Donderdag 10 Maart 1870. OM BEKEND MAKING. Unmj idoek n ii Nationale Militie. M leu 0.2745. 26sle Jaarg. jsturen en Adininistratiën. nten, ÜNEA LES IJ Nj NATIONALE MILITIE. Bekendmaking. elersj j/| PUBLICATIE. Ni eu wst ij d i n gen 2J tel m JfraitBri jll. J 0*1. onden. ZlllllkZIISIIIi; NIEUWSBODE. E S. van WEI,! SEN. BURGEMEESTER on WETHOUDERS van Zierikzee aken bekend: liet kohier der belasting op de bonden van deze meente over het loopend dienstjaar, op heden door n voorloopig is vastgesteld en van den 7den dezer, durende 14 dagen ter Secretarje dezer gemeente voor ieder ter lezing zal liggen, ingevolge de wet. Zierikzeeden 2 Maart 1870. De Burgemeester B. 0.' CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. ïglais, 1,30, »5 ets. wed te ontbied £111 cl ('D ►rsottei attent di is. TN" voor or dijnet BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee Relet op art. 150 der wet van 19 Augustus 1861 Itaatsblad no. 72) Inoodigen de lotelingen, die verlangen bij de Zee- Kiilitio te dienen uitom zich tot dat einde vóór April e. k. by hen ter Secretarie dezer gemeente jn te melden. En op dat niemand hiervan onwetendheid voorwende, l deze worden afgekondigd en in de Zierikzeesclie fieuwsbode geplaatst. Zierikzeeden 1 Maart 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. ïens den. O p eJ len. Alsdï OEI e ii >,S5. vraagt ea 1 in dienst! d, ECHT Knecli G„ bf IIT- even fra cin Adres Haring drag. Eerste zitting van den Militieraad. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente 'ierikzee Brengen ter kennis van de lotelingen dezer gemeente, jehoorende tot de ligting van het jaar 1870, dat de lilitieraad op Maandag den 21 Maart 1870, des voor- middags te 9'/> uur te Middelburg in de Abdij aldaar jttiug zal houden, om uitspraak te doen omtrent de erschenen vrijwilligers voor de militie, en de lotelingen, [ie redenen van vrijstelling hebben ingediend, op grond in de bepalingen der wet van den 19den Augustus 161 (Staatsblad no. 72)alsmede omtrent de lotelingen, e, volgens de artt. 55 en 56 der wet, niet tot de dienst >r' militie kunnen worden toegelaten, en omtrent alle vevige lotelingen; voorts, dat bij art. 54 dier wet is bepaald, dat geene vrij- ielling, aangevraagd wegens ziekelijke gesteldheid of ebreken of wegens gemis aan lengte, wordt verleend, anneer de betrokken loteling niet voor den militieraad verschenen zijnde dit evenwel niet toepasselijk op m loteling, die wegens ziekte of gebreken buiten staat voor den militieraad te verschijnen, daar deze, volgens rt.89 der wet, geneeskundig zal kunnen worden onder- jclit op de plaats, waar hij zich bevindt; en dat de lotelingen die om boven gemelde redenen rijstelling van de dienst der militie verlangen, en zij, ie zich als vrijwilligers voor de militie hebben aan- ebodenmitsdien worden aangemaandom op den epaalden tijd voor den militieraad te verschijnen en icb niet te verlaten op het ontvangen van een op- Depingsbiljet, daar het niet ontvangen van dit biljet iet ontheft van de verpligting tot het verschijnen voor ien raad. Zierikzee, den 1 Maart 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, B. C. CAU, De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Door het postkantoor te Tholen is in de maand itober 1869 onderstaande brief verzondenwaarvau in persoon op het adres vermeld niet bekend is: S. SNIJDERS te Antwerpen. dbakkei WAAI coMpy De Times bevat de navolgende uittreksels van ïeven door graaf Darude Fransche Minister van nitenlandsche Zaken gericht aan een der prelaten e het Concilie bijwoont. Parijs18 January 1870. .Met leedwezen heb ik eenige dingen zien ge- inrenen toch kan ik er geen geloof aan slaan, dat i Hof van Rome te groote onvoorzichtigheden zon ■gaan. Men kan niet zoo verblind zijn om te onder- Men dat wij onze troepen één dag te Rome zouden innen laten, nadat het dogma der onfeilbaarheid zou stgesteld zijn. Wij zouden ze er wel willen laten, tar wij zouden het niet kunnen. Het, zou niet mogelijk n zich te kanten tegen de beweging der publieke inie, die in Frankrijk zou ontslaap. 