ill A 1 GOEDEN (1ANTILIÏ SLOTEN. Lew. Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland. MAGAZIJN, hoek Poststraat bij de Kerk te Zierikzee- VASTE PRIJZEN. r- J. DE JONG ZIJLSTRA. H I 3 VERPACHTING Bekendmaking. Publieke Verkooping MANUFACTUREN Schildersgereedschappen 1600 Greinen Platen, WIND-KORENMOLEN. Puik vertrouwd Mogt onverhoopt de Ëngelsche Tarwe bevriezen, ESS ET-TA RAVE '3 PORT HURON EN CHICAGO SPOORWEG. Dollars 1,700,000 7 pCt. Obligation. PBllIiOLAIBBI SPOOR wie in den Staat MICHIGAN. 1,700,000 Dollars, de COMMAND!ET KAS en hare filialen: v De inschrijving vindt plaats van 24 tot 26 Februari inclusief, GOUDEN IIOROLOGIEN ONTVANGEN PA RA PL UIE. Berigt aan Landverhuizers. DE BELGISCHE MAATSCHAPPIJ tegen Brandgevaar, verzekert legen zeer billijkt en vaste premiën: AN L 3- Keuken- tevens Werkmeid Nog wordt medegedeeld dat de. werkzaamheden der Algemeene Vergadering hoofdzakelijk zullen bestaan in: het bespreken en arresteren van het Reglement het definitief constitueren van het Verbond het benoemen van eene Hoofdcommissie en eindclykdat de werkzaamheden noodzakelijk den 2den Maartzoo noodig door het houden eener avondzitting zullen moeten worden ten einde gebragt. Zierikzee den 19 February 1870. Stand t;« Zierikzee. geboren: •1 F«'bV. dochter van C. Hack en H. C. Kloet. - f) dito. Eene dochter van P. Kooyman en C. Elscot. 8 dito. Een zoon van wijlen A. A. Simons en M. C. G»»ijsen. - 9 dito. Een zoon van J. Manui en N. Gra- velèjjn. 10 dito. Een zoon van L. Verheul en A. Vingerhoed. 12 dito. Een zoon van J. Schouls en S A. van Beveren. 13 dito. Eene dochter van J. Slierendregt en J. van der Reest. overleden: 6 Febr. N. van den Bout, oud 73 jaar, Weduwn. 8 dito. J. Schouls, oud 2 jaar, dochter. A. Joppe, oud 00 jaar, vrouw van J. van Damme. 12 dito. J. Peute, oud 4 maanden, zoon. 14 dito. W. F. van den Ende, oud 9 jaar, zoon. 15 dito. H. van der Wekken oud 7 jaar, zoon. A. A. Simons, oud 7 dagen, zoon. P. van de Velde, oud 37 jaar, vrouw van M. Kanaar. W o 1 cl a <1 i a' h o i <1. DIAKENEN der Hervormde Gemeente te Zierikzee maken bij deze dankbare incddin<;: van den ontvangst eener ffift voor eene bedoeling van Steenkolen aan hunne Armen; terwijl zij nog ten behoeve der Armen van ssll« gezindtcm, van het BESTUUR der Rederijkers kamer „RUYSCIV alhier hebben ontvangen de som van /OO.OO, zijnde de zuivere opbrengst der door die Kamer op den 18 dezer gegeven Soiree Déclamatoire. Zierikzee, 23 February 1870. Diakenen voornoemd, J. M. ISEBREE MOENS, Voorzitter. J. BETHE, Secretaris. DIAKENEN der Hervormde Gemeente te Bruinisse betuigen bij dezen hunnen ïmr- telUkon rUunlc aan de onbekende gever of geef ster van het muntbillot ƒ10.door hen gecollecteerd in de voormiddag-godsdienstoefening van Zondag 20 dezer. Eere den onbekende, die zoo rijkelijk van het zijne voor de armen heeft afgezonderd. Bruinisse, 22 February 1870. Diakenen voornoemd, A. KOENE. M. KRIJGER. De VERLOTING van XHXsmrï werltroii en Voorwcirpen ten behoeve der Dór- ras-Vereeniging zalniet goedkeuring van Z. M. den Koning, ten overstaan van een Notaris, plaats hebben op Maandag den 14den Maart aanstaande. Men zal in de gelegenheid gesteld worden om de PRIJZEN der Loterij te bezigtigen op Donderdag den lOden Maart, van één tot vier uur en op Zaturdag den 12den Maart van twee tot vier uur, in de Raadzaal van het Stadhuis, alwaar men zich van UOTKN zal kunnen voorzien zij zijn ook te verkrijgen bij den Boekhandelaar P. de LÖOZE ii ƒ1,—Het lot. Men wordt beleefdelijk verzocht om de toiiclragfen tot de Verloting uiterlijk