ZllfilkZllStlll NIEUWSBODE. 1 26slc Jaarg. Zaturdag 5 Maart 1870. eken. m. mym 10 EKEND MAK ING. tl >F/L an ER8 sturen en Adininistratiën. Kennisgevi ng. I i ÉTU watt Nieuwstijdingen. jfl cfccvliiufc. rscheiden l'VOlg- verlangd |L Q 2Tl 'MAN Jz. en. BIJ. WAALE, stand det vallen, VAK. i LIVE der Ideld iu itraunten n)neem! >mboot over Li i 11 ij k s t n-age bij j»E COMMISSARIS DES KONINGS in de Provincie and. elet op art. 11 der wet van den 13den Juuij 1857 atsblad no. 87) aakt bekend, dat, volgens het daartoe door Heeren eputeerde Staten genomen besluit van den 23sten ruarij 1870, no. 110: dejagtop Houtsnippen en Waterwild op den 15den Maartdoch die op Watersnippen op den lsten April van dit jaar zal zijn gesloten het weispel van Kwartelen alléén van den lsten Mei tot en met den 15den July dezes jaars zal geoorloofd zijn de Visscherij van den 15den Maart tot en met den 15den April zal gesloten zijn en eindelijk dat gedurende den gesloten vischtijd, het visschen van Palingdoch alleen met aalhorven van wis- scheri of teenen gevlochtenzal mogen plaats hebben. eze kennisgeving zal in het Provinciaal blad ge- itst, en zullen afdrukken in plano aan de gemeen- jsturen ter aanplakking gezonden worden. Middelburg, den 25sten February 1870. De Commissaris des Konings voornoemd R. W. van LIJNDEN. RGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee bekend: ,t het kohier der belasting op de honden van deze [eente over het loopend dienstjaar, op heden door voorloopig is vastgesteld en van den 7den dezer, .rende 14 dagen ter Secretarie dezer gemeente voor Jieder ter lezing zal liggen, ingevolge de wet. Zierikzee, den 2 Maart 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. cl el aar A. M. T p het postkantoor te Zierikzee zijn over de maand )ber onderstaande brieven bezorgt, geadresseerd aan ionen wier namen ter plaatse van bestemming on- md zijn; als: Verzonden geweest naar DUITSCHLAND. een aan Caroline Roderom te Manheim. FRANKRIJK. een aan de Rijke te Lille. ENGELAND. een aan Goddard te Cambridge. n De interpellatie van den heer Favre over de bin- landsche politiek is gevolgd door eene van Picard de officiëele kandidaturen. Na de eerste der ge- Inde interpellatiën was de geheele liberale party I (togen over de vrijzinnige verklaringen van graaf iru. Men voedde met reden de hoop, dat het ministerie oor goed weerstand zou bieden aan al de reactionaire ngen, door de meerderheid aangewend. Nog inniger enwel die vreugde geworden na de interpellatie Picard. geeft noodig verking 1NTIER. AK, Dro{ oes by J F. APP A.N SAN' C°. aan Dr. J. i te hebl welke d natuurl het gew d'ooii®6 betuiging der regering, dat zij van haar regt 1 ^te zeggen, welke candidaat haar aangenaam was Jvelke nietgeen afstand wilde doen werd door de trzijde met algemeene afkeuring ontvangen. Picard |t het ministerie steeds meer in het naauwzoodat in zijn antwoord reeds iets meer aan zijne ben toegaf, dan Chevandier had gedaan. Het miuiste- Jbleef weifelen. Het wilde tot de voorstellen van |rd niet toetreden en evenmin ze geheel van de slaan. Op dit oogenblik meende de uiterste reg- Bjcle haar best te moeten doenom de kans te én gunste te keeren. De Cassagnac stond op en it de regering ook van deze zijde in het naauw. jbleef haar nu niets over dan te kiezen tusschen legter- en de linkerzijde. Olivier koos de laatste egde nog duidelijker verklaringen af dan hij al I an had tegen de officiëele candidaturen. De reg- Q jde waagde nu eene laatste pogingzij trachtte de kamer een afkeurend oordeel te verkrijgen de houding van het kabinet door een motie voor I ellenten gunste der officiëele kandidaturen. De |ie kwam in stemming en werd verworpen met tegen 56 stemmen. De regterzijde had de neder- geleden. et kabinet heeft zich nu voor goed met de vrijzinnige I ij vereenigd. Te