ZlllUkZIISflll NIEUWSBODE. Mo. 2711, 26sl<" Jiinr». Dingsdag 8 Mauri 1870. Besturen en Adininistratiën. De agrarische wet. Ni euwstij d i n gen -li,— BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zlerikzee, naken bekend: dat het kohier der belasting op de honden van deze emeente over het loopend dienstjaar, op heden door ieu voorloopig is vastgesteld en van den 7den dezer, redurende 14 dagen ter Secretarie dezer gemeente voor ieder ter lezing zal liggen, ingevolge de wet. Ziekixzee, den 2 Maart 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Kennisgeving. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis pan de ingezetenen, dat er op Woensdag den 9 dezer, les namiddags te half één ureop het Raadhuis alhier jene openbare Y<n*<jadeviag van den Ge- neente-Raad zal gehouden worden. Zieuikzee, den 7 Maart 1870. De Burgemeester B. C. CAU. Zaken ter tafel te brengen n de openbare vergadering van den Gemeente-Raad, ip 9 Maart a. s. Resumtie notulen. Ingekomen stukken Verslag van de Commissie van toezigt over het üiddelbaar onderwijs over 18G9. Behandeling van het voorstel van Burgemeester en Wethouders betreffende een vast postkantoor, waarover le stemmen in de vergadering van 23 Februarij 11. ïebben gestaakt. Id. van het voorstel tot wijziging van het raadsbesluit betreffende de begrafenisregten. Behandeling van het voorstel van Burgemeester en Wethouders tot verkoop van den ankerboei. De zoogenaamde agrarische wet, welke thans bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in behandeling is ;an niet gezegd worden de koloniale questie welke edert tien jaren onze natie in beweging brengtop e lossen maar zij kan als een begin van zoodanige iplossing worden beschouwd als het fundament van ien nieuw gebouwdat Vrijheid tot opschrift draagt. Ofschoon deze wet slechts uit een enkel artikel be staat, omdat zij de uitwerking der daarin opgenomen jeginselen aan het uitvoerend gezag hier en in Indie Dpdraagt, is zij nogtans van het grootste gewigt voor iet moederland en voor Javaen hoewel er sprekers ivaren, die de wet terzelfdertijd een oorzaak van maat schappelijke omwenteling en tevens eene doode letter loemdenbewijst de felheid waarmede de wet bestre- leu wordt, genoegzaam aan, dat het hier een belangrijke 'oordragt geldt, welke geene geringe uitkomsten kan iple veren. Welke zijn. de beginselen dezer voordragt? Zij zijn Irieërlei. De agrarische wet strekt in de eerste plaats )m gronden in erfpacht uit te geven tot ontwikkeling Ier landbouwnijverheid op Java. Haar doel is in le hveede plaa.ts aan den tegenwoordigen individueelen lezitter van den grond eigendom toe te kennen. En lij beoogt in de derde plaats de regten en belangen an den inlander te beschermen tegen willekeur van den ook, vooral van het Nederlandsch gouvernement. 3 de aanwijzing dier beginselen doet de veelom- lattende strekking van dit schijnbaar onschuldige vetsontwerp kennen. Wij wenschen een enkel woord over ieder van die leginselen in het midden te brengen. Is niet het beginsel van uitgifte van gronden in Irt'pacht een economischeen echt practisch beginsel Op Java is nog de grootste uitgestrektheid van het jrondgebied onbebouwdonmetelijke velden liggen raak en smachten sedert eeuwen naar de hand des rbeidersdie ze omploegtalleen de zucht om het 'Onvernements kultuurstelsel eenmaal overal toe te nheeft de bewerking dier velden door de par- iculiere nijverheid kunnen beletten. Laten Nederlandsche apitalen en Nederlandsche nijverheid naar die vrucht- are streeken toevloeijenen men zal de productie an koflij suiker en andere voortbrengselen die reeds dertgeruimen tijd stationair zijn gebleven op wonder- adige wijze zien toenemennieuwe bronnen van welvaart «Hen voor Java en Nederland worden geopendde ostbare ladingen onzer oveuzeesche