EVANGELISATIE, VOLKSVO ORDRA CHTEN STRANDVONDERIJ. AANBESTEDING. Bekendmaking. ROEREN-INSPAN, SCHUUR en ERVE, \i\ PORT HURON EN CHICAGO SPOORWEG? Dollars 1,700,000 7 pCt. Obligation. PBHIf8SLAIBEH iPOO in den Staat MICHIGAN. ill Koers van uitgifte 70 pCt. 1,700,000 Dollars, de CO MM AN DIET KAS en hare filialen: De inschrijving vindt plaats van 24 tot 26 Februari inclusief I MANUFACTUREN./ Een HUIS, SCHUUR, Bouw- en Melkgereedschappen. IJpen en Esschen Hoornen. ti- en Esschen Roomen. 4 Soii •ée Déclamatoire, Door Oefening Volmaakteri BAL MAS Q UÉ, 3IASKARADE BAL JLL ATTENTIE s. v. p. 21 ÜL Gemengde berigten. Ia den New-York-Herald kwam onlangs de volgende advertentie voor: Wanneer de gentlemandie Woens dag jl. bij den kapper X een' nieuwen hoed heeft medegenomen, en in de plaats daarvan een' ouden heeft achtergelaten, hem niet onmiddellijk terugbrengt aan onderstaand adres zal de eigenaar van het terugge vraagde hoofddeksel aan de vrouw van den gentleman die het bij vergissing of met opzet heeft medegenomen, een' brief zenden, welken hij gevonden heeft tusschen de voering van den achtergelaten hoed. 0 Broadway." Een zeker bon-vivant liet het volgende testament na: 4,1k heb nietsik ben veel schuldigik geef de rest aan de armen." De dames van een groenboer te S. hebben hun fatsoen weer erg te grabbelen gegooid bjj een weelbaas, om hunne nieuwsgierigheid daar eens uit te pakken en nu zegt men Dame houdt toch uw fatsoen, Want wat ging gij daar nu doen Zonder dat gij zijt gevraagd Hebt gy hot maar eens gewaagd Maar de uitkomst was niet best Want die houden wij voor 't lest. To Warschau zyn twaalf Polen tot eene geldboete veroordeeld van 25 roebelsomdat zij uit de kerk gingen, toen de pastoor nog bezig was met bidden voor den keizer. Rochefort heeft een brief geschre ven aan den Senaat waarin voorkomt: „Overwegende dat de verantwoordelijkheid van den keizer niet be staat, en de ministers verantwoordelijk zijn, zoo heeft de ondergeteekende de eer het voorstel te doen om de ministers in staat van beschuldiging te stellen, wegens aanhitsing tot burgeroorlog." Van dit huismiddeltjte is echter geen gebruik gemaakt. Victor Hugo heeft een brief geschreven aan Rochefort, waarvan het slot luidt: „Uwe populariteit is onmeetbaar, gelijk uw talent en uw moed. Al hetgeen ik u voorzegd heb gebeurt. Gij zyt voortaan eene kracht voor de toekomst. Ik ben gelijk altijd uw trouwe vriend, en ik druk u de hand, beminde banneling, beminde overwinnaar." Kerknieuws. Door de Chr. Geref. Gemeente te Goes is tot predikant beroepen Ds. J. Middelte Gouda. Dit is het negende beroep dat thans door die gemeente wordt uitgebragt, Uit het vroeger medegedeelde drietal van predi kanten, is door het kiescollege der Herv. Gemeente te Dreischor beroepen Ds. W. M. de Vriespredikant te Kruisland. Ingezondene Stukken. Mijnheer de Redacteur De schrijver van het ingezonden stuk in uwe Courant van 12 dezer heeft ons door