ZIERIKZEESUHË NIEUWSBODE. Donderdag 24 1870. iEKEN 1) MA KIN G. w> V AL 2751 26ste Jaarg. •ikzee >ES 1777. lesturen en Administratiën. Kennisgeving. Nieuwstijdingen. At EE e. A. A \u L Mcbcvliinb. M assortiment 'N.tf ndal ilenbor. ld en ver- ïen en wit Dnologiscbe )pgaaf van tergetijden1 Veerscht i Volkerak. den waren BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee aken bekenddat het kohier der hoofdelijke belas- cr van deze gemeente over het loopend dienstjaar heden door lien voorloopig is vastgesteld en van den Jezer tot den 6 April ter lezing voor een ieder op de ■retarie der gemeente zal liggen, zullende ieder aan slagen. binnen dien tijd, tegen zijn aanslag bij den ■meenteraad in beroep kunnen komen, bij verzoekschrift ougezegeld papier, ingevolge de wet. Zierikzee, den 21 Maart 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De fting. Secretaris J. G. BETHE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee moeken de ingezetenen oui hunne rekeningen enbewijs- ikken wegens schuldvorderingen ten laste van liot ik, de Provincie en de Gemeente over /jaar 18G9, ter plaatse waar het behoort tori )oe<ïi*2.*sCo to dienen, ten einde te voor den daPhunne vorderingenten gevolge van te late liening, volgens de wet, als verjaard moeten be- iouwd worden. Zierikzee, den 19 Maart 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. uarij 1869, and in ge- gra- Schotbare eland.) erlandsche Op het postkantoor te Zierikzee zijn over de tweede lift der maand Februari] onderstaande brieven bezorgd ladresseerd aan personenwier namen ter plaatse m bestemming onbekend zijn, als: een aan De. Tuynman te Nieuwerkerk. A. van der Steld te Rotterdam. J. van der Panne te Scharendijke. er ook die warning of rd, zoodat ƒ1,20. -0.90. Schrijf- de kinde- te doen. Door het postkantoor te Tholen, zijn gedurende de eede helft der maand Februarij 1870, verzonden onder melde brieven, waarvan de personen niet bekend zijn plaatse op de adressen vermeld: KEMNEDIJ te Rotterdam. G. KIK >N, van Y i I IS G- ig23 tE. Londen18 Maart. Aangaande het aanvaren der ee schepen in het Kanaal (zie ons vorig No.) ver- rnt men het volgendeDe stoomboot Normandy in den nacht van Woensdag op Donderdag Sout- mpton verliet om naar Jersey te stevenenwerd lurende den mj^t, omstreeks vier ure in den morgen gisteren nabij de Needles door de Mary, van den tnau naar Londen bestemdaangevarenmet dat ïolg dat het achterschip der Normandy met de dingbooten en verschansing weggenomen werdzoo- er slechts twee booten overbleven. Daarin werden ïen dameszeven heeren de tweede stuurman en man der equipage, benevens de vrouw, die de dames iendegered. De kapitein de eerste stuurman de ;e machinisten drie matrozen twee stokersde nmerman. zeven passagiers uit de voorkajuit en tien izigersdie op het dek warendus 82 personen ver lonken, doordien de Normandy twintig minuten na vertrek der booten zonk, onder de verschrikkelijke gstkreten der ongelukkigen die aan boord gebleven iren en wier kermen op de twee uitgezette booten noord werden. Er schijnt misverstand of onwil te iben bestaan wat de hulp betreft, die de Mary had nnen aanbieden. - Volgens de jongste berigteu van den Engelschen reiziger ingstone was hij te Uschidschi, wachtende op de toezen- 5 uit Zanzibar van benoodigdheden die hij behoefde om reis in Afrika's binnenland te kunnen voortzetten. Thans uit Zanzibar berigten van 7 Februarij ontvangen, mel de dat op