Z1EK1KZEESCHE MEIJWSBOIIE. \o. 2755. J 26ste Jaai'g. Dingsdag 29 lil aart 1870. Besturen en Adininistratiën. Kennisgevi 11 g. Nieuwstijd ingen. JFrawfitijll. van Middelburg en Zierikzee. IMS; ali it, Z>v van af 1.": Aan'cl BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee aiaken bekenddat het kohier der hoofdelijke belas ing van deze gemeente, over het loopend dienstjaar, op lieden door hen voorloopig is vastgesteld en van den 23 dezer tot den 6 April ter lezing voor een ieder op de secretarie der gemeente zal liggen, zullende ieder aan geslagene, binnen dien tijd, tegen zijn aanslag bij den Öemeentevaad in beroepkunnen komen, bij verzoekschrift op ongezegeld papier, ingevolge de wet. Zierikzee, den 21 Maart 1870. De Burgemeester B. C.' CAU. De fung. Secretaris i. G. BETHE. üNIï oodigd li Jïan orugi 5TMEIÏ e Brouwersh WAAI E COMP. De agrarische wet in de Eerste Kamer. Weinige dagen scheiden ons waarschijnlijk van de behandeling der agrarische wet in de Eerste Kamer. De conservatieve partij spant al hare krachten in om die wet te doen vallen met geen ander oogmerk na tuurlijk dan den Minister van koloniën, den heer de Vaal, wiens kennis en scherpzinnigheid boven onzen lofverheven zijn, te doen vallen. Er zijn zelfs koloniale behouders die, steunende op de beraadslagingen in die Kamer over de jongste begrooting van dezen Minister, de verwerping der agrarische wet met zekerheid voor spellen. Wij laten ons door die voorspellingen echter niet angstig maken. Wij gelooven dat de Eerste Kamer op een veel te verheven standpunt staat om zich door inblazingen, hetzij van deze hetzij van gene zijde, te laten overrompelen en aan Indie eene teleurstelling te bereiden grooter dan iedere vroegere teleurstelling omdat de pogingen, door de heeren Uhlenbeck en van de Putte in 1862 en 1866 beproefd om althans voor een deel de koloniale questie op te lossen, in de Tweede Kamer zoo jammerlijk hebben schipbreuk geleden. Wij verwachtendat de Eerste Kamer onbevooroordeeld genoeg zal zijn, om alleen de questie op zich zelve te behandelen, afgescheiden van staatkundige drijfveêren of overwegingen aan de houding der Regeering ten aanzien der onderwijs-questie ontleend. Maar wat kan men dan toch tegen deze wet aan voeren, zoodat hare verwerping moest worden gewenscht? Is het dan zulk eene noodlottige zaak zeven achtste deel van de gronden op Java, die thans wildernissen kunnen worden genoemd, langzamerhand productief te maken en met de opbrengst van die gronden clen Ne- derlandschen en den algemeenen handel te voeden? Of 7.011 het niet veeleer onverantwoordelijk zijn langer te dralen met die gronden vruchtbaar te maken door Ja- vaansche arbeidskrachten en Europesche kapitalen? Of mist welligt Nederland de kapitalen, noodig, om die het allereerst te steken in credietvereenigingen tot be vordering van landbouw op Java? Welk beginsel bevat dan toch deze wet, zoodat daarvan ondergang onzer heerschappij in het Oosten te duchten is? Het is waar, de wet wil niet meer, dat hetzij in het algemeen belang, hetzij ten behoeve van de op hoog gezag ingestelde cultures, worde be schikt over de gronden van inlanders zonder schade vergoeding. Dat is een Westersc.h beginsel, een beginsel, waarop iedere onteigeningswet in een beschaafden staat rust. Maar toen dit beginsel in de Nederlandsche grond wet werd opgenomenheeft dit toen ons land ten verderve geleid? Heeft de aanneming van dit mild en regtvaardig