Poitiers heeft een 20-jarige dameschatrijk zes maanden gehuwd eu even als haar 22-jarigen ECH11 van zeer voorname familie, zich door een geweer- Wissenkei It van het leven beroofd. Het verminkte lijk lag I de kanapé; mevr. B. had zich op de kanapee Igezet, den loop van het geweer tegen hare borst MOG ELI I ,uden en met haren voet, opzettelijk ontschoeid, FTMCEIl haan doen overgaan. De kolf was in splinters rongen bij het vallenen in de kamer lagen stukken ,m te gaai] er verspreid die tot prop gediend hadden. De franco. I Nukkige zelfmoordenares had zich met hare kost- ste kleederen getooid om uit deze wereld te schei- Over de oorzaak vau die ramp is niets bekend. De rijkste burger van geheel Frankrijkbaron Nathaniel rieven fra CHTS de. S. diens 25 jaar comp. bibliotheek en galerij van schilderijen ja wat niet?hij was de eigenaar van een fortuin van een milliard! Kil met al zijn webrgaloozc weelde, mot al zijn rijkdom', was Nathaniel dc Rothschild's lot niet benijdenswaardiger dan dat van een gewoon sterveling eu was hij zelfs zeer ongelukkig. Hij was blind en lam. Al de pracht van zijn salons diende slechts om andereu te behagen; de heerlijke dreven van zijn bloemgaarden allen om door anderen te worden het reden. Hij moest gedragen of gereden worden en zelfs sprak hij een maal, toen hij den val van zijn broeder in 't bosch' van Boulogne vernam: Mijn geheele vermogen gaf ik gaarne om zoo gelukkig als hij |te zijn, om te kunnen vallenomals voor 20 jaren vijf minuten slechts, te kunnen loopeu. De arme schatrijke had een voorlezer." Een voornaam acteur, Alfred Baron, kwam hem des avonds den Moniteur Officiel, de Indépendancede Peiites Affiches en somtijds ook nog den Figaro voorlezen. Dan sluimerde hij, op zijn schitte rend nachtleger uitgestrekt, in, wanucer de zorgen bet hem moge lijk maakten. De zorgen ja, hij had ze meer dan de bedelaar, die heden niet weet of hij morgen nog in zijne sehamelijké woning kan blijven, die niet weet waar hij een bete brood vinden zal voor vrouw en kroost hij had ze meer dan de gewone burger, die onder huissclijkefi druk gebogen gaat. Nathaniel Rothschild bezat een helder hoofd en niets werd door de schatrijke bankiers-fainilie ondernomen, of hij moest eerst geraadpleegd zijn. Dit gaf hein zorgen, die hem en dit was er misschien de goede zijde weder van het droevig lot, hem beschoren, soms deden vergeten. Gij, die steeds met afgunst op den rijker bedeelde neder- ziet, die steeds fortuin en weelde najaagt, maar die in het volle genot uwer zintuigen en eencr volmaakte gezondheid leeftzegt, zoudt gij met dien armen Rotschild uw deelheb ben willen ruilen? lothschild is overleden, bezat paleizen eu tuinen equipages, bedienden bij menigte; Maastricht25 Febr. Een ernstig ongeluk had gisteren tusschen Lier en Antwerpen op den spoorweg kunnen plaats hebben. Tusschen gemelde plaatsen brak van een der wagens een rad ten gevolge daarvan brak ook het andere rad aan dien zelfden kant, zoodat nu de wagen aan de voor- en achterketting hangende werd mede gesleurd. Die beweging van den wagen had ten gevolge dat de vloer in weinige oogenblikken werd verbrijzeld en de vijl' daarin aanwezige reizigers zich aan ramen, deur en banken moesten klemmen om hun leven nog te redden. Al hun schreeuwen en wuiven met zakdoeken, hoed of pet werd niet opgemerkt en alleen bij het stilhouden van den trein werd eerst het schromelijk ongeluk in zyn geheel gezien. Nieuwediep1 Maart. Op 25 February 11. kwam alhier met averij biunen, het bomschip Lamberta Gerardavan Egmond naar Londen bestemd geladen met kaas. Uithoofde het schip in zee schade bekomen had en op de werf zou moeten nagezien worden scheen de gelegenheid voor de bemanning gunstig genoegdaar toch een deel van de lading in zee was over boord geworpen, om nog eenige kaasjes aan den