van Middelburg en Zierikzee. 1 Concertzaal. Zierikzee. Het Concilie te Rome 4 Schildersgereedschappen jL Een Woonhuis, met Erve Een Tuinhuis en Tuin, Een WoonhuisTuin en Erve, Een Woonhuis, Erve En een Woon-, Winkelhuis 4 Puik Fijn Tarwebrood, WINKEL-OPSTAND I II 1 1 I B 1 I D 1 B 11. Vervolgbundel en tot het bijbinden in de gewone kerkboeken. TE koop: Een Schaapherdersbedrijf. 4 Puik vertrouwd DE BELGISCHE MAATSCHAPPIJ tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: Hulp aan de(i Handel. Stoombooten TELEGRAAF. Diligencedienst Telegraaf'. VERVOLGBUNDEL estu Een Gemeenteblad van Zierikzee E LANDVERHUIZERS Annatherin Mondwatf daar besproken worden. Geen paus meer, noch keizers, noch koningen. Ons werelddeel zal doodeenvoudig ge noemd worden: De Vereenigde Staten van Europa, waar éénheid van taaléénheid van munt en éénheid van maat en gewigt zal ingevoerd worden. De legers zullen worden ontbonden, en men zal geen soldaat zien van het Noorden tot het Zuiden noch van het Oosten tot het Westen van Europa. De oorlogsvloten en de kloos ters zullen worden verkocht, en het geld tot nuttiger doel worden gebruikt. Die volkskanker zal worden weggenomenwant de oorlogen zijn volksvermaken voor de vorstenmen meent dat zij soms twisten maar zy zijn het onderling eensnamelijk om den oorlog te bestendigen. De groote Europesche Republiek is zoo goed als gesticht, doch waar de hoofdzetel zal zijn is nog niet bepaald. Russen en PolenSpanjo len en Nederlanders Engelschen en Franschen Zwe den en Italianenhet zullen allen zonen zijn van één Vaderland. - Eene dame tqJ3. moest zoo geen vuur spuwen naar anderenwant zij kan toch ook niet veel krijgen en zal zich maar behelpen met hem die met Mei komtmaar Hij lijkent wel een reiger, Als men hem goed beziet En hij is maar voor velen Tot last en ook verdriet. Zij is voorzien van tanden En lange breede handen Wear zy hem mee zal raken Dat hem de ribben kraken. Te P. wordt iemand aangeraden, zich des Zondags niet op de hoogste plaats in de kerk neder te zetten, want die zich verhoogdzal verlaagd worden. Eene boeren-meid te Philipsland moest haar fatsoen wat beter bewaren en zich niet laten misleiden door een boeren-zoon, want de kruik gaat zoo lang te water, tot dat zij breekt. Eene dame te S. wordt attent gemaakt, nu zij hare keuze heeft bepaald uit een drietal, zich wat stipter te gedragen en zich met anderen niet meer te bemoeijenzoo als zij vroeger deed; maar waar zij het laatst bij was, was haar het aangenaamst. Middelen van vervoer. Zierikxee, 2 Maart. Met genoegen vernemen wij dat weldra een einde zal komen aan den geïsoleer- den toestand, waarin deze eilanden in de laatste weken verkeerden. Aanstaanden Vrijdag zullen de stoom- booten van Zierikzee op Rotterdam, van Middelburg op Rotterdam, benevens de spoorboot van Zierikzee op Middelburg hunne diensten hervatten. De Middelburg- sche stoomboot vertrekt alsdan des morgens ten 51/2 ure van Middelburg en de Zierikzeesche 's namiddags ten 1 ure van Zierikzee, om Zaturdag daaraanvolgende 's morgens 7 '/2 ure weder van Rotterdam te vertrekken, en verder de dienst volgens de afvaartlijstjes voort te zetten, terwijl de stoombooten Telegraaf en Zuid-Beve- land op Vrijdag van Rotterdam zullen afvaren. SPOORBOOTDIENST Corresponderende op den Staatsspoorweg. MAART 1870. Van MIDDELBURG: Van ZIERIKZEE: Vrijdag 4 'smor. 10,u.V. Vrijdag 4 's nam. 2, u. Zaturd. 