ijII,itini,I,,"Mui, niiiunAiiuijjij. Zaturdag 12 Blaart 1870. WEI uhm :n, [jBEKENDMAKING. Al J BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee Baken bekend: dat de jaarlijkscho Hnlfvasten- ||iarkt, als van oud9, op Donderdag den 24 Maart Iinstaande alhier zal gehouden worden, en dat de ■andplaats voor kramen zal zijn op het plein bij de lireede houten brug. jnzaai /;y/. No. i" 46. 26sl° Janrg. -yj Besturen en Administration. K e n n i s g e v i n g. I BURGEMEESTER, en WETHOUDERS van Zierikzfte frengen ter kennis van de ingezetenen dat de lijsten fer kiezers, naar aanleiding van art. 10 der wet van £>n 4 Julij 1850 (Staatsblad no. 37) zijn herzien en istgesteld onder dagteekening van liedenwijders dat .j worden aangeplakt en gedurende veertien dagen |r gemeeute-9ecretarie voor een ieder ter inzage neder- llegd. ls; AN0 Nieuwstijdingen. 23elgw. nalct fi )OES. geleverd dl be STOlI auders in CHTMANI iTEN ID El iigren. liet ml vol if bil de LOOZ| d< r. L. ZEGE! I Zierikzee, den 9 Maart 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secrtaris J. P. N. ERMERINS. ZIERIKZi] T S, r. a de r hl EB vXJTVïSrr| 1870 aldaj •OR HET VEI zich biji Duivels ieven franei t. van AS.I Zierikzee, den 11 Maart 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. "afkondiging. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend: |t het kohier voor de belasting op het Personeel i. 7, zes maanden regt, van deze gemeente, clienst- Kir 18°V70, den 9 dezer maand door den heer Prov. pecteur der Directe Belastingen, enz. in deze pro- Jncie executoir verklaardop heden aan den heer Katvanger der Directe Belastingen alhier wordt ter |nd gesteld ten fine van invordering, en dat ieder rpligt is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden |e't, te voldoen. Zierikzee, den 11 Maart 1870. De Burgemeester B. C. C A U. AFKONDIGING. Sm i «i'ii.GEMEESTER van Zierikzee maakt bekend, hot kohier'v..3 het Patentregt, 3de kwartaal, van Ize gemeente, dienstjaar 18r,u/.0den 5den dezer maand ior den heer Prov. Inspecteur der Dir. Belastingen <z. in deze provincie executoir verklaard, op heden ia den Ontvanger der Directe Belastingen alhier wordt band gesteld ten fine van invordering, en dat ieder (rpligt is zijnen aanslagop den bij de wet bepaalden •t, te voldoen. Zierikzee, den 11 Maart 1870. B. C. CAU. i stecii' den Boel] h JDe toestand van Ierland is op dit oogenblik erger In ooit: de misdaad heeft er vrij spel en het ontzag lor de wet is ten eenenmale geweken. Niemand is ter veilig; vrouwen en kinderen, die zich op karren Jar de stad begeven, worden moedwillig beschoten; ^111 Innen worden op klaarlichten dag met hooivorken Prot. Gwillood of met een revolver-argument overtuigd dat zij In lanrl mnafon nnfrnimnn KvnnrRii't'üTTün <7,111 rlnAn lint 3CHT, laanden va Adres t Har in q echt; lTJ n,e.v een r«vuiver-argument overcuigu aai zn ft land moeten ontruimenbrandbrieven zijn door het a? W t °I •a" j®" dag; en zelfseene lote staa Z? Bed"ende ettelijke „ren Iffeloos ia lian '1" baldadige memgtegeweest. Chief-Justice Mob. eeft wanhopend uitgeroepen, hjj nu zelfs niet m*. er Wee..we'b middel er te jenken is om de heerscha^0^ er we^ herstellen rustige bevolking van Ieri.?uc' smeekt van de jering, dat eindelijk aan zoo veel ge C?eid paal en perk 'orden gesteld. I Veertienhonderd timmerlieden te Glasgow hebben v *rk gestaakt omdat hunne eisehen tot verhooging I'on en vermindering van het aantal werkuren per t negen, wat het laatste betreft, niet worden iu- 'd. Ongeveer de helft dezer werklieden zijn r lieden-vereeniging en ontvangen nu, volgens n, elk tien shillings (zes gulden Ned.) per ang de werkstaking duurt. Onder de verschillende bijzonderheden, welke d bladen verhalen aangaande het omftibussen-oproeris de volgende niet onaardig. Een tamboer zag dat een der muitelingen