wal te bren gen en te verkoopen. Zondag 11. althans was de politie druk in de weer, om te onderzoeken in hoeverre het geruchtdat er kazen verkocht waren, waarheid bevatte en werkelijk werd dien dag by eenige opkoopers alhier een aantal kazen door de politie in beslag genomen. Twee ma trozen van het schip werden nog dienzelfden dag gearresteerd, terwijl zoowel schipper als stuurman, eu de overige equipage den volgenden dag in verzekerde bewaring werden gesteld. Zelfs schijnt een persoon, belast met het toezigt op de lading "beschuldigd te worden van medepligtigheid en is almede naar de gevangenis overgebragt. Zelliein. Als een bewijs te meer van de heilzame werking der instelling voor ooglijders te Utrecht, vermelden wij het, volgeude: Zekere G. T. alhier, een ijverig en oppassend arbeider, had reeds sedert verscheidene jaren met ecu zijner oogen niets meer kunnen zien, en nu begon hem ook sedert eenigen tijd zijn andere oog erg te verduisteren. Niet genegen zijnde oin als kostwinner voor vrouw eu kinderen zichzelven en zijn huisgezin in het ongeluk te storten, besloot hij zich naar Utrecht te begeven om, zoo mogelijk, zijn gezicht we der te herkrijgen of althans te verbeteren. Dezer dagen is hij geheel hersteld na een verblijf van slechts een paar maanden aldaar, in zijn verblijd gezin teruggekeerd. In de vergadering der afd. Utrecht der Nederlandsche Verccniging tot Afschaffing van sterken drank, trad de vorige week als spreker op, de heer Rooze, directeur der cellulaire gevau- genis aldaar. Hij betitelde zijne redevoering: Stemmen uit den Kerker, eu verdeelde die in wek-, klaag- en roepstemmen. Eene lSjarige verkeering met gevangenen van allerlei soort, had hem meer en meer de overtuiging geschonken, dat van de 100 gevangenen 75 tot 85 door den sterken drank alleen tot hun rampzaligen toestand gekomen zijn. De laatste 3 jaar aan de cellulaire gevangenis geplaatst zijnde, en daardoor in de gelegenheid iedereu celbewoner alleen en van elk ver keer met anderen afgezonderd te kunnen spreken, was die overtuiging nog bij hem versterkt. Een aantal fragmenten van brieven door en aan gevangenen geschreven en die bij ambtshalve verplicht was te doorlezen, staafde zijne getuigenis. Te Berg-Ambacht vierde onlangs Gerrit den Hoed zijn 92ste verjaardag. Hij mag zich nog in het volle genot van al zijne zintuigen verblijden, en leest zelfs nog zonder bril. Zijn oudste in leven zijnde zoon is nog ouder dan zijns vaders tweede vrouw ofschoon deze reeds kinderen heeft vau 20 a 25 jaar. Het oudste achterkleinkind van Gerrit den Hoed verschilt slechts 4 a 5 jaren in ouderdom met den Hoed's jongsten zoon. 'ai Gravenliage 2 Maart. De Eerste Kamer heeft heden met algemeene stemmen de aanhangige wets-ontwerpenwaaronder de begrooting der staats spoorwegen voor 1870aangenomen. De Kamer is tot nadere bijeenroeping gescheiden. Door de afdeelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn benoemd tot rapporteurs over het wetsontwerp omtrent de calamiteuse polders in Zeeland de heeren Blussé, Thorbecke, van Kerkwijk, Rombach en Fokker. Z. M. heeft benoemd tot ontvanger der registratie en domeinen te Middelbarnis de heer L. van Assen thans te Lemmer. Gelijk men weet heeft de minister van financiën als sollicitanten voor de betrekking van leerling-telegrafist opgeroepen alléén jongelieden die het eind-examen van de hoogere burgerscholen mot succes hebben afgelegd. Wij hebben daaromtrent opgemerkt, dat deze maat regel was onbillijk en in strijd met het belang van 's lands dienst. Thans vernemen wij dat op deze oproeping, ofschoon reeds meermalen herhaaldzich tot hiertoe niet één sollicitant heeft opgedaan. 