[o. 2752. Zaturdag26 Maart 1870. 26s,c Jnnrg. zee. ïebbe worden [esturen en Administratiën. EKENDMA KIN G. Kennisgevi n g. KENNISGEVING. NATIONALE 3IILITIE. Bekendmaking. -AH knecht N. m taker Ni en wstij d ingen. m t- en Tapij. maten vat I zierikzeesche nieuwsbode. m g5t ordt ingei •kboeli die Bijbels ni TGdoor hap, op >onx. EDEL ACI p MAANljj en met Nieuwerkerï luRGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee, [zoeken (le ingezetenon om hunne rekeningen en bewijs leken wegens schuldvorderingen ten laste van li«-t llilï, de Provincie en de Gemeente ovor jaar ter plaatse waar het behoort ten lifl'rste i dienen ten einde te voor den dat hunne vorderingenten gevolge van te late liening, volgens de wet, als verjaard moeten be- iouwd worden. Zierikzee den 19 Maart 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee (ken beleend dat het kohier der hoofdelijke belas- icr van deze gemeente, over het loopend dienstjaar, ."heden door hen voorloopig is vastgesteld en van den Idezer tot den G April ter lezing voor een ieder op de cretarie der gemeente zal liggen, zullende ieder aan- slagene, binnen dien tijd, tegen zijn aanslag bij den iincenteraad in beroep kunnen komen, bij verzoekschrift ongezegeld papier, ingevolge de wet. Zierikzee, den 21 Maart 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De fung. Secretaris J. G. BETHE. ON DEN Ak bij A. A. t! belcvVaiu ïecht, ong an goed gi eene en inw persoon.^ ECHT oog loonf De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis 11 de ingezetenendat er op Maandag den 28 dezer, s namiddags te één ure, op het Raadhuis alhier, ne openbare Vergadering van den Ge- iente-Raad zal gehouden worden. Zierikzee, den 28 Maart 1870. De Burgemeester B. C. CAU. ZAKEN TE BEHANDELEN: Ingekomen brieven. Rekening en balans van de te Herkingi ploitatio der gasfabriek over 1869. Verslag van gascommissie. Benoeming van de commissie tot derzoek der reclames tegen het kohier van den ofdelijken omslag voor 1870. Voorstel van Burge- lester en Wethouders omtrent de afleiding van het iter uit de garancine-fabriek. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee Lettende op art. 87 der Wet van den 19 Augustus (11 Staatsblad No. 72) en art. 26 van het Koninklijk sluit van den 8 Mei 1862 Staatsblad No. 46) brengen openbare kennis dat de tweede ii «loaï Militieraad in dit jaar voor deze jSmeente is bepaald op Dingsdag den 12 April e. 1c. li voormiddags ten 9l/.2 urein het gewoon lokaal in ïstaande ec Abdy te Middelburgen dat in die zitting wordt P. G., beke spraak gedaan omtrent al de in de eerste zitting J. RENAC ft afgedane zaken en omtrent hen, die als plaatsver- nger of nummerverwisselaar verlangen op te treden. Zierikzee den 24 Maart 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secrtaris J. P. N. ERMERINS. GARDENIE zraagil renfabriekri !NIE TMFJt J R, G El by Mej TMEIfl J benoodigjj- ils men weet, is men in Engeland sedert lang op mid- bedaclit geweest, om het vee tot goedkoopere prijzen hengen. Eindelijk is men tot het besluit gekomen om mogelijk, het vee uit Zuid-Amerika te laten komen, waar rvloed is. Het overzenden van hetzelve per zeilschip scheen vankelijk met groote moeijelijkheden gepaard te gaan ti in het afgeloopen jaar werd het beproefd eenige die- over te brengen, en deze proef gelukte uitmuntenddaar urende de reis slechts één stierf. Na dezen gunstigen lag werd besloten de proef op grootcre schaal te herhalen, en deene stoombootdienst op Brazilië georganiseerd, uitsluitend 'omd tot vervoer van vee. De eerste stoomboot kwam idng jl. te Falmouth en bragt in goeden staat 155 runderen, 'schapen en 7 paarden aan. Deze reis