op bet punt stond een keisteen te werpen tegen het hoofd van zijn kapitein. Met onbe grijpelijke snelheid neemt hij zijn trommel op en slaat er den muiteling met zulk een kracht mede op het hoofd, dat het kalfsvel barst en de trommel over zijn hoofd zinkt. De man werd hierop gevangen genomen. Onlangs wendde zich te Parijs een bejaarde schoone tot een agent van politie, met het verzoek proces-verbaal op te maken tegen een voerman die zij betrapte hem op heeter daad op eeue hartver scheurende wijze zijn paard mishandelde. Toen de politie-dienaar eenige bedenkingen maakte toonde zij hem een blauw kaartje waarop geschreven stond: //Me vrouw X.lid der maatschappij ter bescherming van dieren." Het proces-verbaal werd opgemaakt. Als ge tuigen tegen den beschuldigde traden op mevrouw X. en haar dienstmeisjedat insgelijks ooggetuige was geweest. Daar het de aandacht trok dat de handen der dienstmaagd zoozeer verwond warenlegde zij schroomvallig de bekentenis af, dat mevrouws schogt- katje haar, wanneer zij don grond aanveegde, uit loutere speelzucht wel eens met zijne nagels deed kennis ma ken en op eene blauwe plek onder haar rechteroog wijzende liet zjj zich ontvallen dat mevrouw haar als zij het poesje met den stoffer afveegdeook wel eens op eene gevoelige wijze terecht zette. Toen men nu zeer bescheiden de opmerking maaktedat die handelwijze ook niet zeer menschlievend was, gaf me vrouw X. heel naïef ten antwoord dat zulks buiten het programma was: zij was toch lid der maatschappij ter bescherming var. dieren. De procureur-generaal bij den hoogen raad van justitie heeft aan prins Pierre Bonaparte het vonnis doen beteekenen, waarbij hij naar de openbare tcregtzit- ting verwezen wordt, alsmede de akte van beschuldiging, welke naar aanleiding van dit vonnis is opgemaakt. Die beteekening geschiedde door een der deurwaarders van het hof van kassatie. In de geregtszaal te Tours worden toebereidselen gemaakt tot het oprigten eener gaanderij met plaatsen voor 150 a 170 personen. De ruimtevoor het publiek in die zaal bestemd kan in gewone omstandigheden 250 a 300 personen bevatten. Tengevolge evenwel van het groote aantal der gezwo renen die in het geding van prins Pierre Bonaparte uitspraak moeten doen en der getuigen in die zaak, voorts van de aanwezigheid van 30 of 40 correspon denten en redacteurs van dagbladen enz., zal de be doelde ruimte aanmerkelijk verminderd worden en moet menten einde de openbaarheid der debatten niet tot niets terug te brengen bedacht zijn op de uitbreiding der gelegenheid tot toelating van het pu bliek. Tevens worden maatregelen genomen om eene wacht van minstens honderd man in het geregtgebouw of raadhuis te kunnen plaatsen. I IT- n franco tfji§ land Flak JFVauftrijlt. CUT, verst te Poorlv zich bij MEID omgM Lz. te Br\ cowr. Hwel reeds ongeveer twintig dagen zijn verstreken ft ue ontdekking van het zoogenaamde komplot n het leven des keizers, en de deswege gearres- I iie personen zich in hechtenis bevindenis weinig J *ns deze zaak bekend geworden. Het Journal ofji- J van eergisteren behelst eene mededeeling, welke 1 er weinig licht over de zaak verspeidt. Alle ga steerden zegt het blad, hebben een eerste en ver- idene hunner een tweede verhoor ondergaan. Verder het blad in zijne inlichting niet. Men blijft nog Id geloovendat het komplot slechts iu het brein den heer Pietri 'heeft bestaan. De directeur van het Eldorado te Lyon in ke inrichting, zooals onzen lezers bekend is, de val twee kunstenmakers den dood eener dame veroor- tt heeft is door de rechtbank aldaar tot eene geld- te van fr. 100 veroordeeld. Bij de opgelegde straf '1 als verzachtende omstandigheid in aanmerking omen dat de directeur uit eigen beweging reeds iger aan de familie van het slachtoffer eene schade stelling geschonken had. i Brussel7 Maart. Het