d f Zierikzee en Rotterdam. 4'/2 J. J. Cremer van \v Gravenhage, STRANDVONDERIJ. Strandgoederen, Publieke Verkooping van AI AG ERE VARKENS, B EEST I ALEN, WILGEN HAKHOUT, 'J 40 a 50 voeren goede Mest. BOUWLAND, Puik vertrouwd, lste soort, Riga Kroon-Zaai-Lijnzaa| p LH 0 S P H 0 - D A I 0 van PETER I.AWSOA A ZOON, te Edmburg. VERVOLGBUNDE 1 Voorloopig berigt. BOPÜTBBE WEI- en BOUWLANDEN, Puik vertrouwd 25 a 30 mud Zetpoters, echte Brabantsche Kanten, KA T II E D E R. Sterke Dranken en Likeuren Ruhr Kagchel- en Smeekolen. Ruhr Kagchel-Smeekolen, KRUIDENIERSZAAK J. L. Zegers, LAATST VAARWEL BRIEF VAN PAULUS BF Tweede algemeene vergaderk JACOB CATS," I ECHTE PERU GUANO A] overgenomen. Kapitein Bowbey9 bleef aan boord van den schoe ner met kapiteio Govert9en en den 9tuurman. Met de boot zon men toen beproeven de manschappen op den 9chokkcr over te brengen, doch ongeveer halverwege zijnde, geraakte zij zoo va9t in het ijs, dat men niet verder kon. Vruchteloos trachtte men nog ten anker te komenhet ijs behield de overhand en dreef met de boot verder 'zeewaarts. In dien hachelijkcn toestand lichtte de schipper van den schokker zijn anker en ging beproeven de boot te redden na gedurende een uur met bovenmeu9chelijke in spanning door het ijs gewerkt te hebben kwam men ongeveer ten 9 uur 's morgens bij de boot en werden de schipbreukelingen en verdere bemanning op den schokker overgenomen. Nu restte nog kapt. Govertsen met zijn stuurman cu kapt. Bowbijes, die nog op den Seagull waren, te redden; de schokker kon geeu hulp aanbrengen daar dit vaartuig zich in het lager bevond en zelf reddeloos werd; de 11 kloeke mannendie zich aan boord bevondenkonden niet voorkomen dat de schokker door het ijs tegen de banken werd gedreven en in de branding allerhe vigst begon te stooten. Na een half uur arbeids gelukte het den schokker in 8 voet water te brengenmen moest nu be ducht zijn, om de achtergeblevenen te redden; den schokker onder zeil brengen, was onmogelijkmen zou dus trachten met de boot het wrak te bereiken. Na gedurende een uur alle krachtsinspanning te hebben aan gewend, moest men zwichten voor de onuitvoerbaarheid, om het wrak te bereiken. De schipper van den schokker heesch nu van zijn kant de noodvlag, ten blijkc dat hij geen redding kon aanbrengen, en dat kapt. Bowbijes en zijne beide lotge- nooten zouden beproeven zich zeiven te redden. (Vervolg en slot in ons volgend nommer.) Iiijgezoiidene Stukken. Aan alle Groiulolgeuaars in <le polders SchouwenBurgh en Westlaud. Binnen eenigen tijd zal wederom eene oproeping gedaan worden van de twintig grootste Ingelanden van Schouwen ter benoeming van een lid der Centrale Directie van Schouwen Burgh en Westland. Daar volgens mgn gevoelen die verantwoording van de twintig grootste Ingelanden èn voor henzelveu, èn voor de polders en grondeigenaars een groot bezwaar ople vert niet alleen, maar hen ook sotntjjds aan onaange naamheden blootstelt, zoo wa9 het wenschelijk dat door alle grondeigenaars van