DU AREND, V\\ B. JIIITü, il, 1 li 1 E B 1 D I B ML 4 I LANDBOUWWERKTUIGEN. Gfcbuertjcntuu. Publieke Verkooping. eenige meubilaire goederen HET CASCO PLATEN, Den geredden Inventaris PLATEN, zal geen voortgang hebben. Een bruin Merriepaard, TE koop: Bi Hard met toebehooren. Noord-Brabandsch BIER Twee soliede Winkelkasten Puik vertrouwd PUIK! PUIK! E. van den BOSCH, Goes ZAAIGRANEN, TUINZADEN. Klaver- en Moeszaden iL\ PottenmarktMiddelburg. In de Likeurstokerij: VOOR SCHOONMAKEN: Ruime keus. Vaste prijzen. Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen: VERVOLGBUNDEL Ruime keuze van R. K. Kerkboeken Behangselpapier. -M Alle soorten van Borstelwerk Stroosnijders, Moesmakers enz. PHOSPHO-GUANO, 9 IA DE BELGISCHE MAATSCHAPPIJ tegen Brandgevaar, verzekert legen zeer billijke en vaste premiën: Concertzaal-Zierikzee. zal geen voortgang hebbe NA naar den ring gereden worden JA- Ka les ti WE l l NA 4 Een Schoenmakersknechi ±L C I G A R E N. Vijf bekwame Ciqarenmaker {brengen. A Onder (lankze^ing: aan allen welke de DIRECTIE der Dorcas-Ver- oonijginfi? in staat hebben gesteldde onlangs gehouden Verloting te doen plaats hebbenwordt berigt, dat de opbrengst is geweest, zuiver ƒ343,75. Bevallen van eene Bocliter, M. GEEL HOED, Echtgenoote van Oüwurkerk, C. BERREVOET. den 20 Maart 1870.j Bevallen van eene Bocliter, N. LAGERS— van per Disijl. Zierikzee 22 Maart 1870. 0* Na een hevig Inden van slechts 13 dagen» ontsliep heden mijn geliefde Echtgenoot, de Heer CHRISTOFFEL SLAGER, Oud-Wethouder dezer ge meente, in den hoogst gezegenden ouderdom van ruim 88 jaren. Bjj eene bijna 67jarige Echtvereenigingsmart mij teregt dit verlies. Ik wil echter Gode zwijgendie mij wel den trouwen medgezel des levens heeft ont nomen maar mij op bjjna geljjken ouderdomeene buitengewone levenskracht schenkt. Met een vorig huwelijk van 6 jaren heb ik nage noeg 73 jaren lang het huwelijksleven mogen genieten. Poortvliet. MARIA VERHEUL, 16 Maart 1870. Wed. C. Slager. *2 Heden overleed, tot rnjjne en mijner kinderen diepe droefheid, in den ouderdom van ruim 83 jaren, mjjn geliefde Echtgenoot M. van DOEZELAAR, met wion ik gedurende 56l/2 jaar in den genoegelijksten echt mogt vereenigd wezen. Dreischor, JOH. EVERWIJN 16 Maart 1870. en kinderen. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving aan vrienden en bekenden. Heden overleed, na een langdurig doch smar telijk lijdenmjjn geliefde Echtgenoot ELIZABETH BLOMin den ouderdom van 40 jaar en 7 maanden. Zonnemaire, Mede uit naam mijner kinderen 20 Maart 1870. W. KROON. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving aan familie en vrienden. Heden overleed onze geliefde Dochter ANNA, in den jeugdigen leeftijd van 18 jaren en 7 maanden. Brouwershaven, J. FLOHïL. 21 Maart 1870. A. FLOHIL Eenige kennisgeving. X Oast. Heden trof mij en rajjne kinderen een gevoelige slag, door het afsterven van mijn geliefde Echtgenoot C. SCHILPEROORT, in den gezegenden ouderdom van 69 jaar. In den wil van Hem die geen rekenschap van Zijne daden geeft, hopen wij te berusten. BrüINISSE, Uit aller naam 21 Maart 1870. Wed. C. SCHILPEROORT, geb. VAN POPERING. Algemeene kennisgeving. Heden overleed tot onze groote droefheid, ten gevolge van een valdoch voorzien van de H. Sacramenten, onze beminde broeder en behuwdbroeder JACOBUS HENRICUS WANSINK, in den ouderdom van 56 jaren en ruim 5 maanden. Zierikzee, J. L. WANSINK, 21 Maart 1870. mede uit naam van broeders