5 10,- »V. Zaturd. 5 2, - Zondag 6 6,30 Zondag 6 2,— Maand. 7 6, Maand. 7 'smorg.9, .V. 7 's nam. 2,30 Dingsd. 8 2,30 Dingsd. 8 6,30 .V. De reizen via Veere (naar den waterstand voorbe houden) zyn met V. aangeduid. W e 1 cl a cl g h e i cl. DIAKENEN der HERVORMDE GEMEENTE te Zierikzeegeven onder hartelijke Gsiiilvtoe- tiuging; kennisdat bij hen nog zijn ingekomen de navolgende giften voor bedeeling aan de Armen van alle gezindten de som van 50,en ten behoeve hunner Armen een mud Erwten. Zierikzee, 2 Maart 1870. Diakenen voornoemd J. M. ISEBREE MOENS, Voorzitter J. BETHE Secretaris. Getrouwd Zierikzee, 2 Maart 1870. C. J. BETHE en H. M. van A:R HAVE. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na eenlangdurig lijden, in den ouderdom van 78 jaar en 9 maanden, onze waarde Vader en Behuwd-Vader KRIJN FOKKER. Haamstede, 28 February 1870. Uit aller naam, N. FOKKER. Heden overleed geheel onverwacht, onze ge liefde zuster en behuwdzuster ANTOINETTA JACOBA MULOCK HOUWER, in den ouderdom van ruim 44 jaar. Zierikzee, Uit aller naam 2G February 1870. S. de JONGE MULOCK HOUWER. Eeuige en algemeene kennisgeving. y Heden overleed tot mijne en mijner kinderen diepe droefheid, mijne geliefde Echtgenoote ENGELINA BEEKMANin den ouderdom van 56 jaren. Zwaar treft ons dit verlies, doch wij hopen te berusten in den ondoorgrondelijken wil van Hem, die geen rekenschap van Zijne daden geeft. Zierikzee, I C. de GRAAF, 27 Februaijj 1870. en Kinderen. Heden overleed plotseling tot onze diepe droef heid ons oudste Dochtertje ADRIANA PIETERTJE, in den aanvalligen leeftijd van 5 jaar en 10 maanden. Dreischor, B. van der WERF, l Maart 1870. M. van der WERF-Goudzwaard. Strekkende de*° tot algemeene kennisgeving aan vrienden zö hakenden. VOORDRACHT van Ds. JT. C. ZAALBERG over en pater Hyacinthe of Kerk tegenover Moderne wereld. Op V R IJ D AG 4 MA ART 18 7 0 des avonds ten 7'/2 uur. Eaiti'ée 50 cent. Plaatsen te bespreken op den dag der voordracht van ll'/.2 tot 12'/2 uur. Toegang-kaarten zyn van af heden by den onderge- teekende verkrijgbaar. J. I>. ZATST TV OORT. De Notaris J. van der BENTzal op Vrijdag den 4 Maart 1870, des namiddags ten 2 ureaan do Markt te Brouwershaven publiek verkoopen EEN PART I.J waaronder LADDERS, VERWMOLEN, BEHANGERS- TAFEL, LEI en LOOPER. een party VERW- VVAREN waaronder KRIJTWIT, OKER, LAK en VERNIS en eindelijk eenige MEUBELAIRE en andere ROERENDE GOEDEREN. ENT, De Notaris J. van der BENTzalop Maandag den 14 Maart 1870 des middags ten 12 ure, in de Herberg by P. van Langeraad, te Ellemeetten verzoeke van de regthebbenden, met reg- terlyke authorisatie publiek verkoopen: 1.° Het ERFPACHTSREGT van een perceel kadastraal bekend als Boomgaard gelegen onder de gemeente Kerkwervesectie D No. 96, groot 6 ares. 2.° Het ERFPACHTSREGT van 23 ares 82 centiares Bouwlandgelegen in de gemeente Ellemeet, kadaster sectie C, No. 399. 3.° Een HUIS en ERF1, staande en gelegen in de gemeente Eikerzee, met het daartoe behoo- rende perceel LANDS, kadastraal bekend sectie A, No. 153 en 154, ter gezamentlijke grootte van 11 ares en 70 centiares. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van genoemden Notaris. De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal m ten verzoeke van zijne principalen, op Maan- SiilBltti» dag den 21 Maart 1870, 's middags ten 12 ure, in de Sociëteit „CONCORDIA ten huize van den Heer B. W. Vermunt te Zierikzee publiek presenteren te verkoopen en daarachter staand 3?A.JiHTTI8», staande en ge legen aan de Noordzijde der Oude Haven en uitkomende in de Hooge Molenstraat te Zierikzee, wijk A, No. 345, kadaster sectie A, No. 555, groot 3 roeden 15 ellen. staande en gelegen aan de Noordzijde der Hooge Molenstraat aldaar, kadaster sectie A, No. 1102 en 1103, groot 7 roeden 02 ellen. Beide perceelen zyn laatst bewoond geweest door wijlen Mevrouw 'de Wed. J. NELEMANS en zijn te bezigtigen van af Maandag 14 tot en met Maandag 21 Maart 1870, 's morgens van 10 tot 12 ure, op ver toon van een door genoemden Notaris af te geven permissiebillet. staande eu gelegen in de Gemeente Noordgouwekadas ter sectie A, No. 53 eu 132, groot 10 roeden 50 ellen. 1 bunder 03 roeden 20 ellen BOUWLAND, gelegen aldaar, kadaster sectie A, No. 20, 21 en 22. 1 bunder 18 roeden 90 ellen BOUWLAND, vroeger Bosch, gelegen aldaar, kadaster sectie A, No. 52. De 3 laatstgeuoemde perceelen zijn VERPACHT aan F. van den Bout Az. te Zonnemaire. en MOESGROND staande en gelegen aan de Noordzijde van den Kloosterweg in de Gemeente Noordgouwekadaster sectie C, No. 66, 67 en 68, groot 13 roeden 69 ellen. Zeer geschikt voor een Optrekje. en ERVE, staande en gelegen aan de Westzijde van het Vischslop te Zierikzee, wijk D, No. 391, ka daster sectie B No. 200 groot 1 roede 28 ellen thans bewoond door J. Pino. Zijnde laatstgemeld perceel inmiddels iiitdeliaiid te Icoop. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. ïi 14 ets. 't Ned. pd., drie- viermaal daags verse li Zierikzee. Wed. N. de BRAKKE. TTït de liaud te koop EEN ZEER SOLIEDE geschikt voor alle Affaires, bestaande in twee Win kelkasten waarvan de eene hoog 2,78 ellang 3,57 el, diep 0,40 el, de andere hoog 2,78 el, lang 3,75 eldiep 0,30 elbenevens twee Toonbanken lang 3,57 en 2,78 el, beide breed 0,50 el, alles zeer net geverwd, met sierlijk afsluitin^sraam op den toonbank. Te bevragen met franco brieven onder letter O, bij de Uitgevers dezesv i Daar op 17 April a. s. de VcrvolgbuiMlcl op Go Evangelische Gezangeii in de Hervormde kerk alhier worden ingevoerd, beveelt de ondergeteekende zich aan tot het leveren van dien De Bybels worden alsdan op nieuw verguld en g;et>oiideii in banden zoo als die verlangd wordende uitvoering zal niets te wenschen overlaten, zoodat zij van de nieuwe Bijbels niet te onderscheiden zullen zyn. NIEUWE TESTAMENTEN met Psalmen en Gezangen met Vervolg. DniiGel, zyn in alle soorten voorhanden. Zierikzee, 3 Maart 18TO. I'I F». BK LOOZE. Adres met franco brievenonder letter K by de Uitgevers dezes. RIGA TONNENZAAD en REVE- LAAR ZAAI-ZAADtot billijken prijs, te bevragen bij LANGOUMOIS de DOES. Bij Gebr. BUIJZE, Gekwalificeerde Collecteurs te Zierikzeeis in de Sliste LOTERIJ, 5de klas, 17de lijst, op No. 1G37G ge trokken de laatst uitgekomene prys van /'1000, met de premie van ƒ30,000. Ten hunnen kantore zijn van af den 7 Maart a. s. lie el o