No. 2759. 26sle Jaarg. Donderdag 24 February 1870. y AD AJA en lusiel Nieuwstijdingen. it, ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. ï*i» nden. Op het postkantoor te Zierikzee zijn over de tweede helft der maaud Januarij onderstaande brieven bezorgt geadresseerd aan personen wier namen ter plaatse van bestemming onbekend zijn een aan J. van der Heide te Arnhem. Johanna Eijke te Dordrecht. J. Heiboer te Nieuxcerkerk. y> A. Gi lj am se te Serooskerke. Van het hulpkantoor Brouwershaven. een aan Ots te Oud-Beijerland. g* ii« mil cl of goud nkfort i haar verf der geëerjl ingsteefei n de vel-l JFVan&rijjR. pax'lji® 9 20 Febr. Het. Journal Official bevat (een decreet, waarbij het hoog-geregtshof tegen 21 Maart te Tours bijeengeroepen wordt voor do zaak van Pierre Bonaparte. De Gazette des Tribunaux zegtdat het onderzoek bewezen heelt dat Bonaparte is aangerand en hp alzoo genoodzaakt was zich zeiven te verdedigen. Uit Jeruzalem wordt aan het Fransche regerings blad berigt, dat door den interimairen kanselier van het Fransche consulaat aldaar, den heer Clermont- G aim eau een belangrijke archaeologische ontdekking is gedaan. ITy heeft namelijk op een oostelijk deel van de Doode Zee op het voormalige gebied der Moabieten, gevonden een groote vierkante zuil met inscriptie van meer dan dertig regels phenicisch schrift ontdekt^die onder de regering van Mesa, koning van Moab en tijdgenoot van den profeet Elisa en van de koningen I JosaphatAchab en Jorauivervaardigd is en op de [krygsverrigtingen van Mesa tegen den koning van Israel [betrekking heeftwaarvan in het 3de hoofdstuk van het |2de boek der koningen gewag wordt gemaakt. Deze in [zuiver Hebreeuwsch vervatte en gemakkelijk te ontcijfe ren inscriptie wordt uit verschillende hoofde als zeer be langrijk beschouwd. De heer Clermont-Ganneau heeft [een zorgvuldig vervaardigd afschrift van den tekst aan de [Parijsche Académie des Inscriptions toegezonden, ver- jgezeld van eene memorie of verhandeling, welke door 3 Academie spoedig wereldkundig zal worden gemaakt. Een nieuw blijk van de gunstige uitwerking die |een hevige schrik op het gestel eens menschen kan [hebben, vertoont de heer Lombard te Parijs de door [eene verlamming getroffen echtgenoot, die zijne vrouw [onder zijne oogen door haren bediende zag vermoorden, [zonder iets tot redding te kunnen aanwenden. Het [afgrijselijk tooneel heeft hem zoodanig getroffen dat [zijn 'toestand geheel gewijzigd is. Sedert eenige dagen Van de heer Lombard spreken, en, was hij voor eeni- gen tijd niet in staat de geringste beweging te maken, zoo stak hij dezer dagen een vriend die hein bezocht de hand toe. zijn i ning voor! F. C. L| Vlissingt iSWioonl e DIE. -I KATEfl I T de Uitge] I T onnemairtl T T r VAN I)Eï| bekwauif| om kunl r. Koreti-j T, figd, voot HT, nabj 3HT WEST- och liefs'! jpttitsdilawfo. Uit Beijeren wordt een treffend voorval gemeld. Eenige Ileeren en Dames van Munchen begaven zich [naar Starnberg, om het genot van het schaatsenrijden Jop het meer van dien naam te kunnen smaken. Drie [leden van het gezelschap, zich begevende op eene plek, [welke eerst dien eigen nacht was toegevroreuwerden poor eenige visschers op het gevaar, waaraan zij zich blootstelden, opmerkzaam gemaakt. Die raadgeving werd phter in den wind geslagen en wel met het ongelukkig gevolgdat straks alle drie de personen door het ijs zakten en er onder geraakten. De twee heeren werden gered, maai de jonkvrouw Reusenbach eerst 18 jaren pnd en een der schoonste meisjes uit Munsehen zooals fee genoemd^ werdkwam jammerlijk om. Een heer te Mainz heeft aan zijn dienstmaagd het [volgende schriftelijke getuigenis meegegeven „Houdster dezes heeft in mijn huis verkeerd gedurende tien tijd van één jaar minus elf maanden. Zij betoonde feich steeds naarstig buiten de deur; matig in paar werken; oplettend jegens haarzelf; handig •in uitvluchtjesvoor komend tegenover mannen iron w aan haar minnaars; en eerlij k toen kasten fen kisten ledig waren. 