en zusters. _U Heden trof ons de gevoeligste slag des levens, door het plotseling afsterven van onzen geliefden Echt genoot en Vader W. REINDRÉ, in den ouderdom van bijna 59 jaren. Zwaar treft ons dezen slag, doch wij hopen dat God ons zal schragen, om dit zoo zwaar verlies met onderwerping te dragen. Wed. W: EEINDRÉ, Zierikzee, geb. van Dijk. 22 Maart 1870. C. PIEPLOW. J. P. PIEPLOW, geb. Keindré. Eenige kennisgeving aan vrienden en bekenden, zoo binnen als buiten deze stad. Heden overleed tot mijn innige droefoeid mijn geliefde Echtgenoot, de Heer GEORGE ABRAHAM ELENBAAS, in den ouderdom van 37 jaar en 3 maan den, in loven Opzigter bij 's Rijks Waterstaat en Bur gerlijke openbare werken. Pattïe {Ned. O. IndieWed. G. A. ELENBAAS, 23 Januarij 1870. Zoeter. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving aan vrienden en bekenden.j Q mVoor de vele blijken van deelneming,, ons 'wjHfr betoond bjj het overlijden van onze Zuster en Behuwdzuster Mejufvrouw A. J. MULOCK HOUWER, betuigen de Broeders, Zusters en Behuwdzusters hunnen opreS'ten dank. j Op Donderdag f April 1**~0des avonds te 6'/, ure (in plaats van den 5 April), zal de Deurwaarder .1. FRANSE, in het Hotel .van Veen," te Zierikzee, publiek verkoopen Mjiimt.-ictiireii, Bedden, eene nieuwe en fraajje collectie Heluin^sclp;ti»ier en Itnn don, en meer andere Goederen. I< IJ K D A G op den verkoopdag van 's morgens 11 tot 's namiddags 4 ure. NB. Zij, die genegen zijn goederen bij deze verkuo- ping Ie brengen gelieven daarvan vóór 6 April 1870 kermt» te geven aan den Vendumeester de Heer C. BAL. J.Cz., te Zierikzee, of aan den Deurwaarder J. FRANSE, De Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ zal, ten verzoeke zijnet- principa len, publiek verkoopen: 1.° Op Vrijdag 1 April 1870, te SCioi-ïlcazeete beginnen aan de Stadscommercie-Werf. van het Noordsche Schoenerschip SEAGULL, gevoerd geweest door.kapitein A. B. GOVERTSEN, groot ongeveer 140 tonuon liggende in de haven aldaar. I?, in. 4100 stuks Cxroonon 2l/27 duim Amsterd., van verschillende lengte, afkomstig uit bovengemeld Schipafgeladen te WYBORG. 2.° Op Zaturdag 2 April 1870, te ïSur^li&liiis», aan de Hofstede van den heer W. VIS: van genoemd Schip, bestaande uit eene partij ZEILÉN, STAAND en LOOPEND WAND, KET TINGEN, ANKERS, 1 SLOEP, enz. 1?. m. 440 stuks Or oenen van gelijke afmeting als bovenstaande en afkom stig vau dezelfde lading. Nadere informatiën zjjn te bekomen bij de Heeren M. C. de CRANE ZOON te Zierikzeezoover het Hout betreft bij den WelEd. Gestr. Heer F. C. TROMP te Amsterdam en bij voornoemden Notaris. De VERKOOPING van ÏOOO grei nen DEELEN, op 31 Maart 1870, les middags ten 12 ure op de werf van den heer STRICKKAERT, ten overstaan van den Notaris J. M. BOUVIN te Zierikzeej TE KOOP: 5oud 9 jaar, keur uit twee, te bezigtigen aan tie Stalling van R. KOOLE. j EEN GOED LOOPEND BORDEAUN-WIJN 7(> Cent de fles-scli, per 1/.2 of l/4 Anker a 65 Cent de tlesch. zeer geschikt voor Heeren Landbouwers, por fust lOO Liters /7,oO, 50 Liters/3,75, waarvan de bestelling op M A. A IR. T S» O BIER, direct wordt ingewacht bij j. de KEIJZER te Cortgene, waar tevens voor de Ö"7öste Staats- EotorVÏ nog LOTEN voorhanden zijn. TREKKING Eerste Klasse 4 April 1870. f A Te Itoop voor oen ei violen pr\js: geschikt voor alle Affaires, benevens twee daarbij be- hoorende TOONBANKEN en Afslui- tingsraampje. Alles in zeer goeden staat en slechts weinige jaren