hof van appel heeft heden den heer Delaetlid van de kamer van afge vaardigden voor Antwerpen, tot 6000 franks schadeloos stelling veroordeeld wegens laster jegens wijlen den heer Jan van Ryswijck, redacteur van den Koophandel. Zaturdag avond werd eensklaps de buurt vau den Brabants- darn te Gent in rep en roer gebragt door het knallen van verscheidene schoten. Men zag een man naar den kant van de Statiestraat loopen met eenen rokenden revolver in de handhij werd staande gehouden door eenige lieden, en bijna oogenblikkelijk aange houden door een agent van politie. Het bleek zekere F. te zijn; hij ging, zegt men, vroeger naar Mexico en deelde in de gevaarlijke avonturen waaraan aldaar de Belgen, door groote woorden verleid, een al te werk dadig deel namen. Hij kwam in zijn vaderland terug. Hij werd geëmploieerd aan het station van Gent en deed zich opmerken door zijn goed gedrag. Weldra maakte hij kennis met een meisje, eene naaister, Cele- stine genaamd, die om hare bevalligheid en liefelijk voorkomen algemeen opgemerkt werd. Hoe lang de liefdebetrekkingen tusschen Emiel en Celesline ge duurd hebben, weten wij niet. Echter is het zeker dat hij voor haar eene hartstochtelijke liefde koesterde. Met het karncval ging het verliefde paar uit wandelen en uit dansen. Het schijnt dat Celestina gezegd had aan Emiel dat zij den Dingsdag van het karneval niet te zamen konden uitgaan. En toch ze ging dien dag uit met een gezelschap waarbij Emiel zich niet bevond. Hij volgde haar op de hielen, sprak haar aan en werd door haar niet herkend. Emiel was gemaskerd. Celestinc bleef hij haar gezelschap en liet Emiel zitten. Wat er omging in 'thoofd van den ongelukkige zal men gemakkelijk radenals men de bloedige ontkuooping van dit jdrama zal kennen. kocht in de Brabaudstraat, een revolver met zes loopen. Hij wachtte het meisje daarna op den Brabantsdain af en gaf vuur Drie kogels troffen Celestinc in den rechterarm, in den hals en in den rug. Het ongelukkige meisje stortte bloedend neder. Men hief haar op en men droeg haar naar het Café de I' Europe, vanwaar zij verder nuar het hospitaal werd vervoerd. De bedrijver dezer misdaad, weigerde tot dusver ophelderingen van zijn gedrag te geven. élcfcetlttufc. Groningsen* 8 Maart. Do^r den gunstigen toe stand waarin de gasfabriek te dezer stede verkeert heeft 'de gascoinmissie geadviseerd den prys van het gas op nieuw te verlagen en het te stellen voor par ticulieren op 8 Cts. de kub. meter. Men meldt uit Leeuwarden: Jl. Zondag werd door den schildwacht, welke achter het gevangenbuis de post had, een gedruisch gehoord, bij on derzoek bleek het dat zich voor den rooster, die in den gracht op deu stadsgracht uitloopt, een manspersoon bevond; de schildwacht legde zijn geweer op dezen aan om te vuren, doch de gevangene kroop achteruit, waarop hij onmiddelijk rapport maakte. Na onderzoek bleek het, dat zich 4 gevangenen door het riool in vrijheid hadden willen begeven. Volgens gerucht bevond zich onder hen de welbekende Jacob dc Vletter. BolswJir<l7 Maart. Naar men verneemt, moet reeds eene der hurdrijdsters aan de gevolgen barer inspanning zijn overleden. Waarlijk, wel een bewijs van het gevaarlijke, naar onze meening ook van het ongeoorloofde, als vrouwen en meisjes zoo liet leven wagen. Helaas! soms doet eene moeder het niet uit hartstocht of winzucht, maar oui een stuk brood voor haar kroost' Steenwyk} 7 Maart. Dat liefdegeschiedenissen somtijds vreemde en vermakelijke gevolgen kannen hebben, werd^dezer dagen in het naburige Vollenhove bewaarheid. Zekere A. B. namelijk had reeds gedurende ruiin 13 jaren met een meisje verkeerd"ten slotte liep de verloving nog spaak en de jongeling zulte zijne zinnen op eene knappe weduwe, met wie hij dan ook onlangs in 't huwelijk is getreden, terwijl nu de vader van denzelfden jongman het hart van het door zijn zoon verlaten meisje heeft weten te veroveren, zoodat hij over eenige dagen met de jonge schoone het huwelijksbootje zal instappen. 