i [o. 2749. Li JU kJ UI I. WA Zaturdug 19 Maart 1870. 2(>s"' Jaarg u Nieuwstijdingen. 91 wued EVANGELISATIE, ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Voor eenige avonden had een opschuddend too- ,el plaats in de haven van Milwaukee. Een vader, e zijn jongen reeds vaak verboden had om aan het ,1c te spelen ontdekte dat zijn zoon hem niet had >hoorzaamd. Daarover in ziedenden drift geraakt oog hij op den jongen toe. Om hem eens eene ge- ,elige 'les te gevenbond hij den knaap een touw n het ligchaam en doopte hem zoo in het koude ater. Toen hij hein weer omhoog wilde trekken ■hoot de knoop van het touw los. De kleine man iel in het wateren zonk. Ku kende de vertwijfeling van den vader geen gren- ,n Hij riep en schreideen zou in den vloed ge- indien de omstanders dit niet hadden >roogen zijn .rhinderd. De knaap kwam intusschen weer boven •ijvenmaar zonk op nieuw naar de diepte totdat in medelijdend matroos in het water sprong en hem idde. Levenloosnaar het scheen werd hij uit het ater gehaald; doch de vader sloot hem in zijne armen n kuste zijne natte lippen en nog eens en nog eens eer, terwijl hem de tranen langs de wangen stroom - en,'en hij door zijn snikken niet kon spreken. Lief- ozend droeg hij den knaap naar het naaste huis, Iwaar diens levensgeesten weer terugkeerden. Toen evader dit zag, was zijne vreugde onuitsprekelijk. Jij knste en omarmde den raatroos en den docter bij erhalingen hoewel de jongen weder zeer goed kon oopendroeg hij hem toch naar huisbeurtelings in vreugde schreijende en lagchende. Vader en zoon ontvingen alzoo beide de gevoelige s, die alleen den laatste was toegedacht. In den loop van de laatste 10 maanden zijn reeds drie iroole stoombooten varende tusschen Europa en Amerika, ,an verschillende havens vertrokken, zonder op de plaats hunner lestemming aan te komen. Sedert het geval van de Presi- knt, zijn vooral van de op Amerika varende booten, zulke aoge reizen zeldzaamheden geweest. De United Kingdomeen link stoomschip van de Anchor Line heeft New-York in April 1869 verlaten en is nog niet gezien of gehoord. Eenige londerden mijlen in zee werd het eenmaal gepraaid. Voor iet behoud van dit schip is alle hoop verloren en de assu- antie reeds daarop betaald. Het grootc aantal passagiers en e equipage vonden stellig hunnen dood in de golven. De City of Boston van de Ininan Line, een boot bekend als en prachtig, hecht en sterk schip is ruim vijftig dagen van NTew-York naar Queenstown onderweg zonder dat het gepraaid ook voor dit met veel passagiers en eene groote equipage icmandc 9chip, wordt groote vree9 gekoesterd. Madrid, 12 Maart. Een tweegevecht tusschen twee vorstelijke personen heeft heden den dood van een der duellanten ten gevolge gehad. De hertog van llontpensierin twist geraakt met don Enrique van Bourbon over de openbaarmaking vam een brief van laatstgenoemden die beleedigend was voor het politiek tarakter van den hertog hadnaar men mag veronder stellen, den Spaanschen prins uitgedaagd. Te Alcoreon labij Madrid duelleerden zij in tegenwoordigheid van de lib. Cordova en Alaminos, getuigen van den hertog, en van de hh. Santamario en Ortiz Rubio getuigen van Jen prins. Driemaal losten zij hunne pistolen, en don Enrique telkens het eerstden eersten keer op tien Jen tweeden op negen en den derden op acht meters afstand. De eerste en de tweede maal bleven de schoten ?.onder uitwerking, doch bij het derde schot drong de sogel digt bij het oor in het hoofd van den Spaanschen prins, die onmiddellijk dood ter aarde