li IJL L II Vo. 2747. 20sle Jaarg Dingsdag 15 Maart 1870. bekendmaking. pesturen en Administration. Kennisgevi 11 g. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee eriaen ter kennis van de ingezetenendat de lijsten kiezers, naar aanleiding van art. 10 der wet van 4 July lf?50 (Staatsblad no. 37) zijn herzien en yteesteld onder dagteekening van heden; wijders dat worden aangeplakt en gedurende veertien dagen r oemeentc-secretarie voor een ieder ter inzage neder- >legd. Zierikzee, den 9 Maart 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secrtaris J. P. N. ERMERINS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee „„ken bekend: dat de jaarlijksche Ilaltvasten- nai-lrt, als van onds, op Donderdag den '24 Maart uimtaande alhier zal gehouden worden, en dat de (andplaats voor kramen zal zijn op het plein bij cle weede houten brug. Zierikzee, clen 11 Maart 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee rangen ter kennis van belanghebbenden: dat Heeren 'nmnissarissen over de armenschool in deze gemeente ïene zitting zullen houden in de Regentenkamer van iet Hervormd Diaconie armengesticht op Zaterdag den !6 dezer, des namiddags te half acht uur, tot het ont eigen en beoordeelen der aanzoeken om plaatsing van dnderen op die schoolen worden ouders of voogden die lunne kinderen daar wenschen geplaatst te zien opge spen om zich daartoe aan te melden, aangezien tus sentijds geeue kinderen op de school kunnen worden oegelaten. Zierikzee, den 12 Maart 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. P A T E N T E N. De BURGEMEESTER van Zierikzeebrengt ter enuis van belanghebbende ingezetenen dezer gemeente lit de over het 3de kwartaal, lienstjaar 18fi%0, ter Secretarie ingevuld gereed liggen •n van Maandag den 14-den tot en met Zaturdag den ijlden dezer maand aldaar kunnen worden afgehaald, ranrna die aan den deurwaarder der Directe belastingen uilen worden ter hand gesteld om door hem te worden e huis bezorgd, tegen betaling van 10 cent voor elk utentblad, ingevolge de wet. Zierikzee den 12 Maart 1870. B. C. CAU. Op het postkantoor te Zierikzee zijn over de eerste iel ft der maand February 1870 onderstaande brieven Ksorgt, geadresseerd aan personen wier namen ter ilaatse van bestemming onbekend zijn een aan C. Letzerst te Amsterdam. Pieternella Hillebrand te Melissant. Maria Merkens te Tholen. Yan het hulpkantoor te Zonnemaire. een aan J. Hazewindus te Hansweert. Verbod van vreemde of parti culiere loterijen. Door den Minister van Justitie is een wets-ontwerp 'oorgesteldtot intrekking van de artikelen 2 en 4 er -et van 22 Julij 1814 (Staatsbl. n.° 86), houdende ei'b^erk r_ alle vreemde of particuliere loterijen. De nnk-iv-uté dit wets-ontwerp, dat spoedig in behan- elingj omen, is genoeg bekend. In den laatsten ijd w en in een aantal onzer bladen aankondi- [ingeir t vreemde loterijen, welke volgens het besluit 'au 1814 op straffe van boete verboden waren doch «et altijd door het Openbaar Ministerie werden vervolgd, tommige uitgevers, die ongaarne de kans eener straf- «gterlijke vervolging, wilden loopen, weigerden echter zulke advertentiën in hunne kolommen op te nemen en Ragden te regt, dat een verbod gehandhaafd bleef, dat löoimigen straffeloos overtraden, doch dat zij tot hun nadeel niet meenden te mogen veronachtzamen. Op dien grond heeft de Minister van Justitie een ontwerp van wet bij de Kamer ingediend ten einde he verbodsbepaling te doen vervallen en het aankon den, even als het verspreiden van de plans van vreemde oterijen geheel vrij te laten. Blijkens het Voorloopig Verslag over dit wets-ontwerp l(eft de groote meerderheid zich met de strekking