van Middelburg en Zier ik zee. UftWricntun, AANBESTEDING. eene groote Stoep Mest, Magere Varkens Meubel aire Goederen SOCIËTEIT. r j i. Een WOONHUIS, Een Schaapherdersbedrijf, Paarden te koop, puik TAB WE-STROO, PUIK! PUIK! Tarwe- en Rogge-Stroo, C. Henning, op den Dam, G. HENNING, Vischslop li. O. van NIEUWENHUIZËN In de Likeurstokerij: DE AREND, VAN D. JOPPE, II, 272ste Staats-Loterij. N. H. SPIER Veneer Ik IiFIUMLPAPIER, RAM, DIVERSE SCIIOORSTFMTliKEN El S. OCHTMAN Jz. te ZIERIKZEE Schoorsteenstukken, Stalen Behangsel en Randen, evenzeer die van Papieren en Linnen Gordijnen, M. Franken, Md.-TailleurOude HavenZierikzeeI nieuwe Fransche- en Engelsche MO D E-STO F F EN. ATTENTIE! NAAMWIJZER DER GEMEENTE GOES Jaargang na de Gepriviligeerde Uitgave van 1777, Rurh Haard- en Kagchelkolen. PHOSPHO-GUANO, BRIEF VAN PAUL US AFSCHEIDS-SOIREE Blijft op Woensdag 23 dezer bepaald. Den Heer Dr. J. G. POPP, Concertzaal—Zierikzee. BUITENGEWONE VOORSTELLING BLINDE V A L E R I A\ B B I I 8 f g spoohbootdienst Corresponderende op den Staatsspoorweg. 31 AART 1870. Van MIDDELBURG: Dingsd. 22 'snam. 2,30u. Woensd.23'smor. 10,— »V. üond. 24 6,30 Vrjjdag 25 6,30 25 's nam. 2.— »V. Zaturd. 26'smor. 10,30 Zondag 27 10,30 Maand. 28's nam. 2,30 Dingsd. 29 2,30 Van ZIERIKZEE Dingsd. 22'smorg.6,— u.V. Woensd.23 6.- »V. 23's nam. 2,30 Dond. 24 3, Vrjjdag 25'smor. 10,30 »V. Zaturd. 26 6,30 Zondag 27 7,30 Maand. 28 10,30 Dingsd. 29 'smorg. 5,30 »V. De reizen via Veere (naar den waterstand voorbe houden) zjjn met V. aangeduid. In onzen vindingrijken tijd heeft sedert vele jaren geen artikel zoo zeer de aandacht getrokken, en zich grooter succes onder de voedingsmiddelen verschaft dan het Mn1z-£!xtract dit krachtigste bier van alle brouwproducten. Het is eene welsmakende drank van donker bruine kleur bijna zonder alcohol echter van veel grootere mont-gehalte dan het beste Engelsche PORTER-BIERzoodat men het 31al:«- Extraet niet ten onregte vloeibaar broodnoemt. De eenigste Mnlsc-Extract brouwerij in Europa waarin door rationeele toebereiding van mout verbonden met cene kruiden-combinatieiets uitstekends wordt verkregen is die van den Kon. Pruiss. Commissieraad JOHANN HOFF te Berlijn. Hoe vele brouwers voor hem en hoe vele namakers ook gedurende zijne brouw- periode beproefd hebben, hetzelfde product of ten minste iets daarop gelijkends te leveren •- niet ée'ne fabriek kon zich aan de zijde der HOFF'sche uitvinding stellen, en de firma's verdwenen, zoo zij gekomen waren. Intus- schen hebben meer dan een half millioen menschen gelegenheid genomen de IIOFF'sche Mal'/-Prae- te leeren kennen, en duizende van attesten der intelligentisten, artsen en bestuurders van zieken huizen hebben het gedocumenteerd, dat de «elite JOHANN HOFF'sche Ma1/-Extract ook op het zwakste ligchaam zigtbaar versterkend werktgeen wonder dan ook dat tegenwoordig geen hoofstad der wereld is waar men niet een of meer Filialen der HOFF'sche zaak ontmoet. Onder zulke omstandig heden is het buiten twijfel, dat de zoo gunstig bekende naam der HOFF'sche Praeparaten elke andere aanbeveling ontberen kan, ware niet het hoofddoel van het Malz-Extraotom in den waren zin des woords een volks-voedingsmiddel te worden, en hiervoor is publicatie steeds nog noodig. aSSS8S$».'333S$3SlS3M£3SM»9SMS5»Q jj SSjarijfe EoJitvereeiiigiiijj- jf fcj VAN *":- gt VAN gj K. HOLM, Jz. VA g en m M. van D1JKE. CJ I Zierikzee, den 19 Maart 1870. f j| Getrouwd JAN CONSTANDSE en TOONTJE van den BOUT. Zonnemaire18 Maart 1870. 