3LUIJ: SLUIJSJ watuii iet txoe- of mos inoodigd saman. zich ;ers- ensplaat, jelgw. Verleden week traden een heer en dame even voor |lf uren in eene restauratie te Brussel. De heer vraagt m biefstuk en een flesch bordeaux-wijn hetwelk hij [ich liet voordienen in een afzonderlijk kabinet op de eede verdieping. Tegen middernacht, toen men zich jerwonderde dat die personen nog niet naar beneden komen waren loopt een jongen naar het kamertje bemerkte dadelijkniet zonder verrassingdat de leutel van buiten weggenomen washij kwam naderbij hoorde iets dat naar snorken geleek. In de gedachte t die personen in slaap gevallen waren klopte hij <n de deur, doch ontving geen antwoord. Hij luis- :rde nu nog naauwlettender toe en toen scheen het m alsof dat snorkend geluid iets zeer vreemds had. Hij duwt nogmaals tegen de deur, maar roept tegelij- Mijd om hulp. Door de deur van een aangrenzend don komt men in het kabineten daar doet een irschrikkelijk schouwspel zich voor. Het meisje op en grond uitgestrektlag met woest rollende oogen zamengewrongen handen met den dood te worstelen aast haar lag de man die het souper besteld had. jj was doodsbleekslaakte diepe zuchten doch op et eerste gezigt reeds kon men bemerken dat zijn >sstand minder gevaarlijk was dan die der vrouw. Men liet dadelijk de politie waarschuwen. Twee 'neesheeren door de politie gerequireerd bevonden di spoedig in de kamer en bragten de hulp aan dke hun toestand vereischte. Wat het meisje betreft, 'even alle pogingen om haar in het leven terug te 'epen vruchteloosen na onduldbaar lyden stierf in de armen van een der geneesheeren te twee fen in den morgen. De heer herstelde weder. Het lijk der vrouw werd naar de morgue van Schar bek vervoerdhet was een schoon meisje vau 20 26 jaren. Zindelijk gekleed doch zonder opschik terwijl niets in haar toilet aanduidde dat zij tot den demi-monde behoorde. Wat was daar nu gebeurd? Onmogelijk is het nog dit te zeggen. Aan de justitie zij opgedragen om dat geheim op te lossen. De heer die te Thourout in Vlaanderen ontvanger van de registratie isDuvelaer van Camden heet en acht en dertig jaren oud is zegt dat hij, denzelfden morgen te Brussel aangekomen in den loop van den dag met het jonge meisje kennis gemaakt had en met haar naar het theatre de la Monnaie gegaau was waar men dien avond les Amours du diahle speelde (twee bij hen gevonden sorties bevestigen dit). Het jonge meisje moet daarop den wensch uitgedrukt hebben te souperen en toen heeft hij haar bij Depature gebragt. Eensklaps werd zij door een zenuwachtige aandoening getroffen waarop hij haar een weinig laudanum had toegediend dat hij gewoonlijk bij zich draagtdoch haar toestand moet hem zoo getroffen hebben dat hij tot de gemoedsverwarring was gebragtwaarin men hem later vond. Het lijk van het meisje is later herkend. Zij is eene van de vier dochters eener dame die ter goeder faam bekend staat, en ook zij, evenmin als hare zusters, had nooit eenig bewijs van een ongeregeld leven gegeven. De heer is gearresteerdnaar de gevangenis des Petits-Carmes gebragt en ter beschikking van den pro cureur des konings gesteld. Het ingestelde geregtelijk onderzoek van het lijk heeft geen nader licht gegeven in de zaak. In de in gewanden van het slagtoffer werd geen vergif ontdekt. 