producten zullen aar alle deelen der wereld worden vervoerd; de welvaart cr inlandsclie bevolking zal toenemen en tevens zullen ieuwe directe en indirecte voordeelen door het moeder- nul worden genoten. En wat voert men nu tegen dit beginsel aan? Men zweert, dat het eigendomsregt van het Gouvernement den grond van den inlander niet onbetwistbaar aststaaten dat het Gouvernement dus niet bij magte 'gronden in erfpacht uit te geven. Deze bewering is ene dwaling. Vooreerst wordt dat eigendomsregt der [ulerlandsche Regering blijkens de jongste onderzoe ken van deskundigen door den inlander volkomen H'end; in de tweede plaats heeft art. 62 van het •genwoordig Regeringsreglement het regt erkend om tonden in liunr uit te geven; in de derde plaats heeft Ife een der leiders van de conservatieve partijde ■ft Heemskerk Az. in de zitting der Tweede Kamer to 1 Maart jl. dit regt volkomen gestaafd. Daaraan to dus niet meer worden getwijfeld. Het wetsontwerp wil in de tweede plaats aan den Igenwoordigen individuelen bezitter eigendomsregt Nkennengeen onbeperkt eigendomsregt, maar een regt, door zekere voorwaarden begrensd. Schonk men den inlander een onbeperkt eigendomsregt, dan zou hij spoedig een prooi worden van inhalige Chinezen en hebzuchtige Europeanen die zich voor eene nietigheid van zijnen grond zouden trachten meester te maken. Daarvoor wil het ontwerp waken. Maar waarom nu die toekenning van eigendomsregt? is de inlander, vragen velen, niet met zijn tegenwoordig gebruiksregt tevreden Het antwoord ligt voor de hand. Vastheid van den grond is een eerste voorwaarde tot vermeerdering van de welvaart van den landbouwer. Hijdie slechts tijdelijk bezit, geeft zich de moeite niet zijn grond met ijver te bebouwen de prikkel van het eigenbelang spoort hem niet aan. Anders is het, wanneer de landbouwer zijn hoeve, hoe klein ook, de zijne kan noemen; wanneer hij zich bewust is dat niemaud zich eenig regt op zijnen grond zal kunnen aanmatigen. Is eigendom een spoor slag tot spaarzaamheid, een hefboom tot welvaart, een middel tot beschaving in het Westen: zou zij het niet eveneens in het Oosten zijn? Maar ook de Staat heeft het grootste belang bij de zekerheid van den grond eigendom. Eerst daardoor wordt een krachtig crediet in het leven geroepen; eerst daardoor komt in den onordelijken toestand van Java's grondverdeeling orde en regel en kan de Staat eene billyke grondbelasting heffenaau wier voordeelen dan niet die smet zullen klevenwelke thans de winsten zoedelendie het kultuurstelsel afwerpt. En wat voert men nu weder hier tegen aan Men beweertdat de Javaan geen eigendomsregt verlangt. Zoo die bewering al grond had, dan zou daarin een reden liggen om den Javaan deze weldaad eindelijk te doen beseffen. Maar de bewering is wederom ongegrond. Welk volk is er, dat geen eigendomsregt zou op prijs stellen? De toenemende misdrijven tegen den eigendom door inlanders gepleegdbewijzen al te zeer, dat men het genot er van beseft. Maar, zegt mendat zijn zwervers, dat zijn boosdoeners, en do vraag is hoe denkt er de gezeten bevolking over? Welnu, men behoeft slechts de jongste regeringsverslagen na te lezen, om zich te overtuigen, dat deze inlanders grondeigendom begeeren en waarderen van waar anders het besluit van 1868 van den Gouv. Gen. Mijerwaarbij aan de regterlijke magt wordt opgedragen, kennis te nemen van de reclames tegen eigendomsbewijzen Het derde beginsel dezer voordragt is een beginsel van de hoogste regtvaardigheid. Voorheen was het gebruikelijkals men den inlander zijn rijstvelden ontnam omdat het noodig was die in te deelen bij de suikercultuur, hem daarvoor geenerlei schadever goeding toe te kennen. Dit wetsontwerp wenscht een einde te maken niet aan de willekeurige beschikking over de gronden van den inlander (dat kan