uwe tusschenkomst het gezin, dat ten onregte van onze-Diaconie bedeeling zou genieten, medegedeeld. Het door hem genoemde gezin behoort evenwel tot eene andere gezindte als onze Diaconie en heeft mits dien van deze nimmer onderstand genoten of kunnen genietenzoodat de opmerkingen van dien schrijver met betrekking tot onze Diaconie geheel ongegrond en onwaar zijn. Diakenen der Hervormde Gemeente te Zierikzee J. M. ISEBREE MOENS, Voorzitter. J. BETHE, Secretaris. Heerschte jl. Woensdag bij vele onzer ingezetenen een blijde stemming bij het binnenkomen van de Spoorboot, spoedig maakte die voor teleurstelling plaats bij het berigt dat de boot kwamrepareren. Als de boot defect is, moet zij gemaakt worden dat is vrij natuurlijkmaar waar een maatschappij de waarlijk niet geringe jaarlijkscho subsidie van 12000 gl. ontvangt om Schouwen en Duiveland ecnige verbiuding aan het Spoorwegnet te bezorgen, daar is het even natuurlijk, dat die Maatschap pij gedurende de herstelling van haar vervoermiddel, een ander in de plaats stelt. De Maatschappij schijnt bij voorkeur de jaarlijksche her stelling aan de boot in den wiuter te doen plaats hebben juist wanneer ook de andere Zeeuwsche booten uit de vaart zijn en dus de Spoorboot, die zeldzaam door ijsgang in de vuurt kan worden belet, het. eenige communicatie-middel vormt. We herinneren slechtsdat ook gedurende de laatste helft van December de Spoorboot in reparatie lag. We zouden die voorkeur van de Directie voor het winter- saizoen kunnen toegeven als zij er onze nijveren en handelaren maar geen dupe van maakte en door een andere geschikte boot in de dienst voorzag. Wij hopeu dat deze uangelegenheid niet ontsnappen zal.aan de aandacht onzer Kamer van Koophandel en zij pogingen in het werk zal stellen om ten spoedigste een einde te doen komen aan onzen geisoleerdeu toestand. B. Correspondentie. Het uitvoerig verslag van het verhandelde in de open bare zitting van den Gemeenteraad alhier, van 23 dezer, deelen wij in ons volgend No. mede. Zierilrzoesclio ^larlctdag; van den 24 FEBRUARIJ 1870. Boter van ƒ0,575 tot ƒ0,625 per 5 hectogrammen. Eyeren van ƒ0,75 tot ƒ0,80 per 25 stuks. Getrouwd WOUTER ADRIAAN MARIE KALKMAN, Landmeter van het Kadaster te Zierikzee en DIEDEltlKA VERDIJSSELDONK. Rotterdam, 24 February 1870. f Bevallen van een' Zoon, HENDRIKA de BASEchtgenoote van K. PEERS. Haamstede, 23 February 1870. Algemeene kennisgeving. Bevallen van een' ZoonPIETERNELLA van NIEUWENHUIJZEN, Echtgenoot van Nieüwerkerk WILLEM MOL. den 24 February 1870. Algemeene kennisgeving. Heden overleed te Dordrecht in den ouderdom van 81 jaar, Mejufvrouw H. S. de BRUIJN DE NEVE. 21 February 1870. Eenige kennisgeving.-y Heden overleed tot onze diepe droefheid, zacht en kalm, na een kortstondig lijden, in den ouderdom van bijna 79 jaren onze waarde Vader en Behuwd- Vader, HENDRIK van KERKWIJK de WINTER. Zierikzee, D.i de WINTER, 23 February 1870. M.