viel. De hertog gaf blijk van veel geestkracht, doch was over den afloop van het duel zoo aangedaan dat men hem tweemaal moest aderlaten. De overleden prins Enrique Maria Ferdinand, hertog van Sevilla, zoon van den infant Fran cisco de Paula Antonie Marea, hertog van Cadix (broeder van koning Ferdinand VII), dus een volle neef van ko ningin Isabella II, was geboren 17 April 1823, en had den rang van vice-admiraal der Spaansche vloot. Den 6 Mei 1847 huwde hij te Rome danna Helena de Cas- telvi y Shelly Ferna doz de Cordovadoch werd den 29 December 1863 weduwnaar. Hij laat vier kinderen drie zonen en eene dochter. De oneenigheid welke bij vaak had met de nu onttroonde koninginzijne nichtis bekend en deze vorstin zag zich naar hare raeeningten laatste genoodzaakt don Enrique streng te straffen, door bij besluit van 11 Maart 1867 hem den titel van infant van Spanje te ontnemen en hem vaD zijne waardigheden vervallen te verklaren. Te Verviers -had Maandag jl. een droevig ongeluk plaats. Eene moeder, welke voor eenige oogenblikken het huis moest verlaten om eene boodschap te verrigtenhad haar eenig kind, een vierjarig meisje, aan de zorgen eener buurvrouw toever trouwd; deze laatste liet het kind evenwel weldra geheel aan zich zeiven over en vertrok. Alleen zijnde, begon het kind met lucifers te spelen en weldra stond hare kleeding in brand; bet kind begon te loopen, ijselijke kreten slakende, daar zij boe langer zoo meer met brandwonden overdekt wasen eindelijk dood neder viel. Een weinig later kwam de moeder te huis, doch vond niets dan het geheel verkoolde lijk van haar bind. Verscheidene gemeeuteu van het district Eecloo zijn bezocht door de pokziekte. In meerdere of min- j'lere mate heerscht de ziekte ook in andere deelen Tan het land. Gelukkig echter is de ziekte in haar afnemend tijdperkde gevallen zijn zeldzamer en de ziekte is niet meer zoo kwaadaardig. In het eerst ging ze veel gepaard met typhus en de meeste lijders be zweken binnen drie of vier dagen. Te Laeken heeft de vorige week eene 20jarige moeder haar l1/., jarig kind vergiftigd door middel van lucifer-koppen in melk gekookt. De ontaarde moeder in hechtenis genomen en heeft verklaard deze mis- ad te hebben gepleegd om zich van het kind te ontdoendaar de zorgen haar te zwaar vielen. Vlaardiiigen14 Maart. Het verongelukken van de logger Dolphijnreeds als hoogst waarschijnlijk vermeldkan nu wel als zeker worden aangenomen. Dit is sinds het najaar het vierde visschervaartuig hetwelk van hier is uitgezeild zonder terug te komen en het derde dat met man en muis is vergaan. Het aantal weduwen en weezen alhier is dientengevolge zeer aanzienlijk en velen van hen verkeeren in behoeftige omstandigheden. 12 Maart. Gisteren vergaderde alhier ten raadhuize een dertigtal leden van verschillende polder besturen. Nadat de heer J. M. Hennequin het doel dezer bijeenkomst kortelijk ontwikk^d hadslechts strekkende om door gedachtenwisseling en toelichting tot zooveel mogelijke eenstemmigheid te geraken in de eerlang te houden poldervergadcringen om ingelan den te hooren op het toegezonden reglement voor het waterschap der sluis aan de Wielingen met de daarbij behoorende memorie van toelichting gaven belangrijke en langdurige, op vriendschappelijke!! toon gevoerde discussien de meest afdoende bewijzen van algemeene belangstelling in deze aangelegenheid. Als een gevolg daarvan mag men zich tevens vleien dat een doel matige uniforme en spoedige behandeling er door bevorderd zal wezen. Aarden toning", 14 Maart. Kinderziekte, pleures en andere haastige ziekteverschijnselen doen zich op onrustbarende wijze in deze gemeente voor. Reeds menig offer werd door den dood geëischto. a. de algemeen geachte predikant bij de Hervormde gemeente, de heer van de Plassche. 