2 Bevallen van een' Zoon P. J. van BLOP- POEL—Rinkler. Zterikzee, 17 Maart 1870.j Heden overleed, tot mijne en mijner kinderen diepe droefheid, in den ouderdom van ruim 83 jaren, mjjn geliefde Echtgenoot M. van DOEZELAAR, met wien ik gedurende 56y2 jaar in den genoegelijksten echt mogt vereenigd wezen. Dreischor, JOH. EVERWIJN 16 Maart 1870. en kinderen. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving aan vrienden en bekenden. JL Heden overleed tot onze droefheid, na een langdurig lyden, mijne geliefde echtgenoot DINA BER- MAN. in den ouderdom van ruim 73 jaren. Duivendijke, C. VLA ANDER. 18 Maart 1870. Mede uit naam mijner kinderen. Heden overleed na een langdurig doch smarte lijk lijden mijn geliefde Echtgenoot ELIZABETH BLOM, in den ouderdom van 40 jaar en 7 maanden. Zonnemaire Mede uit naam mijner Kinderen 20 Maart 1870. P. KROON. Heden overleed tot mijne en mijner Kinderen diepe droefheid, in den ouderdom van 72 jaren, mijne waarde Behuwdmoeder Mejufvrouw PIETERNELLA KIP, Weduwe van wijlen den WelEerw. Heer HEN DRIK de GRAAFF, laatst Emeritus-Predikant van Kerkwerve. Zierikzee, Wed. M. C. de GRAAFF, 20 Maart 1870. van Sas. Strekkende deze ook tot bijzondere kennisgeving aan Vrienden en Bekenden buiten de st&d^^ Het BESTUUR der KONINKLIJKE HANDBOOG SCHUTTERIJ NON SEMPERte Tholen zal op Donderdag den 24 dezer, des namiddags ten 1 ure, in het Lokaal van het Gezelschap bjj onkele ïn- solir-yviiigr AANBESTEDEN Het amoveren van liet bestaande Lokaal en liet bouwen van een nieuw GEBOUW. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bjj den Secre taris van het Gezelschap, den Heer A. J. de WIT ANDRIESSEN te Tholenbij wien het bestek en tee- kening ter inzage liggen. Aanwijzing zal geschieden op den dag der besteding, des voormiddags 10 uur. Tholen, den 15 Maart 1870. S. O. de CASEMBROOT, Voorzitter. A. J. de WIT ANDRIESSEN, Secretaris. De Deurwaarder J. FRANSE zalop Donderdag 24 Maart 1870's middags 12 ure, aan de Karnemelksvaart, te Zierikzeepubliek verkoopen en dadelijk daarna aan de Balie, eene partij en Geldersche zetaardappels (ronde Wolkammers.) De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal ten verzoeke van zjjne principalen op Dings- dag den 5 April 1870's morgens ten 9 urevóór het Woonhuisstaande aan de Noordzijde der Oude Haven te Zierikzeewijle A, no. 345, publiek presen teren te verkoopen EENE AANZIENLIJKE PARTIJ bestaande in TAFELSSTOELENSPIEGELS SCHILDERIJEN, LEDIKANTEN, BEDDEN en toebe- hooren TAFEL- en BEDLINNEN een antieke PEN DULE eenig ZILVER-PORCELEIN-KOPER-, TIN-, BLIK-GLAS- en AARDEWERK en meer andere Roerende Goederen. DIRECTEUREN der Sociëteit //Van Ongenuchten Vrij" te Goeszullen bij enkele inschrijving, tegen I Mei 1870, trachten te VERHUREN