voornoemde polders een ver zoekschrift aan de Regering werd aangebodenmet eerbiedig verzoek om die benoeming door eene algemeene verkiezing door alle Ingelanden te doen plaats hebben, met eene vier- a vijfjarige zitting in voornoemd collegie, en bij aftreding wederom verkiosbaargelijk bij ge meenteraden en andere vereenigingen plaats heeft. Deze inrigting zoude zeker tot geen geldelijk bezwaar van de polders, noch van de Ingelanden kunnen zijn en zoude de bedoelde twintig Ingelanden van groote ver antwoording ontlasten. In de overtuiging dat vele Ingelanden hiermede zullen instemmen zoo ware het wenschelijk dat zich eene commissie vormde, ten einde een adres tot uitstel dezer benoeming in te dienen, zooals vroeger bij den polder Walcheren is geschied. Een grondeigenaar. STOOMBOOTDIENST NI si t 1870. Van ZIERIKZEE Vrijdag ll'sraorg. 7,~ u Zondag 13 9, Woensd. 16 11, Vrijdag 18 's niidd. 12, Zondag 20 's nam. 1, Woensd. 23 's mórg. 5,30 Vrijdag 25 7,30 Zondag 27 10, Woensd. 30 11,30» Van ROTTERDAM: Dond. 10 morg 9,30 u Zaturd. 12 11,30 Dingsd. 15 6,— Dond. 17 6,— Zaturd. 19 7,— Dingsd. 22 8,30 Dond. 24 10,30 Zaturd. 26 11,30 Dingsd. 29 6, Dond. 31 6,— Prijscourant der Effecten. ROTTERDAM, 8 MAART. Laagste koers. Hoogste koers. Premie-Leen. Slnd Ilotlerd. 3 91 Nedèrl. Werkelijke Schuld 2% 54% dito dito Rotterdams. Hypotheckb. 76,/, Spoorweg Boxtel-Wezel 22%, Spanje Binnenland 3 22 dito te Londen 1867 3 26% 2/[/8 dito dito 1869 3 25V4 251/I« Premie-Leen. Stad Madrid 3 22 V, Portug. te Londen 1856/63 3 32 Rusl., bij Hope 1798/1816 T> dito Kurks-Charkow dito Spoorw.-Aand 236 219% dito Loten 1864 Oostr. in Pap, p. Mei/Nov. 5 °J 'O 48%, 567,6 dito in Zilv. per Jan/Juli 5 36% dito A a nd. fl. 500 1860 f 179 480 dito dito fl. 100 1864 115% Turken 5 °/o 45%, Nieuwe Egypt. Leciting Vcreenigd. Stat. Losb. 1885 6 94% dito dito 1882 Erie-Spoorweg 7 22% 22 '/a Certif. Vereen. Araer. fond. 5 Gebl. koers. Prijzen ten drie ure: 3 pCt. Holland 6515/ic Metall. Pap. 48%, yifj, Spanje 1867 26'8/,n, N. R. Loten 229, Portugal 1869 31l5/(fi, Hectaren 68, Amer. 1882 95,/4, Erie Spoorw. 22i/4, Binnenl. Spanje 22i/i6. Bevallen van een1 Zoon P. HAGE Echt genoot van Brüinisse, K. W. de JONGE Jz. 6 Maart 1870.j Bevallen van een Zoon, A. C. van der VLIET-Cats. Zierikzee, 8 Maart 1870. L Heden overleed de Heer W. N. FRIDERICHS, in den ouderdom van 71 jaren en ruim 7 maanden. Tholkn, 27 Februari 1870. Eenige en algemeene kennisgeving voor familie betrekkingen en vrienden. Werden wjj nu drie weken geleden in rouw gedompeld, door het verlies van een geliefd Zoontje, andermaal treft ons eene zware slag, door het overlijden van een ander geliefd kind JOHANNES, in den jeug digen ouderdom van 2 jaren en bijna 10 maanden. De diep bedroefde ouders Zierikzee, D. van der WEKKEN. 7 Maart 1870. H. van der WEKKEN, Neerhout. Strekkende deze tot kennisgeving aan familie en bekenden. X Heden werd ons door den dood ontnomen de jongste onzer lievelingen JAN JOHANNESin den aanvalligen leeftijd vau 3 jaren en 4 maanden. Dreischor, P. van BLOOIS. 