en gedeelten van LOTEN voor de 2r7'2$te Staats-Loterij verkrygbaar. VAN ALGEMEENE ASSURANTIËN WOONHUIZEN 50 Cents per ƒ1000 'ajaars. MEUBELEN 80 - WINKELHUIZEN 70 - KOOPWARI?N 90 - Informatiën by de Agenten C. van der YLIET Dz. te ZierikzeeL. BOOGERD Az., te Brouwershaven en J. C. M. van RHEEte Haamstede. NederlanGsche Transportverzekering Maatschappij GEVESTIGD TE AMSTERDAM. Deze Maatschappij verzekert tegen alle gevaren der zee on rivierenalsStrandingBrand SchipbreukZinkenover boord werpen der lading enz. enz. De gewone premie tus9chen Rotterdam en Zierikzee bedraagt thans 3/4 per mille. Verzekeringen kunnen ook doorloopend gesloten worden. De Agent P. O. OLIVIER. Zeer dikwijls kunnen de handeldoendenby gemis aan het noodige bedryfkapitaalniet die uitbreiding aan hunne zaken geven, die zij verlangen, of dien tengevolge eener crisis door het te groote opslaan van Koopwaren in de Magazynen of tengevolge van an dere redenen, moeijelijkheden van tijdelyken aard ondervinden, die hen noodzaken om ter bestrijding van deze en ter bewaring van hun crediet buiten sporige offers te brengen. Het GEVOLMAGTIGD HANDELSKANTOOR, 172, Faubourg, St.-Denis, op den hoek der rue Lafayette, te Parijsopgerigt en beheerd door den Heer L. F. VIGNERONheeft het voornemen om op zeer aan nemelijke voorwaarden den handel te gemoet te komen. De werkkring van het Handelskantoor beslaat in Voorschot In g^elG op Koopwaren van allerlie aard en verkoopen derzelve. Zoo noodig onmiddel lijke te gelde making Voorschot in greld op alle in Frankrijk en het buitenland genoteerde RentenActiënObli- gatiënenz. Opening van CreGiet, voorschot in bank- waarden tegen eenvoudige verbindtenissen op tijd; VertegenwoorGigiug verkoop in Commissie on Depót van alle soorten van koopwaren. Voor nadere informatiën en voorwaarden vervoege men zich schriftelijk franco aan den Heer L. F: VIGNERON voornoemd. Va ii ROTTERDAM: WOENSDAG en ZATURDAG 's morgens 8 u. ÏO m. Van ANTWERPEN: DINGSDAG en VRIJDAG 's morgens 8 u. ÏO ra. Van Brouwershaven naar Zierikzee: in correspondentie op de Stoomboot naar Antwerpen 's morgens 8 n. 30 ni. In correspondentie op de Stoomboot naar Rotterdam 'S morgens O ure. Van Zierikzee naar Zijpe in correspondentie op de Stoomboot naar Antwerpen 's morgens ÏO n. 15 111. In correspondentie op de Stoomboot naar Rotterdam, 's morgens ÏO 11. 30 111. Van Zieriltzee naar Brouwershaven, na aankomst der Diligence van Zijpe. Bij den Boekhandelaar S. OCHTMAN Jz. te Zierikzee, zijn voorhanden DE VERSCHILLENDE UITGAVEN Gei* Evangelische Gezangen. Evenzeer beveelt hij zich beleefd aan tot het BIJ* BINDEN van den bedoelden VeiwolgTmu.. Gel, in op nieuw in te bindeu Bijbels. ld 10. Door de Uitgevers de LOOZE WA ALE, wordt uitgegeven bev att enGe: 1.° De publicatiëu van bet Gemeentebestuur; 2.° De verordeningen dezer gemeente; 3.° Het jaarlijksch verslag van den toestand dei gemeente 4.° De begrooting dezer gemeente; 5.° De memorie van toelichting derzelve; 6.° De rekening dezer gemeente; en 7.° Een uitvoerig verslag van het verhandelde in de openbare vergaderingen van den gemeenteraad. Dit gemeenteblad wordt gedrukt in groot 8.