17 Febr. Vrijdag 11 dezer werd alhier de eerste bijeenkomst gehouden van het School verbond als leden van het bestuur zijn benoemd de Heeren P. Zaaijer, Mr. P. C. A. M. van Weel, J. Zaaijer Pz.C. Monteban, M. van der Vliet Az.J. de Graaff en J. Zaaijer Gz. en is besloten om na den alioop der algeuieene vergadering eerstdaags te Utrecht te houden te bepalen of men zich daarbij zal aansluiten, dan wel of Dirksland eene zelfstandige vereeniging zal vormen. In die zelfde week had er verkiezing plaats van een gemagtigde in het kerkelijk kiescollegieen werd met overgroote meerderheid van stemmen in plaats van den Heer J. van der Schenkdie om redenen van gezondheid bedankt had, benoemd den Heer Lt. Koo- man Lz. Woensdag 11. had zoo men zegtte Stad aan 't Ha ringvliet een schipper de onvoorzigtigheid gehadop het Haringvliet schaatsen te gaan rijden. Naauwelijks was hij op het ijstoen het door den opkomenden vloed losbrak en hij medegevoerd werd. Ongeveer drie en een half uur heeft hij met het ijs rondgedreven en lreeft zich toen gelukkig te den Bommel kunnen redden. 17 Febr. De staatsieschuit de Twee Gebroedersgezagvoerder Pieter Arie de Jonge bij het invallen van het vriezend weder voor de haven van Walsoorden liggende gebleven, is gisteren namid dag bij de eb door de ijsschotsen medegesleept, en even voorbij Walsoorden blijven zitten. De bemanning, die geheel den nacht in vrees en angst had doorge- bragt, heeft heden het schip met eenig huisraad ver laten, waarna het heden namiddag weder is gaan drij ven, beneden den lichttoren over den dam is gegleden en vervolgens voor den perkpolder tusschen het ijs drijvende is gebleven. Ilet^ schip, geladen met stroo en komende van Oude Tonge, was bestemd naar Willc- bronck (Belgie). Men verwacht, dat evengenoemde lichttoren almede eerstdaags zal omvallen de trap is door het ijs reeds weggerukt. Wolfaartsilyk21 Febr. Door het Bestuur van het Historisch Genootschap te Utrecht is dezer da gen onder anderen tot gewoon Lid benoemd de W.Ed. heer Mr. C. P. LenshoekAdvocaat Burgemeester dezer gemeente. 18 Febr. In eene op heden alhier gehouden vergadering der afdeeling Tholen van de maatschappij ter bevordering van landbouw en veeteelt in deze provincie, zijn met bijna algemeene stemmen tot Voorzitter en Secretaris dier afdeeling benoemd, de heeren: D. Polderman, Burgemeester, en J. L. Lnyk Jr., te Scherpenisse en tot. be stuurslid, de heer L. Groetiewege Lz. te St.-Maartensdijkde beide eersten in plaats van de heeren M. W. J. de Visser en M. G. van Stapele te Tholen die voor deze betrekking hadden bedankt. Zierikzee, 22 Febr. Het op de Zeehondenplaat gestrande Schip Seagull is door kapt. Boivhyes, van den Reddingkotter afgebragtmasteloos en drijvende op het restant der lading hout, en met behulp van den Reddingschokker in onze haven binnengebragt. Blijkens de nu gepubliceerde lijst hebben zich 34 sollicitanten aangemeld voor de betrekking van lid van de Algemeene Rekenkamer. Men denkt, dat de heer A. van Eek, bewaarder van de hypotheken en het ka daster te Gorinchem, de meeste kansen heeft. Zïcriltasoe 23 Febr. Naar wij vernemen beslaat het voornemen, om in het begin van Maart aanstaande de stoom- bootdienst van Neuzen op Hansweert wederom in werking te stellen. Zoo men weet staat die dienst in verbinding: te Neuzen inet de spoortreinen van en op Genten tc Hansweert met de stoombooten Telegraaf op en van Botterdam en Ant werpen. Bij de nieuwe postwet zal gelegenheid worden gegeven tot verzendingen per expresse tegen zeker ex- presseloon. Het dagbladenport wordt gesteld op 1 cent per 40 grammen; zwaardere dagbladen moeten meer betalen. Monsters worden berekend tegen 3 cent per 40 grammen. Het aanteekengeld van aangegeven gelds waarde is 5 cent van de 50 gulden. Het recht voor postwissels beneden tien gulden is 5 cents, van 25 gulden 10 cent, en van elke 25 gulden meer 10 cent. De post kantoren belasten zich met het inkasseeren van gelden tegen 1 procent. Het port van zeebrieveu is 20 cent. In een stadje in de provincie Gelderland werd dezer dagen het overlijden van zeker persoon door den bidder