Donderdag 17 Maart 1870. il rationale militie. bekend ma king. 0 91'is aanbesteding. sociëteit. k7) No. 2718. 26slc Jnnrg. Besturen en Administratie». Bekendmaking. PUBLICATIE. Nationale Militie. Nieuwstijdingen. Él SCHUUR en ERVE, J) ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee; Gelet op art. 150 der wet van 19 Augustus 1861 (Staatsblad no. 72) noodigen de lotelingen, die verlangen bij de te dienen, uit, om zich tot dat einde vóór I 1 April e. k. bij hen ter Secretarie dezer gemeente I aan to melden. En op dat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze worden afgekondigd en in de Zierikzeesche Sieuu-slode geplaatst. Zierikzee, den 1 Maart 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Eerste zitting van den Militieraad. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Zierikzee Brengen ter kennis «van cie lotelingen dezer gemeente, behoorende tot de ligting van het jaar 1870dat de militieraad op Maandag den 21 Maart 1870, des voor- middags te 9% uur te Middelburg in de Abdij aldaar zitting" zal houden, ora uitspraak te doen omtrent de verschenen vrijwilligers voor de militie, en de lotelingen, die redenen van vrijstelling hebben ingediend, op grond van de bepalingen der wet van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad no. 72)alsmede omtrent de lotelingen, die, volgens de artt. 55 en 56 der wet, niet tot de dienst der militie kunnen worden toegelaten, en omtrent alle overige lotelingenvoorts, dat bij art. 54 dier wet is bepaald, dat geenejrjj- stelling, aangevraagd wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken of wegens gemis aan lengte, wordt verleend, wanneer de betrokken loteling niet voor den militieraad is verschenen zijnde dit evenwel niet toepasselijk op den loteling, die wegens ziekte of gebreken buiten staat is voor den militieraad te verschijnen, daar deze, volgens art. 89 der wet, geneeskundig zal kunnen worden onder zocht op de plaats, waar hij zich bevindt; en dat de lotelingen die om boven gemelde redenen vrijstelling van de dienst der militie verlangen, en zij, die zicli als vrijwilligers voor de militie hebben aan geboden mitsdien worden aangemaandom op den bepaalden tijd voor den militieraad te verschijnen en zich niet te verlaten op het ontvangen van een op roepingsbiljet, daar het niet ontvangen van dit biljet niet ontheft van de verpligting tot het verschijnen voor dien raad. Zierikzee, den 1 Maart 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, B. C. CAU, De Secretaris J. P. N. ERMERINS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend: dat de jaarlijksclie XïsVltVïi^tom- markt, als van ouds, op Donderdag den 24 Maart aanstaande alhier zal gehouden worden, en dat de standplaats voor kramen zal zijn op het plein bij de tweede houten brug. ZieRik-zee den 11 Maart 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Te Yincennes, in den staat Indiana, leeft, volgens een dagblad uit Chicago een man van 83 jaardie, zonder tot de secte der Mormonen te beliooren 18 maal gehuwd is geweest, vader zijnde van 63 kinderen. Een anderesoortgelijke patriarch is nu onlangs te Perry, in den staat Illinois, overleden. Deze man beeft 12 kinderen 106 kleinkinderen 237 achtcr-kleinkin- deren in 't geheel 355 nakomelingen achter gelaten. De stoomboot Smidtmet 300 landverhuizers van Bremen vertrokken en over wiens lange reis men zich zeer verontrustte, is Zaturdag jl. met gebroken machine le New-York aangekomen. De straf van de wedervergelding; in Amerika volgens de zoogenaamde Lynch-wet uitgeoefend wordt ook in Ierland op onmeedoogende wijze toegepast. Eenige jaren geleden doodde een pachter uit de omstreken van Limmerick met een looivork een zijner werklieden. Wegens dit feit door een jury jeoorducld, word hij vrijgesproken, maar alle boeren van het listriet bleven hem daarom niettemin als een moordenaar be lhouwen en de, heftigste vijandelijke gezindheid tegen den boer 'orloochende zich bij geene enkele gelegenheid. Jl. Dingsdag °u hij zijne dochter uithuwelijken; aan de deur staande om let rijtuig af te wachten, dat hem naar de kerk zou geleiden, fei'd hij door eene onbekende hand met een gaffel diep ia 'et hoofd getroffen; badende in zijn bloed viel hij neer en !»f eenige seconden later den geest. De dader van de misdaad, 'ie in de oogen van de boeren als 't ware de uitvoerder van 'e volksgeregtigheid is, heeft zich uit de voeten weteu temaken zal welligt nooit ontdekt worden. 