° formaat met eene duidelijke letterterwijl bij eiken jaargang! een titel en alphabetisch register zal worden gevoegd Hierdoor verkrijgt men in één boekdeel een volledig overzigt van den toestand dezer gemeente en van d handelingen van den gemeenteraad. Opdat hetzelve onder ieders bereik zoude vallen, de inteekenprys bepaald op slechts TWEE GULDEN PER JAAR. E COM and. let op atsblad faakt be Jeïeputeen 'evuarjj 1 de jagt Maart April 1 het we Mei to geoorlc de Vis 15den dat gei van Pc schen hebben eze ken ,tst, en ebesturen 1 Middei De ondergeteekende Agent der tusschen LIVE POOL en NEW-YORK varende Stoombooten der INMAN-LINE. (Poststoombooten welke deze reis gemiddeld in a 11 dagen doen, en welke door hare uitmunten inrichtingen algemeen gunstig bekend zijn)neen; ^et Passagiers aan voor deze Stoomboot ,ber oncj( Compagnievan af ROTTERDAM over Li l0n(Jn w: VERPOOL naar NEW-YORKtot de billijkst Lnd p r ij z e n. Informatiën te verkrijgen op franco aanvrage bij H. ANTWEILER, Boompjes 1-12& ROTTERDAM. VERLOREN: Een BRIL met bruin lederen ÉTL waarin voorkomt de naam R ABALLIO eerlyke vinder zal bij terugbezorging mïlclolï DeloonG worden. Adres den Boekhandelaar A. M, van DISHOECK. GETUIGSCHRIFT der gunstige werking van het van Di'. J. G. P O P P. z/De ondergeteekende verklaart door dezen aan AnnatheHn Mondwater van Dr. J. POPP te Weenenhet behoud te danken te heb! van eene losse kies en eene losse tand welke het gebruik van dat Mondwater de natuur! vastheid hebben gekregen zoodat ze tot het gew gebruik ten volle weder geschikt zyn geworden Dit MonGwater, hem bezorgd zijnde dooi G. van der WAL dépothouder te Koudum geeft dezen volkomen vrijheid van dit attest het noodig bruik te maken, ten einde de heilzame werking dit Mondwater aan alle TanGlijGers kend worde." Koudum 9 Maart 1869. Mr. H. J. de CARPENT1ER. Verkrygbaar te Zierikzee bij M. S. POLAK, Dro; Nieuwe Haven, wijk C, no. 203; te Middelburg W. P. van de KAMER, Apoth.te Goes bij van der DOES te Bergen-op-Zoom by P. F. APP BOOM, Apoth.; te Rotterdam bij T. van SAN' KOLFF Apoth. en A. SCHIPPEREIJN C°. koophuiste Amsterdam F. v. WINDHElj^E Verkoophuis. TERSTOND S TIMMERMANS-K.NECHTs benoodigd, by J. VINK te Noordgouwe. Brieven fra TERSTOND 2 TIMMERMANS-KNECIITS benoodigd, bij P. de VRIES, te Haardstede. Nog voorhanden groenen PLATEN 9 3 tot 9 voet, voor een CIVIELE PRIJS. De interp pndsche de oflk Inde inte itogen o Men v oor goed ogen, dc fvenwel d Picard. De betuigi I zegge Ivelke nie I erzijde m ;t het mi ier in z sc len toega bleef we card niet slaan, ijde haar eren gunsti ry 11 de reg ■bleef ha egter- ei egde no cd an had jiie waa< de kan de houc tellent( e kwam I tegen 5( geleden, kabine TERSTOND 2 bekwame SCHILDERS-KNECH' benoodigd, P. G.bij K. KRAMER, te Wissenkv t Noord-Beveland. Brieven franco. vereen Te Poi zes maai van zee van lie de kan: Jgezet, di Men vraagt ZOO SPOEDIG MOGELI tuden en eene fatsoenlijke DTETVÖTAIEÏl j haan d> liefst van de Christelyke Gereformeerde Godsdienst Ji'ongen b in staat is met de pot en wascli om te gaai er versp bevragen bij de Uitgevers dezes. Brieven franco, nukkige ste kleed Met MEI aanstaande eene DIEIVS Over d MEID benoodigdniet beneden de 25 jaar Mevr. RAMAER—Bos. snelpers drukkerij van de looze comp. De rijksi lothschild bezat pal

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2