L 4- 4- Voorjaars-examen. EVANGELISATIE, VERPACHTING Een HUIS, SCHUUR, Bouw- en Melkgereedschappen. ii Openbare Verkoopi HOUTWAREN, Openbare Verkooping Het Gemeentehuis en Gevolge Een Scheepstimmerwerf tX BOUWLAND, /3 Circa 3 bunders LAND UIT DE HAND TE KOOP! HOFSTEDE, Bouwland en Weide, WIND-KORENMOLEN LEES HIE Rü! Brood-, Beschuit- en Klein- goedbakkerijen Een Schaapherdersbedrijf. S22sT\uiin\ks-ttD,i.HH: Eene tweewielige Velocipede. Een vet VABKEN, 272ste Staats-Loterij. repetitie der Zendingsliederen. Tweede algemeene vergadering „JACOB CATS," JDi VBBSHBin®." 3o. Knoopen in den Zakdoel RA MMENAS-B O NB ONS Stoomboot Zuid-Bevelan RotterdamZierikzee en Goi ATTENTIE s. v. p. i Een NUMMER VER WISSEL AA: heeft een priester een meisje geschaakt, van eene voor name familiewaar hy dikwijls het middagmaal ge bruikte. Men denkt dat hij met het meisje naar Bolgie of Nederl verhuisd is om verder in Amerika te komen. R e g t s x a k e 11. De Arrondissements-Itegtbank te Zierikzee heeft op 25 February jl. de navolgende vonnissen in strafzaken uitgesproken 1°. M. B.oud 39 jaren geboren en wonende in de gemeeute Eikerzee, arbeider, beklaagd van op ver schillende tyden en vooral in de laatste maanden des vorigen jaara zijne drie toen by hem inwonende minder jarige kinderen Jan Johanna en Stoffel, op verregaande wyze te hebben geslagen, geschopt en getrapt, is, bjj verstekter zake van het moedwillig toebrengen van slagen en verwondingen aan drie onderscheidene personen veroordeeld tot gevangenisstraf van één jaar in eenzame opsluiting te ondergaan tot betaling van drie geldboeten elk van ƒ8,—elke boete bij wan betaling na daartoe te zjjn aangemaandte vervangen door gevangenisstraf van 1 dag, mede in eenzame op sluiting te oudergaan. 2°. J. den B. Az.oud 17 jarengeboren en wo nende te Brouwershaven arbeiderister zake van bpligting door met gebruikmaking eener valsche kwa liteit zich gelden te doen afgeven en langs dezen weg zich bedriegeliik van eens anders bezittingen ten deele meester te maken, onder aanneming van verzachtende omstandigheden veroordeeld tot gevangenisstraf van drie weken in eenzame opsluiting te ondergaan. 3°. H. K.oud 40 jarengeboren en wonende te Brouwershaven, broodbakker, is, ter zake van 1°. het door een hoofdbewoner van een in de kom der Gemeente Brouwershaven gelegen gebouwd eigendom, bij vriezend weder en gladheidniet met zand asch of turfmul bestrooijen der straatnadat dit door aan zegging van wege Burgemeester en Wethouders bevolen was en 2°. beleediging met woorden aan een bedienend beambte in de waarneming zijner bediening, veroor deeld voor het eerste feit in eene geldboete van ƒ1, en voor het tweede in eene geldboete van ƒ8,—, bij wanbetaling na daartoe te zijn aangemaand te ver vangen door gevangenisstraf voor de eerste boete van een dag en voor de tweede boete van twee dagen. Al de veroordeelden in de kosten. Zierilczeesche 3Iarkt«lag van 3 MAART 1870. Boter van ƒ0,56 tot ƒ0,61 per 5 hectogrammen. Eijeren van ƒ0,70 tot ƒ0,80 per 25 stuks. Prysoourant dor Efïocteii- ROTTERDAM, 3 MAART. Laagste koer9. Hoogste koers. NeJerl. Werkelijke Schuld 2%% "7i« dito dito 4 84% Premie-Leen. Stnd Rotterd. 3 Rotterdams Hypotheekb. Spoorwep Boxtel-Wezel 4 21»/1G Spanje Binnenland 3 dito te Londen 1867 3 D 26'/,» 26% dito dito 1869 3 X 24'V,e Premie-Leen. Stad Madrid Portug. te Londen 1869 3 32 Rusl., bij Hope 1798/1816 5 dito Kurks-Charkow dito Spoorw.