'sHeer-Arendslcorke12 Maart. Gisteren middag deed een arme bijna SOjarige vrouw, als naar ge woonte hare ronde tot het ophalen van liefdegiften. Toen zij zich even buiten het dorp had begeven, schijnt de scherpe koude die sinds eenige dagen door een sterke wind wordt aangeblazen haar bevangen te hebbenalthans zij is bij den weg neergezegen, waar zg door een paar voorbijgangers gevonden en in een in de nabjjheid staand huis is ingedragenhoewel dadelijk geneeskundige hulp is ingeroepen, was zij een paar uren later reeds overleden. Nieuwerkcrk17 Maart. Op den 22 dezer hopen Jan de Jonge en Lena Hogelander alhier hun 50jarig huwelijksfeest te vieren. Als iets zeldzaams kan gemeld worden dat beiden alhier zijn geboren, hun hu welijk alhier is voltrokken en zij gedurende al dien tijd alhier woonachtig zijn geweest. Zierilczee, 17 Maart. Bij de interpellatie van den heer van Kerkwijk omtrent het gebeurde met een aantal Zeeuwsche visschers(zie ons vorig No.) heeft genoemde heer na de eerste rede van den minister gezegd dat de minister hem van overdrijving heeft beschuldigd, want dat er slechts 11 personen in de gevangenis waren gezet. Hoe dit zij zegt spreker, 11 is reeds 12 te veel, daar zij gratie hadden gekregen. Spreker heeft wel gezegddat de personen zijn afge scheept, want de minister was voor hen niet te spreken. De regering heeft daaraan geen schuld, zeide de mi nister, maar spreker weet, dat de ambtenaar van het openbaar ministerie door het departement van justitie, op aandrang van het departement van finantiën, aan geschreven is om de zaak ten strengste te vervolgen. Dat is invloed uitoefenen op de regterlijke magt. Dat is niet zoo (zegt do heer Bichondie naast spreker staat) maar deze antwoordt: Het behoort er toch toe. In Frankrijk onder het persoonlijk gouvernement trachtte men invloed uit te oefenen op do regterlijke magt, maar de heer Séguier vroeg zijn ontslag, omdat hij daaraan niet wilde gehoorzamen. Daarom heeft de heer Olivierbp het verlaten van het stelsel van het persoonlijk gouvernement, die persoonlijke tusschen- komst afgeschaft. Hier, in een vrij land, moet de re gering ook geen invloed op de regterlijke handelingen uitoefenen. Men lette er toch opdat deze zaken zijn behandeld bij den kantonregterdie om de 5 jaren aftreedt, en wiens herbenoeming van de regering af hangt. Hij acht het zeer verkeerddat de regering direct of indirect invloed uitoefent op de vervolgingen door het openbaar ministerie, of op zaken, die bij den regter in behandeling komen. Op het ontwerp tot intrekking van de artt. 2 en 4 van de Loterjjwet heeft de heer Fokker een amende ment voorgesteld van den volgenden inhoud: »In plaats van eenig artikel enz. te lezen: »Art. 1. De wet van 22 Julij 1814 (Staatsblad no. 86) houdende verbod van alle vreemde of particuliere loterijen wordt ingetrokken. Art. 2. Loterijen van welke de voorwaarden niet vooraf openlijk zpu bekend gemaakt, en waarvan de trekking niet in het openbaar geschiedt, zijn verboden." De leden der Eerste Kamer van de Staten-Gcneraal zijn bijeengeroepen tegen Dingsdag 22 dezer. In de gevangenis van jeugdige vrouwelijke veroordeel den te Montfoort bevindt zich een meisje, veroordeeld tot vijf jaren gevangenisstraf. Het kind was 4}^ jaar toen het dat vonnis kreeg. Het had