's IIei*tog;eiil>o«cli, 7 Maart. Met den vasten avond i9 hier een aardigheid verkocht, die tot zeer veel onaangenaamheden had kunnen leiden iemand in een koffijhuis, presenteerde den kastelein een bankbiljet van ƒ40.(40voudigen wensch) en vroeg daarvoor een glas grog; de kastelein gaf het gevraagde en wilde het wisselendoch de vrager weigerde en zeide ik heb u bij den neus gehad, het is geen bankbillet. De kas telein die het nagemaakte biljet voor het glas grog behield, wilde hiermede op zijn beurt eene grap heb bentoen hy met den directeur van het door hem geëngageerde zanggezelschap had afgerekend en dezen betaalde, gaf hij hem het veertigvoudig biljet als een cadeau. De directeur, in het vertrouwen dat hem wer kelijk een echt cadeau was gegeven, betaalde daarmede zijn logement en vertrok; eerst na het vertrek ontdekte de logementhouder de aardigheid, die hij niet als zoo danig beschouwde, maar daarvan aangifte deed, het gezelschap werd nagereisd en de direkteur te Utrecht aangetroffen, die geheel vrijwillig naar's Hertogenbosch terugkwam, daar zijn goede trouw bewees door ge tuigenis van den eersten en tweeden uitgever, betaal de en weder naar Utrecht vertrok. Dezer dagen heeft een huisvader te Gravebij den burgerlijken stand aangifte gedaan van de geboorte van zijn dertigste kind. -s Gravonlmgo, 8 Maart. De bezorgdheid omtrent het lot van het loggerschip Dolphijntoebe- hoorende aan de Haagsche Zeevisch-Maatschappy Regt door zee gevoerd door schipper P. Buis neemt van oogenblik tot oogenblik toe. Ruim zes weken geleden voer hij ter visscherij uit en liet sedert dien tijd niets van zich hooren terwijl hij ook door niemand werd gezien zoodat men het er voor houden moet dat ge noemd schip met de gekeele bemanning vergaan zal zijn. De schipper en twee der matrozendie te Sche- veningen te huis behooren laten ieder eene weduwe en te zamen zeventien weezen achter, terwijl de overige negen personen, waaronder nog twee vaders van huis gezinnen zijn, te Vlaai-dingen te huis behooren. De Minister van Binnen). Zaken heeft bij circulaire van 2 Maart jl., de aandacht van de Commissarissen des Konings gevestigd op het woorkorncn van cholera in Rusland; en op de mogelijkheid gewezendat de ziekte zich ook naar hef westen van Europa zou kunnen uitbreiden. Dc Min. acht het wenschelijk, dat thans, nu daartoe tijd is, het noodige wordt gedaan tot preventieve bestrijding van die ziekte. Te dien einde wenscht de Min. dat de gemeentebesturen inzon derheid zorg dragen voor de openbare reinheid en voor goed drinkwater. De belangrijkheid van deze twee hoofdzaken wordt in de circulaire nader uiteengezet, terwijl de Min. wenscht, dat in dezen tijdig overleg plaats hebben tusschen de Commissaris sen des Konings en de geneeskundige ambtenaren. 9 Maart. De gemeenteraad alhier heeft heden besloten tot het zenden van een adres aan de Tweede Kamer der S taten gene raaihoudende verzoek dat het regeringsvoorstel tot wijziging der armenwet, als niet beantwoordende aan het doelnamelijk ophef fing van billijke klagten niet wordt aangenomen. Zierikizeo, 10 Maart. Omtrent het aanvaren van het tjalkscheepje, nabij den Bommel, waarvan wij in on9 vorig No. melding maakten, kunnen wij thans het volgende mededeelen Terwijl de schipjDer J. Joele die zijne vrouw en 5 kindereu, benevens zijn knecht aan boord had, met zijn tjalkschip, geladen met pulp, het Hellegat kwam uit- loopen, was de Engelsche stoomboot Mirandakapt. Partridje, op stroom, die niettegenstaande het roepen en wenken van den schipper, met volle vaart op de tjalk kwam aanstoomen. De schipper kon met moeite zich zeiven en zijne vrouw redden, door zich aan de stoomboot