-Anm^ 236 f 220% 220% dito Loten 1864 48% 8 Oostr. in Pap. p. Mei/Nov. 5 °J /o 48% dito in Zilv. per Jan /Juli 5 ™3ls dito Aand. fl. 500 1860 471 dito dito li. 100 1804 114 5 °l lo 44% Nieuwe Egypt. Leening 94 VereenigJ. Stat. Losb. 1885 6 93'5/,« dito dito 1882 Erie-Spoorweg 7 X 21% Certif. Vereen. Amer. fond. 5 Gebl. koer9. By tamelijk veel omzet kenmerkte de beurs zich over 't geheel door gunstige stemming. Prijzen ten drie ure: 6 perc. Louisiana 59'/.,; Brom berg Spoorwegen 52%, Turken 44% Internationale Bank 28; N. Z. Met. 56%; Hectaren 66%; Sporen 220%, 221. Volgens bekendmaking van den Heer Inspecteur van het lager onderwijs in Zeeluncl zal de voor deze Provincie benoemde Commissie tot het afnemen der examens ter verkrijging van akten van bekwaamheid tot het geven van school- en van huisonderwijs bijeenkomen op Woens dag 26 April 1870 en volgende dagen in het lokaal der voormalige Rekenkamer, in de Abdij te Middelburg en zullen de dagen en urenwaarop de verschillende adspiranten zullen moeten verschijnen hun later door de Heeren Schoolopzieners worden opgegeven. De belanghebbenden behooren zich vóór of op den 7 April e. k. aan te melden bij den Schoolopziener van het district, waarin zjj wonen, of, van huiten 's lands komende, voornemens zijn zich te vestigen, met opgave van de akte, die zjj verlangen, en met overlegging van één of meer getuigschriften van hun goed zedeljjk gedrag en van hunne geboorte-akte, alsmede van de akten van bekwaamheid of van algemeene toelating, welke zjj reeds vroeger mogten hebben verkregen. Zierikzee den 2 Maart 1870. Ondertrouwd JAN CONSTANDSE en TOONTJE van den BOUT. Zonnemaire, 2 Maart 1870. J Dienende deze tot algemeene kennisgeving. Oii«Iertr*ou w«l L. ZOETER, Pz. en M. A. VISSER, Jd. Oosterland, den 3 MaartN1870. Bevallen van een' Zoon, JOH.1 KOSTENSE, Echtgeuoote van Zierikzee, J. BOOT, Mz. 2 Maart 1870. Heden overleed mijn geliefde Echtgenootde Heer NICOLAAS van der SCHATTE OLIVIER, in den ouderdom van 67 jaren. Amsterdam, A. M. POSTHUMUS 2 Maart 1870. Wed. N. van der Schatte Oli#ier Gevoelig voor de vele blijken van deelne- raing en belangstelling, ondervonden bij de ziekte en het overlijden van mijne geachte Vriendin Mejufvr. A. 0. W. E. ISENBARTH Weduwe A. A. Daane, betuigen wij oprechten «kink. r> M. de KONING. De ondergeteekenden betuigen hunnen Jjfg lnir-telij Ren dank, voor de vele be- wyzen van belangstelling, ondervonden bij hun voltrok ken huwelijk. Zierikzee C. J. BETFIE 4 Maait 1870. [y H. M. BETHE-v. d. Have. op ZONDAG 6 MAART, in de Evangelisatiezaal TOE VLUCHTdes morgens te tien are, voorganger de Heer ZEGERS, en des avonds te a;<?s ure, voor ganger de Heer JOHN, Evangelist. RIJKSTOLLEN IN ZEELAND, VOOR ZES JAREN, ingaande 1 MEI 1870 en wel 1.° van de TOLLEN op Walcheren door den Ontvanger der Registratie en Domeinen te Middelburg op üingsdag den 22 Maart 1870, des voormiddags te 11 ure, in het Logement de Abdijte Middelburg 2.° van de TOLLEN op Tliolen door den Ont vanger der Registratie en Domeinen te Tholenop Maandag den 28 Maart 1870 des middags te 12 ure in het Logement Zeekinds Welvarente Tholen 3.° van de TOLLEN in liet voormalig 4de «listriet door den Ontvanger der Registratie en Domeinen te Sluis, op Woensdag den 23 Maart 1870, des voormiddags te 10 ure in de Herberg den Een hoorn te Oostburg. BOEKJES bevattende de voorwaardende be schrijving van de Tollen, Tolhuizen en bijbehoorende Gronden de opbrengst over de laatste jaren en de massa's zijn voor tien cent verkrijgbaar bij boven genoemde Ontvangers en tegen vooruitbetaling van den prijs, bij elk ander Ontvanger der Registratie en Domeinen. De Notaris J. de KATER Nz. zalten verzoeke van zyn principaal, op Woensdag 9 Maart 1870, voormiddags elf uur, te Burgh in de Herberg van Wm. Speelman, veilen en verkoopen ERF «ui GEVOLGEN te Burgh sectie B no. 20waarin de Bak kers- Kruideniers- Schilders- en Kuipers- _A.fïiiire met goed gevolg is uitgeoefend en nog wordt voortgezet. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. De Notaris J. SIPKES te St.-Maartensdijkzal ten ver zoeke van GERARD POLDER MAN, op Donderdag 10 Maart 1870, 'svoormiddags om 10 ure, op de Oost-Vest te St.-Maartensdijkpubliek verkoopen I bruine Merrie oud 13 jaren, 1 zwarten Ruin oud 6 jaren, £3 baatgevende Melkkoeyen2 jarige VaarsenS Melkkalveren en EEN GROOTE PARTIJ Verder Hooi, Stroo, Mangelpeeën; een zware Mestput en hetgeen verder te koop zal worden gepresenteerd. Zullende men precies 's middags om 12 ure het BEESTIAAL verkoopen. EENER AANZIENLIJKE PARTIJ zynde ÜVoor«Isclie Deelen en Planken Ribben, Latten enz. op VRIJDAG 11 MAART 1870, 's voormiddags 11 uur, (in plaats van 18 Maart), ten overstaan van den Griffier VAN WAGE. i ft ten overstaan van den Notaris PRUMERSte Elle- woutsdijk. Op Donderdag 17 Maart 1870, voormiddag9 10 ure, zal L. DIELEMAN, in na te melden Gemeentehuis publiek verkoopen te Baarland, waarin die Affaire sedert vele jaren met succes is en nog wordt uitgeoefend. Informatiën zijn te bekomen bij voornoemden eige- naar en gezegden Notaris.j j TE II UUR: met twee HELLINGEN, GEREED SCHAPPEN en annex WOONHUIS, te aanvaarden 1 April 1870, te bevragen by de Eigenaars Gebroeders HARINCK, Goes. TJit «Ie hand te pachten voor zeven jareningaande na het rooven van den oogst dezes jaars CIRCA 2 B. 44 R. 08 ELLEN onder Poortambacht der stad Zierikzee aan de Krenge- wegthans in pacht by Joh8. Leijdekker. IJtf inschrijving bij billetten in te leveren op den 17 Maart 1870 's namiddags 6 ure met opgaaf van prijs per ,40,68 's jaars namen des pachters en zijne borgen ten kantore van den Notaris J. M. BOUVIN. TE HUUR: voor VLAS BRUINE of WITTE BOONENAJUIN, AARDAPPELS of SUIKERPEËN naar verkiezing. TE KOOP circa 1% bunder bruine 1 v I A - VER, 4 bunders KIEMEN (i-ïjliinsilter) en 1 bunder LUCERN. plf Brieven franco Colijnsplaat bij M. van LEEUWEN. EENE NIEUW GEBOUWDE met de nombre van ongeveer 1 O II ectaren in Hoedekenskerke gelegen, waarbij IN PACHT wor den gebaand ruim (i Hectaren G R OIV D. Des verkiezende kan een groot gedeelte der kooppen ningen als eerste hypotheek op het gekochtte gevestigd blijven. Franco te bevragen bij den Heer I. J. PAARDE- KOOPER te Goes. TJit «le liaiul te koop EENE WELBEKLANTE, IN GOEDEN STAAT ZIJNDE STEENEN met kapitaal WOONHUIS en ERYE, staande in eene der welvarendste Gemeenten van Zuid- Bevelandwaarop des verlangd de helft der koopsom als eerste liypotlieek kan gevestigd blijven. Franco te bevragen bij den Heer I. J. PAAitDE- KOOPER te Goes. j (j DOOR TOEVAL, uit «le Imiicl te koop of te liiII11- TWEE UITMUNTEND GOED BEKLANTE EN WELINGERIGTE met al deszei fs GEREEDSCHAPPEN de eene gelegen in het eiland. Schouwende andere in Duiveland. Op gebruik met 1 Mei «aanstaande. Te bevragen met franco brieven, onder letter O, bij de Uitgevers dezesongefrankeerde brieven worden niet beantwoord. TE koop: Adres met franco brievenonder letter Kby de Uitgevers dezes. \6 TE KOOP: Een zeer* lig"t en goed op riemenmet wegschuivende raamtjesen EEN ZOO GOED ALS NIEUWE CH AIS op riemen. Te bevragen met franco brieven by P. de