Afrik's oostkust en een eind wegs binnen 's lands cholera heerschte, en dat de overbrenging der bedoelde oodigdheden aan Livingstone daardoor toen vooreerst belet d. Of die epidemie zich tot Uschidschi uitstrekte was te izibar niet bekend. In de stad Zanzibar waren in ander- te maand ruim tien duizend, en op dat geheele eiland dertig 'end mensclien aan dc cholera gestorven - l)e armoede te Londen vermeerdert met den dag. Het bedeelden beliep in de tweede week van Maart 174.760 en 149.715 in diezelfde week van het voorgaande jaar. Cent. 'nng tCHT erkingen. e een' bekeflf NAU4 trt 20 Maart. Prins Pierre Napoleon is gisteren r Tours gevoerd. Maandag a. s. zal met de behandeling zijn proces een aauvang worden gemaakt. Tachtig getuigen 1 opgeroepen waarvan 44 op verzoek van het openbaar listerie. Het aantal getuigendoor de civiele partij gedag- rd is 20 of 21, waaronder Rochefort, die heden naar Tours is rgebragt. - 21 Maart. Heden ten half twaalf ure is de zitting i het Hoog Geregtshof in de zaak Bonaparte ge- indonder een verbazenden toevloed van mensclien. moeder en de broeder van Victor Noir woonden de ing bij. Acht leden der jury waren afwezig. De chuldigde is binnengebragt door een kapitein der darmes en heeft zijn naam opgegeven. De geneeskundige statistiek in Frankrijk constateerd feiten, hoogst belangrijk voor de dames. Uit naauw- ;e cijfers blijkt dat de sterfte bij de vrouwen met IS1/* percent verminderd is, sedert de mode den oorlog verklaard heeft aan de corsetteumaar tevens dat sedert het invoeren der chignons het cijfer der lijderessen aan hersenkoortsen met 72 percent is toegenomen. Het zijn sterke beenen, die de weelde kunnen dragen sterke hoof den schijnen noodig te wezen om die haarvrachten zonder nadeel te kunnen torschen. Donderdag jl. heeft men in het kanaal van Schipdonck het lijk gevonden van den oulangs vermoorden vellenkoopman van Nieuwenhuijse. De vrouw van den ongelukkige, daarbij ge roepen heeft het lijk van haren man herkend. De dader van dezen moord, Duchalet, plotseling vóór het lijk gebragt zijnde, heeft echter verklaard dat hij hem niet kende en houdt zijne onschuld staande. De neus en de hoofdschedel zijn verbrijzeld en de ongelukkige sehijot gedood te zijn vóór hij in het water geworpen werd. Maastricht, 19 Maart. Eeue dienstmeid alhier moest wegens oneenigheid met hare huisvrouw de dienst op staande voet verlaten. Alvorens zij vertrok wenschte de huisvrouw hare goederen na te zien dat deze niet dan gedwongen toeliet. Bij de opening van een blikken trommel vond men een kinderlijkje, dat reeds geheel was uitgedroogd. Voor den regter gebragt, verklaarde zij reeds in Augustus te zijn bevallen en dat het kind had geleefd. Aangezien het niet meer is te constateren of het kind dood of levend is ter wereld gekomenzal het moeijelijk zijn haar van moord te beschuldigen. Haarlem19 Maart. Volgens een alhier loo pend geruchtzou zich op de laatste paardenmarkt het volgend geval hebben voorgedaan. Een onbekende boer verkocht aan een ander een paard en ontving het bedongen koopgeld, waarna de kooper in een der herbergen zich neerzette en het paard zoolang aan de lijn liet staan. In dien tusschentijd verkocht de gewezen eigenaar het paard weder aan een anderontving weder het koopgeld en is toen spoorloos verdwenen. Bij het einde van de markt kwamen beide koopers uit de herberg en deden bei den hunne aanspraken op het paard gelden. Toen de politie er zich mede bemoeide, bleek het dat geen der beide koopers den tijd wist waarop hij het paard gekocht haden het dus niet was uit te maken wie de eerste kooper, in dit geval de natuurlijke eigenaar was, Omtrent den verkooper was alle navraag te vergeefs. De afloop dezer zaak wordt niet verhaald. A.