8 Maart 1870. J. van BLOOIS, c van bloois. Het dochtertje, ons den 6den dezer geschonken werd ons heden aller onverwachts door den dood ont nomen. Zierikzee, s C. BAL, J.Cz. 9 Maart 1870. U C. P. BAL - Was. Zijdie iets te vorderen hebben van - of verschuklig-d zjjnaan den Boedel van wijlen den Heer HENDRIK HARDEMAN, Firma Erven A. de Vos, gelieven daarvan op$ystve of betaling te doen, vóór of op 15 dezer maand. Zierikzee, 8 Maart 1870. A. H. HARDEMAN. Doparteinout Zierikzee «lei* Maat schappij tot IVut yan 't Aljgemeen. VOORDRA.OT VAN DEN HEER in «Ie Concertzaal te Zierikzee, op DONDERDAG den 10 MAART 1870, des avonds te half acht uur. De leden van het Departement ZIERIKZEE hebben vrijen toegang; met ééne Dame. Voor niet-leden is de Vergadering toegankelijk voor ƒ1.per persoon. Plaatsen zijn lO cents extra te bespreken aan de Concertzaal op den dag der uitvoering, van 's mor gens 10 tot 11 ure. Tevens zijn aldaar toegangkaarten te bekomen. NEDGRLANDSCHE YEREENÏGING Tot Afschaffing van Sterken Drank. AFDEELING ZIERIKZEE. VKUGADERING op ZATERDAG den 12 MAART 1870, des avonds ten 7 ure, in de Koffijkainer van de Concertzaal. Zierikzee I)e Secretaris 9 Maart 1870. q j. Th. OOSTERMAN. Op den 17 Maart 1870, des morgens ten 10 ure, zal op de hofstede van JAN de REGT in de'gemeente Colijnsplaatom contant g-elclpubliek worden verkocht EENE PART IJ waaronder 27 Greinen Delcpsileii van 2,70 tot 7,70 meter, en 211 Noordsche Dcelen (battings) van 3,80 tot 8 meters lengte. Nadere informatiën te bekomen bij den Burgemeester dier gemeente. op Donderdag 10 Maart 1870, 's namiddags half een ure, aan de Balie te Zierikzee. i! De Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ zal, op Maan dag 14 Maart 1870 des voor middags 10 ure, aan de gebou wen van wijlen den Heer N. van den BOUT, aan de Balie te Zierikzeepubliek verkoopen EENE PARTIJ Bouw- en Melkgereedschappen HOOI en STKOO, mitsgaders eenige M EUBELEN en HUISRAAD. Breeder bij billetten omschreven. I ti De Griffier G. van WAGE, zal op Dings- dag den 15 Maart 1870, 's voormiddags 10 ure, publiek presenteren te verkoopen: Eene party extra goed gelegen in de Ambachtsheerlijkheid van Zonnemaire te beginnen bij de Hofstede bewoond door J. van der BIJL aldaar. En onuiiddelijk daarna te Zonnemaire: Eqne partij TARWESTROO, en ongeveer TTït de hand te pacliten voor zeven jareningaande na het rooven van den oogst dezes jaars CIRCA 2 B. 44 R. 08 ELLEN onder Poortambacht der stad Zierikzee aan de Krenge- wegthans in pacht by Joh8. Leijdekker. Bij iiis»clix*5 j ving- bij billetten in te leveren op den 17 Maart 1870 's namiddags 6 ure met opgaaf van prijs per B. 41 R. 68 E. 