beeft dus bewe- dat de onderneming met goed succes zal bekroond worden, 'igt daarin misschien eene rijke bron van winst voor de delaars in bet bijzonder, ook de burgerklasse in het algemeen er door worden gebaat. fours, 21 Maart. De president van het hoog egtshof, waarbij thans de zaak van prins Bonaparte, '""•y chuldigd van moordaanslag op Victor Noirwordt kk fandeld heeft eene rede tot de leden der jury ge- t waarin hij hen aanspoort om in deze zaak zonder [zien des persoons regt te spreken. De prins onder- TMElP iagd zijndeherhaalt zijne vroegere verklaringen kan omga Brouwershaf cour. Victor Noir hem een slag in liet aangezigt heeft 'even en de Fonvielle het eerst een revolver in de 'd heeft genomen. De laatste ondervraagd zijude herhaalt zijne bekende verklaringwaarop de prins zegt dat deze verklaring ten eenenmale valsch is. 22 Maart. Het getuigenverhoor duurt voort. Pa schal Grousset een der redacteurs der Marseillaise welke tijdens de jongste ongeregeldheden werd gevan gen genomen, werd door twee gendarmen binnengeleid. Hij veroorloofde zich hij den aanvang van het getui genverhoor zulke beleedigende uitdrukkingen jegens den keizer en de familie Bonapartedat hij vóór hij zijn geheele verhoor had ondergaan op verzoek van den procureur-generaal naar de gevangenis teruggebragt werd. Rochefort zal waarschijnlijk lieden of morgen zijne getuigenis afleggen. 23 Maart. Bij het heden voortgezette getuigen verhoor, legde Rochefort zijne getuigenis af; hij werd door drie gendarmen binnengeleid; hij verklaarde door den beschuldigde op eene brutale wijze te zijn uitge daagd. Mevr. Noir, de moeder van het slagtoffer, verhaalde met veel ontroeringdat haar zoon zulke naauwe handschoenen droeg, dat deze bepaald zouden gebarsten zijn ingeval Victor Noir aan Prins Pierre een slag had toegebragt. Morgen zal waarschijnlijk het getuigenverhoor zijn afgeloopen en zullen de advocaten aan net woord komen. Te Parijs is een moordaanslag gepleegd in het paleis van justitie. Een zekere Foa, kunstkooper in den faubourg St. Autoine, was voor het geregt gedaagd wegens een eisch tot echtscheiding en kreeg een hevige woordenwisseling met zijne vrouw na afloop van het verhoor. Een twaalftal personen hoorde op het portaal voor de deur van de geregtskamer duidelijk de woorden: »En ik zeg u dat ik als vader mijn kind zal behouden,11 op welke woorden een schot volgde. De moordenaar, wiens schot zijn slagtoffer niet ge troffen had, legde op nieuw aan, de kogel raakte even het aangezigt van den advokaat Le Franc en doorboorde de hand van vrouw Foa, die bewusteloos neerviel, maar op 't oogenblik buiten gevaar verkeert. De moordenaar werd onmiddellijk gearresteerd. Volgens opgave van het Bureau Veritas te Parijs ziju in het afgeloopen jaar 1869 gebleven 2453 zeilschepen en 159 stoomschepen, te zamen 2612 tegen 2371 in 1868. Van de 2612 gebleven schepen waren 101 Nedorlandsche. Er hebben dezer dagen opgravingen plaats gehad te Solferino en te San Martino en niet minder dan 8000 geraamten van gesneuvelde soldaten zijn hij die gelegenheid ontdekt. Eene groote verscheidenheid van voorwerpen zijn hij die slagtoffere van den oorlog ge vonden: allerlei muntsoorten, Krimmedaillesheilige penningen, ringen, souvenirs met haarlokkenenz. Voor het gërëgtshof van Henegouwen werd Dings dag en Woensdag jl de zaak behandeld van Dessous le Moustier oud 30 jaren koopman in schapen be schuldigd van in de maand Maart des vorigen jaars de drie gebroeders Thirion, veehandelaars, op verschillende tijdstippen te hebben vermoord en hunne lijken ver- horgen. De beschuldigde, die vroeger alle schuld ont kende en anderen hiervan beschuldigdebeleed