£H'cleiil>iirgr19 Maart. In uw geacht blad van heden lees ik tot mijne verwondering dat zich hier allerlei haastige ziekte-verschijnselen op onrustbarende wijze in deze gemeente voordoen: kinderziektepleures enz. Zoodanig bericht zou al licht doen gelooveu dat Aardenburg op 'toogenblik aan 't uitsterven is en daarom acht ik het niet ongepast te meer omdat voor eenigen tijd in 11 Sluisch Weekblad te lezen stond dat er een treurig waas over onze gemeente lag uitgespreid hier het volgende mede te deelen. In Aardenburg zijn den geheelen winterin grooter of kleiner aantalpokljjders geweest. Tusschen de geneesheerenwij hebben er twee bestond verschil of de pokken wel kinderpokken dan of zij varicelles waren. De heer van Oostenwijk Stern, hield het er voor dat vaccineeren en revaccineeren een einde aan de ziekte moest maken en nam dien ten gevolge zijne maatre gelen terwijl de andere geneesheer beweerde dat revaccineeren niet hielp en daaromofschoon daartoe van de gemeente afzonderlijk betaald weinig of geen werk van revaccineeren maakte. Jammer dat de Inspecteur van 't geneeskundig toezicht niet kan over komen om tusschen beide geneesheeren te beslissen En nu de uitslag. Vau de 298 kinderen die de open bare school van 1 Jan. tot 15 Maart bezocht hebben heeft geen enkel kind de pokken noch de varicelles gehad zelfs in huishoudenswaar andere poklijders waren. In het gasthuis anders uitmuntende door eene ellendige inrichting kreeg de vrouw, die de zieken moet verzorgen de varicelles in hevige matehare dochter en haar zoon in mindere matehaar jongste dochtertje die bij al die besmetten in- en uitging kreeg ze in 'tgeheel niet. Wel een bewijs, dat zijbij wie het langst geleden wasdat men ze gevaccineerd had de meeste prsedispositie voor de pokken of varicelles hadden; overal ziet men een zelfde beloop. Van al degenen, die gerevaccineerd zijnis niemand door pokken, noch door varicelles aangetast geworden. De heer van Oostenivijk Stern heeft dus goed gezien. De predikant bij de hervormde gemeente is zeer plotseling gestorven maar niet aan pokziekte zoo als in omliggende gemeenten verteld werd maar naar ik hoorde aan eene rheumatische ziekte. Overigens is de sterfte in dit kwartaal ongeveer gelijk met die in 't zelfde kwartaal der voorgaande jaren en overtreffen de geboorten de sterften in aantal. Ingez Micl<Iell>ni*g'21 Maart. Den lsten April ver trekt het thans alhier aanwezig detachement huzaren naar 's Hertogenboschdoch wordt vervangen dooreen peleton huzaren onder bevel van een officier, belioorende tot het eskadron hetwelk van Roermond naar Breda verplaatst wordt. Ziei'ilczee, 22 Maart. Gisteren namiddag had hier een treurig voorval plaats. De loodgieter Jac. Wansink, had het ongeluk te vallen uit eene goot van het huis van den heer de Bondt alhier, alwaar lip werkzaam was, met dat noodlottig gevolg dat hij zwaar gewond naar zijne woning werd vervoerd, alwaar lip een uur later overleed. De overledene was om zijne braafheid en vlijt algemeen geacht en bemind. Uit de thans openbaar gemaakte Handelingen der Synode van de Nederlandsche Hervormde Kerk van 1869 blijkt dat de