rondgezegd. Den volgenden morgen kwam hij echter weerom met de boodschap, dat men zich ver gist had, want dat de man wiens dood hij had aan gekondigd niet dood was, maar dat hij schijndood was geweest en zich thans weder heel wèl bevond. De minister van Justitie heeft inlichtingen gegeven omtrent Dirkje Veldhuizen, die, ofschoon zij 15 jaar was, tot tuchthuisstraf is veroordeeld. De veroordeelde heeft dit geheel aan zich zelve te wijten, daar zij hare afkomst geheim heeft gehouden en zelve haar leeftijd op 22 jaar heeft gesteld. Hare tuchthuisstraf is reeds veranderd in correctionele straf, eveneens voor den tijd van tien jaren. Naar men verneemtis de heer Brumtnelkamp die onlangs, afscheid nam als leeraar der christelyk ge reformeerde gemeente te Ticl, opgedragen het geven van onderwijs in do Ncderlandscbe taal en geschiedenis aan den prins von Wied, verloofde van H. K. II. prinses Maria der Nederlanden. De heer Brummelkamp volgt thans de colleges in de godgeleerdheid aan de hooge- school te Bonn. Men schrijft uit Maastricht van den 17 Febr: Gister hebben zich de regter van instructie en de officier van Justitie van hier naar Heelerheide begeven, ten einde in loco onderzoek te doen naar een moord, welke aldaar Dingsdag jl. onder de volgende omstan digheden zoude hebben plaats gehad. Een kind van negen jaren, dat, de mishandelingen zijner stiefmoe der moede, naar zijn grootvader was gevlugtwerd op aanraden der stiefmoeder door den vader van daar teruggehaald en te huis gekomen zoodanig door dezen laatsten geslagen dat het onder de mishandeling be zweek. De echtelieden droegen nu het lijk naar den zolder en lieten den arts ontbieden, aan wien zij tracht ten wijs te maken, dat het kind ten gevolge der strenge koude was bevroren. De artsdie echter dadelijk de ware oorzaak van de daad ontdokte gaf hiervan on- middelijk aan de justitie kennis, welke niet draalde met den oumenschelijken vader in hechtenis te nemen, die naar het huis van verzekering zal worden over- gebragt. Een curieus staaltje van de gebrekkige land- en volkenkennis van de Franschen, vooral met betrekking tot Nederland lazen wij dezer dagen in een Fran schen „Moniteur," gewijd aan de belangen van de gymnastiek. Terwijl bij ons, zegt het blad, het schaatsenrijden, eene uitspanning is, wordt het eene noodzakelijkheid in de meer noordelijk gelegen landen. De bewoners begeven zich daar dagelijks op schaatsen naar de plaats hunner werkzaamheden. Friesland is onbewoonbaar voor hen die niet schaatsen kunnen rijden. De Friezen loopen bijna niet; zij munten in het schaat senrijden uit, dat voor hen onmisbaar is, omdat de vaarten gedurende drie vierde gedeelte van 't jaar be vroren blijven, Het friescho kind kan naauwelijks staan, of men bindt liet reeds de schaatsen onder de voeten en gaat er meê op 'tijs; op tienjarigen leeftijd is een fries reeds een volleerd schaatsenrijder. De gewone snelheid van een goed schaatsenrijder is tweemaal zoo groot als die van een met twee post paarden bespannen rijtuig. Ongeloofelijk is de behendigheid, waarvan onze noord- sche natuurgenooten bij die oefening blijken geven, 's Winters gaan de hollandsche melkmeisjes gewoonlijk op schaatsen naar de naburige markt; zij leggen dan gewoonlijk vijf a zes mijlen af, met de melkkan op het hoofd en gedurende den rid hare kousen breijende. Meermalen ziet men zwermen van dertig a veertig achter elkaar rijden, waarbij om de vijfminuten de voorste loslaatden trein laat passeren en zich aan den staart laat voortslepen om uit te rusten. Geiiicngde berigtei Te Sacht men het nog niet schandelijk genoeg, door daden eens anders eer te ontnemen maar daarenboven tracht men ook nog door woorden eenen smet te werpen op den goeden naam. Beklagenswaardig is het, dat die lasteraar zijn gering verstand tot zulke slechte einden gebruikt en nog de oogen durft op te slaao bij de gedachte, dat zijne gebreken die van ande ren zeer verre overtreffen en hij door zijne lastertaal juist zijn, eigen boos gemoed verraadt. Te Sommels- dijk is bevracht het schip Adderjaantje, te lossen voor rekening van een boertje. „Het is toch niet mooi van mij zegt eene dame te S.