van tot wets-ontwerp vereenigd. Ook wij kunnen die strekking goedkeuren. Eene be paling, als welke strekt om verspreiding van nijverheids- "idernemingen, geoorloofde of ongeoorloofde, te weren, »iöt in overeenstemming mot de hedendaagsch© be- f'ppen. JTrof de verbodsbepaling nimmer doel, omdat Tgpreiding langs andere wegen toch niet kon worden en omdat het karakter van loterij door den sluwen vreemdeling vaak werd verseholeu onder de handig ge vonden benaming van preraiën-leeniug: zij mist thans alle doel, en kan geen enkele uitwerking meer hebben, sedert ten gevolge van de afschaffing van het dagblad zegel buitenlandsche bladen onbeperkt zijn toegelaten en meer algemeen worden gelezenwelke bladen niet onder het toczigt onzer loterij wet staan. Ofschoon dus dit wets-ontwerp groote kans van aan neming oplevert en op een econoraischen grondslag berust, worden door velen daartegen bedenkingen inge- bragt, welke wij niet volkomen gegrond achten en welke bedenkingen iets betreffen hetgeen in het wets-ontwerp niet is opgenomen. Blijkens hetzelfde Voorloopig Verslag »vroogen vele leden of de voorgestelde maatregel wel ver genoeg wordt uitgestrekt." Waarom ook niet de overige bepalingen der wet van 1814 afgeschaft? Waarom de aanbeveling van loterijen vrijgelaten, wanneer zij door middel van adoer lenden geschiedt en de strafbepaling gehandhaafd, wanneer zij door middel van collecte plaats heeft? Zie daar de vragen, welke door velen worden gedaan, die op dien grond het wets-ontwerp onvolledig en inconsequent achten. Ook het Handelsblad van 27 February bevatte eene beschouwing in dien geest. Wij meenendat de »vele" leden het onderscheid voorbijzien hetwelk tusschen het eene en het andere verbod is gelegen. Omdat het verbod van verspreiding door de dagbladen of op andere wijze, niet kan gehand haafd worden daaruit volgt nog geenszinsdat het verbod van collecte van vreemde of particuliere loterijen niet kan behouden worden. Dit laatste zal men in ge- moede niet kunnen beweren. Dit verbod kan gehandhaafd worden, en de jurisprudentie bewyst, dat het werkelijk gehandhaafd wordt. Wij gelooveu geene tegenspraak te zullen ondervinden, wanneer wij beweren, dat het verbod van collecte voor voor vreemde en particuliere loterijen in 1814 tweeërlei oogmerk had, en de vraag kan dus alleen zijn, of die beide oogmerken nog thans aanwezig, dan wel vervallen zijn. Daarvan hangt het behoud of de intrekking van dit verbod af. Het eerste onverholen doel (men zie den considerans der wet van 1814) was «bescherming der Nederlandsche Staatsloterij." De Staat, zelf eene nijverheids-onderne ming van dien aard drijvende, meende vreemde mede dinging te moeten weren. Dit motief moge nu in geenerlei opzigt met de wetten der staathuishoudkunde, met de voorschriften onzer burgerlijke wetgeving ja zelfs met de regelen der zedeknnde te rijmen zijn: wij willen dat gaarne toegeven, maar, zoo lang de Staats loterij bestaat, moet men ook liare gevolgen ondervinden. Wil men een schadelijken boom omhakken, dan taste men den wortel aan maar niet oen tak. Eischt de toestand van 's Rijks finantien dat de Staatsloterij voorloopig nog als middel van inkomst behouden blijve, dan moet men niet terzelfder tijd baar zijdelings onder mijnen door allo mogelijke vreemde en particuliere lote rijen, die in den regel oneindig voordeeliger zijn voor het publiek, onbeperkt toe te laten. Maar het tweede doel van dit verbod was bescherming van het publiek tegen misbruik cn bedrog. De wetgever achtte die in 1814 noodig wederom rijst de vraag, of dergelijke staatszorg ook in 1870 nuttig en raadzaam is? Wij zouden geneigd zijn deze vraag met het