beginseldit onontbeerlijk beginsel, (want eerbiediging van den eigendom is de steupilaar der hedendangsche maatschappij) toen tot verzwakking der regering geleid Integendeel, niemand twijfelt er aan, of eerbiediging van eigendom en bezit leidt tot hand having van orde en stoornis in eigendom en bezit (ge lijk Nederland zich op Java sedert eene halve eeuw veroorloofdeomdat het maar luie Javanen waren) leidt tot verbreking van orde. Ondergang onzer heer schappij in het Oosten is altijd mogelijk. Maar zou dit gevaar niet veeleer te duchten zijn, wanneer wij bleven voortgaan willekeurig over den grond en den arbeid der Javanen te beschikkendan wanneer wjj bij eene wet als deze in zekeren zin eene overeenkomst met dit goedaardige volk aangaan, waarbij de Javanen worden gehandhaafd in hun regt op den grond en het Nederlandsche Gouvernement in zijn regtop belasting van dien grond. Maar verder mag dit regt zich niet uitstrekken Maar welk is dan toch dat monster-mortier waar mede de koloniale behoudslieden de agrarische wet willen aanvallen Het is geen ander dau ditdat de Javaan indien hij het verlangteigenaar kan worden van den gronddien hij nu bezit. Die eigendoms toekenning is natuurlijk een doorn in bet oog van de koloniale behoudspartij, die het kultirarstelsel tot iede- ren prijs wil handhaven en op dien grond ook afkeerig is van een beginsel, dat eenmaal leiden zal tot vrijen arbeid. Yoor de liberale rigting is eigendoms-toekenning aan den Javaan juist de grootste aanbeveling der wet. Men verwijt den Javaan steeds gemis aan veerkracht, zekere traagheid van geestmaar zou daarin geene verbetering komen, indien hij de zekerheid zal erlan gen dat de grond, door hem bebouwd, zijn eigendom zal worden Doch nu beweert de koloniale behoudspartij (en dit wapen zal in de Eerste Kamer duchtig worden rond gezwaaid), dat de Javaan zijn eigendom zal verkoopen, dat hij proletariër zal worden, dat hij al wat hem nog van welvaart is overgebleven, in korten tijd zal verliezen. Deze alarmkreten worden niet enkel aangeheven dooi de mannen van het behoud, maar zelfs door voorstanders van hervorming op koloniaal gebied. De afkeurende stem van de heeren GuljêStorm en Stieltjes in de Tweede Kamer wordt hieraan toegeschreven. Maar geen verwijt is meer ongegrond dan dit. Aan wien zal de inlander zijne gronden verkoopen? Aan de hoofden? Maar deze ontvangen nog geen drie duizend gulden 's jaars. Onder elkander? Het kan gebeuren, maar waarom zal Java de eenige maatschappij zijnwaar alleen landbouw gekend wordt? Waarom zullen de inwoners van Java ten eeuwigen dage allen landbouwers moeten blijven? Eindelijk: aan listige Arabieren en Chinezen? Dit gevaar zou eerst dan aanwezig zijn, wanneer er grondhoorig- lieid op Java bestond. En bovendiende Javanen, die door Chinezen en Arabieren mogten uitgezogen .of mis handeld worden behouden dan toch één waarbo.g die na de invoering der agrarische wet eenige betee- kenis zal erlangen: de zekerheid, dat er een gou vernement zal zijnhetwelk daartegen blijft waken en „de noodige voorzorgen" wil in acht nemendie men in Indie beter kan vaststellen dan hier. De eenige Orsini-bom tegen de agrarische wet is dus, van naderbij gezien, een zeer onschadelijk werktuig. Het regtsgeding tegen prins Pierre Napoleon woidt steeds voortgezet. Het getuigenverhoor leverde niet veel belangrijks op, daar cle verklaringen slechts meestal ten doei hadden om te verklaren dat öf de