niet op eenmaal gebeuren en dat is een noodwendig uitvloeisel van de Gouvernements kultures) maar aan het onregt om den beroofden inlander geene schadevergoeding toe te kennen in ieder geval wanneer, hetzij in het algemeen belang, hetzij ten behoeve der suikercultuur, zijn grond of zijn bezit moet onteigend worden. Zulk een mild beginsel strekt zoowel der Regering, die het voordraagt als de vertegenwoordiging, die het toestemt, ter eere! Zulk een beginsel is een kenmerk van een regtvaar- dig bestuur over een geduldig volk, van welks zachtmoedigheid echter geen misbruik mag worden gemaakt. En wat voert uien nu eindelijk tegen dit beginsel aan Dat eene koninklijke proclamatie van 1866 reeds dit regt aan de bevolking verzekerd heeft. Maar welke waarborg is in eene proclamatie gelegen? Zij kan volgens het Regeringsreglement niet als eene algemeene verordening worden beschouwd. Alleen de wet kan zekerheid stellen. K.ome. Het carnaval, vroeger de bron van iukoinslen voor een groot deel der bevolking, door het buitengewoon aantal vreemdelingen, 'twelk het naar de Eeuwige Stad trok, had in de laatste jaren weinig meer te beteekenen. Om weder eenige meerdere levendigheid te verkrijgen, had de pauselijke regering dit. jaar het sedert 850 bestaande verbod opgeheven om zich gemaskerd op de straat te vertóonen. 't Heeft echter niet kunnen baten, het carnaval is ook dit jaar zeer weinig geanimeerd. Op den eersten dtfg waren er vijf of zes rijlui- gen op het Corso, op-den tweeden dag geen enkel. Een schier ongeloofelijk feit van wreedheid wordt gemeld uil Alcira.een stadje in Spanje nabij Valencia. In den nacht van den 17 dezer drong een bende booswichten in de woning van zekeren heer Janni Buluda. De bewoner en zijne vrouw sliepen in de eene, en zijne zes kinderen in de andere kamer. In de eerste kamer gekomen stortten de booswichten zich op den heer Buluda, wierpen hem op den vloer, stop ten hem een bal in den mond hetzelfde geschiedde met zijne echtgenoot. Dit was echter slechts het voorspel van het ver schrikkelijke tooncel dat volgde. De kinderen werden uit hun bed gerukt en voor de oogen der ouders gesleept. Daar werden zij gebonden zoodat iedere beweging oumogelijk was. Hierop wierpen de wreedaards zich op hunne slagtoiïers, sta ken hun de oogen uit, en sneden hun de tong af. Doch ook hiermede was hunne wreedheid niet voldaanvan den vader en zijn oudsten zoon werden nog de voeten afgehouwen. Na al de ongelukkigen vervolgens met het hoofd naar be neden opgehangen te hebben, gingen de booswichten, in tegenwoordigheid hunner deerniswaardige slagtoffci's ontbij ten, waarbij zij hen uitlachten en bespotten. Bij het aanbreken van den dag verlieten zij het hnis. Eerst des morgens te acht uren hoorden dc buren zuchten en drongen zij het huis binnen; waar zij de slagtoffers nog levend aantroffen. Men vreest echter voor hun behoud. Een later berigt meldt dat twee der daders, waarvan een tot de familie van den heer Buluda behoort, gearresteerd zijn. De justitie is echter de anderen op het spoor. Ti Naar men verneemt zal met de verdediging van Prins Pierre Bonaparte, behalve de vroeger reeds genoemde advocaten Ein. Lcroux eu Dcmangc, ook de heer Lnchaud worden belast. Wat de familie Noir betreft, deze zal als civiele partij wor den bijgestaan door den advocaat Floquet, en niet, zooals vankelijk was bepaald, door den afgevaardigde Gambetta, hoewel laatstgenoemde toch waarschijnlijk zijnen bijstand aan dc genoemde familie niet geheel zal onttrekken. Het regtsgeding wegens de oproerige beweging van 7 Februarij en de volgende dagen, wordt voor de betrokken regt bank te Parijs onafgebroken voortgezet. Op de laatste terechtzitting zijn o. a. twee beschuldigden veroordeeld tot eene gevangenisstraf van zes maanden eu eene boete van 35 en 