in deze zittingen zijne schuld en deelde zelfs verschillende bijzonderheden mede. Onder anderen verhaalde hij dat hij met genoemde broeders steeds zaken gedaan had en de beide eersten had vermoord in een twistdat hij hunne ligchamen daarna in een put had geworpen doch niet kon zeggen of zij reeds werkelijk overleden waren, terwijl hij de laatste, die naar zijne broeders onder zoek kwam doen zijnde reeds een bejaard man, toen hij zich aan den rand v;;n een put bevond, een vuist slag tusschen het oor en het oog te hebben gegeven, waarop deze in den put stortte en hij hem al zoo levend hegroef. Hoewel al de lijken van hun geld beroofd waren, verklaarde hij evenwel dit niet gedaan te hebben. Donderdag is de behandeling dezer zaak voortgezet. Deventer, 21 Maart. De onlangs hier opgerigte paardeuslagtery wordt reeds met haren ondergang be dreigd. Hoewel vroeger werd medegedeeld dat de eerste en tweede stand der maatschappij goed in het paarden- vleesch happen en dat alleen de mingegocden er steeds een groot vooroordeel tegen hebben zijn wij na een daaromtrent gehouden naauwkeurig onderzoek in staat gesteld te kunnen berigten, dat er door de ingezetenen dezer stad weinig paardenvleesch gebruikt wordt, dat zoowel de rijken, burgers als de mindere stand een groot vooroordeel hebben tegen het gebruik van dat soort van dierlijk voedsel. De daaromtrent verspreide geruchten moeten waarschijnlijk dieneu om het gebruik daarvan te bevorderen en den ondernemer te steunen. Het voor oordeel tegen het gebruik van gemeld vleesch is zoo groot, dat zelfs in de vorige week liedjes werden ont worpen, welke des avonds hij het uitgaan der scholen door de jongens langs de straten werden gezongen, waarin zij niet verhinderd werden. Het hoopje groeide eiken avond aan en reeds vrijdag-avond jl. was een massa jongens op de been, waarbij zich later ook vele volwassenen bevonden, die eene serenade van ketelmu ziek bragten aan verschillende ingezeteneo en aan den den ondernemer. Te 10 uren in den avond eindigde het rumoer, dank zij het beleid waarmee de burgemeester handelde. Des anderen daags werd het verboden de bedoelde liedjes op straat te zingen en er werden voor zorgsmaatregelen genomen, dat het straatrumoer in den avond niet weder herhaald zou worden. Sedert dien tijd is alles stil en hoort men 's avonds geen ketelmu ziek meer. Zondag voormiddag ten 10 ure had te Wijngaarden het volgende ongeluk plaats: De vrouw van een landbouwer was bozig met het gewone Zaturdagsche werk aan den haard. Eens klaps valt er een geladen geweer uit den schoorsteen op de vuurplaat het schot ging af en nam zijn weg ouder den voet door van een kind, dat op de teenen stond de voet werd eenig- zins' gewond cn het schot kwam zonder verdere ongelukken te veroorzaken in eenig houtwerk te regt. Uit Apeldoorn meldt men dat de koning zich op het Loo dagelijks bezig houdt met het doen van proefnemingen met de machine voor kogel persing en schijfschieten. Tilburg', 21 Maart. De heer van Kraag, schilder alhier, verdacht van poging tot brandstichting in zijne woning, is na 21 dagen in de cellulaire gevangenis te zijn opgesloten geweest, op vrije voeten gesteldslechts ééns is hij, gedurende dien tijd, in het verhoor geweest. Thans zonder werk, zonder crédiet, staat hij met vrouw en kinderen aan den diepsten ondergang bloot, en dat alles misschien op enkelen grond van een valsch rapport of vijandig buurpraatje. Hoe lang zal ons vrije Neder land nog moeten gehukt gaan onder eene tirannieke Franscho wet, welke meer en meer oen schandvlek onzer eeuw wordt. Willemstad, 23 Maart. Eergisteren namiddag is uit het wrak van het schip van J. Joelidat