Handels blad in dien zin op te lossen, dat het niet in de roeping ligt van den wetgever, voogdij over de burgers uit te oefenenen dat welbegrepen eigenbelang de eenige prikkel is, die den burger kan tegenhouden van alle spelhetwelk hem immers tegen geringe kansen van rijkdomgroote kansen van armoede oplevert. Enzoo hij zich niet laat afhouden ieder drage zijne eigene schade. Wij gaan verder: tegenover de onbeperkte toelating van buitenlandsche naamlooze vennootschappen gelijk thans bestaat, is het verbod van collecte van vreemde loterijen eene anomalie. Wat is ook het beursspel anders dan loterij in vreemde waarden Maar toch is de algeheele toepassing der zuiver eco nomische beginselen in dit geval niet vrij van bedenking. Wat particuliere loterijen betreft, behooren in ieder geval waarborgen tegen bedrog in de strafwet te worden opge nomen. Ook hier moet men dus niet a fschaffen zonder opbouwen. De wetgever, die bij de bankwet met de meeste naauwgezetheid waakte tegen misleiding van het publiek, zou door ondoordachte en overijlde afschaffing van dit verbod de grootste inconsequentie begaan. N ieu wst ij <1 i n gen n I N^w-York is een bankiershuis opgerigt, aan welks hooi JSipïne dame staat, terwijl alle bedienden van het vrouwelijk geslacht zijn. Men verwacht dat dit huis binnen korten tijd groote zaken zal doen. Te Belfast in Engeland is dezer dagen eene vrouw overleden, welke den ouderdom van 109 jaar bereikt had. Zes kinderen volgenden haar lijk, waarvan de oudste zoon 90 en de oudste dochter 8ö jaren telden. De overige leden der familie bestonden uit 41 kleinkin deren, 32 achter kleinkinderen en 2 achter-achterklein kinderen. Volgens berigten uit Rome, aan eene stellige bron ontleendheeft het frausche gouvernementten ge volge der afkondiging van verschillende schemata waarvan er velenvooral die betreffende de onfeil baarheid in verband staan met de politiekhet onmogelijk geacht om het stulstel van non-interventie langer tegenover het concilie te handhaven dientenge volge heeft de fransche regering op officiële wjjze van het pauselijk gouvernement verlangd, dat de speciale gemagtigde van het fransche gouvernement op het con cilie zou worden toegelaten en dat Them vergund zou wezen aan de beraadslagingen deel te nemen, althans over die schemata, die tot nu toe zijn gesteld. Kardinaal Antonelli heeft van deze vraag slechts nota genomen en verklaard dat hij, na haar onderzocht te hebben, zal antwoorden. Le Monde heeft uit Rome, i. d. 7 Maart het volgtinde berigt ontvangen: »De paus heeft gelast Maandag het schema rond te deelen, betreffende de vaststelling der onfeilbaarheid. Tot 17 dezer kunnen de vaders schrif telijk hunne bedenkingen indienen." Het berigt voegt hierbij, dat de vreugde algemeen is en overal vertrou wen heerscht. JFr«nllri|fe. Te Parijs zal eerstdaags een wonderlijk proces tot echtschei ding worden gevoerd, een geding, dat meu gerust het „lanrzenge- ding," zou kunnen noemen. De heer M. is een millionair, die bijna, ten koste van 100,000 frs. afgevaardigde zoude zijn geworden, indienenz.,dit doet ook weinig tot onze historie af. De millionair, die een buiten ergens buitenaf heeft, keerde eenigeu tijd geleden per nachttrein naar zijn stedelijk domicilie terug, waar hij zijn vrouw de om haar geld ge trouwd had achtergelaten. De heer M. is millionair, hij begreep dit, daarom nam hij plaats in den coupé réservé-, dat kost iets meer, maar men is er chez soi en dat is wel een napoléon waard. Gelukkig of ongelukkig, al naar men 't neemtvindt de heer M., die millionair is, in den coupé réservé een aardig reisgezellinnetje, dat bij het instijgen van M., die millionair