vast te klemmenterwijl het schip dadelijk vol water liep. De knecht werd door een der matrozen gered terwijl het den vader nog gelukte, door een ruit in den spiegel door te stooten zijn zoontje van 5 jaar uit het zinkende schip te trekken. De vier overige kinderen waren in het ruim, waarvan er nog twee levenloos werden opgehaalddochterwijl naar de overigen werd gevischt, zonk het schip totaal in de diepte. De heer Coramelin, fungeerend visiteur by de ambu lante recherche die de aanvaring had gezien kwam dadelijk met zijn vaartuig to hulpnam de geredden in zijn vaartuig op en bracht ze te Willemstad aai; wal, alwaar zij dadelyk werden verpleegd daar alles verloren was. Heden zijn de beide kinderlijkjes (een jongetje van 8 jaar en een meisje van 19 maanden) aldaar begraven. De beide anderen (een meisje van 4 jaar en een jongentje van 22 dagen) zijn nog niet gevonden. Van het voorgevallene is proces-verbaal opgemaakt, terwijl de houding en het gedrag van den Engelschen kapitein door de getuigen als onmenschelijk wordt ge laakt, daar hij alles met de grootste onverschilligheid beschouwde alsof het hem volstrekt niet aanging; de loods was geheel ontsteld. Men maakt zich zeer ongerust over het stoom schip Smidtvarende tusschen Bremen en New-York. Het heeft nu 40 dagen reis en in een telegram Zaturdag morgen te Londen ontvangen, werd gemeld dat hetzelve nog niet aangekomen was. Naar men zegtzijn er ruim 300 landverhuizers aan boord. In de zitting der Tweede Kamer van heden is de agrarische wet aan^onomrn met 41 tegen 36 stemmen. ZieriUzeo, 11 Maart. Gisteren avond hield d» beer J. J. Cremer van 'sGravenhage, daartoe uitgenoodigd door het departement Zierikzee der Maatschappij tol Nut van 'tAlgemeen, eeue voordragt in de Concert zaal alhier. ZEd. droeg met de hem eigenaardige tact zijn gedicht Kruzemuntje voor in het Betuwsch dialect waarna hij nog een drietal kleine dichtstukjes ten beste gaf. Het talijke publiek werd zeer geboeid door zijne bezielende voordracht, waarmede de dichter alrf het ware te aanschouwen gaf de werkelijkheid der toestanden die hy ten gehoore bragt. Moge het bestuur van dit departement voortgaan met den leden zulke aangename avonden te verschaffen. Gemengde berlgtoi» Een Hongaarsch priester verhaalt in^ene courant, dat hy in eene kerk te Rome het touw gezien heeft, waar mede Judas zich heeft verhangen. Verder heeft hij gezien de kam van den haan die kraaide toen Petrus een abuis had en den staf waarmede Mozes de roode zee in tweeën deelde. »Ik begrijp het niet meer," zeide onlangs een predikant tegen den koster, >dater zoo weinig volk in de kerk komt; ik preek nog even goed als in mijne jeugd." »Ja dorainé," antwoordde de koster*het gaat met oude predikanten als met oude kleermakers. Ik naai nog even goed en sterk als voorheenen de stof is nog al dezelfde; maar de snit, dominé, d? nieuwe snit die doet het ons." Een boeren-knecht te B. moest zich zoo groot niet aanstellen, nu hij met eeno boeren-dochter vrijt; want Wat zal hy dan gaan beginnen Als zij ophoudt hem te minnen V Dan zal wel zyn trotschen aard Spoedig toch wel zyn bedaard. W. wordt gewaarschuwd, om met zyn hoofddeksel zoo niet te zitten spelen in de kerk, daar dit hinderljjk is voor anderen. Eene vrouw te S. is het gelukt, haar buurmeisjedoor onwaarheden uit te trompettenvan een jongmensch af te krijgen en haren zoon aan haar te verpassen; maar wij zyn er nog niet. Maar: Ziet nu maar op uw eigen zoon Dan krijgt gij zeker eens uw loon En praat dan van geen ander meer, Dan is het wel de laatste keer. De vrouw van een hospes te C, wordt aangeraden, zooveel jenever niet te geven aan haren broederwant zoodoende wordt zij de schuld van zijn ongeluk. Eene molenaars-vrouw te C. moest 's morgens vroeg met hare twee kinderen, zoo niet staan schregen voor de deur van haren