op 6 dezer op het Hollandsch diep nabij deze gemeente is overzeild en, door den stroom is weggedreven tot hij den Bommel, alwaar het nu diep onder het zand zit, het lijk opgevischt en alhier aangebragt van het 4jarig dochtertje van ge noemden schipper. ïtottoi'dam23 Maart. Eenige landverhuizers vertrokken dezer dagen uit de gemeente Blitterswijk naar hier, om over te steken naar Noord-Amerika. Eene dienstmaagd, te huis behoorende iu de Wellerlooi, kon van haren minnaar niet scheidenen was heimelijk tegen den wil harer ouders, mede afgevaren. Onmiddellijk na de ontdekking werd een telegram naar Rotterdam afgezonden om haar den verderen overtogt te beletten. Dit gelukte. Hier aankomende, viel do voortvlugtige in de handen der politieen werd gevankelijk naar haar ouders teruggevoerd. Axol23 Maart. De werkzaamheden aan den spoor weg Neuzen Meclielen ziju ook in deze gemeente sedert eenige dagen aaugevangen. Zooals wij vernemen bestaat het voornemen, om de grondwerken, alsook de daarstelling der verschillende gehouwen, op het Neder- landsch gedeeltegedurende den aanstaanden zomer met dien spoed voort te zetten om nog in dit jaar, kan het zijn met November, den geheelen weg voor het publiek verkeer open te stellen. De aansluiting aan dien spoorweg doet bij velen onzer de^ hoop herleven dat daardoor handel en vertier, welke sinds jaren in kwijnenden toestand verkeeren zullen worden opgebeurd; en moge daarbij ook ;eens gehoor worden verleend aan de verzoeken der ingezetenen, tot doortrekken van het onvoltooid gebleven zij-kanaal van Sluiskil flfiar Hulst, loopende langs deze plaats, waardoor de scheepvaart van en op hier weder zou worden her steld, dan voorzeker zoude Axel eene blijde toekomst tegemoet gaan, en alzoo eenige vergoeding verschaffen voor het verlies, in den laatsten tijd ondervonden door het afsterven en ook vertrek naar elders van eenige voorname familiën. De voorgedragen vestiging eener Regtbank alhier, dat trouwens, zooals wel te verwachten was, aan gene zijde van den Braakman (voormalige 4de district) alsnu eenige tegenkanting ontmoet, is en blijft als altijd eene gewenschte zaak. De bezwaren, daartegen uit dat district aangevoerd, zijn voor vele wederleggingen vatbaar, die dan ook. zoo het ontwerp eenmaal in handeling mag komen, niet achterwege zullen blijven. Zïor-ilizee, 24 Maart. In de zittingen der Tweede Kamer van eergisteren en gisteren is behandeld het wetsontwerp omtrent het hooger beroep in belasting zaken. Nadat art. 1 met 44 tegen 19 stemmen verworpen was, hoeft de minister het wetsontwerp ingetrokken. Het wetsontwerp houdende bepalingen betreffende de iudieuing en behandeling van bezwaarschriften tegen de aanslagen in de personele en patentbelasting werd gis teren met 55 tegen 7 stemmen aangenomen. Daarop is de beraadslaging aangevaugen over het wetsontwerp tot instelling van colleges van zetters voor 's rijks di recte belastingen, hetwelk heden met algemeene stemmen is aangenomen. Ziomlcseoo25 Maart. Het schooner galjoot schip Cadzandria, kapt. H. Holle, van Galatz naar Am sterdam, is volgens telegrafisch berigt gisteren bij Dover van een loods voorzien. Met wijziging van het kon. besluit van 9 dezer, is de heer D. N. Labrijn thans benoemd tot ingenieur van den waterstaat 2de klasse. Volgens de Staats Ct. van heden, is bij het depar tement van marine ontvangen een algemeen verslag van den kapt. luitenant ter zee B. D. van Trojen kommandant van Zr. Ms. stoomschip Vice-Admiraal Koopman en stations-kommandant ter kuste van Guinea, betreffende de krijgsverrigtingen tegen Commendah en inzonderheid aangaande de inneming van het hoofd dorp der opstandelingen