'Ontegenzeggelijk weet, ziet en grelooft de Heilige der dit. Ik hoop dat hij gehoor -zal verleenen aan meer gematigde raadgevingen vam de beroemdste en der Fransche Kerk. Ontvang enz. Daru." - Onder liet opschrift »jeugdige jherders bezig met het zoeken van kudden", wijst de Pall Mall Gazette op de zonderlinge gewoonte die in Engeland meer en meer in zwang komt, dat predikanten, die eene plaats zoeken, zich per advertentie aanbevelen of doen recom- niandeeren. Do zonderlingste aanbevelingen worden in die aankondigingen gevonden. Zoo belooft de een »dat hij niet dan zijn eigen preeken zal voordragen"; de ander »dat hij niets dan goed zal doen;" de advertentie van een derde luidt als volgt: »Een herdershond vroeger een verscheurende wolf tracht afgedwaalde zielen op het spoor te komen en ze te bekeeren. Salaris wordt niet verlangd. Een beschrijving van zijn loopbaan franco tegen inzending van zes postzegels." enz. Een noodlottig en vreemd feit heeft, zich onlangs te Lerida, in Spanje, voorgedaan. De bankier José Nunez had in zijn huis twee brandkasten. De eene diende voor de dagelijksehc bankzakenen dc anderedie voor het meerendeel goud en zilver inhield, werd alleen dan geopend als de heer Nunez groote betalingen ie doen had. Deze laatste kast stond in een kelder, die gesloten werd door eene uiterst solide ijzeren deur waarin een geheime sluiting was aangebragt. De ban kier had hiervan twee sleutelswaarvan hij altijd een bij zich droeg en den anderen aan den kassier toever trouwde. Deze tweede sleutel echter verdween eensklaps en sedert die in het ongereede was geraakthad de heer Nunez zijnen sleutel aan den kassier afgestaan als deze in den kelder moest gaan. Kortelings deed zich de gelegenheid voor, dat (le kassier een som in goud, welke in de geheime brandkamer geborgen was, moest halen. Hoe groot was niet zijne verrassing toen hij een sleutel in de deur van den kelder vond. Hij meende dat een dief daarin geslopen was en eene belangrijke som gestolen had. Hij ging dadelijk zijn patroon hier van kennis geven die met den kassier zich bevende naar beneden begaf. De kelder werd geopend en men vond liggende op den grond een lijkdat reeds tot, ontbinding was overgegaan. De heer Nunez en de kas sier herkenden in het lijk een beambte der bankaan wien men eenige dagen te voren zijn ontslag had ge geven en die zonder eenigen twijfel de dief was van een der sleutels van den kelder. De ongelukkige had zijn gewezen patroon willen bestelen maar daar de kelderdeur die op een veer liepzich zelve gesloten h^d werd de man alzoo in zijn graf hegraven. De huiselijke deugden der ex-koningin van Spanje zijn nooit als voorbeeld geroemd. Zij moge de Gouden Roos hebben ontvangen voor andere eigenschappen als echtgenoot stelde de publieke opinie haar niet hoog en als moeder schijnt zij ook niet uit te munten. Al thans don Frans van Assisi heeft zich thans verpligt gevoeld om beslag te leggen op haar vermogen ten einde tc zorgen dat de kinderen welke tijdens hun huwelijk gehoren zijn niet worden geruitieerd. Van de twintig millioen die de ex-koningin bezat, heeft zij sedert haar vertrek uit Spanje reeds vier millioen uitgegeven, en binnen tien jaar zou dus van haar