is, in de diepste der rusten lag te rusten. Dat kon den ander in zoover minder schelen. Hij wierp zich in den anderen hoek, en de trein zette zich weder in beweging. Nu wilde echter het toeval, dat onze millionair waarschijnlijk bij gebrek aan beter bijzonder coquet was op zijn voeten, die hij door allerlei rare faisoenen van laarzen trachte le reducecreu binnen een onnatuurlijke grens. Hij leed wel is waar immer pijn ten gevolge van die fratsen, maar daarvoor had hij een kleinen voet, en immers moet zelfs een millionair zijne kleine misères hebben. Hij dacht echter verstandig van hem dat het beter was om die nauwe laarzen ge durende liet nachttrnject uit te trekkeu. De reizigster sliep toch, en de schoonc slaap9ler ditmaal niet in het woud zoude het, al werd zij wakker, toch niet kwalijk nemen. Bovendien al nam zij het kwalijk dan nog Zoo ge zegd, zoo gedaan. De laarzen werden één, twee, drie uitgetrokken. De heer M. die millionair is, strekte toen behagelijk zijne zwaar gemartelde voeten uit en sliep in. Hij sliep sliep en sliep door tot den volgenden ochtendtoen de rustelooze trein reeds bijkans de barrières van Parijs had bereikt. Hij werd met schrik wakker. Aan den horizont vertoonde zich reeds in de morgengloreii de reusachtige stad. eit hij dacht: „Jongens mijn laarzen! Gauw aantrekken!" De linkerlaars ging na eenige tegenstribbeling weer aan, maar de rechter was öf in gekrompen öf door de eeue of andere omstandigheid uit gezet, ten minste zij wilde zich niet laten dwingen. De trein stopte een oogenblik, alvorens verder te gaan naar de gare dn Nord en onze millionair moest er hier uit: na een boveninenschelïjke krachtsinspanning gelukt het hem de weder- spaunige laars balt' aan t« krijgen. Ilij grijpt zijn mantel, zijn reiszak en bereikt hinkend van pijn gelukkig een rijtuig; dat hem huiswaarts brengt. Hij denkt een liefhebbende vrouw te vinden: hoe deerlijk heeft hij zich vergist! Deze had met Argu900gen dadelijk in het oog, waar de schoen haar man wrong. In een wip had zij zich meester gemaakt van de rechtcrlaars, die nu bleek een damesbottiue te zijn. Nu waren de poppen aan het dansen. De beleedigde echtgenoole denkt achter een vreeselijk geheim te zijn gekomen; zij weent, jammert rukt zich de haren uit het hoofd en de kleercn van het lijf.... zij is bedrogen, schandelijk bedrogen. De man ex pliceert zijn avontuar nonsens, dat zijn allemaal praatjes De vrouw hoort hem niet, wil niets meer met hem temaken hebben, gaat naar haar familie terug, de laars medenemende als cor pus delicti en nu wil zij een schcidingsprocos instellen tegen den man, die haar heeft misleid. De geschiedenis maaktnaar men na kan gaan, groot opzien in sommige Parijsche kringen, die van schandalen leven. Interressant zoude het zijn te weten te komen wat de dame heeft uitgevoerd met de laars, die zij vond bij haar ontwaken in stede van haar bottine. Heeft zij een man, dan is het geval nog piquanter, omdat die alligt vragen zal hoe zij aan dat mannelijk schoeisel kwam. E5i*nssel ,10 Maart. De Minister van Financiën lieeft aan de Kamer van Afgevaardigdeu een wetsont werp ingediend tot afschaffing van de belasting op het zout en van de inkomende regten op de visch. üQtetoeirlanb. Groningen9 Maart. Ten bewijze dat de onlangs hier opgerichte paardenslagterij goed opneemt, kan strek ken dat aan eene tweede onderneming van dezen aard voor eenige dagen de noodige vergunning is verleend door Burgemeester en Wethouders dezer gemeente. Ook bij deze vergunning zijn alle gewenschte voorzorgsmaatre gelen genomen, die in het belang der verbruikers noodig kunnen zijn. Velen en daaronder ook niet-behoeftigen maken