's Gravcnhage, 14 Maart. In de zitting der Tweede Kamer van lieden heeft du heer van Kerkwijk den Minister van Justitie geïnterpelleerd aangaande het onlangs gebeurde met een groot aantal visscliers in Zeeland. De heer van Kerkwijk zegt, dat eenige maanden ge leden 200 a 300 visschers door het kantongeregt te Goes wegens overtreding van tie verordening op de visscherij (het visschen van oesters die te klein waren), zijn veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf en 100 boete of subsidiaire gevangenisstraf van 14 dagen. De Koninggebruik makende van het schoonste regt dat hij bezit, heeft hun allen gratie van de gevangenisstraf verleend, terwijl de boeten voor enkelen zijn behouden. Hiervan hebben zij geen kennis bekomen. Dagen en weken verliepen, zonder dat zij antwoord bekwamen. Plotseling kwam er bevel de gevangenissen in Zeeland open te zetten voor de veroordeelden, zoodat sommigen voor de gevangenisstraf' en voor de subsidiaire straf werden opgenomen. Wat het nu zeggen wilgevangen te wo/den gezet in dergelijk huis in Zeeland, gedurende de wintermaanden, behoeft spreker niet te ontwikkelen; vooral daar het hier geldt personen die van Maandag morgen tot Zaturdag avond op zee en stroomen varen om een gering stuk brood te erlangen. Reeds waren de gevangenissen in Zeeland met deze ongelukkigen gevuldtoen eindelijk eenige armoedige personen op het denkbeeld kwamen om, door het ophalen van dubbeltjes en centenzooveel bij elkaar te krijgen dat een paar hunner zich naar 's Ilage konden begeven om toch eens te informerenwaarom men op de ver zoeken geen antwoord kreeg. Twee personen begaven zich naar 's Ilage en meldden zich bij de Departementen van Justitie en Financiën aanom mede te deelen welke groote smarten die gevangenen ondervondenen in welken grooten angst anderen verkeerden. Men keek vrij zonderling op en trachtte er zich van af te maken door te verklaren dat de verbeken om gratie reeds sedert lang waren afgedaan, en er gratie was verleend. De beide personen gaven echter de verzekeringdat er uitvoering aau de gevangenisstraf was gegeven, en dat de gevangenis te Hulst opgevuld was. Toen*Se- greep men dat er schandelijk onregt was geploegd en toen werd er onmiddelijk getelegrafeerd. Had men dien voorzorgmaatregel niet genomen dan zouden er wel 2 a 300 personen achtervolgens onregtmatig in de gevangenis hebben moeten doorbrengen. Spreker begrijpt niet hoe dat mogelijk is. Wel be grijpt liij dat men door luiheid en onverschilligheid een besluit van gratie niet mededeelt, maar niet dat men eene gevangenisstraf ten uitvoer legtzoo lang nog verzoeken om gratie hangende zijn, of men daar omtrent geen antwoord heeft bekomen. Zoo lang ver zoeken niet zijn afgewezen, moet de uitvoering van arresten of vonnissen toch worden aangehouden. Vooral de Minister van Justitie is belast met de handhaving der wetten. Spreker komt hier vooral opomdat het hier geldt personen, die niét in staat zijn de schande lijke handelingen van ambtenaren aan de regering te doen kennen. Hij heeft het steeds als een duren pligt beschouwd, in de eerste plaats op te komen voor hen, die het eerst bloot staan aan onregt, en die zich zei ven geen regt kunnen verschaffen. Ambtenaren zijn in de eerste plaats verpligt de wetten te handhaven en na te loven. Hoe kan men bij lieden, die dergelijke handelwijze, als b. v. de visschers, ondervonden heb ben, verwachten of inscherpen liefde tot den Koning, achting voor de gestelde magten en eerbied voor de wet; wanneer juist zij, die verpligt zijn dien eerbied in te