for tuin niets meer overgebleven zijn. Zoolang Isabella op den Spaanschen troon was ge zeten kon zij aan hare spilzucht bot vieren koning Frans van Assisi zelf zag er geen bezwaar in, want de Spaansche schatkist stond voor haar open. Nu zij evenwel buiten bereik daarvan gesteld isworden de particuliere fondsen van Isabella niet zoo gemakkelijk weder aangevuld, en haar gemaal heeft dus zeer ver standig haar het beheer van haar vermogen ontzegd. De Spaansche finantien waren hem even onverschillig als de Spanjaarden zei ven hij liet haar daarmede be gaan naar goedvinden; maar nu zijn eigen geld in het spel is, blijkt het, dat koning Frans toch nog zoo on- noozel niet is als men meende. Te Havre zijn ge dh ren de de jougste vorst des nachts door de politie twee nog zeer jeugdige knaapjes op de straat gevonden, die uit vrees voor het pak slaag, dat hen „te huis" wachtteomdat zij niet genoeg met bedelen hadden opgehaald verkleumd van koude en gebrekin een hoek neergehurkt zaten te schreijen. Zij maakten deel uit van een troep van twaalf kinde ren uit Italië naar Frankrijk gekomen met zekeren Briglia, aan wien zij door hunne ouders bij deugdelijke contracten waven afgestaan om het bedelbedrijf in den vreemde uit te oefenen. Toen de politie den volgenden ochtend het logement van Briglia bezocht, trof zij al daar een der overige kinderen aan, die het huis moest houden wegens eene ernstige wond aan het oogliet gevolg eener mishandeling die het ongelukkige kind eenige dagen vroeger had ondergaanomdat het te buis gekomen was zonder het minimum van ontvang sten mede 'te brengen. Briglia is ter zake van dit feit tot eene opsluiting van eene maand veroordeeld. Tot de schijnbaar onbeduidende en toch winstgeven de vakken behoort te Parijs de handel in weggeworpen tabak. In den vroegen morgen begeven zich deze hande laars naar de boulevards en Chanips-Elysées en rapen daar de eindjes sigaren op, welke de rookende wandelaars den vorigen dag als nietswaardig hebben weggesmeten. De tabak, dien zij aldus gra.tis erlangen, is echter op verre na niet voldoende zij koopen ook van de koffij- hnisbedienden alle eindjes sigaren welke in de zalen slingeren. Wanneer zij hun oogst verzameld en hunne inkoopen gedaan hebbenspoeden zij zich naar hunne werkplaatsen in de open luchtaan de oevers der Seine, en storten den inhoud van hunne sigarenzakken op den grond uit. By de brug der Concorde kan meu dagelijks de meesten hunner aan den arbeid vinden. Na eenige schiftingen worden de driekwart of half of bijna opgerookte sigaren met een gewoon mes kort gesneden en min of meer fijn gehakt. De tabak, op die wijze verkregen, wordt in zakken of zakjes gestopt en tegen den gemiddelden prijs van 1.25 het pond aan de liefhebbers verkocht,. Soms wordt de tabak tot cigartjes verwerkt eu de eindjes worden aldus nagenoeg tot hun vorige bestemming en vorm teruggebragt. De voorpaamste klanten dier tabaksverkoopers zijn de zoogenaamde lanciers van den prefect of straatvegers de rondventers van snuisterijen de groente-verkoopers de visschers dor Seineenz. De personen die dezen byzonderen cigaren- en tabaks- handel drijven, zijn ten getale van ongeveer 200. Zy winnen oon gemiddeld daggeld van 3 a 5 francs. l)e handel in weggeworpen tabak vertegenwoordigd een jaarlyksch kapitaal van 250.000 francs. Axel3 Maart. In ecno op heden alhier gehouden openbare raadsvergadering heeft de Gemeenteraad alhier besloten een adres tot de Tv\fcede Kamer te rigten tot het verkrijgen eener arrond.-regtbank alhier. 