reeds geregeld gebruik van dit voedingsmiddel. Sne-elc, 8 Maart. Gisteren heeft hier een voorval plaats gehad, dat wel als eene bijdrage van de grofste barbaarschheid kan worden aangemerkt. Een polderwer ker heeft namelijk in dronkenschap zijne vrouw zoodanig mishandeld en getraptdat haar eene rib gebroken is en zij nog andere kneuzingen heeft bekomen. Hun kindje van acht weken stond evenzeer aan de mishandeling van de woesteling bloot. De ongelukkige vrouw is voor loopig in het armenhuis opgenomenterwijl de ruwe misdadiger zich in handen der Justicie bevind. Te Finsterwohle raakten van school huiswaarts keerende jongens aan het vechten. Na elkander met keisteenen gegooid te hebben, trok een 9jarige bengel zijn znkmes en wondde er een insgelijks 9jarigcn knaap zoodanig mede in het been, dat hij in zeer gevaarlijken toestand naar huis gebragt werd en men voor zijn behoud vreest. De arrondissements-rechtbank te Almelo, heeft II. Vloohuis, beschuldigd van opzettelijk een kat te hebben doodgeslagen, ver oordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf, in eenzame opsluiting te ondergaan. Maastricht, 11 Maart. Er is hier iets zeer bij zonders voorgevallen: 14 of 15 jaar geleden verdween op een mooijen dag de agent van een wijnhandelaar ouder de firma N. en C.° bekend. Deze had van het vertrouwen, dat zijn patroon hem schonk, misbruik ge maakt en zich een som van 9 a 10,000 fr. toegeëigend. Men hield het er voor dat hij naar Amerika ontkomen was overeenkomstig de verklaring van zijne familie, welke in kramerjjen handel drijft, en langzamerhand geraakte de ontrouwe agent in 't vergeetboek, en zijn patroon schreef het hem berokkende nadeel in zijn grootboek op zijn winst- en verliesrekening. Doch een paar dagen geleden zag een dienstmaagd, die in het huis naast dat van de familie van den agent gelegen in betrekking is, 's avonds voor een der vensters van dit laatste het dikke hoofd van een man wiens baard tot op zijn borst neer hing. Geheel ontdaan vlood het meisje naar hare meesteres en riep zij dat zij een geest met een langen zwarten baard voor een venster van het tyuis daar naast had gjzien. „Ik blijf geen oogenblik langer in een huis wonen," schreeuwde zij, „waarnaast do duivel spookt." Hare huisgenooten meenden dat zij aan visioenen leed en staken den gek met haar. Maar het meisje hield haar bewering vol, en het gerucht van 'tgoen haar overkomen zou zyn verspreidde zich overal, zoodat er zich eiken avond een menigte mejischen voor het verdachte huis verzamelde. De politie werd hiervan natuurlijk onderrigt, maar daar zjj niet de minste volmagt bezat, krachtens welke zij in de woning van uiterst fatsoenlijke lieden kon binnendringen, weigerde zy kort en goed gehoor te ge ven aan deu aandrang der buren om te onderzoeken wat er misschien achter de opgegeven verschijning kon schui len. Maar de dienstbode bleef bij haar bewering, en eindelijk bedacht de commissaris van policiena rijp beraad, het voorwendsel dat er zich een begiu van brand iu het huis had vertoond waarop hij met 2 agenten er binnendrong hoewel de bewoners er zich tegen ver zetten en ten stelligste verklaarden dat er geen schijn van brand in hun huis te ontdekken viel. Stelt u de verbazing dier indringers voor toen zij in een klein kamertje een kort en dik persoon vonden naar gissing een goede zestig jaar oud met een zwarten baard die hem tot op de knieën hing, en dien zij als den heer M.herkenden, denzelfden, die omstreeks 15 jaar geleden verdwenen was, en die zich opgesloten had gehouden om zich aan de vervolging te onttrekken, welke zijn patroon tegen hem had kunnen instellen. Maar wat nog het vreemdste is in