'a jaars namen des pachters en zijne borgen ten kantore yan den Notaris J. M. BOUYIN. i q dirccten aanvoer van Riga. Prijs pei* ton S3.en schoongemaakt f\ hoogcr.jj->J. LANGOUMOIS BE DOE». I)eze iiitinuntende NXest^tot* wordt voortdurend in verzegelde Vaten of Balen afgeleverd IIAVELAAR Sc DUTIIAI, Rotterdamen aan het Depót te Brüinissebij M. C. van de STOLf te Noordgouive bij C. GROENEVELD de KATERalsmede door alle andere bekende Depothouders in binnenland. Attesten van ruim proefnemingen liggen ter inzage. r 1VJB. In sommige streken worden nog AGENTEN GEVRAAGD. j L Rü den Boekhandelaar S. OCHTMAN te Zierikzee, zijn voorhanden: DE VERSCHILLENDE UITGAVEN «lei* Evangelische Gezangen. Evenzeer beveelt hij zich beleefd aan tot het 141, BIINDEIV van den bedoelden Vervolgbu «lel, in op nieuw in te binden Bijbels. Op den 27 MEI 1870 zal te Wissenkerke (eiland Noord- Beveland provincie Zeeland) publiek worden geveild en verlïocht: EENE KAPITALE EN FRAAI.TE .net extra beste ter grootte van ruim 55 hectaren, alles bijeen, zeer in de nabijheid van gemeld dorp en te aanvaarden met het rooven van den Oogst in dit jaar. Nadere inlichtingen te bekomen zo'owel bij den heer J. van SCHOUWEN, mede-eigenaar der gemelde Hof stede en op dezelve wonende, als bij den Notaris L. van der MOER te Colijnsplaat. Puik Wit en Bruin Kla/ver- Lucern-, Ajuin-, Mangclwor- tel-, Suikerpeeën-, Paardepeeën- en Riga Lijn/;aa<l, te bekomen bij MULOCK HOUWER. RIGA TONNENZAAD en RETE LAAli ZAAI-ZAAD, tot billijken prijs te bevragen bij J. LANGOUMOIS de DOES. te koop: zoogenaamd Jannen, bij ÏMAN PADMOS te Bruinissel SMHROto» ONTVAN GEN bij de Gezusters van WELY eene schoone sortering alsmede zwarte MERINOSSEN en PARRAMATTE ISf. II Er wordt TE KOOP aangeboden een nog weinig gebruikte KATHEDER, geschikt voor groote lokalen, tegen MATIGEN PRIJS. Reflecteerenden gelieven zich franco te adre9seeren, onder letter A, aan den Boekhandelaar P. de LOOZE te Zierikzee. ui Ontvangen de nie it \v ste BEHANGSELPAPIERE N, RANDEN, SCHOORSTEENSTUKKEN en GORDIJN PAPIER, KARPETTEN on Wollen DEKENS, welke tot buitengewoon LAGE PRIJZEN worden uitver kocht. BEHANGSELPAPIER met GOUD, vroeger ƒ1,50, thans 80 Cents, gesatineerd van af 30 Cts. ORDINAIR- en GRONDPAPIER a 15 Cts. per rol, alles lange maat. Voorts BINNEN- en BUITEN- JALOUSIÉN in alle kleuren benevens alle soorten van tot zeer civiele prijzen te bekomen bij W. A. WIE R I li X, Schuithavenwijk A, No. 3. GEARRIVEERDHet Schip „Het is niet anders," schipper H. T. WITTERMANS, met eene lading" voor rekening van Zierikzee, A. I». PATJLUSSEN. 6 Maart 1870. De ondergeteekende berigt bij deze aan zijne geëerde Landgenootenzoowel binnen als buiten het dorp, dat hij zich gevestigd heeft in de van vroeger bekende van van 't NOORDENDE. Zich beleefdelijk in de gunst van een ieder aanbe velende belooft hij door goede kwaliteit en civiele bediening zich die gunst waardig te zullen maken. Zonnemaire, H. van der PLAS. 9 Maart 187.0. Bij den Boekhandelaar K. van der GIJP te Middelburg is verschenen en bij alle Boek handelaren te bekomen LAATST VAAR WEL zijnen vrienden en betrekkingen toegeroepen bij zijn aanstaand vertrek naar Java. Prijs ƒ0,25. Uitgegeven ten voordeele der Nederlandsche Zending-Vereeniging. ARrTTTir HET ANTINOMIA- DUlJiVj