8 Maart. In een gisteren gehou den vergadering van vennootcn in de Zeeuwsche maat schappij van stoomvaart is met groote meerderheid van stemmen besloten om een regtsgeding in te stellen tegen den staat der Nederlanden tot vergoeding van geleden schade, door het verongelukken der stoomboot Stad Vlis- 8ingen op tien 10 Dec. 11., tengevolge van het stooten op een zich in het vaarwater bevindend steenen beletsel. Kerkwerve, 8 Maart. Alhier heeft zich eene vereeniging gevormd, ter bevordering van geregeld schoolgaan. Deze vereeniging telt reeds 46 leden. Het bestuur bestaat uit de volgende HeerenG. van der Singel president, L. C. Boogerd secretaris, M. Hanse penningmeester. J. Boot en Ds. J. L. Fortuin Droog- leever; terwijl de onderwijzer J. van der Zande, als adviserend lid, daaraan is toegevoegd. Brouwershaven, 7 Maart. DoordeEngelsche stoomboot Mirandaheden morgeu vau Hellevoet naar deze reede stoomenrleis op de hoogte van den Bommel een tjalkje aangevaren, waardoor hetzelve omver viel; aan boord bevonden zich de schipper, vrouw, 5 kinderen en een knecht, met het ongelukkig gevolg dat 4 kinderen jammerlijk zijn omgekomen; de overige personen zijn met moeite gered Zierikzee, 8 Maart. Door den gouv.-gen. van Ned.-Tndie is o. a. benoemd tot ingenieur 2de klasse bij den Waterstaat en Burg. Openb. Werken de heer C. Gastthans ingenieur 3de klasse. Zierikzee, 9 Maart. In de heden gehonden zitting van den Gemeenteraad is het voorstel van Burgemeester en Wethouders betreffende het bon wen van een vast postkantoor verworpen, dewijl de steramen andermaal staakten, 6 voor en 6 tegen. In ons volgend No. deeleu wij het uitvoerig verslag dezer zitting mede. Do vorige week had te Amsterdam het volgende koddige voorval plaats Een boer liet zich bij een barbier op de Haarlemmerdijk scheren en daar hij dit nog nooit in de stad, in zoo'n nette winkel met een duin watertoestel en een schoonen handdoek had laten doen, dacht hij drommels! dat zal hier niet goedkoop zijn. Om nu te weten hoeveel hij met fatsoen behoorde te betalen, lotte hij naauwkeurig op, wat iemand, die vóór hem geholpen werd, den barbier betaalde. Deze, die een kwartaal van zijn abonnement had aan te zuiveren, gaf den barbier drie gulden. Dit vond de boer wel wat veel. Hij nam een kloek beslifit, duwde den barbier een rijksdaalder in de hand en liep de deur uit en in een draf de straat op. En of nu de barbier al riep: hei! hei! onze vriend dacht: ja wel, roep jij maar, ik ben je winkel uit en je krijg me niet weer in je ha.uden. Men meldt uit Hoofdplaat dd. 27 Febr.Zaturdag 11. heeft alhier de weduwe Ockee zich door ophanging van het leven beroofd wat haar op vier-en-zeventig- jarigen ouderdom tot dien stap bewogen heeft, is niet bekend. Hst sub-committé te Sluis voor de tentoonstelling van Zeeuwsche oud- en merkwaardigheden bestaat, uit de heeren J. H. Hennequin, J. M. Hennequin en J. H. van Dale. Dat te Aardenburg uit de heeren G. A. Vor- sterman van Oijen G. Verdooren en Joh. Blindenbach. Het muilzeer onder het rundvee heeft zich weder vertoond in verscheidene gemeenten van het district Eecloo. In de verloopen week is te Sluiskil, onder Neuzen de eerste hand gelegd aan het ontworpen spoor van Neuzen naar Mechelen. Het spoor zal aansluiten a,an dat van Neuzen-Gent en langs AxelHulstKeinzeke, St.-Pauwels, St.