O Maart te bezorgen ten huize van Mevrouw de JONGE, Badon Giiijben. Mevr. van der LEK de CLERCQ, Schuurbeque Boeije. Mojufvr. J. M. de CRANE. Mevr. CAU, Ebmerins. Mevr. van IJSSELSTEIJN, Goemans. Namens de Directie Mevr. de JONGE, Badon Giiijben. Zierikzee, 22 February 1870. Heden overleed te Dordrecht in den ouderdom van 81 jaar, Mejufvrouw H. S. de BRUIJN DE NEVE. 21 February 1870. Eenige kennisgeving. y Tot onze droefheid overleed heden morgen in den ouderdom van een en tachtig jaar en acht maan denmijne geachte vriendin Mejufvrouw ANNA CLARA WILHELM IN A ELISABETH ISENBARTHWeduwe wylen den Heer A. A. Daane. Haar weldadig leven zal bij velen hare nagedachtenis in gezegend aandenken doen blijven. Zierikzee. M. de KONING. 20 February 1870. Eenige kennisgeving. De ondergeteekende betuigt bij deze, mede namens hare kinderen en verdere familie haren hnrtelyken dank voor de vele bewijzen van deelneming en niiklo ffaven ondervonden en ontvangen bij het plotseling overlijden van mijnen echtgenoot NICOLAAS KRIJGER, bij het ongeluk op deze reede op den 15den, dezer. Brouwershaven, Wed. N. KRIJGER. 2 1 Febr uarjj 18 7 0. De BANK geeft Pandbrieven uit, rentende -i-'/j pOt. 'sjaars, aflosbaar a pari bij jaarlijksche uitloting. De prijs van uitgifte is 98'/2 pCt. Zij verstrekt geld op liypotlioooii" ver band uitsluitend op Goederen in Nederland. Aanvragen om Hypothcdsen en XPsiuclImie- ren kunnen dagelijks geschieden bij de volgende agenten: Te Middelburgde Hoeren J. A. TAK C°. Tholen de Heer M. W. J. de VISSER. t Zierikzeede Heeren van der STARP BERG. Dames-, Heereu- en Kinder-Overschoenen"Vilt Pantoffels. Sanella-, Alpaca- en Katocne Pdrnpluies. Geschilderde en witte poreelein en bronzen Petroleum Tafellampen, Gang-, Naclit- en Looplampjes. Orclinaii*- en lijn verlakte Trommels en Bladen, bronzen en poroelein Ornamenten, Kamerballen lieisinandjes, Fiches doozen enz. Nieuwe en Neuzen, met of zonder baard en brillen. NIoiitai*<le «In vert pré (mosterd), Kreeften Soyix Groenten en Zuurin blikken en flesschen Olaooolaxlo in poeder of koekjes.»- i H tl - s ;l MJKSTOIXEN 1 IV ZEELAND, voor zes Jaren, ingaande 1 MEI 1870, en wel: 1.° van de TOLLEN op Walcheren door den Ontvanger der Registratie en'Domeinen te Middelburg op Dingsdag den 22 Maart. 1870, des voormiddags te 11 ure, in het Logement de Abdijte Middelburg 2.° van de TOLLEN op Tliolen door den Ont vanger der Registratie en Domeinen te Tholenop Maandag den 28 Maart 1870, des middags te 12 ure in het Logement Zeelands Welvarente Tholen; 3.° van de TOLLEN iti het voormalig Xde «lïs»ti-i<ït door den 'Ontvanger der Registratie en Domeiuen te Sluis, op Woensdag den 23 Maart 1870, des voormiddags te 10 ure in de Heiberg den Een hoorn te Oostburg: BOEKJES bevattende de voorwaardende be schrijving van de Tollen. Tolhuizen en bijbehoorende Gronden de opbrengst over de laatste jaren en de massa's zijn na den 26 February n. s. voor tien cent verkrijgbaar bij bovengenoemde Ontvangers en tegen vooruitbetaling van den prijs, bij elk auder Ontvanger der Registratie en Domeinen. Wordt bekend gemaakt dat de VÊRKOOPING van ongeveer Hectaren SCHOKKEN, gelegen onder St.