vader, want er is toch schepmeel genoeg. Te H. wordt eene timmermans-dochter aangeraden, zoo niet te staan vrijen aan hoeken en kanten mot een grooten windbroek, waar haar karakter toch veel te groot voor is. Een dametje te Baar)and, moest haar fatsoen wat beter kennen, tiaar het haar toch niet onverschillig kan zijn of zij één of tien vrijers kan krijgen dus: Meisjewil het beter maken Let wat beter op u zaken Want als gij niet braaf oppast, Dan wordt gij u zelf tot last. Yerscheidcnlicden. Redding; der equipage van liet Noordsehe Schoenerscliip Seagull. Vervolg en slot van het vorig nommer.) Op het dek van de Seagull lag nog eene boot onderstboven die daardoor van hinnnen bevrijd was gebleven van ijs; deze te water te brengen wns het eenige redmiddel: onder lij was dit, wegens de hevige branding onmogelijk, men beproefde du9 te loevert, waar de zee door het ijs meer gebroken werd het schip slingerde en werkte inmiddels verschrikkelijk en na langdurige inspanning gelukte het eerst de boot te water te krijgen; de 3 mannen sprongen dadelijk over, en na een half uur met het bootje tusschen de ijsschotse» te hebben doorgewerkt, kwamen zij behouden aan boord van deu schokker. Ten 12 uur ging de schokker onderzeil, koers zettende naar Schouwen, om daar de hulpbehoevenden aan wal te zetten, en zoodra dc gelegenheid dit zou veroorlooven, te beproeven het wrak en de lading af te brengen en zooveel nog mogelijk was te redden. Het vaartuig werd echter weldra geheel en al door het ijs ingesloten en medegedrongen naar het Veeregat, waar men einde lijk na herhaaldelijk beproefd te hebben ten anker te komen, cn nog een anker verloren te hebben, den schokker bij Kamperland op den wal zette. Hier ging kapt. Bowbyes met dc schipbreuke lingen aan wal, en na nog eene reis van 2 dagen, ten gevolge van het ijs waarmede de Oosterschelde overdekt was arriveerde men den l7den February over Colijnsplaat behouden te Zierikzee. Aangezien de kapitein der alhier liggende sleepboot het on raadzaam achtte met het vele ijs op stroom naar buiten te stoomen nam kapitein Bowbijes een zeilscheepje aan waar mede hij den volgenden dag, vergezeld door zijne equipage en den kapitein Govertseu, naar Burghsluis ging, oin van daar uit te trachten het wrak en de lading te redden, waartoe men zich tevens van een anker en ketting had voorzien. Daar het laat werd, eer inen dien dag door het ijs werkende, te Burgh sluis aankwam kon eerst den lüden een nieuwe tocht naar de Seagull ondernomen worden. Inmiddels bleek het, dat na het verlaten van het schip, door de schippers van Burghsluis de masten waren gekapt en het tuig ann wal was gebracht, terwijl het schip in eene zuidelijke richting was voortgeschuurd tegen den steilen N. W. kant van den Zeehonden plaat, op ougeveer 15 vadem van laagwater merk, zoodat het bij laag water geheel droog liep. Kapt. Bowbijes leidde het schip naar het medege brachte anker, ontlastte het nog van cenigen deklast, liet de opengemaakte laadpoorten weder inzetten en kalfater», en stem pelde de lading hontom zoo moegelijk het schip daarop te laten drijven. Des avonds zond hij naar Zierikzee om de sleepboot, die echter nog altijd door het ijs werd verhinderd uit te gaan. Den volgenden mofgen ging kapt. Bowbijes andermaal naar het wrakhij nam de zeilen van de reddingboot mede en maakte daarvan een noodtuig voor den schoener; zoodra hij aan boord kwam liet hy bij laag water de ruggen op dc plaat bij het schip wegwerken, zooveel mogelijk de naden digi maken en eindelijk des avonds ten 4'/2 uur gelukte het hem het schip in vlot water te krijgen. Met den meesten spoed werd toen verder het noodtaig klaar gemaakt. Met het vallen van den aVond nam de wind toe tot 2 rifskoelte met sneeuw en regenbuijeu; de zee werd zoo hev

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1