gebruikt. Adres met franco brieyen, onder letter W, bij de Uitgevers dezes. RIGA TONNENZAAD en I {EVE- LAAR A VI-*/ A A Itot billijken prijs, te bevragen bij f J. LANGOUMOIS de DOES. KLAVER-, LUCERN-, PAARDENPEEN-, MANGEL-, TIMOTHE- en ENGELSCH RIJGRAS-ZAADtot den minsten prijs, bij O. BOUTERSE, te Bruinisse. f vestigt de aandacht van Heeren Landbouwers op de voortdurend door hem geleverde puike Blaauwo Erwtengegarandeerd kortloof. Doensclic Haver49 Kilo per mud. Zomer-GerstClievalier-Gerstetc. Verzoeke de orders niet te lang uittestellen Voor ERWTEN is het hoog tijd. De ZOMERGERST en CHEVALIERGERST zijn werkelijk prachtig van qualiteit. j E. VAN BOSCH, GOES. Uitmuntende soorten van MAN GELZAAD echt Geel- en Wit- PAARDENPEEËN- ZAADboven grond. Alsmede alle soorten van tot civiele prijzen. A. VAN BE PUTTE to fickomen alle soorten van JU- IceiirenBitters, Oenever, Bran dewijn Roode-Zwarte- en Witte- Aalbessenwijn. ZlERlKZEE. u M 0 s- «H 0 u X es Et® W <M alle soorten 'Borstels Sponzen Zecmen Blikwerk enz. Bollen Blolcjes- en Bruine- en Biozenmatten tenKarpetten en alles wat daarbij behoort. Luiwagens Koppespinja« crs Witters enz. WascloekTafëikleèdenDweilenBont- en Deurma^jes, Tapij. i Hoek Poatstraat, Zierikzeebij «T. de JONG ZIJLSTRA. NB. Ontvangen eo.io ptirtiï TER8CHE KREEFTEN. In den Boekwinkel van T*. BE LOOZE, te Zierikzee, zijn voorhanden verschillende formaten vat Voor Kwarto-Bijbels ingenaaid 1,35. löo. Bijbeltjes in linnen band verguld op snee - l,SO. 99 2—L-Om, - 1,05. Vollts-nitg-ave in linnen band ƒ0,40. Ingenaaid - 0,35. Daar^ bovengenoemden VERVOLGBUNDEL op 17 April a. s. in dc Rërvorde kerk alhier wordt ingei beveelt hij zich aan tot het leveren van dezelve en tot het in de gewone lcericboeli De Bijbels worden alsdan op nieuw verguld en gebonden in banden zooals die laugd wordende uitvoering zal niets te wenschen overlatenzoodat zij van de nieuwe Bijbels ni onderscheiden zullen zijn. Zierikzee, «3 Maart 1870. Bij den Boekhandelaar A. C. de MOOIJ, aan de Kraan te Zierikzee, zijn voorhanden VERSCHILLENDE UITGAVEN VAN DEN der Evangelische Gezangen, voorhanden bij deu Boekhandelaar A. C. de MOOIJ aan de Kraan te Zierikzee. ÜL_ Behangselpapier. Ondergeteekende berigt met eene der voornaamste huizen in bovengenoemd Artikel ip connectie te zijn en is daardoor in staat aan concurerende PRIJZEN te verkoopen: Hij heeft daarvoor eene sortering van 1-43 pa- tronen, waarbij prachtvolle met diverse randen die zoo goed binnen als buiten de stad op franco aan vrage ter toezïg-tijsingf te bekomen zijn. Tot leve ring houdt hij zich aanbevolen. O. BAL, J.Cz. Ontvangen bij O. BE CAROLY, OP DE MELKMARKT: vele soorten van Zeeften, best Zeemleder, verschillende soorten van Tollenwaaronder ook BROMTOLLEN, voorts puike China's-Appelen en Citroenen, alles tot CIVIELE PlUJZEN. ONTVANGEN EENE RUIME BEZENDING zoomede diverse WASCHMACITINES van HORNSBY. Ter beschikking van Heeren Landbouwers wordt weder onze ZAAIMACHINE gesteld tot het nemen van proeven. Bestellingen voor Dorschmachines en Zaaimachines worden vriendelijk verzocht tijdig op te geven, zullende tot de MINSTE PRIJZEN worden uitgevoerd. NARDTEN, LUCKERHOF C.