's Gravenliag*o, 4 Maart. {Telegram.) Blij kens het sectie-verslag, heden openbaar gemaakt, heeft de groote meerderheid der Tweede Kamer met ingeno menheid de wijziging der armenwet ontvangen waarby het werkelijk verblijf als domicilie van onderstand wordt aangenomen. Minder by val vond de bepaling dat de kosten voor verplaatsing van landloopers en bedelaarsin plaats van ten laste der gemeenten zooals tot nu toe het geval was voortaan ten laste van den staat zouden komen. Op de onderdeelen der agrarische wet zijn amende menten rondgedeeld van de heeren JacobHeemskerk A z. en de Casembroot. Eenige dagen geleden heeft in een huis te Amster dam een diefstal plaats gehad, die minder merkwaardig was door de waarde van het gestolene, dan door eene buitengewone kwaadwilligheid, welke de bewoners in groot gevaar heeft gebracht, 's Namiddags namelijk kwamen de dienstboden den heer des huizes waarschuwen, dat in het benedenhuis een sterke gaslncht verspreid was. Dadelijk werden de kranen gesloten en een onder zoek ingesteld, waaruit bleek dat in de mangelkamer die zich in het benedenhuis aan de straat bevindt, de stang van het gaslichtmet geweld van de zoldering was afgerukt, zoodat het gas door de openaansluitingspijp vrij in de kamer kon stroomen. Ware men onverhoeds met licht binnen gekomen, dan zou er een vreeselijke ontploffing hebben plaats gehad, waarvan de gevolgen voor de bewoners schromelijk zouden geweest zijn. Hoe de dief binnen gekomen is, blijft een raadsel, daar de de dienstboden verklaren dat de buitendeur gesloten was. Omstreeks denzelfden tijd werd aau de vrouw van den kruyer, die naar de gasfabriek om hulp was gezonden, door een onbekende een gasstang te koop aangeboden, die met den afgerukte groote overeenkomst had. De stang is een paar dagen later door de politie terugge vonden, de dader is echter nog niet met zekerheid bekend. Middelburg,*1 Maart. Ter laatste zitting der civiele kamer van de arrondissements-rechtbank alhier diende de zaak van W. J. Lamb tegen li. D. L. Ellinck- liuyseu, Engelsch vice concul te Vlissiugen. Laatstge- melde, berustende in het door ons in ons nommer van 9 December 11. medegedeeld vonnis, waarbij zijn exceptie van onbevoegdheid des Nederlandschen rechters werd verworpenhad, bij antwoord ten principale geconclu deerd tot niet-ontvankelijk verklaring van den eischer Lamb, op grond zijner onbevoegdheid tot het instellen van rechtsvorderingen in het algemeen, en inzonderheid van die, strekkende tot het bekomen van gelden, onder welken titel of onder welk voorwendsel het wezen moge, verkeerende hij zoowel in Nederland als in Engeland in staat van faillissement. Verder concludeerde de ge daagde tot ongegroudverklaring vau den tegen hein in- gestelden eisch, op grond dat de bij dagvaard vermelde handelingen en daden niet door hem bedreven zijn daargelaten dat, al ware dit het geval, deze geenzins onregtniatige daden zouden wezenwaardoor schade is toegebracht of die aanleiding zouden geven tot het instellen eener rechtsvordering te dier zake; terwijl voortsindien eenige zoodanige daacl al mogt zijn gepleegd, deze bedreven zou zijn door of op last van den commissaris van politie te Vlissiugen. Bij incidenteele conclusie van eisch is daarop door den eischer Lamb, naar aanleiding der ontkentenis van de bij dagvaard vermelde handelingen, althans het persoonlijk aandeel des gedaagden daarin en onder betuiging van hoog achting voor het persoonlijk karakter en de waarheids liefde van den gedaagde, geconcludeerd tot het hooren van den heer Ellinckhuysen omtrent vijftien vraagpunten, en wel hoofdzakelijk: of hij niet inoet erkennen dat den eischer, na ten zijnen verzoeke op het politie-bureau te Vlissiugen te zijn ontboden, door hem zijn paspoort is ontnomen en is aangezegd dat bij den eischer arresteerde en den volgenden dag naar den consul te Rotterdam zou overbrengen of hij niet moet erkennenverschillende kisten en koffers van den eischer te