op den uitkijk gestaanterwijl een onder meisje aan het stelen was. Naar men verneemt heeft ceti Zeeuwsche regtbank dat vonnis geveld. De lokomoticf van den trein, die Maandag-namiddag te 4'/2 uren van Amsterdam vertrok, derailleerde op de hoogte van Halfwegmet het gevolgdat o. a. een goederenwagen en een volle passagierswagon als het ware boven het IJ aan den rand van den spoorwegdijk bleven hangen. Men zal zich eene voorstelling kunnen vormen van de benarde positie der passagiersmaar tevens van de algemeene vreugde, toen het bleekdat met uitzondering van een mannelijken reiziger geen van allen eenig belangrijk letsel had bekomen. Genoemde reiziger en een conducteur verkregen eenige onbedui dende kwetsuren. Het materieel daarentegen heeft groote schade geleden. De centrale directie van Walcheren heeft een nieuw ontwerp-polderreglement vastgesteldhetwelk een punt van overweging zal uitmaken in de op 4 April te openen buitengewone vergadering der provin ciale staten. Bij dit ontwerp zijn de benamingen van algemeene vergaderingvoorzitterraden en commissarissen be houden,- evenals het getal van vier raden in het college van dagelijksch bestuur; doch in plaats van 12 com missarissen worden er thans 18 voorgesteld. Deze com missarissen werden tot dusver benoemd door de 20 grootste ingelanden; thans wordt voorgesteld hen door stemgeregtigde ingelanden bij regtstreeksche verkiezing te doen benoemenalsmede om door genoemde 18 commissarissen te doen opmaken de voord ragt aan den koning ter benoeming van den voorzitter en die van de raden. Verder wordt voorgesteld om de leden van het polderbestuur aan eene periodieke aftreding te onderwerpen. Voor commissarissen wenscht men het minimum van grondbezit in den polder op 15 hectaren te bepalen doch voor den voorzitter en de raden dit niet verplig- tend te stellen. Voor den oppercommies wordt bij het ontwerp de titel van „hoofdopziener" voorge.Jeld, terwijl men alle benoemingen voortaan, op voordragt van een door het dagelyksch bestuur aan te bieden dubbeltalaan de algemeene vergadering wenscht op te dragen. Op de jaarwedden der bestuursleden en ambtenaren wordt eenige verhooging voorgesteld; die van de raden blijven onveranderd. Het dijkgeschot ter bestrijding der uitgaven van den polder wordt over de gronden en wateren in den pol der omgeslagen, met uitzondering van de gronden die volstrekt onvruchtbaar zijn zoolang zij dit blijven en die welke van oudsher steeds dien vrijdom gehad hebben. Men schrijft uit den Alblasserwaard Naar aanleiding van het bericht uit Goes, betreffende eene jonge dame, die gedurende eenige dagen voor schijn dood gehouden werd doch eindelijk bleek werkelijk overleden te zijn achten wij het niet ondienstig een dergeljjk geval in herinnering te brengen, dat voor ruim dertig jaren in eene gemeente van de Krirapenerwaard plaats had. Door een ongelukkig toeval haakte de schaats van een schaatsenrijder in de vlucht van de schaats eener boerendochter, het óénige kind barer ouders. Zij viel achterover en men droeg haar voor dood naar huis. On- middelijk werd een geneesheer gehaald en deze ver klaarde, in strijd met het beweren der ouders en geburen, het overlijden van het meisje geenzins zekerofschoon in weerwil van de grootste opmerkzaamheid en daartoe aangewende pogingengeen het minste bewijs voor het leven werd waargenomen. De naaste betrekkingen waren zelfs zóózeer van den dood van het meisje overtuigddat zij herhaaldelijk den geneeskundige toestemming vroegen, om de ter aarde bestelling te doen