beslissing omtrent het verpligtend gebruik der doopsformule door de predikanten is ge nomen met 12 tegen 8 stemmen. Naar wij vernemen, worden door den heer A. W. Sijthoff te Leiden pogingen aangeweud om eene letter- zetterij voor meisjes op te rigten. Dit pogen is tot heden met een goeden uitslag bekroond. De inrigting komt onder het bestuur van eene directrice, en zal voorloopig in een afzonderlijk gebouw worden geplaatst. Zijn wij wel onderricht dan zijn door den heer Sijthoif reeds onderhandelingen aangeknoopt met dames-regentessen van het Gereformeerd weeshuis, welke onderhandelingen reeds tot een gunstigen uitslag hebben geleid. Uit San Francisco zijn thans uitvoerige bijzonder heden ontvangen omtrent het ongeluk dat tusschen de Amerikaan8che en Engelsche stoomschepen Oneida en Bombay heeft plaats gehad. Niet langer dan 2 uren had de Oneida de haven van Yokuhama verlatende officieren zaten aan tafel, toen de wacht eensklaps riep: licht vooruit! en de bootsman het bevel gaf: roer aan bakboord. Op het naderend schip Bombay bleef alles stil, zoodat men daar de helder brandende lichten der Oneida niet moet hebben opgemerkt. Het wendde al thans niet en liep regt toe regt aan in de stuurboord zijde van de Oneida, halfweg tusschen den grooten- en den bazaansmastmet zulk eene krachtdat er een groot gat ontstondtwee matrozen die aan het rad stonden, werden op de plaats gedood. De Oneida vuurde terstond hare stukken af, maar de Bombay stoomde door. Daarop werd eene reddingsboot neergelaten de overigen waren door den stoot verbrijzeld waarin de geneesheerde bootsman en 15 matrozen afstegen. Na het 6de noodschot begon het schip te zinken. De officieren verzamelden zich om den kapitein Williams, die zich vast besloten verklaarde met het schip ten gronde te gaan. Een kleine kotter werd nog met 39 personen gevuldmeestal zieken, en toen sloten zich de baren over het rampzalige vaartuig en waren 120 menscbenlevens verloren. De reddingsboot, welke zich gedurende het zinken had moeten verwijderen, om niet in den kolk meegetrokken te worden naderde thans wederten einde nog eenige ongelukkigen te redden, doch te vergeefs. De overlevenden roeiden naar land terugde Japannezen namen hen daar vriendelijk op en een gids bragt hen naar Yokuhama, waar zij den volgenden morgen aankwamen en hun noodlot verhaal den. De Bombay werd nu bij zijne aankomst onraid- delijk naar de plaats des onheils gezonden, doch behalve de 39 personendie zich in den kotter bevonden werd verder geen enkel menschenlevenofschoon ook nog meer audere schepen ter hulp waren komen op dagen gered. De officieren en passagiers van de Bombay stonden versteldtoen zij het ongeluk vernamen en verklaar den dat zij de noodschoten niet hadden vernomen terwijl men op twintig mijlen afstand aan land de schoten zegt gehoord te hebben. Ook moet de kapi tein van de Bombay bij zijne aankomst geen melding van de botsing gemaakt hebben. Een telegram van den 8sten Maart jl. deelt intusschen mede dat de kapitein, na in het verhoor te zijn geweestvrij is gesproken van elke schuld aan de botsing met de Oneida. Hij werd evenwel 6 maanden geschorst, omdat hij niet had gewaakt tot verleening van hulp aan de beman ning van het verongelukte schip. Men meldt uit RotterdamVerleden Vrijdag kwam eeu oogenschijnlijk deftig heer in een schoenwinkel op de Hoogstraat, en vroeg om een paar laarzen. Na ver scheidene gepast te hebben, vond hij eindelijk