prins óf Noir geslagen had. De waarheid in deze zaak is natuurlijk slechts bij twee personen bekend namelijk aan den beschuldigde en de Fonvilledie bij den aanslag tegen woordig. Naar den loop die liet getuigenverhoor tot nu toe namis het meer dan waarschijnlijk dat de prins zal worden vrijgesproken. In de zitting van Vrijdag had het volgend incident plaats Nadat de getuige Touchet gewezen kapitein zeer over de deugden van den beschuldigde had uit- gewijd was er onder het publiek en de advocaten een algemeen gelach. De beschuldigde, hierover woedend schold een der advocaten der civiele partijwaarop de Fonville van zijne bank opstaat en op den beschuldigde wijzende, uitroept: Moordenaar! Moordenaar! Hierover ontstond een verschrikkelijk tumultde gendarmes pogen zich van hem meester te makendoch hij gaat voort met het roepen Gij hebt mijnen vriend vermoord! In de zaal heerscht de grootste verwarringdoch eindelijk gelukte het den beschuldigde buiten de zaal te brengen. De proc.-gencraal requireerde dat men deze zaak zoude onderzoeken en vervolgen na afloop der zitting werd de Fonville wegens dit feit tot tien dagen gevangenis straf veroordeeld. Zaturdag was het woord aan den verdediger voor de familie Noir, welke de veroordeeling van den beschul digde eischte wegens moord en zich voorbehoud schade vergoeding te eischen. Er heerschte veel tumult in de zaal, wegens de republikeinsche gevoelens, welke de verdedigers uiten. Waarschijnlijk zal liet hof ook Zondag zitting houden. Waren twee kantoorklerken te Marseille reeds over gelukkig toen zij de vorige week eene som van 100,000 francs trokken, toch had dit nog niets te beduiden bij de( nalatenschap van 2y2 millioen frans, benevens den titel van hertog, waarvan dezer dagen een wachtmeester te Toulon de gelukkige bezitter werd. Hij verliet dan ook spoedig de dienst en stelde iemand voor 10,000 francs aan, die de vier overige jaren van zijne dienst op zich nam. Wederom is op een der Fransche spoorwegen een gruwelijke moord gepleegd. Jl. Maandag morgen, bij de aankomst van den nachttrein Parijs Marseille, ont dekte men in een der coupés-Lithoewel ledig, bloedspo ren. Bij later onderzoek bleek dat een der bedden een groote plas bloed bevatte, zoodat het waarschijnlijk was dat er een moord had plaats gehad. De wanden en rui ten droegen de sporen van met bloed bevlekte handen, doch geen menschelijk ligchaam of het geringste gedeelte daarvan, was te vinden. Weldra kwam van een der tus- schengelegen stations berigt dat een lijk op vele plaat sen doorstoken en vreeselijk verminkt, doordien een goederentrein er overheen gereden had, op de rails gevon den was; eenige uren later had men den moordenaar gearresteerd, die, na zijn slachtoffer beroofd en op den weg geworpen te hebben, uit den trein gesprongen was en zich daardoor gewond had. Het ongelukkige slagt offer is een aanzienlijk zijdehandelaar uit Lyon, terwijl een belangrijke som die hij hij zich droeg, den moorde naar tot zijne afgrijselijke daad aangespoord heeft. Te Hoeveren is Donderdag jl. op het midden van den dag de volgende stoute diefstal gepleegd. Twee personen kwamen in een afgelegen herbergje en vroegen aan de vrouw of haar man te huis was. Op het bevestigend antwoord, dat hij zich in het veld aan het werk bevond, ging een hunner zien om te weten of dit waarheid was. Aldaar den man niet ziende, kwam hij terug en bestelde twee glazen biertoen de vrouw hieraan wilde