENDE GOEDEREN. Alles nader en breeder op te geven. 10 MET DE VOORHANDEN ZIJNDE GENEESMIDDELEN, aanwezig een groote buitengewoon mooije Metalen "V"\ja5«xl en andere dito kleine. Adres M. J. van OOSTEN, te Veere. 1st»- HYPOTHEEK DER onder volkomen waarborg en verantwoordeiyklieid dor IN* 1800 STUKS OBLIGATIËN a 11)1)1) DOLLARS, rentende V proeent per jaar in Goudbetaalbaar 1 April en 1 October van elk jaaraflosbaar na twins, jaren a pari in Goud in October 1889. kunnen te Amsterdam, Berlijn, Parijs, Frankfort a/M. en Londentot den koers van den dag gerealiseerd worth Tot aanneming der Inschrijvingen op de welke van bovenvermelde leening worden uitgegeven zijn aangesteld Voor BERLIJN de Heeren PLATHO WOLFF. BRESLAU OPPENHEIMER SCHWEITZER. ROTTERDAM j COMMANDIET KAS. I>e Inschrijving Iio-eft plaats op Dingsdag en Woensdag SD on 30 Maart a.g, De ZIERIKZEESCHE COMMANDIETKAS adverteert dat zij onder bovenstaande Voorwaarden op de w, Prospectussen enz. worden gratis afgegeven. 5 woDe Kantooruren inschrijvingen aanneemt. Zierikzee 25 Maart 1870. Kaarten Tlit de hand to koop bij P. KOEVOETS, op de Oude Haven. TE te bevragen bij de Uitgevers dezes. iiitmiintemle soorten van MANGEL- en PAARDEPEEZAAD en vele soorten van TUINZADEN en ook TE KOOP staande een KRIE3KEL-CHAIS met een goede lederen kap. W. KASHOEK, over de Schouiosche Botermarkt. te bekomen alle soorten van T.i. keurenBittersGeneverBran dewijn Roode-Zwarte- on "Wïtte- Aalbessenwijn. r Zierikzee. a/cf De ondergeteekende berigt zijne geëerde begunstigers dat hij alhier gearriveerd is met eene selioone Collectie van Lyonsche ZIJDEN PARAPLUIE8 enz. voor Heeren en Dames alles naar den laatsten smaak. Hij hoopt met UEd. orders vereerd te worden. Te spreken of te ontbieden in het' Hotel »VAN VEENvan af lieden tot Donderdag a. s. UEd. Dienstw. Dienaar TJ. DENEVERS. De ondergeteekende berigt bij deze aan de inwoners van THOLEN en omstreken, dat hij van af Woensdag 30 Maart tot en met Dingsdag .April zal zijn bij den Heer C. van RHEE, Logementhouder te Tholen, MET EEN FR A AI JE SORTERING (zeer geschikt voor cadeaux), benevens een uitgebreide collectie Gouden Heeren- en Dames- Horologïcii, Zilveren Savonet Cïlin- ders, Marmeren en Houten Pendules, Klokken van af flJY& en hooger. Beleefdelijk noodigt hij iedereen uit deze Goederen te komen b<?aigtigenen beveelt zich in ieders gunst aan. UEd. Dw. Dienaar W. RIDDER1IOF, Horologiemaker en GoudsmidZierikzee. TN.I3. Voor bovenstaande UURWERKEN wordt twee jaar ingestaan. De ondergeteekende berigt de ONTVANGS71 eener groote hoeveelheid Behangselpapier met Randen in verschillende patronen. Buiten cle voor- handene patronen heeft hij nog een groot assortiment Stalenwaarbij prachtvolledie op franco aan vrage, zoo buiten als binnen de Stad, ter bezigtiging te bekomen zijn. De levering geschiedt met den meesten spoed. Hij houdt zich in dë gunst zijner geëerde Stad- en Landgenoten aanbevolen. Zierikzee, Maart 1870". j /A C. BAL, J.Cz.Vendumeester. aan de Kraan te Zierikzee. Best wit KASTPAPIER van 35 en 50 Cts. per boek. KASTRANDEN 6 Cents per dozijn. Bij Gebr. BUÏJZE, Gekwalificeerde Collet teurs te Zierikzeezijn in de Sliste Staat» T-otoriide volgende aanzienljjke prijzti gevallen als - 2,00)1 - 1,50}, - 1,00} - 1,00) - 1,00) - 1,00) - 1,00) - 1.00) - 1,000 - 1,00(1 - 1,000, - 1,000 - I,1 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,000 LOTERIJLoten koop alle klassen en koop per klas te bekomen. De trekking der Eerste klas begint 4 April a. s. 2885 2820" 1904 2441 5925 y> 7333 7693 >v 8478 9170 13880 13884 15492 16220 10240 7> 16371 3> 16690 17454 19913 Ten hunnen kan to i e f tper AO kilo.frjineo ZieriïtsBee, of elke andere haven die een Schipper 1 op ROTTERDAM heeft. Deze verbeterde Peru Guano, die alle vrucht- baarmakende bestanddeelen der ruwe P«rn Guano bevat, welker werking door toevoeging van PITOSPIIORZTJTJR en KALI nog verhoogd, levert voortdurend met toenemend succes 4 Waggons dezer dagen te Rotterdam verwacht; spoedige orders dringend verzocht! y van PETER LAWSON and SON. Deze bjj uitnemendheid krachtige MEST steeds in voorraad bjj M. C. van <te STOLPE 3^ te BRUINISSE. Met vergunning van het EDEL ACHT BAAR BESTUUR, zal op MAANDAG 18 APRIL e. k. deelnemers kunnen zich vervoegen tot en met 13 April e. k. bij A. CONSTANDSE te Nieuwerkerk in Schouwen. Door bijzondere omstandigheden TERSTOND of met MEI aanstaande een bekwame KORENMOLENAARS - KNECHT benoodigd, van de P. G., bij JANNES CAPPON, te Axel, Zeeland. Brieven franco doch liefstin persoon, „o., getuigenissen voorzien. y\ Een METSELAARS-KNECÏIT benoodigdtegen hoog loon en voor acht maanden vast werk, bij J. METZELAAR te Ouwerkerk. TEGEN HOOG LOON TERSTOND BENOODIGD twee SMIDS KNECHTS kunnende bank- en vuurwerken, bij L. DEES te Wemeldinge. Met MEI eene BURGER-DIENST MEID benoodigd, in een klein gezinte bevragen bij de Uitgevers dezes. BErS* Br wordt gevraagd met MEI eene IE5TJF- GER- of BOITREN-DIENSTMEID, die met de waseh kau omgaan. Te bevragen bij de Uitgevers dezes. Gedrukt bij de firma: DE LDOZE COMP. iODZF

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2