-Philipslandte houden ten overstaan van den Notaris M. W. .T. de VISSER, te Tholen op Vrijdag den 4 Maart 1870, in de Herberg van den Heer C. A. van Rhee, aldaar, is UITGESTELD tot VRIJDAG den 18 Maart 1870, 'suuiniddug^ *3 nx*o, ter zelfder plaatse, daar wegens de hoogst ongunstige weersgesteldheid de bezigtiging der Schorren ondoenlijk is geweest. vnii eene ïiitgexoclite party diverse cn voor jaarsstoffen op Donderdag 24 Februari 1870 1s avonds 6 ure en op Vrijdag 25 Februari 1870, 's namiddags 2 ure, in bet Hotel „VAN VEENte Zierikzee. De Notaris J. van der BENTzal op Vrijdag den 4 Maart 1870, des namiddags ten 2 ureaan de Markt te Brouwershaven publiek verkoopen e e 1st pakt I.J waaronder LADDERS, VERWMOLEN, BEHANGERS- TAFEL, LEI en LOOPER. een partij VKKW- "W-AXvXGIST waaronder KRIJTWIT, OKER LAK en VERNIS en eindelijk eenige MEUBELA1RE en andere ROERENDE GOEDEREN. De Notaris J. M. BOUVIN zaTr^op Don- derdag den 24 Maart 1870, 's middags ten 12 ure, op de Werf van den Heer STRICKAERT te Zierikzee, publiek presenteren te verkoopen dik 0.08 breed 0,20 meter van onderscheiden lengten en drie KTBGTGTXINOÏIIIV, ieder lang 140 meters. Inmiddels UIT DE IIAND TE KOOP; te bevragen bij genoemden Notaris. /O Terstond TE KOOP een uitmuntende Steciien WIN I>~li O R EIN- NI OLEN met dito ïïTJIö en be langrijke ERVEstaande in een der grootste en levendigste gemeenten in Zeeland. In form eren den adresseren zich met franco brieven tot H. BEK te Wissenkerke in Noord-Beveland. RIGA TONNKNZAAD en REVE- IA A 3 ZAAI-ZAAD. tot billijken prijs, te bevragen bij U. J- LANGOUMOIS de DOES. zoo Hgft eene aanzienlijke party onmiddelijk voor de herzaaying gereed, terwijl het bekende tegen ssmotL ïn Tarwe, dezer dagen over OSTENDE uit ENGELAND ver wacht wordt. goes. E. van den Bosch. Decmsclie Haver 49 kilo per mud we gende, Blaauwe Erwten (kortloofj.CTiova- licr Oei-fnt, PaardciiboonenBruine en Witte Booncn etc. Brijs-Couvant van ZADEN op aanvraag verzonden. zegt het voort. VAN DEN Eerste ïlypotheek met Amortisatie-fonds (firts Mortgage Sinking fnn<]l in 1700 Bonds si ÏOOO DolUiivs. KAPITAAL EN RENTEN IN GOUD, VRIJ VAN ALLE BELASTINGEN IN DE VEREENIGDE STATEN. Aflossing op 1 Mei 18DO te New-York met XOOO Dollars in goud of te| Londen inet SOO pd. Sterling. De Renten der Obligation zijn den 1 Mei en den 1 November te New-York met 35 doll, in goud perl Coupon of in Londen met 7 pd. St. betaalbaar, ook worden zy in AMSTERDAMBerlijn en Frankfort r den Main tot den goudkoers van den dag op New-York uitbetaald. De inschrijvingen op deze Obligatien ten bedrage van zullen voor AMSTERDAMROTTERDAM en geheel NEDERLAND aangenomen worden door: te T5erlïjii bij de Heeren RICHTER C0., Breinen bij de Heer J. S. COHEN, bij de Heeren GEBR. GUTTENTAG. Frankfort n/TVJ. bij de Heeren J. N. TRIER C0., >li in «Ren bij' de Heeren GUTLEBEN WEIDERT. De Zierikzeesche CJoannuxn-ïliet Kas berigt dat aan haar Kantoor, ingevolge de haar ver-1 leende opdra.gt en op de Voorwaarden van Deelneming in liet ÜPi-ojspeotiiö vermeldinschrijvingen! worden aangenomen. Prospectussen en Voorwaarden van Inschrijving zijn ten haren Kantore verkrijgbaar. Aan HH. Makelaars en Commissionnaics in Effecten wordt '/4 pCt. provisie over het bedrag der bunl toegewezen Obligatien vergoedt. j Zierikzee19 February 1870. zijn legen SPOTPRIJZEN te bekomen bij W. R, I D D E li II O F, HOEK SCHUITHA VEN. IN- w. ridderhof, HOEK SCHUITHAVEN. VERMIST een PAKAPLUIE met X»rui*i Biontcss sstolc en g'eXxo- en Knop. Adres den heer HKRTSTEIN. Daar de ondergeteekende door een Huis van Ant werpen gevolmachtigd is LANDVERHUIZERS naar AMERIKA te contrakteerentegen civiele prijzen, verzoekt hij de gunst van ieder, wie daartoe genegen mogt zijn. Nadere informatiën zijn bij hem te bekomen. P. OCKERSE, Cz. Bruinissewijk A, no. 163. V erkoudhed e«i Hoestbuijet), Diphtcrin, Bronchitis. Deze geneesmiddelen zijti onfeilbaar voor de genezing dezer borstkwalen, die, wanneer men ze