genaamd Kwassie-Krom; daar uit blijkt dat na een zeer hardnekkigeu strijd de verovering door de onzen is behaalddank zij het voorbeeld van de bevelvoerende officieren. Uit de lijst van gesneuvelden en gekwetsten blijkt dat gesneuveld zijn de matroos 1ste klasse A. van de Laar, de matroozen 2de klasse A. J. Burgers en J. Stromeier, henevens een Afrikaanscli soldaat; voorts zijn gekwetst: 16 gedebarkeerde schepelingen en 15 Afrikanen waaronder de 1ste luitenant der mariniers F. A. van Braam Houckgeest, de luitenant ter zee 2de klasse Zeegers Veeckens en F. W. Hudig, de adelborst L. A. H. Lamie en de machinist 2de kl. S. L. Vermeer. Bij de afzending van bedoeld rapport berigte men tevens dat de toestand vau al de gekwesten herstel lende en de vrees voor ernstige gevolgen geweken was. Het bestuur der vereeniging ter bevordering der belangen des boekhandels, heeft aan den minister van finantien een adres ingezonden, waarin het, erkennende de verbeteringdoor invoering van het uniformport en de gunstige bepalingen omtrent het vervoer van boeken aan te brengen zijne bezwaren doet kennen o. a. tegen het tarief voor gedrukte stukken, het voor schrift omtrent het verzenden van drukproeven en kopij en het tarief van postwissels. Het dringt ook aan op intrekking van de bevoegdheid van ambtenaren der posterijen om dagbladen en tijdschriften te leveren. In het jaar 1835 zetten zich 8 personen in het zuiden van Australië neder en noemden hunne volk planting Victoria. Deze is dusdanig toegenomendat zjj in 1869 reeds eene bevolking van 226,000 inwoners telde. Indien men de prijscouranten van den handel te Melbourne nagaatdan staat men verbaasd dat aldaar zooveel weelde-artikelen voorhanden zijn. Voor ambachtslieden is Ter niet slecht, wijl deze tot. 20 francs daags kunnen verdienen. Het sterftecijfer heeft te Utrecht in de afgeloopen week 62 bereikt. Sedert het heerschen der cholera is daar de sterfte nog niet zoo groot geweest als in de laaste weken. De regtbank te Goes heeft Dingsdag iemand ver oordeeld wegens het boosaardig en openbaar aanranden van de waardigheid van het Koninkljjk Stamhuis en daar door van de waardigheid des Konings tot eene cellulaire gevangenisstraf voor den tijd van één jaar en in de kosten. Onder dagteekening van 29 Jan narij schrijft dr. Nachtigal uit Moerzoek nog eenige bijzonderheden om trent den moord, op freule Tinne gepleegd. Het blijkt volgons de verklaringen van alle oogge tuigen, dat de vijf Arabieren (waarvan er drie gevangen zijn en twee zich in Fezzan bevinden) een hoofdrol in de volvoering van het gruwelstuk hebben gespeeld. In hoeverre de vier bedienden, van welk een zekere Mo- hammed-el-Kebis onder de zware verdenking ligt, mede schuldig te zijn, zal spoedig genoog uit het verhoor der drie gevangen Arabieren blijken. Het opperhoofd der Toearegs, Jehenouchen werpt alle schuld van zich af, en heeft een geschreven verdediging naar Europa ge zonden in welke hij beweertde reizigster niet tot den togt naar Rhat te hebben aangespoorden evenmin haar bijstand belooft te hebben. Iutusschen is het een daadzaak dat Freule Tinne zich aan het geleide van den Hadji Ahmed Bu-Slah toevertrouwde; en dat de neef van dezen laatsten, Hadji-el-Schichmet acht Toearegs bij de misdaad tegenwoordig was. Of nu Hadji- el-Schich een werkelijk deel heeft genomen aan het ver moorden der freuledit durft dr. Nachtigal niet te verzekeren. Hadji-el-Schich houdt staande, dat het slagt offer reeds gevallen wasvóór hijdoor schrik en ontsteltenis bevangen, tot hare verdediging had kunnen toeschieten. Met het oog op 'smans karakter is men al gemeen geneigd aan deze zijne verklaring geloof te