Het BUFFET dier Soeict<»it met allo «lo voordeolcn en lusten daaraan verbonden zoo als die zijn omschreven in de daarvoor vastgestelde voorwaarden, die van af heden tot 1 April aanstaande ter inzage liggen bij den Secretaris dier Sociëteit, bij wien tevens afschriften daarvan' op franco aanvrage en tegen inzending van ƒ1,in postwissel verkrijgbaar zijn. Zich in persoon aan te melden bij den Voorzitter der Directie. De Directie, Z. D. v. d. BILT LA MOTTHE, Voorzitter. II J. C. DOMINICUS van den BUSSCHE, Secretaris. Uit do lmxi<l te koop: EEN IIECHT EN STERK g staande op liet dorp '.s Heer Hendriks- kinderen nabij de Stad Goes, groot 23 A. 90 C.aankomende de Erfgenamen van wijlen J. A. POVER, waarbij IN PACHT gebaand worden ongeveer 1SJ Hectaren WEIDÉ en circa 13 Hec taren BOUWLAND. Franco te bevragen bij den Heer I. J. PAARDE- KOOPER te Goes. MUit do liaurt to koop waarin sinds jaren een goed beklante WINKEL gedreven is, staande in de Ganzepoortstraat te Goes. Te bevragen aan het Bureau der Goessclie Courant onder letter B. Brieven franco. te koop: in Zuid-Beveland. Adres met franco brieven onder letter K, bij de Uitgevers dezes. keur uit, van verschillenden ouderdom, bij J. A. SNIJDER te Slavenisse. ütt~'dthandte koop: 3000 BOSSEN GEGLOOID ter dikte van een Ned. el (meter) en 1500 dito KOGG -stroo. Te bevragen bij den Heer D. MEULENBERG Dz., particulier te Cats. ja KLAVER-, LUCERN-, PAARDENPEEN-, MANGEL-, TIMOTHE- en ENGELSCH RIJGRAS-ZAADtot den minsten prijsbij O. BOUTERSE, te Bruinisse. te k o o p: benevens een 1?IEMWTAGEN en eene MELKKOE, bij P. PRIEMUS te Duivendijke. Brieven franco. /i heeft voorhanden een ruime sortering Heeren HOEDEN en PETTEN, volgens het nieuwste model, tot de minst mogeljjke prijzen. j A berigt ontvangen te hebben eene ruime sortering Zyclon HOEDEN, van af 3.50 tot ƒ6.— Zijden, Buksking en Lakensche PETTEN naar de laatste smaakook een ruime keuze Fantaisie HOEDEN. Heeren Winkeliers genieten een aanzienlijk RA Modellen worden ter bezigtiging gezonden. maakt bij deze zjjne geëerde begunstigers bekenddat hij heeft ontvangen een ruime sortering Öriiine- Blokjes- en Biezenmattenin verschillende soorten en breedtebenevens een ruime sortering onuitvalbaar BORSTELWERK LciiUcli ZEEMLEDER., enz. Zierikzee Damwijk B, n°. HS. J I to bekomen allo ssoorten van Li keuren BittersGeneverlirmi- clewlin Roode- Zwarte- en Witte- Aalbesseiiw\jn. a k Zierikzee. At Bij de ondergeteekende zijn voor de QT'Sste Staats-Loterij te bekomen Heele en Ge deelten van LOTEN, Prijs-Courant. De TREKKING begint op Maandag 4 April 1870. J. OCHTMAN. zal DINGSDAG en WOENSDAG te ontbieilen zjjn in liet HOTEL DE FAAM," p Zierikzee. berigt, de ONTVANGST eener keurige eolleetie nieuw iiitgTikoniene xvcrillio laatsten golieel ffereecl^einaakt door liem geleverd worden. Ook buiten de Stad worden de STALEN op franco aanvrage ter Bezig-tiÉsinÉj' gezonden. Hij beveelt zich bij vernieuwing beleefdelijk aan. heeft de eer te berigten den ontvangst voor dit en aanvolgende ZOMER-SAISOEN een fraai assortiment Ontvangen bij J. C. van TETTERODE, in liet Korte Groenendal, eilcen- en