helpen, grepen de kerels haar vast, wierpen haar op don grond, honden haar de handen en voeten en stopten haar een doek in den mond, om alle geschreeuw te beletten. Terwijl de eene de wacht bij de vrouw bleef houden, ging de andere in de achterkamer, opende alle kasten, wierp alles op den grond tot. dat hij het geld vond, ongeveer 150 francs, welke som de bewoners hijeen gespaard hadden om eerlang de huishuur te betalen. Toen zij in het bezit van dit geld waren dronken zij hun glas ledig en vertrokken, de vrouw aan baal lot, overlatende. Eerst later toen een ander persoon binnentrad, werd de vrouw uit haren benarden toestand verlost en kon verhalen hetgeen gebeurd was. Tot nu toe is het niet mogen gelukken de daders te ontdekken. Hooi"ii 9 24 Maart. Vóór eenige dagen heeft hier een poging tot vergiftiging plaats gehad op de dienstmeid van den heer S. In een voor haar besterad brood, zijn koppen van lucifers gevonden waarvan zij reeds gegeten had. Aanvankelijk vreesde men dat de lijderes zou bezwijken, en ofschoon het gevaar niet is geweken, be staat. er echter hoop op herstel. Er rust zwaar vermoeden op de verkoopster, eene rondvenster van brood, welke dan ook door de justitie voorloopig in hechtenis is ge nomen. Men gist dat wraak tot deze daad aanleiding heeft gegeven. Gri-ivvoiilmgj-o, 28 Maart. (Telegram.) In den aanvang der zitting van de Tweede Kamer op heden is ingekomen eene missive van den heer Thorbecke, mededeelende het overlijden zijner echtgenoote. Aan genomen voor kennisgeving. Breda, 26 Maart. Op Donderdag a. s. zal alhier aankomen om te vernachten, een detachement van het 2de reg. huzaren uit Roermond, ter sterkte van 1 officier, 24 onderofficieren en manschappen en 2 officiers en 24 troepen-paarden. Dit detachement vertrekt des anderen daags naar zijne bestemming teMiddelburg. 24 Maart. Het naburig gehucht Zandberg (gemeente Graauw) was woensdag 11. het tooneel van een deerlijk ongeluk. Men was bezig een kar, met 36 zakken erwten beladen in te spannen. De voerman vroeg aan een drietal aldaar spelende knapen den steun van achter aan de kar weg te nemen. Zij deden dit: de kar sloeg achterover en kwam op een hunner, een lBjarigen knaap teregt die op de plaats dood bleef; zijn oudere broeder die ook geholpen had, kwam zwaar gekneusd van onder de kar; de derde bleef ongedeerd. Ai*iieïin*i<1on, 24 Maart. Dezer dagen had alhier een voorval plaats, dat van ernstige gevolgen had kunnen zijn. Een zeker visscherman waagde het, niettegenstaande hij gewaarschuwd werd, om zich bij laag water in de haven voor keersluis, naar eene modderige plaat, die zich aldaar bevindt, te begeven, ten einde eenige palingen meester te worden. Toen onze avonturier eenige passen van wal was, begon hij tamelijk diep in den modder te zinkendoch gaf het niet op eu ging voort, maar naauwelijks was hij de bedoelde plaat genaderd, of ziedaar onze held verdween, uitgezonderd zijn hoofd en armen en zat onbeweeglijk vast in den modder. Het roepen om hulp was zijne eenige toevlugt die hem dan ook spoedig werd verleenddoor hem eene lijn toe te werpen, die hij met moeite onder zijne armen moest vast maken en waarmede men hem even als een paal naar den wal sleepte, waar hij behouden in den vorm van een klomp slijk aankwam. Hierna werd hij onder de jubelkreten van een tal van vrouwen en jongens naar zijne woning geleid, alwaar zijne ega hem naauwe lijks herkennende met open armen te geinoet