30 fr. De Parijsche politie houdt zich dezer dagen met een zeer geheimzinnige zaak bezig. Een persoon die de vorige week in de Seine vischte en te dien einde tot zijn middel in het water stond, ontdekte een zorg vuldig verborgeu gat, waarin bij onderzoek niet minder dan zeven en vijftig lepelsevenveel vorken kande laarsen andere voorwerpen, allen van zilver en een belangrijke waarde vertegenwoordigende, gevonden wer den. Jl. Maandag ontdektte een andere visscher, digt bij dezelfde plaatseen ander gat waarin zich even eens een zeer groote hoeveelheid zilveren voorwerpeu vooral kandelaars, bevond. Beide vondsten zijn aan de politie overhandigd die thans een naauwgezet on derzoek in het werk stelt. Het is echter tot heden nog onverklaarbaar dat een hoeveelheid zilverwerk tot zulk een hoogst aanzienlijk bedrag verdwenen kan zijn zonder dat eenige klagt ingediend is geworden. w* Antwerpen, 3 Maart. Gisteren avond ontstond et- brand in een huis aan het Kolen-Kanaal; eene moeder met twee kinderen op den arin vertoonde zich voor eene stuk ge slagen ruit, schreeuwende dat de naburige kamer in brand stond en zij met hare kleinen dreigde te stikken. Aan een onbekend jongeling gelukte het, door middel van ecu ladder moeder en kinderen tc redden. Intusschen woedden dc vlammen voort, en drongen tot dc kamer door, waaruit de moeder gered was. Daar herinnert zich dc vrouw eensklaps dat er nog een derde harer harcr kindereu in het brandend vertrek is achtergebleven. Dezelfde jongeling bekliml weder zijne ladder en hoewel zij te kort en ruim een meter la ger is dan het vensterraam mag hij er in slagen door een waren kunstsprong in de kamer tc komen, het bijna gestikte kind te vinden en in de armen der radelooze moeder te voeren. Eenige dagen geleden hebben wij melding gemaakt van een geheimzinnig voorval te Brussel. Men had zekeren heer Duvelaar in de restauratie van den heer Depature bewusteloos gevouden naast een stervend meisje, met wie hij had gesoupeerd. Men sprak van vergiftiging, van geheimen minnehandel en wat dies meer zij. De instructie van de zaak heeft tot de uit komst geleiddat de heer Duvelaar op vrije voeten is gesteld. Hij had het meisje op straat ontmoet; op zijne uitnoodiging was zij hem gevolgd, maar nauwelijks waren zij naast elkander aan den disch gezetenof het meisje kreeg convulsion en viel stervende op den grond. De schrik en de angst voor de gevolgen deden daarna den heer Duvelaar het bewustzijn verliezen. Yan mis daad was alzoo geen sprake. A_iw sterdam4 Maart. Heden heeft het prov. geregtshof alhier Jan Hendrik Splinter, vroeger spoor wegwachter bij de Hollandsche Spoorwegmaatschappij veroordeeld tot eene cellulaire gevangenisstraf van één jaar, als zoude hij op 28 Aug. jl. door het niet tijdig sluiten der hekken op den overweg tusschen Eguiond en Alkmaar den dood veroorzaakt hebben van drie personentwee broeders en een zuster, die in een speelwagentje gezeten, dien tengevolge door den spoor trein werden overreden. Groede4 Maart. Naar wij van goederhand vernemenis door eenige ingezetenen van dit district concessie aangevraagd voor eene schroefstoombootdienst vanBreskens over Vlissingen naar Rotterdam, tot vervoer van passagiers, goederen en vee; het plan schijnt te bestaan om die concessie, wanneer zij verleend is, aan eene op te rigten naamlooze vennootschap over te doen. St.