-Nicolaas en Themsche naar Mechelen loopen. Uit Philippine meldt men dat de vorst nog nooit zooveel schade aan de mosselbanken heeft aangerigt als in de verleden maand. Verscheidene visschers hebben duizenden tonnen verloren een verlies dat op ten minste 30,000 francs inag geschat worden. Men schrijft uit het voormalig 4de district van Zeeland dd. 3 Maart: Naar wij vernemen worden er verscheidene adressen aan de Tweede Kamer in gereedheid gebragt, strek kende om het wetsontwerp tot voorziening in het onderhoud der calamiteuse polders in Zeeland zoodanig tc doen wijzigen dat het 7de polder-arrondissement Sluis waarin geene calamiteuse polders gelegen zijn of immer waren en wier bewoners bij die polders geen meer regtstreeksch belang hebben dan ieder Noord- Brabanter of Zuid-Hollander, van de niet billijke ge lijkstelling in de kosten voor gezegde polders ontheven worde. Thans is die gelijkstelling des te meer bezwa rend, daar vooral de bewoners van dit polder-arrondisse ment zich reeds dit en vele volgende jaren aanzienlijke geldelijke offers moeten getroosten tot herstel hunner geheel vernietigde uitwatering. Ook tegen de vestiging eener regtbank te Axel schijnen nagenoeg alle gemeentebesturen en tal van ingezetenen zich zoo krachtig mogelijk te zullen verzetten. De regtbank te Middelburg is toch voor de bewoners van dit district veel gemakkelijker te bereiken dan het ver verwijderde Axel. De reis naar deze plaats, waarmede volstrekt geene gemeenschap bestaatvordert een gan- schen dag. Terwijl men van hier naar Middelburg in één dag heen en terug kan zijn, zou mente Axel vóór do regtbank moetende verschijnen drie dagen kwijt wezen. De togt derwaarts is moeilijk en kostbaar. Ook is uit een staatkundig oogpunt wenschelijk, dat de banden die Zeeuwsch-Vlaanderen aan Zeeland hechten in plaats van losgemaakt, zooveel mogelijk versterkt worden. De jonge daiue te Goes, wier overlijden reeds den 20 February was beleend gemaakt, doch wier be grafenis gelijk men weet, zoo lang is uitgesteld moeten worden, is jl. Zaturdag ter aarde besteld. Den 19 February, op den feestdag des Konings, hebben de Nederlandsche zouaven te Rome Zijner Ma- jesteits feest in echt nationalen zin herdacht en uit Rome liet volgende naar 's Hage getelegrafeerd „De Nederlandsche zouaven aan- hun geéerbiedigden Koning dc nederigste heilwenschen." Des anderen daags kwam aan het adres van den Zeer Eerw. heer van Lankveld aalmoezenier van de Neder landsche zouaven het volgend antwoord „Aan u en de Nederlandsche zouaven zegt de Koning hartelijk dank voor uwe en hunne heilwenschen. Gonicngdo bcrigten. Iemand te II. moest niet meer met, twee Zierikzee sclie dames gaan narren, want als hij met dien nar op het hof komt, dan zegt de vrouw met een baard„Ach buurman waarop kan ik u wel tractere» maar ik moet met u alleen zijn als mijn man niet t' huis is. Maar nu zegt men Niemand mag zoo iets verdragen Allen storen zich er aan Pas daarom in later dagen Op hetgeen gij hebt gedaan. Laat vooral de vrouwen loopen En ziet naar uw eigen kwaad 01' gij zult het duur hekoopeu, Als het eenmaal is te laat. Van zekere mannen te Z. wordt het schandalig ge noemd, om een goedzak van een schoenmakers-knecht zoo te mishandelen. Maar nu zullen de goeden het wel met de kwaden moeten bekoopen Dusknoeijershoudt uw handen F huis Dat wordt u nu maar aangeraden Want waarlijk gy zijt zelf niet pluis, Al gaat ge een armen knecht versmaden. De volksbeweging die in Luxemburg heeft plaats gehad, werd alleen bedreven door vreemde werklieden. De bevolking is tegen verandering van bestuur, en het wil noch Franschnoch Belgisch worden. Alle ver anderingen, zijn altijd geene verbeteringen. Opliet concilie te Rome is eene nieuwe catechismus in de maak gedaanwaarvan de hoofdpunten luiden „De paus bezit de opperste heerschappij niet alleen over de kerkmaar over alle zakeu. Een bisschop staat boven een koning, en een pastoor boven een burgemeester. Daar nu de paus het opperste leeraarsambt bezit, komt hem ook toe, het opperste strafregt. Hij kan elkeenhetzij