deze vreemde historie onze herrezene schept behagen in den toe stand in welken hy zich sints 15 jaren geplaatst heeft; hij wil van geen verandering weten; hij is opgeruimd hij zingt en voelt zich gelukkig in zijn liok, waar ziju familie hem voedsel brengt en waar hij verkiest tc sterven. Het is onnoodig mede te deelen dat zijn vroegere patroon, getroffen door de straf die zijn ex-agent zich zeiven heeft opgelegd, er geen oogenblik aan denkt hem met een vervolging te plagenwelke dan ook trouwens reeds vervallen is door het recht van verjaring. Steen cl er om, 7 Maart. Zondagavond had alhier een bijzonder geval plaats. De daglooner E. had met zijne hoogst zwangere vrouw een bezoek bij zijn' zwager afgelegd. Op den terugweg beviel de vrouw plotseling in het open veld. Terstond snelden eenige nieuwsgie rigen toe, waarby ook eene buurvrouw, die het kind in haren boezelaar wikkelde en naar huis bracht, ter wijl de man zijne vrouw naar hare woning geleidde. Moeder en kind zijn naar omstandigheden welvarende. Soliiedan*11 Maart. Een vreeselijk ongeluk had gisteren tegen den avond in een branderij alhier plaats. Twee knechtsaldaar werkzaam begaven zich in het zoogenaamde beste jenevervathetwelk sedert eenige jaren niet geopend was. Bedwelmd door den spiritusdamp, zijn beiden omgekomen. Zij laten vrouw en kinderen na. Daar dergelijke ongelukken niet zonder voorbeeld zijn mag gevraagd worden of bij zoodanige werk zaamheden niet meerdere voorzorg in acht te nemen is, bijv. door dergelijke vateu eenige dagen te voren van het deksel te ontdoen. WorkeiHlam13 Maart. Opmerkelijk ziju de vele sterfgevallenwelke in den laatsten tijd alhier hebben plaats gehad. Op dit oogenblik zijn wederom 6 personen overleden, tusschen de 60 en 70 jaren oud. {Ingez.) Sluis», 7 Maart. De collecte, gehouden op de gezel- ligge bijeenkomst alhier ten raadhuize op voorloden Maandag 28 February, heeft opgebracht de vrij aan zienlijke som van ƒ73.32; welk bedrag, na aftrek der onvermijdelijke onkosten, ten bedrage van ƒ7,67, aan de armbesturen van alle gezindten dezer gemeenten, naar rato van het aantal der aan hunne zorgen toever trouwde hoofden van huisgezinnenis uitgekeerd. Te Aardenburg heerschen de pokken in tamelijk ergen graad. Vlissing;c|i 1° Maart. Onder de polderwerkers in deze nabijheid zijn dezer dagen op nieuw ongeregeld heden uitgebrokendezen eischten hoogere loonen terwijl de aannemers weigerden hieraan te voldoen waarop sommigen dreigden den arbeid te zullen staken. Door tusschenkomst der huzaren werd evenwel de orde spoedig hersteld en de werkzaamheden voortgezet. Zierikzee11 Maart. In de zitting der tweede kamer van heden is het wetsontwerp betrekkelijk de uitgifte van schatkistbiljetten met 50 tegen 12 stemmen aangenomen. Bij cle behandeling daarvan deelde de mi nister mede dat het deficit op den dienst van het loopc üd jaar niet, zooals geraamd was, acht, maar twee millioen zou zijn. Z. M. heeft o. a. benoemd tot ingenieurs van den waterstaat 3de klasse, de adspirant ingenieurs D. N'. Labrijn te Neuzenen F. W. Roosenboom te Breskens welke laatste met 1 Mei a. s. naar Assen wordt verplaatst. De staats-courant heeft eene hernieuwde oproeping van sollicitanten naar de betrekking van leerling tele graphist medegedeeld, bij welke alle begunstiging voor leerlingen der hoogere burgerscholen achterwege is ge bleven. In ons vorig No. hebben wij een berigt medegedeeld, volgons hetwelk Jacob de Vletter behooren zou tot de gede tineerden te Leeuwarden, die dezer dagen eene poging heb ben beproefd om uit te breken. Wij vernemen dat dit berigt» ongegroud is.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1