fijn verlakte meubelen, alsmede Brabantsche- en Culenbor. I '-or stoelen, in Hoorton. Rog» Bij de Boekhandelaars F. KLEEUWENS ZOON, te Goes, is verschenen en Eilanden Zuid- en Noord-Beveland c. a. 18 7 o. Deze jaargang is weder met verschillende rubrieken vermeerderd en tot op het laatst aangevuld en ver-1 beterdwaarvan een en ander in een aanhangsel is opgenomen. In de zoogenaamde groene, of in groen perkement gebonden exemplaren, voorzien van tasschen en wit I papier is eene groote verandering, met het doel van verbetering, aangebragt. Daarin komt voor: A. JL< 3J[ A. ]N" A. K V erklaring van cloiiacoïveii als: Chronologische! CirkelsVeranderlijke Feestdagen, QuartertempersOnveranderlijke Feest- en Heilige Dagem Opgaaf van I het Christelijk Paaschfeest tot aan het einde dezer eenw. Israëlitische Feestdagen. Eclipsen. Watergetij den" Tijd van Hoog water of Haventij bij N. en V. Maan aan de Noordzee Wester-ScheldeIlet SloeVeerscJt I Gat, ZandkreekOoster-Schelde, Keeten en MastgatBromvershavensche GatGrevelingen, Krammer en Volkera};, I Opgaaf van het verschil in tijd tusschen 69 gemeenten en Goes. Tafel voor de Tijdsvereffening van den waren tot den middelbaren tijd. Zonnetafel. Staat van Bevolking van Zuid- en Noord-Beveland op 1 Januarij 1869 Aanwijzing van de vroeger in onderscheidene gemeenten en polders van Zuid- en Noord-Beveland in ge- I bruik geweest zijnde landmaten. Vergelijking van eenige Oude Maten met de Nederl. Maat en omgekeerd, j Vergelijking van het Graangewigt. Berekening wegens uittekeerene 10de Vruchten van gedorschen gra-1 nen zaden enz. Grootte in oppervlakte van de gemeenten iu Zuid- en Noord-Beveland. Schotbarë grootte van de Polders in het 4de en 5de polder-arrondissement van Zeeland (Zuid- en Noord-Beveland.) I Het Nederl. Muntstelsel. Vergelijking van Buitenlandsche Munten, Maten en Gewigten met de Nederlandschè Verhouding van geslagt tot levend vee. Afstandswijzers voor Zuid- en Noord-Beveland waaronder ook die der afstanden tusschen de Veren. Benaming der Nederl. Maten en gewigten met de vroegere benaming of I waarde en verkorte Schrijfwijze, enz. enz. De verschillende berekeningen zjjn van zeer bevoegde handen afkomstig en naauwgezet gecorrigeerd, zoodat men zich er vrij op kan verlaten. De Naamwijzer afzonderlijkkost ingenaaid, ƒ0,55. Idem met herleiding sta fel van A. Nijssen. ƒ1,20. Gebonden in groen perkement met almanak enz. - 1,Gecartonneerd in linnen rug voor kantoor gebruik - 0.90. VAN DE BENAMING DER NEDERLANDSCIIE MATEN cn GEWIGTEN, die volgens de wet met I Januarij 1870, in werking is getreden, is de Ode <IuisKeii<ï nagenoeg opgeruimd. Deze lijstjes, op portefeuille formaat, houden ook de vroegere benaming of waarde en verkorte Schrijf- I wijze; de doelmatigheid blijkt uit de verschillende oplagen. Op vele Scholen worden die aan de kinde-I ren uitgereikt, elk ambtenaar voorziet er zich vanmen zend er zelf de meiden mede om boodschappen te doen. Ze kosten op papier eent en op carton 3 cent. O O ES. F. KLEEUWENS Z O OIV Uitgevers. )p cartoi Extra grove kwaliteit. IN LOSSINGHet Schip Twee GebroedersCapt. C. M. Verschure, voor