„dat ik maar een vrijer neem om bij alle pretjes te zijn en er niets van meen." Maar Meisje! pas toch op uw tijd, Eens raakt gjj uw eernaam kwijt Want zoo als gij nu reeds doet, Noemt geen mensch uw daden goed. „Het is een ouderwetsche winter," hoort men dezer dagen nog al zeggen maar hoe streng en lang ook. is het maar een wintertje bij sommige van vroeger tijd. Zoo werden in 1783 te Parijs openbare vuren aangelegd en ter eere van Lodewijk XVI werd een standbeeld van sneeuw gemaakt, als een huis zoo hoog. In 1770 bevroor de wijn in de vaten der Zierikzeesche visschers iets dat nu niet gebeuren zal. In 1740 bouwde men te Petersburg een kasteel van ijs. Koning Hendrik IV moest in 1G02 bevroren brood eten. In 1468 bevroor de wijn in geheel Frankrijk, en men verkocht toen den wyn aan stukken per pond. Het ergste van alles was in 1812, dat Napoleon in Rusland heeft ondervonden. Toen bevroren de beur zen van alle Nederlanders zoodanig, dat er velen nog niet zijn ontdooid. In Spanje, en vooral te Madrid, vriest het wel niet, maar daar is de ellende zóó groot, dat de pruikmakers overstroomd worden door vrouwen en meisjes om hun haar te verkoopen. Rochefoft heeft het beter in de gevangenishij leeft als een vorst, en bij zijn middagmaal gebruikt hij nooit min der dan een paar flesschen onbevroren wijn maar er is beslag gelegd op zijn salaris als afgevaardigde en op de opbrengst van zyn dagblad, wegens eene schuld van 56,000 franc. Ook zijn mederedacteur, die naar Belgie is ontsnapt, heeft maar een duur keelgat, want zijn vader had hem wel een half millioen franc nagelaten. Die mannen weten dus goeden raad voor een ander, maar niet voor hun zelf. De koniugs- gezindeu te Parijs zijn meer dan ooit verbroederd niet de keizersgezinden, uit vrees voor de barrikaden. Men kan dan dus wel aannemen dat Napoleon niet meer zit op een troon met drie sporten. Eene weduwe te A. wordt aangeraden wanneer zy nog meer brie ven schrijft naar iemand tot het aangaan van een huwelijk, zijn adres wat duidelijker te schrijven anders komt die brief in verkeerde handen zooals onlangs is gebeurd. Zij moest bedenken dat er meer koeyen zijn die bont heeten. Rejrtszaken. De Arrondissements-Regtbank te Zierikzeeheeft op Vrijdag 18 dezer de navolgende vonnissen in strafzaken uitgesproken 1°. O. V., oud 15 jaren, J. van V.oud 16 jaren, 1). R.oud 15 jaren, A. 1)., oud 11 jaren en M. O., oud 11 jaren, allen arbeiders geboren en wonende te Sint-Annaland, beklaagd van op 29 Junjj 1869, onder genoemde gemeente des morgens omstreeks 9 ure te zamen patrijzen-eijeren die zij daar hadden gevonden te hebben geraapt en daarna te hebben stuk geslagen waren by vonnis van den Heer Kantonregter te Tholen, dd. 14 December 1869 vrijgesproken van het hun ten laste gelegde, behalve de beklaagde J. van V., die bij ver stektot eene geldboete van ƒ10, subsidiaire gevangenis straf van een dag en in 'de kosten werd veroordeeld. De Regtbank heeft op het door den Heer Officier van Justitie ingesteld hooger beroepgemeld vonnis ver nietigd en verklaard, dat de schuld der beklaagden, nu geïntimeerden aan het hun ten laste gelegde feit niet is bewezen en hen mitsdien vrijgesproken de kosten zoo in den eersten aanlegals in hooger' be roep gevallen te dragen door den Staat. 