-» de WINTER, Fonteijne. Dienende deze algemeene, tevens tot byzondere kennisgeving aan vrienden en bekendenzoo binnen als buiten de stad. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een kortstondig lijden, in den ouderdom vau 77 jaar en 5 maanden, onze waarde Moeder en Behuwdmoeder CATHARINA BATISTE LAMAND, Weduwe C. Septer. Zierikzee, 24 February 1870. Algemeene kennisgeving. Uit aller naam P. SEPTER. Heden overleed alhier in den ouderdom van 78 jaren onze geliefde Moeder en Behuwd-Moeder WILLEMINA HAGE, laatst Weduwe van Jan Lems. Kerkaverve, Uit aller naam 24 Februari 1870. f K. C A P E L L E. Voor de vele bewijzen van deelneming ondervondeu bij het overlijden mijner geliefde Echtgenoote MAATJE GAANDERSEbetuig ik ook namens myne familie mijnen opregten dank. Noordgouwe, J. H. de VLIEGER. 24 February 1870. op ZONDAG den 27 FEBRUARIJdes morgens te tien ure, in de Evangelisatiezaal ^TOEVLUCHT" voorganger de Heer JOHN, en des avonds te asej-s «re ZENDINGSBIDSTOND. OP ZATERDAG 26 FEBRUARIJ, fj 's avonds te 7 «re, i« de Concertzaal. De BURGEMEESTER van Bruinisse roept ter reclame op, regthebbendeu op de navolgende STRAIND- GOEDEREN als1 Blikken TROMMEL waarin 2 ledige Portemonnaies1 Glas 2 Brieven en 1 glazen Bloempotje met dito Bloemen 1 gebroken KISTJEwaarin 2 Hemden 2 Half- hemden 2 Onderbroeken 3 Kielen 1 paar blaauwe en 1 paar witte Kousen 15 Boorden en Manchetten 1 Slaapmuts 1 witte Borstrok en ,1 witte Doek 2 SCHOTTEN van een Paardenstal2 KIPPEN- MANDEN, 1 DEKROOSTER, 1 groen en 1 geel LUIKJE, 2 VERSCHANSING-STIJLEN, 3 DEKBRUG- GETJES, 14 GARNXLEN-MAN.DEN, 2 SCHRAGEN, vat BIER, 1 VERSCHANSING-REELING en dito SCHEE 2 KETTINGEN, 1 WIELPLANK, 1 HAND BERRIE 1 STEEKBOOM 2'BRUGGENalsmede op het netto provenu van publiek verkocht SPEKHAM en WORST. Al deze Goederen zijn vermoedelyk afkomstig van de voor Stavenisse' gezonken Stoomboot STAD VLISSINGEN De Burgemeester van Bruinisse l <f C. M. VOORBEIJTEL. Op WOENSDAG den 23 MAART 1870, des morgens ten 11 ure, van 4SO stèren of kubiek ellen GRIND te leveren vóór den 1 JULIJ daaraanvolgende, aan de gemeente COLIJNSPLAAT. Wordt bekend gemaakt dat de VERKOOPING van ongeveer Hectaren SCHORREN gelegen onder St.-Philips landte houden ten overstaan van den Notaris M. W. J. de VISSER, te Tholen op Vrijdag den 4 Maart 1870, in de Herberg van den Heer C. A. van Rhee, aldaar, is UITGESTELD tot VRIJDAG clou 18 Maart 1870, 's namiddags £5 «re, ter zelfder plaatse, daar wegens de hoogst ongunstige weersgesteldheid de bezigtiging der Schorren ondoenlijk is geweest. onder CATS. Op DINGSDAG den lsten MAART 1870, des moigens 91 /2 ure, zal, ten verzoeke, 5 van den Eerzamen DINGENIS j de LOOFF, publiek worden verkocht: T' Werkpaarden, van 3 tot 1*5 jaar, 16 stuks Melkkoeyen en jonger Rundvee en 1 Zoog-viirkeu. 