NI8ME van den WelEd. Heer BERNHARDI te Utrecht ontmaskerd, bestreden en wederlegd, Prijs ƒ0.12%. (j Tn den Boekwinkel van P. de LOOZ te Zierikzee is voorhanden aan zijne betrekkingen en vrienden toegeroepen dr, den naar Java vertrekkenden Zendeling J. L. ZEGEK Prjj» 85 Cents. aan de EFEZIERS, Hoofdst. "VI, -vs. ÏO tot 80. GEPREDIKT IN DE NIEUWE KERK TE ZIERIKZf door J. T. F. U. LA. LTS, Predikant te Oosterland. PRIJS isya OE1VT. I BURG lengen pr kieze 4 Ju istgeste worde r geme Jlegd. Zierik: BÜRGI aken be ui riet instaand andplaa reede hi Zieri VAN DE REDERIJKERSKAMER IT onder de zinspreuk: Imd gest „OEFENING KWEEKT KUNST |rpligt is De BUI Hl het 1 7, zes 18°% Ispecteur ncie exe it vanger iet, te v ZlEI le BROUWERSHAVEN, Zaturdag «Ion 18 Maart 1870 's avonds ten 6'/2 ure, in het SCHOOLLOKAAL aldaa daartoe welwillend afgestaan door het Edel Achtbaar Bestuur van BROUWERSHA VE'. Programma: iB) WIH üsJ Hf lil UB Pg Tooueelspel in bedrijven. Entree voor niet-leden 49'/2 Ooiit de persooK* in"dei n den O hand g rpligt is iet, te v( Zierik Na a f 1 o op B A L. De ondergeteekende beveelt zich bij Landbouwers in Schouwen en Duivelen beleefdelijk aan tot het s*nijj«leii g PAARDEN, enz. Brieven frantj Brüinisse. (j J. van AS. te bekomen bij MULOCK HOUWER, Poststraat. j Een KOEKBAKKERS-KNECin benoodigd. Brieven franco onder lett. B, bij den Boet mant t* +o D ooit: d 21 or de we er veilig ar de sta handelaar S. OCHTMAN, Jz. to Zierikzee. TERSTOND een ongehuwde TIMMERMAN S-KNECHT innen wo benoodigd, voor een jaar vast werk, Prot. Goè Jood of dienst, bij JAC. BROUWER te Oosterland. >n land n lan eeic ote staci ER WORDT GEVRAAGD eon METSELAARS-KNECHT, naar bekwaamheid belooning, voor zes maanden n werk, TERSTOND in dienst te treden. Adres 8 G. van WAGENINGEN, te Stad aan I Haring Brieven franco. y\ y TERSTOND oen MÉTSELAARS-HNECHT benoodigd, b'ij JOH. tan der WERF te Zonnemat VAN STONDEN AAN oen METSELAARS-KNECHT benoodigd, votor een jaar of 9 maanden werkbij SLAGER te Brouwershaven. i_LM I'm: li t het ko ze gemec •or den Cliie f Ju hjj nu enken is de rustig ering, da "orden Veertie f erk ge kon en 1.1 negi -d. 0 li WORDT VERLANGD een V®RWERS-KNECHT P. G., salaris niaar bekwaamheid. Brieven franco a I 0. BOOM, Mr. Sichilder te Ooltgensplaat, Eiland FlakI ot,vel re rt ue oi het le TE-'RSTONt» BENOODIGD; Een SCHILDERSKNECHT, tot December va-,st werk, die zijn vak grondig verstal tegen hoog- lo^oubij G. K. KRIJGER te Poortvl KLEË RlMAKE RS-KNECHT vast werk begeerendevervoege zich bij^ SCHOEMACHER,f Kleermakersbaas te Heinenoord, vincie Zuid-Holland. Brieven franco. VAvN STONDEN AAN eene BUI&GEK-DIENSTMEIP benoodigd die y net de Pot en Wasch kan omgafi tegen hoog lo'on, bij G. van SLUIS Lz. te Bt wer shaven. H SNELPIvrsdreukkerij van de looze cojip. perso ïna deze van eer er weini) ateerden, idene hu het bla geloov den hee: De dir a inrich twee ku heeft - van fr '1 als ve omen da -ger aan 'telling

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2