kwam. Zierikzee, 28 Maart. Z. M. heeft benoemd tot betaalmeester te Hoorn P. Graaf van Hogendorp, thans te Sas van Gent; en te Sas van Gent E. Barends, thans rijksboekhouder ten kantore van den betaalmeester te 's Bosch. Naar aanleiding eener missive van de gezondheids commissie te Goeswaaruit blijkt „dat de industrie der vervalsching van melk met water volstrekt nog niet tot de geschiedenis behoort, maar steeds door velen met succes wordt bedreven," hebben burgemeester en-wet houders dier gemeente eene publicatie uitgevaardigd waarin belanghebbenden tegen dergelijke vervalsching worden gewaarschuwd, zullende op ongezette tjjdstip- pen het onderzoek worden hernieuwd eu bij voort durende vervalsching de namen der schuldigen openbaar worden gemaakt. Uit Antwbtpen wordt gemelddat jl. Dingsdag namiddag aldaar een treffeud ongeluk heeft plaats gehad aan den mond der oude bassins. De sluisdeuren waren geopend om verscheidene schepen door te laten waaronder de Nederlandsche tjalk Goede Trouw. Zekere Cornelis den Hollander, oud 18 jaren, geboren en wonende te Middelburg, stond vóór op dat vaartuig om het te sturen; hij sloeg zijn haak tusschen twee steenen aan den wal doch de haak, waarop hij met alle kracht leuude, schoot uithij verloor hot eveuwigt en viel tusschen twee schepen die hem verpletterden. Een vreemdsoortig verschijnsel heeft zich de vorige week in de gemeente Smallingerland voorgedaan. Bij een aanzienlijk ingezetene werd 's avonds een telkens gedurig herhaald kloppen in een der slaapvertrekken waargenomen, terwijl men tegelijk het geluid van de in den gang aanwezige huisschel hoorde. Vermoedde men eerst dat zich iemand in het huis zou hebben verscholen, om de bewoners beangst te maken, het vermoeden werd door een inmiddels ingesteld onderzoek niet bevestigd, en wel was de verbazing groot, toen het kloppen en 't geluid der schel den geheelen nacht voortduurde tot den volgeuden morgen omstreeks zes ure, zóó zelfs dat het op vrij verren afstand door ouderscheiden per sonen is gehoord. Noch de bewoners, noch andere personen, waaronder ook de nachtpolitie, wier hulp was ingeroepen, hebben tot nog toe deze raadselachtige historie tot klaarheid kunuen brengen. In den Groninger-gemeenteraad is het voorstel om den prijs van het gas met April te verlagen tot 8 cent per cub. meter voor particulieren en 7 cent voor de ge meente, metalgemeene stemmen'op één na, aangenomen. Gciiieiigdc boriffton. Als twee handen elkander wasschen dan zijn ze heiden schoon, zegt een oud spreekwoord, dat in Frank rijk weer bewezen is waar te zijn. In een stadje n. 1. is de pastoor een neef van den brievenbesteller, bei den van Boos genaamd. Nu was de brievenbesteller verleden week zoodanig ongesteld, dat hij geen brieven kon bezorgen en de pastoor nam toen de betrekking waar gedurende een paar dagen van brievenbesteller. Nu denkt mendat wanneer de pastoor eens ziek mogt worden neef de brievenbesteller voor liem de mis zal doen. Zóó moet men elkander helpen. Het moet Pieter Bonaparte te Tours nog al aangenaam gemaakt worden zelfs de leden van het geregtshof komen bij hem liet middagmaal soms gebruiken en dan is de wijn niet van de slechtste. Ook zegt men, dat hij sprekend moet gelijken op zijn oom, Napoleon I. Zelfs als hij het steekje van zijn oom op had en geen baard had, dan zoude men gaan gelooven, dat Napoleon I teruggekomen was. Te N. heeft een bakker twist gehad met zijn knecht over het