boezemen, de wetten schenden? Hij verzoekt den Minister om inlichting, en hoopt dat de regering zal trachten de schade en schande dier lieden zooveel mogelijk te herstellen, en dat de Minister van Justitie bij uitnemendheid zal bewijzen dat hij volkomen beaamt de spreuk »Ik zal handhaven." De Minister van Justitiehierop antwoordende erkende dat eenige personen ten onregte gevangen ge nomen zijn na het verleenen van gratie doch vond de schildering der feiten z?er overdreven. De gepleegde vöïgissing had slechts met elf personen plaats gehad; de1 ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het kantongeregtdie de vergissing had begaan had hun een geldelijke schadeloosstelling verschaftwaarmede zij volkomen tevreden waren; die ambtenaar was niet gestraft, omdat hij zeer gunstig bekend stond. De Minister zegt dat zijne bezigheden hem niet toelieten de menschen te ontvangenmaar bij had daartoe last gegeven aan een der ambtenaren. Na de inlichtingen door deze personen verschaft is dan ook onmiddelijk per telegram last gegeven de. gevangenen te ontslaan. Na eenige woordenwisseling tusschen den Min. en den heer van Kerkwijk nam dit incident een einde. MXtlclelïmi-g-14 Maart. Gisteren morgen te 7 uur werd door den broodbakker G. A. Pelser alhier bij de politie aangifte van een zonderlingen diefstal gedaan. In den afgeloopen nachtverhaalde hij moet een dief door zijne bakkerij -- gelegen op de Londonsche kaai op den hoek der Nieuwstraat zich toegang hebben weten te verschaffen» tot zijue slaapkamer en uit zijn broekzak een sleutel hebben gehaald waarmede hij een in die kamer aanwezig lessenaartje geopend en daaruit eeue som van ƒ125 aan geld ontvreemd heeft. De man zeide dat hij zelf niet begreep hoe zijne vrouw en hij, die in bedoelde kamer te bed lagen, zóó vast hebben kunnen slapen dat zij niets van het gebeurde hebben gehoord of gezien! Een door de justitie ingesteld onderzoek heeft naar wij vernementot dusver tot geen resultaat geleid. Waarde, 14 Maart. (Z.Bevel.) Aan de Herv. gemeente alhier werd op jj. Zondag door haren pre dikant, Ds. Bastiaanse, medegedeeld, dat aan de Dia conie, even als in de voorgegane twaalf jarenweder eene gift van 25 gld. geschonken is door den burge meester den heer J. Vereeke. VVolfaai-tsclijlc14 Maart. Nadat de aloude gronden met. het dorp alhiernamelijk geheel het Oostkerk'cr-ambacht, door den vloed van 23 Nov. 1334 verloren waren gegaan werd den 15 April 1370 door Hertog Albrecht octrooi verleend tot herdijking van dit verdronken ambacht, waarin toen weldra, op eene meer westelijke standplaats een nieuw dorp verrees, van hetwelk nu in dit jaar het 500 jarig bestaan kan herdacht worden. Wissselcorlco, 14 Maart. (N.Bevel.). Onze Di aconie werd dezer dagen zeer verblijd door een legaat van wijlen Mevr. H. J. E. van der Loeff, geb. Vader, groot 1000 gld., te beleggen in 2V-2 pets Nat. Schuld. De koninklijke autorisatie is bereids gevraagd tot aan vaarding van dit legaat. Heeft de overledene in haar leven aan armen en kerk veel weldadigheid bewezen: staat in de gemeente de Christelijke bewaarschool als welsprekende getuige van hare warme liefde voor de kleinen van deze plaatsook door dit legaat blijft haar naam bij de gemeente in zegenend aandenken Zierikzee11 Maart. In de heden gehouden -zitting der Tweede Kamer is het wets-ontwerp tot afschaffing der tepronkstelling en der geesseling aan genomen met 35 tegen 17 stemmen. Naar wij vernemen is voorts nog besloten om nog vóór het reces de wet op de grondbelasting te behandelen. De armoede een der voornaamste oorzaken van het schoolverzuim. De vrouw vau den arbeider X. dus ver haalt de Gron. Crt. kwam onlangs bij een diaken haren nood klagen en dringend om eenigen onderstand verzoeken Zij werd met harde woorden afgewezen. „Hoe," sprak hij „zulke jonge menschen? Schaamt gij u niet, om onderstand te komen vragen?" „Mijnheer," gaf zij ten antwoord, terwijl zij tranen schreide, „mijn man verdient, hij den land bouwer V. dagelijks 60 ct.; wij