KEIJZER, te Cortgene. jj LEIJZ TE koop: Adres franco brieven letter Obij den Boekhandelaar F. B. den BOER te Middelburg. T E KOOP: wegende bij gissing ISO kilogrummen, schoon aan den haak. Te bevragen met franco brieven bij MARINUS GOEDEGEBUURE te St.Annaland. frl bij Bij P. de YRIES te Haamstede, zijn nog voorhanden groenen PLATEN 9 voet, voor een CIVIELE PRIJS. TE koop: ÏOOO Bossen TARWE- en 300 GEKSTE STROO bij JOZIA GEELHOED te Zonnemaire. By de ondergeteekende zijn voor, de ÖT'Sste Staats-Loterij te bekomen Iïeele en Ge deelten van LOTEN, Prijs-Oourant. De TREKKING begint op Maandag 4 April 1870. OCIITMAN. A. s. Zondagavond to 7 ure, IN DE TUSSCHENSCHOOL Algemeene kennisgeving voor de Leden. Zierikzee, 4 Maart 1870. L. KARREMAN. >1% VAN DE REDERIJKERSKAMER onder de zinspreuk: „OEFENING KWEEKT KUNST te BROUWERSHAVEN op Zaturdag den 12 Maart 1870, 's avonds ten 6'/2 ure, in het SCHOOLLOKAAL aldaar daartoe welwillend apgestaan door iiet Edel Achtbaar Bestuur van BROUWERSHAVEN P r ogr am m a Tooneelspel in 4 I>c«li*ijvon. Entree voor niet-leden 49'/2 Cent de pers^. Na afloop BAL. Do REDERIJKERS-VEREENIGING W. te Colijnsplaatis voornemens der Maart 1870, des avonds te 7 ure, eene Opc E Ji i- o Vergadering te houden. Als zullen ten tooneele gevoerd worden lo. De Dood eens Spelers dramatisch tafereel. 2o. D E ONGELUKSVOGE blijspel in één bedrijf; en blijspel in één bedrijf. Prijzen der Plaatsen: lste Rang ƒ0,402de Rang 0,25. tegen HoestenIieel en Borstaandi niugeii van C. A. C. FISCHER bij Frank fort Main, verkrijgbaar in doosjes van 30 en 40 C bi« J. M. GASILLE, P. GASILLEB. GELEIN te Zierikzee. te Vlissingen. te Haamste DIENST TUSSCHEN MAART 187 0. van rotterd. naar zierikz, Maand. Woensd Vrijdag 11 Maand. 14 Woensd. 16 7 's morg. 9 8,15 u. 9,15 9,15 4,30 5,— van zierikzee naar g< omstn Maand. 7 's nam. 2,4 Woensd. 9 3,4 Vrijdag 11 3,4 Maand. 14 's morg. 11,- Woensd. 16 11,3 van goes naar zierikzee: Zaturd. Dingsd. Dond. 10 Zaturd. 12 Dingsd. 15 5 's midd. 12,— i 's morg. «3,30 4,30 6,- 9,- van zierikz. naar rottj omstn 5 's nam. 2,- 8's morg. 6,- Z.iturd. Dingsd. Dond. Zaturd. 10 12 Dingsd. 15 6,3 8,- *11,- Op een druk gedeelte der stad bestaat gelegen! om fatsoenlijke JONGELIEDEN kost iiTwonïng>- te verschaffen. Adres: Uitgevers de Zierikzee, 3 Maart 1870. Met 1°. M EI benoodigd twee bekwame gehi BÓEREN-KNECHTS, voor lste en 2de Knecht; adres franco, letter R, gevers dezes. Met MEI aanstaande een ongehuwde B O E R E rsr-K IV E O II T benoodigd, bij C. C. van de PANNE te Ilaamsted Met MEI een bekwame KOORNMOLENAARS - KNECIi benoodigd, bij H. CAPELLE te Ouwerkerk. Mob+MEI aanstaande een bekwame Beschuit- en Broodbakkers-Knecl benoodigd, tegen lioogr loon, van de P. G., bi GEENSE, te St.-Philips land. Brieven franco. TERSTOND een ongehuwde TIMMERMAN S-KNECHT benoodigd, voor een jaar -vast werk, Prot. G< dienst, bij JAC. BROUWER te Oosterland. VAN STONDEN AAN een TIMMERMANS-KNECHT benoodigd, bij I. de RIJKE, te Haamstede. Men vraagt terstoml adres bij de Uitgevers dezes. Met 1 MEI vraagt men eene HUI HOUDSTER, die de melker-ij verstaat, eene tweede BOERENMEID op Hofstede van J. HAGE onder Bruinisse. id Eene BURGER-DIENSTMEID die met de pot en wasch kan omgaan, zag z giiarne met MEI aanstaande GEPLAATST. Adres de Uitgevers dezes; brieven franco. Met 1 MEI aanstaande eene BURGER-DIENSTMEID benoodigd by J. van der WERFBroodbakker Oosterland. SN ELP F. RS DRUKKE RIJ VAN DE LOOZE COMP

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2