rekening van M. F. C. de ki van PETER LAWSON and SON. Deze bij uitnemendheid krachtige MEST steeds iu voorraad bij 31. C. van de STOLPE q te BRUINISSE. In den Boekwinkel van P. de LOOZE, te Zierikzee is voorhanden EFEZIERS, Hootilst. "V*Ivs. ÏO tot SO. GEPREDIKT IN DE NIEUWE KERK TE ZIERIKZEE door j. t. f. u. la- u t s Predikant te Oosterland. PRIJS 12'/, CENT. 3» van J. zetstra, Organist en Muziekmeester te Broüwershaven met medewerking van het Tooneelgezelschap van Jonge lieden »I S I N G op WOENSDAG den 23 MAART, 'savonds ure, j ten huize van Mej. de Wed. F. van 1tHOF. ENTRÊE 49'/. CENT. bal na de uitvoering pralïtiscli Tandendolctei% WEEN EN, STADT, BOGNERSTRAAT, No. 2. Wel Edele Heer! Sedert 8 jaren ben ik gewoon aan Uw Anathe- rin-Mondwater, dat zoowel voor het Tand- vleesch als voor de Tanden zelve van buitengewoon weldadige werking is, ook de Tandpijnen van verschil lenden aard lenigt en verhelpten zeer zeker den naam van een uitstekend Mondwater volkomen verdient, en kan nog tot geen der nieuwere aangeprezen middelen overgaanen derhalve verzoek ik U om voöv uevensgaand bedrag een quantiteit A-iiatlieriii- Mondwatcr te willen toezenden. Agram, 20 Julij 1867. THERESE EDLE VON MANDLSTEIN, geb. Jellacie de Bucim Verkrijgbaar te Zierikzee bij M. S. POLAK, Drogist, Nieuwe Haven wijk C no. 203te Middelburg bij W. P. van de KAMERApoth.te Goes bij J. P. van der DOES te Berg en-op-Zoom bij P. F. APPEL BOOM Apoth.te Rotterdam bij T. van SANTEN KOLFF Apoth. en A. SCHIPPEREIJN C°.Ver koophuis te Amsterdam F. v. WINDHETM C°. Verkoophuis. Degenedie een SCHAAP VER- MIST, kan hetzelve, tegen vergoeding der kosten, terug bekomen bij MARKUS van STRIEN, te Geersdijk, {Noord-Beveland.) op DONDERDAG 24 MAART 1870, door het Tooneel-Gezelschap Directeur ELOY LEMAIRE. Beroemd Comedie in 3 Bedrijven. daarna: g Nieuw Blijspel in één Bedrijf, lste Rang1 Cent, 2de Uangj- T'S Cent] AANVANG 7 UUR. Plaatsen te bespreken op den dag der uitvoering vanl 's morgens liy2 tot uur. Jf 1 iren en w] [boord wer [bben besta urnen aanb Volgens ing9tone wi (g uit Zanz reis in Afl uit Zanzil iile dat op cholera hee toodigdheden d. Of die i Inzibar niet b ve maand ru fzend mensch De armoe Ital bedeeldec I 149.715 Met MEI een bekwame koornmolenaars-knêchtI benoodigd, bjj H. CAPELLE te Ouwerkerk. WORDT VERLANGD een broodbakkers-hnecht met 1 MEI a. s.bij JAN SCHRIER te Herkingen Brieven franco. Gevraagd met MEI aanstaande een1 SMIDSKNECHT, P. G., bekeef met boerewerkbij J. RENAU.'-I Mr. Smid te Goedereede. kleermakers-knech1 J. SINTNICOLAAS te 's GravendeelVRAAC TERSTOND of met 1 APRIL in dienst te oen kleermakers-knecl tegen hoog loon; adres in persoon of brieven fra 'a/us [r Tours gevi zijn proces opgeroepen isterie. Het ld is 20 of 21 pgebragt. 21 Maart bet Hoog prionder moeder en bij- A( ^huldigde i.' idarmes en 1 De geneesl feiten, hoo fe cijfers TERSTOND BENOODIGD: Een i£leer3iakerskne< Adres met franco brieven bij R. JOBSE te een schilders-kneci1 •aagt A. DE KEIJifER te Brouwershaven. Brieyej snelpersdrukkkrij van de i.ooze cow

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2