verwaarloost dikwijls op bepaalde asthma of tering uitloopen. Indien de Zalf goed op de borst en den rug ge wreven wordt, dringt zij door de huid, en wordt zij dadelijk naar de longen overgebragt, waar zij alle onzuiverheden ver drijft. Al het bloed van het ligchaam gaat voortdurend door de longen en daar kunnen alle schadelijke bestandeele», die eene kwaal kunnen voortbrengen spoedig, door en door, en bestendig geneutraliseerd, onschadelijk gemaakt of uit het stelsel verbannen worden. Holloway's Zalf en Pillen volbrengen vol komen deze zuivering, en door het aldus gezuiverde bloed, bereikt de invloed dezer wondermiddelen de verwijderste deelen van het menschelijke ligchaam, en geneest aldus alle schade lijke werking, het zij in of uitwendig.' De geneesmiddelen bereid onder het persoonlijk foevoorzigt van Professor Holloway, worden onderzocht in zijn Etablissement tc Londen, Slranl (Tempte Ras.) Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes Pillen van 0,80 1,85 3,-— 6,75 ƒ13,50 20,50 Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,- 7,05 - 18,85 -20,95 Men heeft een groot voordeel bij de grootste polten te koopen. N. B. Bij iederen pot is een, in alle talen gedrukte teregt wijzing om de zieken in alle mogelijke omstandigheden de bcnoodigde inlichtingen te geven. Zijn op franco aanvrage a Comptant tc bekomen hij den heer J. BAL, Cz. te Zierikzee, B. v. ASPEREN VERVENNE te Goes, STELLINGWERFF REINTEMA Hoofd-Dépóthouder te Leeuwarden, alsmede te Londen in de 533 Oxford Street vroeger 244 Strand. VAN ALGEMEENE ASSURANTIËN WOONHUIZEN 50 Cejits per 1000 's jaars MEUBELEN 80 WINKELHUIZEN 70 - KOOPWAREN 90 - Informatiën bij de Agenten C. van der VLIET Dil te Zierikzee, L. BOOGÉRD Az., te Brouwershaven el J. C. M. van RHEE, te Haamstede. Met MEI aanstaande een ongehuwde b o e r e n-k n e c h t benoodigd, loon naar bekwaamheden, bij JAN van dia BIJL onder Zonnemaire. j Met MEI aanstaande een ongehuwde korenmolenaars - IiJVKCIIJ benoodigd, Prot. Godsd., bij Abr. ELENBAAS, te $n| Annaland. Brieven franco. TERSTOND of met MEI een brood 5XAï£ï£"E2:?.i8~XLlF]]HJ]b£3L4IIN"Gr of aankomem knecht benoodigd, bij J. HAGE, Pz. te Sin Maartensdijk. Tegen looix worden TERSTOR eentje gevraagd, de "Wed. M. de VOS, te Cortgene. Brieven franco. EEN BEKWAME txmmermans-knecht, die tevens het NXetsseleaa verstaat benoodigd, voc een jaar vfist wox-K., bij J. A. COLPAART, nat Rilland, Eiland Zuid-Beveland. K35 A. LUIJK te Gravenpoldervraagt Z)Jj DE LIJK of met 1 MAART eerstkomende ee» XSTNEO.IXT, het timmer- en metselwerk verstaande, voor een jaar vast werk, ongehuw(Len de Protestantsche Godsdienst. r<Le s3» Met MEI a. s. een hoefsïhds knecht of leerlin d benooctó tegen hoog- loon, van .de P. G.bij K. SAMAfi Smid onder Rilland. Tegen MEI of vroeger wordt gevra^ EENE FLINKE niet beneden de 26 jaar, P. G. Adres -brieven fraitf onder de lett. D. B. bij den Boekhandelaar S. OCHÏ MAN Jz. te Zierikzee. Ongefrankeerde brieven word# niet aangenomen. Met MEI aanstaande oono boeren-dienstmeip benoodigd, bij de Gebr. de VLIEGER te Scliuddebtf snku'ersdrukkerij van de looze coup. volge van van zedel; zelfs uit e voor hem Maar ni een van afbreuk g der straffe nend antv Geregte zich op d: de anti-re liet Bijbel vooral aar velen, »ee van de ]VJ alleen var voor alle van een g an orients iting, een van eigen steld dat geldt dan dere wetti mogen oni wordt dan mensc voor het j rede van Gods moord en meditatie goed mak althans n sprake zy 'ang verb en de hed meer op c bevredi

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2