° Fabriekanten van Stoom- en andere Werktuigen. Tegen franco toezending van 50 cents in postzegels of postwisselwordt door BOEKE en HUIDEKOPER te Groningenfranco 'per post ge zonden hunne beschrijvende Catalogus met 75 afbeeldingen van Werktuigen en Gereedschappen voor groote en kleine boerderijen, melkerpen buitenplaatsen 'paardenstallen, fabrieken, polderbenia'ling, voor het huishouden, aan nemers van ploeg- en dorschwerk, enz., enz., ver vaardigd door de beste fabriekanten van het buiten en binnenland. De aflevering der WERKTUIGEN geschiedt naar verkiezing te RotterdamHarlingen of Groningen. ran PETER I.AWHON jiimI SON Deze bq uitnemendheid krachtige MEST in voorraad by M. C. van de STOLPE te BRUINISSE. VAN ALGEMEENE ASSURANTIËN WOONHUIZEN 50 Cents per /T000 'sjaars. MEUBELEN 80 - WINKELHUIZEN 70 - KOOPWAREN 90 - Informatiën bij de Agenten C. vak der VLIET Dz. te Zierikzee, L. BOOGERD Az., te Brouwershaven en J. C. M Van RHEEte Haamstede. De aangekondigde VOORSTELLINGdoor Ylaamsch Tooneelgczelschapop derdag 24 Maart .1. D. ZANTVOORT. Met vergunning van het EDEL AClj BAAR BESTUUR, zal op MAANIh mSNXSS 18 APRIL e. k deelnemers kunnen zich vervoegen tot en met April e. k. bij A. CONSTANDSE te Niewverkerl Schouwen. Er wordt gevraagd VAN STONDEN 4,1 of met den lsten MEI 1870, bij A. A. u der BEL te St.-Annaland, een BelcYVai Korenmolenaars-Knecht, on? huwd. Diegene, welke bewijs van goed gedti en volle "bekwaamheid kan overleggen, wordt eenek van ƒ100 toegezegd, benevens Icost en ïuwc niug. Brieven franco, doch liefst in persoon.^ j 3URGI •zoeken ,kken v jaar ,oc<li uieu da liening iguwd Zieri 3URGE iken bc ig van i heden dezer t retarie slagen e, iineentei ongezej Zieri WORDT VERLANGD een BROOBBAKKERS-KNECH1 met 1 MEI a. s.bjj JAN SCHRIER te Herkingt p]< Brieven franco. TERSTOND benoodigd een bekwame TIMMERMANS-KNECHT tot December vast werk, tegen hoog loonbij SUURLAND te Scherpenisse. Brieven franco, Jiefst persoon. o, lie £3=* TERSTOND BENOODIGD 1 a 2 T:i oiermansknechtsloon naar bekwaamhedi bij A. van DAMME, te Sint-Maartensdijk. Brieven franco. De BUR ,n de in namii ine op« eente-Ra Zieri Ingekorr loitatie gascom derzoek ofdelijki iester e iter uit Er WORDT GEVRAAGD een Mets laarsknecht, tegen ƒ1,30 per dag, voor ac maanden terstond in dienst. Adres aan G. van GEN1NGEN te Stad aan 't Haringvliet. Brieven fran 2 iï Gevraagd met MEI aanstaande ec SMIBSKNECHT, P. G., beke met boerewerkbij J. RENAü 1 Mr. Smid te Goedereede. wordt TERSTOND gevraagd door C. GARJ9ENIÏ te Nieuwe JTonge. Brieven franco. LRDEN A. SCHIPPER te Nieuwe Tonge, VRAM een SCHILDERS-KNECHT 9 maanden vast werk, H. G. Brieven franco Er worden terstond gevraagd: bij ,T. M. K E IJ Z E K Cigarenfabrieki Brugstraat te Tholen. Ongefrankeerde brieven worden IMTIE beantwoord. >v /i BÜRGE Letten d< 61 (Stac iluit vai openb m d( meente voortui Abdy t spraak j t afgeds nger of ZlERIK loals me v mogelijk ploed is. lankelïjk fii in het over te [oren de d lig werd d eene st. pnd tot pg jl. t< ifihapen dat de oi jigt daari delaars in er door Met M E I aanstaande eene BURGER-BIENSTMEIB benoodigd, bij Mej. de HAAN Jansons. jfSs* Tegen MEI eene 13 TJ li, Gr E! DIENSTMEID benoodigd, bp Mej. KANAAR, op de Nieuwe Haven. X Met MEI aanstaande eene BURGER-DIENSTMEIÏ benoodigd, by L. J. KAPPERS te Renesse. föSsr* Met MEI eene MEXB benoodigd- Mejufvrouw BLAAUW te Zonnemaire. L VAN STONDEN AAN eene BURGER-BIENSTMEIP benoodigd, die met de pot en wasch kan orag» tegen hoog loon, bij G. van SLUIJS Lz. te Brouwershaf Pourg «gtshof, chuldïgd iandeld 1 waarin fzien des lagd zijn f Victor leven en d heeft SNELPERSDRUKKEEIJ VAN DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2