hebben doorzocht, en geldswaarden onder zich te hebben genomen voorts hem, eischer, op zijn verzoek om het adres van een advocaat of regtsgeleerde op het eiland Walcheren, opdat hij dezen zou kunnen raadplegen of doen raadplegenteu antwoord te hebben gegeven dat hij er geen enkelen kende en het bovendien vruchteloos zou zyn, daar door niemands tussshenkomst zou kunnen verhinderd worden dat de eischer den volgenden morgen naar Rotterdam zon worden overgebracht; voorts al de kosten in het hotel Duke of Wellington te hebben voldaan; voorts den eischer persoonlijk met zijn gezin te hebben afgehaald en aan boord gebracht der stoomboot; voorts de kosten van vervoer te hebben betaald; voorts den eischer te hebben vervoerd naar den Engelschen consulvoorts, na zijne invrijheidsstelliug door dezen, de geldswaarden door hem, gedaagde, onder zich genomen, aan den eischer te hebben teruggegeven, en eindelijk, alvorens in deze zaak eenige stappen te doen, zich van eene garantie te hebben verzekerd tot kost- en schadeloos-houding voor al de gevolgen der bemoeijing van hem, gedaagde, in deze. Behalve de onlangs plaats gehad hebbende oeveraf- schuivingen, ontstonden in Zeelaud ook nog oeverafschui- vingen aan den Jacob-polder in het Sloe, aan den Kleinen Huissenspolder en aan den Susanna-polder, eiland Tholen. Door de oeverafschuiving aan den Jacob-polder ver dween in de diepte eene oppervlakte van 7.800 vierk. meter va*'. den vooroever met een deel van den buiten- berin des zecdijks en de daarop bestaande verdedigings werken. Blijkens gedane peilingen werden langs den vroegeren laagwaterrand eene grootste diepte van 8,80 metereene kleinste diepte van 4,10 meter en eene gemiddelde diepte van 6,94 meter onder laagwater-peil aangetroffen even als de vele dijkvallen die in de laaste jaren den Jacob-polder teisterden, had ook deze afsefcuiving tot oorzaak de werking van den stroom, die, zoo bij eb als bjj vloed, de werken van den polder ten zuiden van den veerdam niet groote kracht aanvalt, om zich van daar naar den langs de westzijde van het Sloe gelegen Susanna-polder te rigten. De oeverafschuiving aan den kleinen linissens-polder was lang ongeveer 30 en breed 20 meter; de buiten rand van den val bleef omstreeks 20 tot 25 meter uit den dij lesteen verwijderd. Die aan den Susanna-polder ontstaan den 18den dezer, was lang 47, breedt 6 meter, en in de rigting van den voet des berins diep 1,50 a. 2 meter. De grootste diepte der voorliggende geul bleef onveranderd; voor den poler bestond geen dadelijk gevaar. Stoompost Zierikasee, 4 Maart. Wij kunnen aan onze lezers mededeelendat onze beroemde novellenschrijver CRE- MER op uitnoodigiog van het bestuur van het hier gevestigd departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen hier eene voordragt zal houden, die aan vankelijk gesteld op Vrijdag den 11 Maart aanstaande nu definitief is bepaald op Donderdag aanstaande den 10 Maart. Nadere opgaven zullen worden gedaan by latere bekendmakingen. Met zekerheid kan vermeld worden dat aan Z. M. den koning een adres is opgezonden met de naamlijst der heeren die zich als lid der hoofdcommissie hebben aangeboden om als nationale hulde princes Marie der Nederlanden een huwelijks-cadeau aau to bieden. Het heeft Z. M. den koning behaagd om aan de vereenigde gezelschappen van werklieden negen in getal, die HD. den 17 November in het Willemspark hebben aangeboden een feest-album met meer dan dui zend naamteekeningen van den feestvierenden ambaebts- stand, een dankschrijven te doen toekomen ten geleide eener milde bijdrage van tweehonderd gulden voor de ziekenfondsen of hulpkassen dier verschillende corpo- ratiën. De onderscheiden bestuurders zijn boven de Korenbeurs te 'sGravenhage zamengeroepenoui mede- deeling te ontvangen van 's konings beschikking en ter