-Maartenscïïjlt, 5 Maart. Als eene bijzon derheid kan gemeld worden dat er bij den landbouwer E. Bentscliap Knook Lz. onder deze gemeenteeen kippenei met 3 dooijers is geraapt van een zijner kip pen dat de buitengewone groote en zwaarte had van een ons. Zïei*ili:*;ee, 7 Maart. De Deventer Courant w het omstandig berigt, dat de geneeskunde, in de vorige week, aldaar een dubbel groot verlies heeft geleden door het onvoorziene overlijden van den Heer C. M. Voerman, geboren te Zierikzee een man niet alleen algemeen bemind om zijne uitmuntende hoedanigheden, maar die bij alle geneeskundigen hoog gewaardeerd werd om zijne meer dan gewone bekwaamheid en wiens leven zóó weldadig voor de lijdende menschheid was dat het door allen met eerbied en dankbaarheid verdient her dacht te worden; en verder door het even onver wachte afsterven van den Heer A. Voormolen, wiens, tot heil van den lijdenden natuurgenoot zoo onvermoeid werkzaam leven ook op krachtvollen leeftijd reeds eindigdeiemand die aan uitstekende kennis een zacht gemoed en gevoelig hart paarde en roerend was de bijna moederlijke zorg waarmede hij den loop der ziekten volgde en treffend hoe hij zich zelfs den armsten lijder, dag en nacht beschikbaar toonde. Kunnen verliezen als dezedoor den tijd voor de maatschappij ook al vergoed worden voor de nagelaten betrekkingen zijn zij onherstelbaar, en wie zou daarom met den berigtgever niet ten vollen instemmen dat: nu het graf zich over die beide aan zorg en zelfopoffering gewijde levens gesloten heefthunne liefdewerken ten troost en zegen voor die na.gelatene betrekkingen mogen blijven. Het Schooner-Galjootschip Cadzandriakapitein II. Holle komende van Galatz bestemd naar Araster dam is den 28 Februarij jl. te Gibraltar gearriveerd. Aan boord was alles wel. Volgens de Bazuinzullen in elk der drie bis dommen van ons land kweekscholen voor Roomsche onderwjjzers worden opgerigt. De Staats. Courant bevat een besluit van den 25 Febr. 1870, houdende bepaling, dat de natuurlijke oes- terbatiken op de Schelde en Zeeuwsche stroome» aan de publieke visscherij onttrokken en in het openbaar verpacht kunnen worden. In de Goesche courant van 4 Maart leest men »Ieders belangstelling trekt hier een geval dat men met den naam van schijndood betitelt en betreft eene jonge dame van wie het bericht van overlijdeu op 20 February jl. reeds werd medegedeeld. Velerlei verhalen worden desbetreffend verspreid. Zooveel is waar dat nu elf dagen zijn voorbij gegaan en herhaaldelijk verlof is gevraagd en gegeven om het begraven nog uit te stellen. Men kan zich de positie der familie in deze treurige onzekerheid voorstellen." Volgens berigt der Berlijiische Algem. medicinische Cenlral- zeitnng neemt de cholera in het midden van Rusland zeer toe. Te Moskou waren tot den Isf.cn dezer 78 personen door de ziekte aangetast, waarvan 40, dus ongeveer de helft, zijn bezweken In een Hongaarach blad leest men het volgende huwelijks- aanbod, woordelijk overgenomen »Ik ben Popi en mijne zuster heet Netti. De goede natuur heeft ons met alle vrouwelijke bekoorlijkheden gesierd. Beide zijn wij aan het Nationaal Theater geëngageerdik als koorzangeres en Netti als balletdanseres. Wij zijn nog geheel onverdorven cn vooral Netti, want deze is nog altoos in de mecning dat een meisje een knevel krijgt als zij door een man gekost wordt. Dit is echter niet waar, althans als die man geen knevel heeft. Indicu iemand gelooft dat wij geen eerbare meisjes zijn, dan bedriegt men zich en men kan dienaan gaande ten allen tijde bij mejufvrouw Kovnes, oppaster in de loges, inlichtingen bekomen. Wij wenschen alleen te trouwcü ten eerste omdat het overeenkomstig de voorschriften der gods dienst de pligt is van een meisje, en ten tweede omdat het tijd voor ons wordt en vooral voor Netti. Wie nu een of twee vrouwen verlangt, vervoege zichte Peslh volgt het adres)." Dc aardbevingen te Gross-Gerau zijn sedert den 18 Febr. op nieuw aangevangen. Een schok was zoo geducht, dat de huizen waggelden en zijwaarts helden, zoodat vensters en deuren plotseling werden geopend en alle losse voorwerpen van hnnue plaats werden geschoven. De schokken zijn ook in Maintz Darmstad en Mannheim gevoeld. Uit Horsten meldt men het