vorst minister of eenvoudig burger, zelfs in het staatkundige, dwingenzijne bevelen te gehoorzamen. Waar eene kerkelijke wet in tegenspraak is met eene wereldlijke daar moet de kerkelijke wet opgevolgd worden." Te Parijs heeft een aanvallig vrouwtje haren echtgenoot zijn neus afgesneden, die nu in logementen borden zal gaan schoonmaken, terwijl liet vrouwtje achter degrendels is bezorgd, om dit af te leeren. Op een koopdag te Kloetinge heeft een groote schreeuwer het weer zoo bont gemaakt, dat hij bij eene volgende gelegenheid in een varkenshok zal gesloten worden. Een dametje te Dirksland moest geen brieven meer schrijven aan zoo vele jongeluidie haar zoo wat voor den zot houden. Dit toch past waarlijk niet vooreen meisje dat naar de door haargeliefkoosde kerk gaat. De grafdelver te B. wordt aaugeraden zijne avond-visites na te laten of hij zal zijn ontslag krijgen. Zes meisjes te Brouwershaven worden aaugeraden, zich wat fatsoenlijker te gedragen als zij op Zondag-avond te visite zijn daar zij anders nergens meer zullen worden gevraagd. V ersclieid enheden. «Ier eQiiipag^e van liet IVoovrlseli© Selioencrschip Scag-ull. In Jen laten avond van 14 Febr. II. werd te Zierikzee berigt ontvangen, dat op dien dag een schooner in het Brouwers- havctische gat op het Nieuwe Zand was gestrand en met het vallen van den avond nog vastzat; de reddingkotter lag te Zierikzee wegens ijsgang in dc haven en de reddiogschokker N°. 2 op stroom bij Bnrghsluis. Uit Brouwerhaven kon geen hulp gebracht worden, zijudo die haven door het ijs afgesloten, ter wijl de stoomboot Kinderdijk de zeeschepen moest bergen, die ter reede in het ijs bezet geraakten. De wakkere kapitein Bowbijcs, van den reddingkotterbe sloot toen onmiddclijk met zijne equipage zich over land naar Westenschouwcii te begeven en met een der reddingvaartuigen naar zee te gaan. Te Bnrghsluis gekomen, vond hij den schokker N°. 2 ten anker, men scheepte zich gezamenlijk in bij schipper van Duin, en niettegenstaande den harden O. N. O. wind en de felle vorst ging men in het holle vau den nacht naar buiten, worstelende tegen ijsmassa's, tegen wind en koude. Tusschen 3 en 4 uur des morgens, terwijl de manschappen met buitengewone inspanning den schokker lusscheu de ban ken doorwerkten (iu het Krabbegat), zag meu bij maanlicht een voorwerp op de Zeehondenplaat. Vermoedeudc, dat ook dit een schip kon zijn, dat evenzeer redding behoefde, werd onmiddclijk daarheen gestuurd. Toeo dc dag aanbrak, bevond de schokker zich in het Hondcngat. en zag men aau de noordzijde der Zeehondenplaat een schooner zittenmet de noodvlag in top en rondom in het ijs bezet. Naderhand bleek het dc Seagull te zijudie des nachts, na een deel van den deklast (hout.) over boord geworpen te hebben, van het Nieuwc- zand over den Banjaard was heeogestoten en nu vastzat op de Zeehondenplaat. De schokker ankerde op ongeveer eene kabellengte om in vlot water te blijven, waarna kapt. Bow- bijes zich met 4 man in de boot, begaf, door het ijs, heen- werkte en eindelijk de Seagull bereikte. De equipage was ten deelc ziek; de manschappen hadden allen min of meer bevroren vingers en teencn en waren uitgeput van inspanning en koude: de ankers eu kettingen wareu, stootende op de banken, ver loren gegaan het schip was als bedolven onder bet ijs, daar al bet water, dat over en op liet dek kwam door de hevigheid van dc vorst onmiddclijk bevroor, terwijl het water geregeld in eu uit het ruim liep. De kapitein wilde niet dadelijk besluiten het wrak 1e verla ten, zoodat alleen dc 5 zieke manschappen iu de boot werdco-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1