plaats hebben. Deze bleef echter volstandig weigeren die te verleenen en daar het hem toescheen, dat zijn plicht hier dubbele waakzaamheid vorderde, zoo gelastte hg, desnoods voor zijne rekening, dat dag en nacht door iemand voor de opvolging zijner voorschriften werd gezorgd. Eerst na drie-en-twintig dagen bekwam hij de zekerheid, dat de jonge dochter nog leefde, en weldra had hij de zelfvoldoening, zijne po gingen met hare volkomene herstelling bekroond te zien. Gemeng'de borigten. De nalatenschap van den onlangs overleden Roth schild te Parijs, wordt geschat op 500 millioen gulden, een sommetje waarvoor men in Nederland zou kunnen koopen tien duizend hofsteden met 50 bunders land tegen ƒ1000 per bunder. In Belgie is verleden jaar voor 90 millioen franc geld gemunt voor de schat kist; een klusje maar voor de schatkist van Rothschild. Ook in Amerika worden de dollars ongelijk verdeeld; zoo heeft een rijkaard bij testament eene aanzienlijke som bemaakt, tol het oprigten van een gasthuis voor katten en katers. Zij moeten goed gevoed worden en opgepast met muziekzoodat er in Amerika nog zin gende katten zullen gemaakt worden en zingende bede laars. Een scheepmaker te M. moest zich zoo niet verpligten, met kabeljaauw ten geschenke te geven, daar hij naderhand de graten nog zal moeten afklui ven voor zijn goed doen. - Eene bóeren-dóchter te S. vliegt zoo hoog en zij zal zoo laag vallen, al denkt zij de rijkste jongens te kunnen krijgen. Neen die haar kennen willen haar niet. Zoo was zij onlangs op eene bruiloften heeft zich daar zoo gedragen of zij in een bosch opgekweekt was. De dienstmeid van een schoolmeester te H. moest door een ander geen vrijer laten opzoeken maar nu zij geen rijken vast kan krijgenzal zij zich maar behelpen met iemand uit de smalle gemeente. Maar men weet dat het zoo gaat, Als men naar de dertig gaat. Een boeren-zoon te B. wordt verzocht, zulke on waarheden van zijn neefje niet te vertellen daar hij zoodoende zjjn plan niet zal bereiken nu hij Maatje kwijt is maar Scherpe dorens steken zeer Maar lastertongen nog veel meer. Te H. wordt eene dienstmeid aangeraden, zoo veel kwaad niet te spreken van anderen, en zoo veel nieuwtjes niet over te brengen bij mijnheer, omdat zij daarvoor bij ieder gehaat wordt. Het alom bekende Saartje onder Ba. zal nog laten uitroepen dat zij een vrijer benoodigd heeft, en er niet aan lean komen. Gaarne zou zij willen vrijen Maar geen menschdie wil er aan Nooit komt zij toch met haar beijen Want zij blijft alleen wel staan. Kei'lïiiioiivrs. De heer Zegers, predikant bij de Nederduitsche her vormde gemeente te Alphen a/d Rijn heeft voor het beroep naar die gemeente te Ylissingen bedankt. Ing"ezon<lene Stukken. Sirjansland 17 Maart 1870. Kunnen de ondergeteekenden onder hartelijke dank betuiging voor de buitengewone deelneming in de verloting van het portret iu olieverw van Z. M. den Koning, ten behoeve van de weduwe An. de Jonge berichten dat de verloting ten spoedigste plaats zal vinden, zoodra slechts de vereischte toestemming van Z. M. is ontvangen, genoemde weduwe, hoogst dankbaar voor het welslagen van haar pogen en onze bemoeiingen verzocht ons, aan zoo velen wier deelneming in hare treurige levensondervindingen zij ondervinden mocht, langs dezen weg ook nog het volgende mede te deelen. Door een aan haar gericht huwelijks-aanzoekwaaraan zij gehoor zal geven, zullen staande dat huwelijk, hare omstandigheden van dien aard wordendat zij naar menschelijke berekening geeue armoede zal te vreezen hebben en