volgende voorbeeld, van diepe armoede doch van gehardheid tevens zelfs tegen de menschelijke natuur: Een kleinhandelaar in lompen, enz.kreeg het, niettegen staande hij voor zich zelveu het noodige levensonderhoud niet konde verdienen, in 't hoofd oin te huwen. Zijne vrouw was even onbekwaam als hij, waarom zij in kommer en ellende van het eene verblijf naar 't andere werden gejaagd. In de verioopen koude dagen hadden zij hunne toevlucht in eene veenhut ge nomen, waarin des zomers de turfgravers hun verblijf houden. Hier beviel dc cchtgeuoote Zaterdag, 19 Febr. 11. op slechts een handvol stroo gelegen, zonder bedekking van haar tweede kind. Hulp van een verloskundige of eene buurvrouw was hier overbodig. Eenige oogcnhlikken na do voorspoedige verlossing kwam de eigenaar der hut, zonder van iets te weten, in deze ar moedige woning, om den vader te zeggen, dat hij nu spoedig moest verlmizeu, omdat hij open water de turfgravers hier moesten slapen. Hij zag tot zijne groote verbazing de kraamvrouw, vlug en wel, de kleine de moederhorst geven. Van verhuizen zal nu vooreerst wel geen sprake zijn. Gcm enydo berig-ten. Een prins en eene prinses te Parijs die met hun tweeën ruim 40 jaren oud zijn en pas eenige maan den gehuwdvermaken zich met op elkander te bombarderen met pendulenkandelaars, vazen, porse lein flesschen stoelen enz. Er is geen stuk meer heel, en nu zullen die schepsels gaan scheiden. In de paleizen is er dus ook altijd geen vrede. Drie dames te Bommel moesten zoo dikwijls niet naar de Plaat gaan om vrijers te zoeken die zij toch niet zullen vinden. Een slagters-zoon te G. wordt aangeraden, zooveel onwaarheden niet uit te bazuinen van anderen, daar hij zelf vol gebreken isen zoo doende zal de geheele slagterij op de flesch gaan. Onder Hoedekens- kerke moest een boeren-zoon des Zondags zoo ver niet loopen want hij zal toch niet vinden wat hjj zoekt. Een dametje te 's Gravenpolder wordt aangeraden zoo dikwijls niet te loopen naar een weduwnaar, anders zal zij nog wel een klap van den molen krijgen. Aldaar hebben twee boeren-zoons voor de tweede maal een blaauwtje geloopen en zullen het voor de derde maal nog eens wagen. In Luxemburg begint het weer erg te woelen ;er zijn citoyens die Fransch willen worden, en anderen die Belgisch willen worden. Op'vele plaatsen zijn er dan ook vlaggen en standaards geplant, Fransche en Belgische, met opschriften. Zoo stond er op een standaard: „Frankrijk reikt u de armen toe. Rigt u op, medeburgers! Het is onmogelijk onder het tegenwoordig bestuur te blijveu voortleven. Leve Frankrijk Leve Napoleon IIIZoude er dus nog nieuw geld moeten komen, zonder G. H. v. L. er op? De speculatie in paarden is dit jaar te Wij he zeer groot. In deze environs worden de stallen der landbouwers da gelijks door Fransc.be kooplieden bezocht en voor goede waar hooge prijzen betaalt. -- „Gij raoogt zeggen wat gij wiltzeide verleden week een pastoor te Brussel „maar gij zult toch niet tegenspreken, dat het huwe lijk voor de kerk aan de getrouwden zeer veel kansen van geluk aanbiedt. Althans al de huwelijken, welke ik heb ingezegend, zijn gelukkig geweest." Daarop ontving hij een brieftje, luidende: „Sedert gij ons huweljjk hebt ingezegend, zijn we in tien jaren met twaalf kinderen gezegend. Maakt uwen zegen verder zoodat er minder kinderen komen en wat meer geld." Iiigezoiideiie Stiilvlcon. Aanstaanden Woensdag zal in de Kleine Kerk (zie achterstaande advertentie) een Zendings-Samenkomst worden gehouden, waarbij o. a. als spreker zal optre den de Heer J. C. NeurdenbergDirector van het Zen delingenhuis te Rotterdam. Vertrouwende, dat zij, die belang stellen in de zaak der Zending uit eigen be weging een man zullen gaau hooren als de Heer Neur-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1