eveuredige verdeeling van evengenoemde som. Er is besloten tot het rigten vau een daukadres aan den koning voor de onderscheiding en gunstaan den werkmansstand te dezer gelegenheid te beurt gevallen. Dat de dingen wonderlijk kunnen loopen, is van algemeene bekendheiddat zij ook zonderling kunnen drijven ondervond jl. Zaturdag een Texelsche schipper. Met zijn vaartuig uitgezeild tot opsporing van door het drijfijs meegesleurde zeetonnen, kreeg hij er weldra een in het gezicht. Toen hij 'tanker bad laten vallen, maakte hij takel en mantel gereed om de ton met toebebooren over te hyschen. Al doendo ontwaarde men dat het werk niet zoo geinakkeljjk ging als gewoonlijk en vermoedde men dat behalve steen en ketting nog meer zwaarte aan de ton was bevestigd. Dit vermoeden bleek waarheidwant nadat men met de grootste krachtsinspanning eenigen tijd werk zaam geweest was, zag men met verwondering dat een. anker vau zeer oud model ongeveer 500 kilogr. zwaar, in de bochten der ketting was geraakt. Ver moedelijk is dit anker van een oorlogschip der vorige eeuw afkomstig, en is in ieder geval meer dan 100 jaren oudten minste naar den vorm te oordeelen. De schacht is bijna elf voet lang, terwijl de vlucht en bladen ook van buitengewoon groote afmeting zijn en de ring minstens 1 '/2 voet in diameter beslaat. Men ziet hieruit opnieuw welk een verbazende kracht het drijfijs uitoefent. Nuttclooze weelde bij het departement vau oorlog. Te Maastricht, is het hospitaal nog altijd ingericht voor een groot garnizoen, met bedden en toebebooren enz. voor 500 zieken terwijl er in den regel slechts 20 25 zieken zijn en liet garnizoen misschien nog verminderd zal worden. Persoonlijke ongevallen. Bij een brand te Surliuister- veen is een 10 jarig jongeling om het leven gekomen. Zijn lijk werd vreeselijlc verminkt uit de puinhopen gehaald. De oud-cavalerist die te Meppel twee dagen in een hooibclt heeft doorgebragt gedurende de strengste koude en met be vroren ligchaamsdeelen daaruit werd gehaald, is woensdag in het stedelijk ziekenhuis aldaar overleden De man, die op den weg naar Rcnkum is beroofd en zoo mishandeld dat hij levenslang aan de gevolgen zon lijden, is later gebleken uiet zoo erg beleedigd te zijn terwijl ook geenszins zijn zwager, zooals eerst gezegd werd, een der aanvallers is geweest. GeineiijLfde bcrigion. Het Concilie kost den paus eiken dag 4000 scudi dat is ongeveer ƒ10,000. Arme Romeinen! - Iemand te Baarland die onlangs zooveel onwaarheid van een meisje wist te zeggen wordt verzochtzijne tong nu wat stil te houden maar Kon hij 't meisje nu maar krijgen, Dan zou hy wel spoedig zwjjgen Maar, zoo als het dikwijls gaat, Nu is het reeds veel te laat. Een smid te X. wordt aangeraden zoo veel vleesch niet te eten en zijne knechts er op laten kijken en die maar opproppen met aardappelen en bloem-sous. Volgens schrijven van Victor Hugo, moet er eerst nog een klein oorlogje vooraf gaan eer Europa tot eene republiek is gevestigd; want het spreekt van zelf, dat de vorsten, zoo maar op de eerste aanzegging het niet op een loopen zullen zetten. Groote mannen kunnen dus nog al groote zotheden iu hun hoofd heb ben. De bisschoppen kunnen het op het concilie te Rome maar niet eens worden. Zoo zegt een bis schop: //Ik verklaar liever te sterven dan den bisschop van Orleans te volgen op de wegen die hjj bewandelt. Ik zal liever den Heiligen Vader verzoeken om te Rome te sterven, dan in mijn bisdom terug te komen." Op het stadhuis te Parijs is een bal geweestdat door 6000 mannen en 3500 vrouwen werd bijgewoond. Behalve den inwendi^en mensch beeft den uitwendi- gen mensch aan kleeren, pommade, enz. gekost, bijna twee millioen franc; terwyl er menschen zyn die van gebrek omkomen. In een plaatsje in Frankrijk

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1