voelt zy zich met het oog hierop zedelijk verplicht, om, mocht iemand der deelnemers in de aanstaande verloting hierin reden meenen te vinden op die deelneming terug te komendezen gelegenheid te geven van zijne verplichting ontslagen te worden. Versterkte het kiesheidsgevoel hetwelk genoemde arme weduwe tot dit verlangen drijftde ondergetee kenden in hunne overtuiging eene vrouw van karakter de helpende hand te hebben geboden en verheugen zij zich in de zoo onverwachte wending die het zoo veel bewogen levenslot der weduwe nogmaals nemen zalzy mogen meenen zymet goedvinden der weduwe en haren aanstaanden manhet volgende tevens aan de kennis van het publiek, dat haar zijne deelneming be wees, niet onthouden. Het voorgenomen huwelijk wordt niet gesloten in gemeenschap van goederen; komt aan de vrouw dus haar aanstaande haar in leeftijd overtreffende man te ontvallen, dan is zij ten naastenbij dezelfde als nuterwijl in het omgekeerde gevalindien zij haren man in den dood voorafging, haar eenig kind, eene sinds pas enkele .jaren met een armen arbeider gehuwde dochter, die reeds haar zesde kiud wachtende is als hare erfgenaam op treedt terwijl de opbrengst der verloting niet dan met goedvinden van de ondergeteekenden zal geplaatst worden. Tot het terugbekomen van het voor de loten betaalde geld zal evenwel gelegenheid bestaau tegen aanbieding van de bewijzen van aandeel, tot over eene week na dato, en hebben de Heeren Nauta van der Grijp te Zierikzeede Vos te Bruinisse Damsté te Nieuwerkerk en Bakker te Ouwerkerk, die ons pogen tot plaatsing der loten zoo welwillend steundenzich met de ondergeteekenden ook hiervoor bereid verklaard. De Commissie tot plaatsing der Loten A. van der HAVE, Burgemeester. F. F. J. WAS, Geneesheer. W. N. WOLTERINK, Predikant. Zierikzi'esclie Nlarktdu^ van 17 MAART 1870. Boter van 0,60 tot' 0,56 per 5 hectogrammen. Eijeren van ƒ0,85 tot ƒ0,65 per 25 stuks. t tn* Ondertrouwd J. H. C. HEYSE en Zierikzee H. M. E R M E RIN S. 17 Maart 1870. Ondertrouwd M. S. POLAK, van Zierikzee en Middelburg, E. RE IJ E R S. 18 Maart 1870. Algemeene kennisgeving. Getrouwd oosterland den 18 Maart 1870. L. ZOETER, Pz. en M. A. VISSER, Jd. Voorspoedig bevallen van eene Dochter, L. GILJAM, geb. Romeijn. Stavenisse, 17 Maart 1870. Heden overleed, tot mijne en mijner kinderen diepe droefheid, in den ouderdom van ruim 83 jaren, mijn geliefde Echtgenoot M. van DOEZELAAR, met wien ik gedurende b6x/2 jaar in den genoegelijksten echt mogt vereenigd wezen. Dreisciior, JOH. EVERWIJN 16 Maart 1870. en kinderen. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving aan vrienden en bekenden. Heden overleed tot onze droefheidna een langdurig lijden, mijne geliefde echtgenoot D1NA BER- REMAN. in den ouderdom van ruim 73 jaren. Duivendijke, C. VLA AN DER/ 18 Maart 1870. Mede uit naam mijner kinderen. Degenen, die iets te vorderen héb ben van - of "versoliitldi«*-d zijn aan den boedel van KRIJN FOKKER, overleden te Haam stede, gelieven daarvan opgave of betaling? te doen vóór 1 April a. s. bij N. FOKKER te Haamstede. op ZONDAG 20 MAART, in de Evangelisatiezaal „TOE- VLUCHT," des morgens te tien ure, voorganger de Heer ZEGERS, Zendeling, en des avonds te zes ure, voorganger de Heer JOHN. Ondergeteekende maakt aan alle Veehou ders bekend, dat hij door van GELDEREN van Maassluis, rond en eerlek behandeld is met het sterven van den OS, en dat alle praatjes door kooplui lioon en laster is. c. F. van den BOUT, te Zonnemaire,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1