1 Huifwagen 3 Menwagens, een Kar re en verder BOUWGEREEDSCHAP. J. W. VADER, Not. De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal, op nader te bepalen dag in Maart 1870, te Nieu- werkerkpubliek presenteren te verkoopen Eene sedert enkele jaren nieuw gebouwde staande en gelegen aan de Zuidzijde van het dorp Nieüwerkerkkadaster sectie M, No. 277, groot 6 Roe den 90 Ellen. Zijnde inmiddels uit cle liancl te koop. Te bevragen bij LEENDERT de GROENE te Nieu- •erkerk. VAN DEN Eerste Hypotheek «iet Amortisatie-fouds (flirts Mortgage Zinking Am Iii 1700 Bonds A lOOO Dolluivs. KAPITAAL EN RENTEN IN GOUD, VRIJ VAN ALLE BELASTINGEN IN DE VEREENIGDE STATEN. All<>,t*siiig op 1 Mei 1899 te New-York «iet lOOO Dollars iu goud of* Loiidcn «iet SOO pd. Sterling,-. De Renten der Obligatiën zijn den 1 Mei en den 1 November te New-York met 35 doll, in goud Coupon of in Londen met 7 pd. St. betaalbaar ook worden zij in AMSTERDAMBerlijn en Frankfort den Main tot den goudkoers van den dag op New-York uitbetaald. De inschrijvingen op deze Obligatiën ten bedrage van zullen voor AMSTERDAMROTTERDAM en geheel NEDERLAND aangenomen worden door: te Berlijn bij de Heeren RICHTER C°., Bremen bij de Heer J. S. COHEN, Breslau bij de Heeren GEBR. GUTTENTAG, IPrunlcfort sx/M. bij de Heeren J. N. TRIER C0., MuiicRen bij cle Heeren GUTLEBEN WEIDERT. De Zierikzeesche Commandiet Kus berigt dat aan haar Kantoor, ingevolge de haar ver leende opdragt en op de Voorwaarden van Deelneming in liet Prospectus vermeldinschrijvingei worden aangenomen. Prospectussen en Voorwaarden van Inschrijving zijn ten haren Kantore verkrijgbaar. Aan HH. Makelaars en Commissiounairs in Effecten wordt '/4 pCt. provisie over het bedrag der hui I toegewezen Obligatiën vergoedt. Zierikzee, 19 February 1870. y De Deurwaarder J. FRANSE, zal op Don- derdag en Vrijdag 3 en 4 Maart 1870,'s avonds 6 ure, in de Herberg van M. Elenbaas te Nieüwerkerk voor den heer C. BAL J.Cz., publiek verkoopen: EENE PARTIJ DIVERSE en nieuwe BEDDEN. ty De Notaris J. de KATER Nz. zalten verzoeke van zijn principaal, op Woensdag 9 Maart 1870, voormiddags elf uur, te Burgh in de Herberg van W,n. Speelman, veilen en verkoopen ERF «ui GEVOLGEN, te Burghsectie B no. 20, waarin de Bakkers-, Kruideniers- Schilders- en Kuipers- Affaire met goed gevolg is uitgeoefend en nog wordt voortgezet. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. De Notaris J. SIPKES te St.-Maartensdijkzal ten ver zoeke van GERARD POLDER MAN, op Donderdag 10 Maart 1870 's voormiddags om 10 ure op de Oost-Vest te St.-Maartensdijkpubliek verkoopen: 1 bruine Merrie oud 13 jaren, 1 zwarten Ruin oud 6 jaren, baatgevende Melkkocijeii jarige Vaarsen3 Melkkalverea en EEN GROOTE PARTIJ Verder Hooi, Stroo, Mangclpeeëiieen zware Mestput en hetgeen verder te koop zal worden gepresenteerd. Zullende men precies 's middags om 12 ure het BEESTIAAL verkoopen. ZEEUWSCHE Eene Houtliandciaarsfirma in eene der noordelijke provinciën wenscht tegen comptaute b<»talinsj to lioopen mooije Zeeuwsche Gegadigden ter verkoop gelieven per franco brief onder