hebben 4 kinderen en een 5de is er spoedig te wachten. Ons oudste is 8 ons tweede 6, het derde 3 en 't jongste anderhalfjaar. De beide oudsten vallen in de schooljaren, en wij zenden ze er ook heen, waut wij willen de kinderen toch gaarne wat laten Jeeren. Een enkelen dag gelukt het mijom voor 10 ets. eene buurvrouw tc krijgen, die de kinderen oppast, en op zulk een dag ver dien ik 40 ets. Maar 'tgelukt mij slechts enkele malen, en wat moet ik nu op al de overige dagen? Kan ik die beide kleine schapen van 3 en anderhalfjaar aan zich zeiven overla ten? Hebben zij niet oppassing noodig? En wat is er voor een huisgezin van man vrouw en 4 kinderen met 60 cent daags in dezen duren tijd aan te vangen? Spek of vleesch krijgen wij niet, slechts het noodigste, al9 brood, aardappels, olie, zout, zeep, licht en vuur. en bij dat alles de jaar- lijksche huishuur van 25. Deze moet er toch óók af...." Dc diaken volhardde in weerwil van dat welsprekend bewijs voor de werkelijke behoefte bij zijne weigering. Is liet te verwonderen en te veroordeelendat de ouders besloten, hun oudste kind van de school te nemen en op de kleinen te la ten passen terwijl zij beiden uitgingen om dagelijks in 't zweet van hun aanschijn het allernoodigste voor hun gezin te ver dienen De South London Press zegt dat aan de redactie van dat blad een monster vet is toegezonden, getrokken uit de molder, afkomstjg uit de Theems. Het vefMs geelachtig van kleur en gelijkt veel op boter van inferieure qualiteit. Hoe de vette bestanddeelen uit den modder worden getrokken, kan het blad niet verklaren maar zooveel is zeker dat groote hoeveelheden van dat smoddervet" elke week naar Nederland worden verscheept, om in den vorm van Friesche boter op nieuw te Londen aan de markt te wor den gebragt. Een^80jarig grijsaard, door de diaconie der Hervormde gemeente tö Deventer sinds 1S48 wekelijks bedeeld, brak dezer dagen op de straat zijn been, en werd door de buren op zijn legerstede gelegd. Eenige oogenblikken alleen gelaten, kroop de oude met zijn gebroken been het bed uit naar een daar aanwezige schaafbank, om iets' te verrichten, hetwelk hij wegens de pijn niet kon volvoeren, zoodat hij op nieuw om hulp moc3l roepen. Na zijne opneming in het ziekenhuis vond men in de lade van de schaafbank tusschen vakjes getimmerd ccne som van 412,87'/o in geld, benevens in een kist eenige nog nieuwe onderkleederen, dat alles met nog ƒ18, die bij bij zich droeg, door het armbestuur in bewaring is genomen. Voor een som van ƒ400 had hij zich op 60jarigen leeftijd levenslange inwoning en verpleging in het Groote- en Voorster gasthuis kannen koopen, dat hem op 70jarigen leeftijd 300, en met 80 jaar slechts ƒ200 zou hebben gekost. Gomeng;<le berigften. Als eene doctoresse van eën schoenmaker te B. huis middeltjes heeft voor anderen, dan moest zij dit niet zeggen tegen een ander, want dan kan zij wel begrij pen dat het leer om leer wordt. De knecht van een wijnhandelaar te G. moest jufvrouw Betje zoo niet naloopenwant het is meer om een glaasje dan om hem. Nu er te Rweder een schip in lading ligt, heeft het vlot water gekregen van Noord- De kapitein zelf blijft echter weg. Te H. wordt een smid aangeraden geen meisjes meer voor den zot te houden waar hij zoo lang in vriendschap mede heeft verkeerd. Hij zal nu al zijn eer nog ver liezen, ofschoon hij reeds meer dan de helft kwijt is. Eene dienstmeid te C. wordt aangeraden, des avonds een heer zoo vroeg niet te laten binnen komen, want zoodoende zouden zij wel eens in kennis kunnen komen met de policie. Eenige jongelui te Brouwershaven, worden verzocht zoo veol snaps niet te hebben van fatsoenlijke meisjes, daar zij zelf zoo vol gebreken zjjn. Wordt dit niet nagelaten, dan zullen namen en daden vermeld worden. Eene soort jufvrouw van M. moest zoo dikwijls niet naar S. komen om buurpraatjes te makenen kwaad te stoken tusschen het huwelijk van haar buurmeisje. Of zoude zij ook wieg- en an dere gereedschappen willen leverenen wat verder tot den