een paar naar zijn geuoegen. Die aan zijn regtervoet zat hem netjes, en die aan zijn linkervoet bijna aan hebbende, komt een ander onbekend persoon in den winkel, en geeft den laarzenaantrekkende op zijn achterdeel een fermen klap, waarna bij spoedig het hazenpad koos. De beleedigende persoon springt met een verwoed „drommels dat zal ik je betaald zetten11 op, en loopt den klappengever na. De schoenmaker, partij trekkende voor zijn klant, spoort hem aan om te loopen zoo hard hij Jcan en den brutalen vent te pakken. Tot nu toe is of zijn beide onbekenden nog om het hardst aan 't loopenen de schoenmaker is bevreesd, dat zijne beste laarzen van ƒ9,50 versleten zullen wezen eer de klant terug komt. Door de arrondissements-regtbank te Groningen, is zekere II. B. veroordeeld tot betaling eener geldboete van ƒ5122.45, of wanneer hij in gebreke blijft die som te voldoen tot drie maanden gevangenisstraf, ter zake dat hij in zijn schip onder eene lading stroo verborgen had zestien fusten, te zamen in houdende 1097 liters gedistilleerd (voorloop van brandewijn), onvoorzien van het vercischtc document. De paardenslagtcrij van Gebr. Noach te Deventer heeft voortdurend goeden aftrek. Beafstuk wordt verkocht voor 40, lapjes voor 30 en het overige vleesch voor 20 cents per kilo. Het meeste vleesch wordt door de aanzienlijken en burgers verbruikt; de mingegoeden schijnen het vooroordeel tegen het gebruik van paardenvleesch nog niet te kunnen overwinnen. Bi'iiiiiisse, 21 Maart. Heden had in deze gemeente een droevig ongeval plaats. De 69jarige -timmerman C. S., welke sedert eenigen tijd aan zenuwtoevallen laboreerde, be gaf zich heden namiddag naar een landbouwer onder deze gemeente; avonds op den gewonen tijd niet te huis gekomen zijnde, deed de familie een onderzoek naar dat ongewoon uit blijven, en moest weldra de treurige ervaring erlangen, dat de oude man aan den kant eener sloot levenloos werd ge vonden. Bij nader onderzoek bleek het dat vermoedelijk een zenuw-beroerte de oorzaak van den dood is. Gemengde bori«-teii. Reeds houderd maal en meerwerd er gezegd, dat de gezondheid van den paus lijdende wasen telkens werd dit weer tegengesproken. Thans wordt er weder gemeld dat de Heilige Vader in geen besten toestand verkeerd zelfs zóó dat een bisschop welke hem be zocht heeft gezegd„Zoude het waar zijn volgens een romeinsch spreekwoord, dat een paus niet langer regeert dan Petrus gedaan heeftdat is 25 jaar." Nu, Pius IX heeft reeds 24 dienstjaren, en treedt dus zijn laatste jaar inals er geen verandering mogt komen in die oude gewoonte. Nog heeft Henri de Bour bon in zijne geschriften gezegd dat de Orleanisten met Montpensier aan het hoofdalles aanwenden om Napoleon III te doen vallenmaar, zegt hijde Or leanisten zullen de Fransche kroon dan toch niet erven. Het zoude de Fransche republiek zijn, die Europa zou f H doeu sidderen. In Amerika komen er zoo veel echtscheidingen voor, als bij de konijnen in de bosschen. Nu zal er eene wet worden ingevoerd die bepaald dat er geene echtscheidingen meer kunnen plaats heb ben dan binnen 14 dagen na het aangaan van een huwelijk. In Belgio wil de regering de belasting op den jenever verdubbelen, dat bij de herbergiers vol strekt niet bevalt, en die niet stil zullen blijven zitten. Zoo moet er een adres aan den Senaat ingezonden zjjn, waarin voorkomt: „Het is onmogelijk dat een sjou werman een scheepslossereen guanowerkereen bewerker