brood. De baas zei de: Gij bakt het brood nog veel te zwaar Er is geen winst in onze zaken. De knecht. Maar baasde gist die is zoo raar En 'k mag het brood niet ligter maken. De baas. Neem witte zeep niets is zoo goed Die zal het brood omhoog doen rjjzen. De knecht. Jabaasik doe het met veel spoed Maar wie zal dan uw brood nog prjjzen? En als dit langer nog zoo gaat, Dan bakt gij u gewis op straat. Een dametje te 's Gravenpolder is zoo verheugd dat zij weder geplaatst is bij haren ouden baas, dat zij nog dol zal worden. Te Capelle in Z. 13. moest een meisje geen boodschappen doen na 10 ure, want, dan zal zij op een verkeerden weg komen. Mietje te R. is zoo verblijd dat zjj met Paschen naar B. mag komen bij hare tantedat zij nog wel een palm zal groejjen want zij heeft de maat nog niet. Twee meisjes uit den O. worden verzochtdes zondags niet naar B. te komen loopen, om des avonds t' huis gebragt te worden daar zij anders nog gekker zullen worden als zij zijn. SPOOUBOOTDIENST Corresponderende op den Stjiatwspoorweg-. MAART-APRIL lsTO. Van ZIERIKZEE: Van MIDDELBURG: Dingsd. 29 1s nam2,30 u. Woensd. 30 \smor. 10,30 Dond. 31 's nam. 2,30 Vrijdag 1 'smorg. 7, 1 's nam. 2, Zacurd. 2 2,30 Zondag 3 3, Maand. 4'smor. 10, Dingsd. V. V. Dingsd. 29'smorg.5,30 u.V. Dond. Vrijdag Zaturd. Zondag Maand. Dingsd. 5 'smorg. 8,30 »V. 30 6, »V. 31 6,- .V, 1 5.— .V, 1 10,30 2 10,30 3 11,30 4 6,30 »V. 4 'a nam. 2,30 o o, 5 's nam. 2,30 De reizen via Veere (naar den waterstand voorbe houden) zijn met V. aangeduid. Wegens plaatsgebrek kunnen wij eenige advertentiën en een paar ingezonden stukken heden niet opnemen. De inzending der advertentiën kan geschieden des Maandags, Woensdags en Vrijdags, tot des voormiddags XO ure; later komende blijven dezelve liggen tot het volgend Nommer. De Uitgevers DE LOOZE WAALE. £1 Getrouwd ABRAHAM CORNELIS DAGEVOS en ELIZABETH MOELIJKER. St.-Ann aland, 24 Maart 1870. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving aan familie, vrienden en hekenden. i Getrouw d slrjansland, 25 Maart 1870. L.1 BAKKER e n A.e MOERZAAD. Bevallen van een' Zoon, Vrouwe COR NELIA PETRONELLA JOANNE TACHIgeliefde Echtgenoote van Amsterdam, Mr. JOAN BOHL. 24 Maart 1870. Op den 23 Maart 1870, overleden, tot diepe droefheid van hare kinderen en behuwdkinderen, Vrouwe WILLEMINA van GORSEL, Weduwe van den Wel- Edelen Heer H. van Gohsel in den ouderdom van ruim 63 jaren. Tholen, 24 Maart 1870. Heden behaagde het den Almagtige onze eenige geliefde Dochter NEESJE MARIAin den ouderdom van circa 19 jaren en 9 maanden tot zich te nemen tot groote droefheid van ons hare Broeders en aanbehuwde Zusters. Wij hopen* in Gods bestuur te mog.en berusten. Ooltgensplaat, H. van' GENT, S.r 24 Maart 18 70. M. J. van GENT—Wisse. Algemeene kennisgeving. m y Heden overleed, tot diepe droefheid van 0119 en onze kinderen ons geliefd jongste Dochtertje COR NELIA JOHANNA, in den ouderdom van 13 jaar en 9 maanden. Stavenisse, CORNELIS TUIJNMAN. den 25 Maart 1870. CORNELIA TUIJNMAN, geb. Stoutjesdijk. Heden overleed na een smartelijk lijden, mijn geliefde Echtgenoot PIETER KORT in den leeftijd van 61 jaren. Zwaar valt mij op reeds hooggevorderden leeftijd dit verlies, doch ik wil stil berusten in den wil van Hem, die geen rekenschap van Zijne daden geeft. Noordgoume, Wed. P. KORT, 26 Maart 1870. geb. Daze. Mede uit naam mijner kinderen en behuwdkinderen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1