landbouw van een huwelijk behoort? De non Barbara Ubryk is niet dood zoo als gemeld is. Zij is nog altijd in het hospitaal te Krakauis zeer welmaar hare verstandelijke vermogens ziju zwak. Xteirltiiioiiws. Haamstede ,13 Maart. Onze nieuw beroepen leeraarDs. L. R. van den Broekvan Groote Lindt kwam heden met zijn gezin alhier aan. ZEerws. be vestiging en intrede zullen plaats hebben op Zondag 20 dezer, terwijl als bevestiger zal optreden Ds. A. II. Gillotpred. te Zierikzee. Ds H.J.E. BurgerhoudtPred. bij de Herv. g«*m. te Schiedam (vroeger le We meld in ge, Noordgouwe en Haamstede) zal met 1 Aug. e. k. zijn Emeritaat be komen. Ds. W. M. de Vriespredikant te Kruisland heeft het beroep naar de Herv. gem. te Dreischor aange nomen. liruini.s^e, 15 Maart. De Christelijk Gerefor meerde Gemeente alhier ontving in deze dagen drie giften elk van ƒ500 voor do nieuw gebouwde kerk en pastorij van voornoemde gemeente. Pryscourant der Effecten. ROTTERDAM, 15 MAART. Premie-Lecj]. Stad Roltenb 3 °/c Ncderl. kerkelijke Schuld 2% dito dito 4 Rotterdams. Hypotheckb. Spoorweg Boxtel-Wezel 4 Spanje Binnenland 3 dito te Londen 1867 3 dito dito 1869 3 Premie-Leen. Stad Madrid 3 Portug. te Londen 1856/63 3 Rusl.bij Hope 1864 5 dito Kurks-Charkow dito Spoorw.-Aand.ƒ 236 dito Loten 1864 Oostr*; in Pap. p. Mei/Nov. 5 1 dito in Zilv. per Jan/Juli 5 dito Aand. 11. 500 1860 dito dito fl. 250 1854 Turken5 Nieuwe Egypt. Leening 7 Vereenigd. Slat. Losb. 1882 6 dito dito 1885 6 Erie-Spoorweg7 Certif. Vereen. Amer. fond. 5 Laagste Hoogste koers. koers. 55 85'/, 76i/t 22% 27% 27'/, 25% 23 V, 32 89% 222 222% 58»/.« 475 225 79 95 94 94% 21% Gcbl. koerö. Bij matigen omzet verkeerde de beurs over 'tgeheel in vaste stemming. Prijzen ten drie ure: Hectaren 69, 72, Grenada li3/.. Vg; Vereenigde Staten 1882 6 pCt. 95; Amerika 1885 94i/lfi Erie Spw. 21%. Voorspoedig bevallen van een' Z o o 11 E. ROMBOUTS—Luijcx. Zierikzee, 14 Maart 1870. Algemeene kennisgeving. Heden overleed zacht en kalm, tot diepe droef heid van mjj en van zijne kinderen mijn geliefde echtgenoot GIDEON JANSEN, na een langdurig en zeer smartelijk Ijjden. bussumWed. G. JANSEN 26 Februarjj 1870. J. E. Wijsman, mede uit naam zjjner kinderen. Wegens huitenlandsche betrekkingen eerst heden geplaatst liet BESTUUR der KONINKLIJKE HANDBOOG- SCHUTTERIJ „NON SEMPERte Tholen zal op Donderdag den 24 dezer, des namiddags ten 1 ure, in het Lokaal van het Gezelschap bij eailcol*» iii- soli rijving- A ANBESTEDEN: Het amoveren van liet bestaande Lokaal en liet bouwen van een nieuw GEBOUW. Nadere" inlichtingen zijn te bekomen bij den Secre taris van het Gezelschap, den Heer N. J. te WIT ANDRIESSEN te Tholenbij wien het bestek en tee- kening ter inzage liggen. Th61j5n, den 15 Maart 1870. S. O. de CASEMBROOT, Voorzitter. N. J. de WIT ANDRIESSEN, Secretaris. DIRECTEUREN der Sociëteit „van Ongenuchten Vrij" te Goeszullen bij enkele inéchrijving tenen 1 Mei 1870, trachten te VERHUREN Het BUFFET dier Soeieteit met alle de voordeelen en lasten daaraan verbonden zoo als die zijn omschreven in de daarvoor vastgestelde voorwaarden, die van af heden tot 1 April aanstaande ter inzage liggen bjj den Secretaris dier Sociëteit, bij wien tevens afschriften daarvan op franco aanvrage en tegen inzending van ƒ1,— in postwissel verkrijgbaar zijn. Zich in persoon aan te melden bij den Voorzitter der Directie. De Directie, Z. D. v. n. BILT LA MOTTHE, Voorzitter. J. C. DOMINICUS van den BUSSCHE, Secretaris. t De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zalten verzoeke van zijn1 principaal, op Vrijdag den iBS0 Maart 1870, des namiddags ten 3 ure JBL in de Herberg „de Meebaal" te Nieuwerkerk publiek presenteren te verkoopen Eene sedert enkele jaren nieuw ö;ei>oiiw<le staande en gelegen aan de Zuidzjjde vau het Dorp Nieuwerkerk kadaster sectie Mno. 277 groot O Roeden 90 Ellen. Zijnde inmiddels nit <lo hand to lcoop. Te bevragen bij LEENDEUT de GROENE te Nieu- werkerk.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1