van gezouten huidenen al wie stinkende werken moeten doen dit kunnen doen zonder een fikschen borrel in het lijf te hebben. Zonder dit is het onmogelijk zulks een lialven dag vol te houden. Meent nu Leopold dat dit niet waar is, dan moet lig dat zelf maar te Antwerpen komen proberen en hij zal nog de gemakkelijkste baantjes worden gegeven. Te B. wordt een zot aangeraden, zoo veel onwaar heden niet uit te bazuinen van meisjes waar hij niets mede te maken heeft. Hij doet dit dan ook maar omdat hij geen meisje krijgen kan; want liij is: Rood van haaren rap van bek Dikwijls dronken en altijd gek. Onbekwaam om veel te winnen Wat is daar mee te beginnen? Want de mode van het land Dat is strikken lint en kant. IiiÉjeseoiwleiie Stuïdien. UITTKEK8EL uit het verslag van den Staat der Afdeeling „Schou wen en Duiveland11 van het Nederlandsche Zendeliug- Genootschap over het jaar 1869. 1°. De Afdeeling is toegenomen met 1 lid en 7 begunstigers. Zij telt nu 28 leden en 89 begunstigers en wel 19 leden 54 begunstigers. de pinkster-collecte thans had zij voor het Zierikzee Ouwerkerk 2 Nieuwerkerk 1 Eikerzee c. a. 2 Brouwershaven 1 Renesse c. a. 2 Kerkwerve 1 Sirjansland Haamstede Oosterland Zonnemaire Serooskerke Noordgouwe 2°. Werd in vroegere jaren alleen te Zierikzee gehouden, eerst plaats te Nieuwerkerk, BruinisseOuwerkerk, Zonnemaire, Noordgouwe, Dreischor, Sirjansland. Wij vertrouwen dat het goede voorbeeld door ge noemde gemeenten gegeven in 1870 ook door de overige gemeenten van Schouwen en Duiveland zal gevolgd worden. 3°. Opwekkende Redevoeringen werden gehouden te Noordgouwe, Brouwershaven, Ouwerkerk, Zierikzee. De Samenkomst, gehouden bij gelegenheid van de jaarvergadering der Afdeeling te Zierikzee, 1 Febr. 18ö§, beantwoordde zeer aan de verwachting. De Collecte bracht op ƒ37,60. 4°. Het vrouwen-hulpgenootschapde vereeniging tot het lezen van maandberichten, en de centsvereeni- ging, allen te Zierikzee verkregen mindere of meerdere uitbreiding. 5°. In 1869 werd ontvangen Aan Contributiën van leden en begunstigers ƒ339,50. Aan Pinkster-collecten - 65,3372. Van het vrouwen-hulpgenootschap - 33.40. Van de Centsvereeniging - 27,07. Aan giften bestaaande uit: Lezen maandberichten, Collecte jaarvergadering, Collecten opwekkende redevoeringen Catechisatie-bus Ds. Graswinckel en eenige kleinere bijdragen ƒ117,60. ƒ582,9072. De uitgaven waren 33,521/2. De zuivere ontvangst over 1869, bedroeg ƒ549,38. Zierikzee 18 Maart 1870. De Secretaris der Afdeeling D. P. M. GRASWINCKEL. Pryscourant der E/lecten. ROTTERDAM, 22 MAART. Laagste koers. Hoogste koers. Premie-Leen. Stad Rotterd. 3 91'/. Nederl. Werkelijke Schuld 2'/2 55 dito dito Rotterdams. Hypothcekb. Spoorweg Boxtel-Wezel 4y2 76'/, Spanje Binnenland 3 22V.6 22% dito te Londen 1867 3 27% 275/,o dito dito 1869 3 2GV1C 26'/,0 Premie-Leen. Stad Madrid 3 23 Portug. te Londen 1853 3 32'/,. Rusl., bij llofe 1798/1816 5 92 dito Kurks-Charkow dito Spoorw.-Aand./236 219»/, 220% dito Loten 1864 Oostr. in Pap. p. Mci/Nov. 5 °J /o 48 '/16 56'/. dito in Zilv. per Jan/Juli 5 6<57,o dito Aand. A. 250 1854 2353/. foto dito fl. 100 1864 1143/. Turken5 7» «'/.e Nieuwe Egypt. Leening 7 y> 797a Vereenigd. Stat. Losb, 1881 6 98 7,0 93'/, dito dito 1885 6 937,0 s> Certif. Vereen. Amer. fond. 5 69'/. Gebl. koers. Bij tamelijk veel omzet valt over 't geheel geen groote verandering op te merken.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1