slaan. Gemengde berigten. De grafdelver te B. wordt verzocht, zich zoo niet te bemoeijen met zaken die hem niet aangaanwant hij zegt het zelf, dat het niet mooi staat, om den neus altijd zoo maar in den pot van een ander te steken. Eene herberg-jufvrouw te W. moest zich zoo rijk niet doen voorkomen daar zij toch maar van tante wordt opgeschiktvan eene arbeiders-dochter kan er dan ook maar moeijelijk eene dame gekmaakt worden. Met aanstaande Paschen zullen te Kruiningen drie dames verloot wordenen de laatst uitkomende zal voor Paaschgeld zorgen. Iemand te Baarland wordt aangeraden, niets meer te leveren dat niet betaald is, anders zal hij in moeijelijkheden komen want Wil men zulke dingen koopen Moet men er niet rond mee loopen Want daar het is niet betaald Wordt het weer terug gehaald. Te Tours is het zoo druk of het kermis is; aan logies is geen aankomen meer, zelfs de redacteurs van de Marseillaise hebben een huis buiten de stad gehuurd en hebben het zelf gemeubileerd. Velen maken dan ook goede zaken met die historie van Pieter Bonaparte. Bij de aankomst van Bonaparte te Tours stonden er 40 a 50 grenadiers voor de gevangenis hem op te wachten, die hem de vrijspraak toewenschten, dat het algemeen gevoelen is, en er worden dau ook wedding schappen over aangegaan. De zoon van Henri de Bourbon is maar slecht bij kas, en dat een nakomeling der oude Fransche koningen. Hij is tweede luitenant in Spaansche dienst en is blij dat hij dit baantje heeft. In le Monde leest men: „Acht dagen geleden zeide de regering, (de Fransche) dat zij onzijdig zou blijven, en thans durft zij het concilie bevelen voorschrijven en 750 bisschoppen en den Paus zelfs toeroepen Zoo lang gij op kerkelijk gebied u beweegtkunt gij vrij handelen, maar als gij u mengt in het staatkundige, in de vrijheid van drukpers en het onderwijs, dan roepen wij ons leger uit Rome terugen leveren u over aan de moordenaars van Italië Kerknieuws. Naar wij vernemen zal Ds. J. van Leeuwenvroeger pred. bij de Herv. Gem. te Vrouwepolder, thans te Colijnsplaai, op Maandag 28 Maart a. s. des namiddags ten drie ure, eene godsdienstoefening houden ter ge dachtenisviering zijner 40jarige ambtsbediening. Regtszaken. >De Arondissement9-Regtbank teZierikzee heeft o. a. op Vrijdag 18 Maarijl. de navolgende vonnissen in strafzaken uitgesproken 1°. W. O., Jz.oud 27 jaren, arbeider, A. O., oud 23 jaren, arbeider en P. van der H., oud 3G jaren, arbeider, allen geboreD en wonende te Sirjansland, beklaagd, als zoude de eerste in de herberg van J. B. te Oo9tcrland, J. de R. moedwillig bij de haren hebben gepakt en getrokken, terwijl hij daarin zoude zijn bijgestaan door de beide andere beklaagden, waardoor eene worsteling is ontstaan en J. de R. een bebloed oor heeft bekomen. Bij vonnis is eerstgenoemde 3an het hem ten laste gelegde schuldig verklaard en te dier zake veroordeeld, onder aauneraing van verzachtende omstandigheden tot beta ling eener geldboete van tien gulden, bij wanbetaling na daartoe te zijn aangemaand te vervangen door gevangenisstraf van drie dagenterwijl de twee overige beklaagden van het hun ten laste gelegde» zijn vrijgesproken. 2°, C. V., oud 29 jaren, arbeider, geboren te Oosterland en L. van der W.oud 22 jaren, arbeider geboren te Dui- vendijke, beide wonende te Oosterland, zijn ter zake van het moedwillig toebrengen van stootcn en kwetsuren aan iemand, veroordeeld, onder aanneming van verzachtende omstandigheden, ieder tot betaling eener geldboete van drie gulden, bij wanbe taling, na daartoe te zijn aangemaand, te vervangen door ge vangenisstraf van een dag voor ieder hunner.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1