2°. A. C. van der V.oud 36 jaren van beroep schilder, geboren te Zierikzee, wonende te Brouwers haven is ter zake van het moedwillig toebrengen van kwetsuren veroordeeld tot 15 dagen gevangenisstraf in eenzame opsluiting te ondergaan tot betaling eener geldboete van ƒ8,subsidiaire gevangenisstraf van een dag, mede in eenzame opsluiting te ondergaan en in de kosten. 3°. C. C.H. C.W. C.J. B.oud 22 jaren, schippersknecht, A. B.oud 20 jaren, timmerman, en G. IIde eerste woonachtig te 's Gravenhage de overigen te Zierikzee zijn van het hun ten laste' ge legde. als zouden de drie eerste en de vierde beklaagden in den laten avond van den 31 December des vorigen jaars, in de herberg van J. Blom, te Zierikzee, elkander moedwillig slagen en stoot.en hebben toegebrngt, waar door de vierde eene verwonding op het hoofd zoude hebben bekomen en als zouden eenige oogenblikken later de drie eerste en de drie laatste beklaagden elkander moedwillig slagen en stooten hebben toege- bragtvrijgesprokende kosten te dragen door den Staat. 4°. J. van V., oud 19 jaren, geboren te Bruinisse, wonende te Zierikzeeis mede vrijgesproken van het hem by dagvaard ten laste gelegde, als zoude hy in den avond van genoemden 31 December in voormelde heiberg, W. H.moedwillig met geweld bij de haren hebben getrokken en hem twee schoppen hebben toe- gebragtde kosten te dragen door den Staat. Door het Kantongeregt te Zierikzeezijn den 16 February jl. de navolgende vonnissen gewezen 1°. P. S.landbouwer, wonende te Zierikzee, is ter zakehet afschieten van een geweer op eene straat te Zierikzee, op korteren afstand dan vyftig ellen (meters) van eenig gebouw, veroordeeld in eene geld boete van driegulden, en een van vyf gulden subsidiaire gevangenisstraf van een dag voor de eerste boete, en van twee dagen voor do tweede boete. 2°. C. G.arbeiderwonende te Zierikzeeis ter zake, het aanwenden van pogingen om wild te bemag- tigen door middel van wildstrikkenveroordeeld tot eene gevangenisstraf van vier dagen en in eene geld boete van vyf en twintig gulden ot subsidiaire gevan genisstraf vau vier dagen. 3°. C. B.wonende te Bruinisse is ter zake van het maken van nachtelijke geruchten tot verstoring van de rust der ingezetenen te Bruinisseveroordeeïd tot eene gevangenisstraf van een dag. 4°. A. F.arbeider wonende te Zierikzeeen 5°. G. L.hovenier, wonende te Zierikzeezijn ter zake, van het rijden met een kruiwagen over een klinker pad te Zierikzee, veroordeeld ieder in eene geldboete van twee gulden, of subsidiaire gevangenisstraf van een dag. Iiigezoiicleiie Stuklion. SCHOOLVERBOND. Aan al degenen die zich door onderteekening van de daartoe rondgaande lijst bereid verklaard hebben om tot eene alhier to vestigen afdeeling van het SCHOOL VERBOND toe te treden wordt langs dezen weg medegedeeld, dat den 2den Maart a. s. ten 12 ure precies eene Algemeene Vergadering zal gehouden worden te Amsterdam in het lokaal der beide Departementen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Nieuwezijds Voorburgwal, achter het Paleis, tot welker bijwoning met regt van stemming worden opgeroepen al degenen die de presentielijst vau de Vergadering op den 27sten October 11. te Utrecht hebben geteekend, of ter vervanging daarvan hun kaartje hebben afgegeven alle leden der Afdeelingen, welke zich, ook slechts voorloopig hebben geconstitueerd en daarvan officieel hebben kennis gegeven en allen diehoezeer tot geene Afdeeling behoorende zich vóór den 22sten February bij den Secretaris van het Hoofdbestuur als lid vau het Schoolverbond hebben aangemeld. Daar de Afdeelingsbesturen verzocht zijn de nauien der ledendie de Algemeene Vergadering wenschen bij te wonen aan den Voorzitter van het Hoofdbestuur vóór of op don 25sten dezer te willen opgeven, worden degenen die daartoe genegen zijn uitgenoodigd daarvan in tijds bij het voorloopig bestuur der alhier te vestigen Afdeeling te doen blyken.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1