het woord „TToutlxanclel" aan het Bureau der Middelburgsche Courant op te geven de hoeveelheid de afmetingen en den prijs der Boomen, en aan welke ladingplaats te leveren. /O De ondergeteekende berigt -by deze dat bij hem te bekomen zijn: alle .soorten van VRUCHTBOOMEN, groote soort, AALBESSEN- en KRUISBESSEN, PER ZIKEN- en ABRIKOZEN-BOOMENMASTBOOMEN en HEESTERGEWASSEN, benevens alle soorten van TUINZADEN, voorts puike CAPUCIJNER- en KOOK-ERWTEN, BOONEN, HAVER en GERST. Tevens beveelt hij zich beleefdelijk aan als TUI NIER, belovende eene nette en civiele bediening. Zierikzee, P. VAAL, 25 February 1870. op de Melkmarkt. te geven door het REDER IJ KEKSGEZELSCHAP op Diiigsdag don 1 Maart 1870; na hetzelve: in het Locaal SCHOONZICHT bij den Heer I.. YEKMÜNT, te Zierikzee. ÏUii'tröe -4.0 Ot. Aanvang ten 6 '/2 uur. op Ding-iidag don 1 Maart 1870, in de Sociëteit DE VRIENDSCHAP. Entrée Ot. voor een Heer en eene DameJ Zierikzee, 25 Febr. 1870. DE DIRECTIE. TERSTOND twee BOEREN-KNECHTS benoodigd, bij J. van de LINDE te Burgh. Met 1°. MEI benoodigd twee bekwame gehuwde! BOER EN-K NEC TT TS, voor 1ste en 2de Knecht; adres franco, letter R, Uit-| gevers dezes. Met MEI aanstaande wordt e e ii 8» O II A AP II E R OER gevraagd bij den gezworen J. P. GLERUM, te Schond Met MEI aanstaande een ongehuwde KORENMOLENAARS-KNECHTl benoodigd, Prot. Godsd., bij Abr. ELENBAAS, te Sint-f Annaland. Brieven franco. TERSTOND een aankomende BROODBAKKERS-LEERLING benoodigd, bij J. PRIESTER te Zierikzee. TERSTOND benoodigd tegen Loog; loon TIMMERMANS-KNECHT, ongehuwd! voor een jaar vast werk, bij de Wed. C. HOOGERLANöJj te Nieüwerkerk in Duiveland. Met MEI aanstaande een IIOEFSMIDS - KNÉCII benoodigd, bij ABM. SEMEIJN, te Wiss 30 kerkeNoord-Beveland. TERSTOND benoodigd een SMID KNECHT, die goed een paard kan beslaan, J. van de PUTTE te Hansweert. Brieven franco, d( liefst in persoon. fj Men vraagt tegen 1 MAART een bekwaa KLEERMAKERS-KNECHT, lioog1 loonProt. Godsdienst. Adres A. van ROVAART te Middelhar nis. De ondergeteekende beveelt zich by vernieuwing in de gunst zijner geëerde Stad- en Landgenooten aan hij zal trachten door een nette en civiele bediening zich ieders gunst en vertrouwen waardig te maken. Tevens biedt hij zich aan tot het verrigten van Machinaal stikwerktegen zeer aanneme lijke conditiën. Zierikzee, P. van fier VALK 21 February 1870. KleermakerSt.-Do?nusstraat, C, 134. Een vlugge sterke JONGEN benoodigd, bij P. M. OCHTMAN. Met MEI eene HUISBEWAARl STER noodig, bij Mevr. SCHUURBEQUE BOEL van Dongen. Tegen MEI of vroeger wordt gevraagd: Eene flii KEUKEN- tevens WERKMEI® niet beneden de 26 jaar, P. G. Adres brieven fra: onder de lett. D. B. bij den Boekhandelaar S. OCI MAN Jz. te Zierikzee. Ongefrankeerde brieven wor niet aangenomen. Tegen MEI eene DIE1NTSTMJEJ benoodigd, bij Mejufvr. BASTMEIJER. snelpers drukkerij van de looze comp.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2