L DE köMMi LEVE! EVANGELISATIE TENTOONSTELLING Zeeuwsche oud-, en merk waardigheden, a STRAND VOND ER JJ. STRANDVONDERIJ. AAN BESTEDING. MANUFACTUREN, BÓEREN-INSPAN, ROEREN-INSPAN, i BEIWLl'MR, mm, DIVERSE SCIIOOIISTEENSTIIKRI E\Z. S. OCH TM AN J/,. Ie ZIERIKZEE Schoorsteenstukken evenzeer van Stalen Behangsel en Randen, leren en Linnen Gordijnen, Een HUIS. SCHUUR, Een Woonhuis, Pakhuis Een Tuinhuis en Tuin, Een Woonhuis, Tuin en Erve, Een Woonhuis, Erve En een W oon-, Winkelhuis TE koop: Een ROE IJ E RS Cl LUIT Een Kapwagen op riemen, IMIMTOMU DE B. Joppe, Jz. te Zierikzee, PUNCH No. 1, 2 en 3, Berigt aan Landverhuizers. Soiree Déclamatoire, RA MMENAS-BONB ONS 10, lesti lakt Afs IL f. een Schilders-Knecht, Zierikzoe18 Febr. In de zitting der Tweede Kamer van Dingadag heeft de heer van Roeuen zijne geloofsbrieven ingezonden. De heer Fransen van de Putte heeft verlof gevraagd en verkregen om aan de ministers van Binnenl. Zaken en van Marine inlichtingen te vragen omtrent den toe stand van den toegang naar zee van Rotterdam en van Dordrecht. De voornaamste wijzigingen van de postwet, volgens het bij de tweede kamer ingekomen ontwerp, zjjn: uni- formport van 5 cent voor binnenlandsche brieven, met gedwongen frankeering, op straffe van dubbel port; bere kening van het port voor drukwerken met uitzondering der dagbladen, naar het gewigt vermindering der tarie ven voor de verzending van geldswaarde en voor het bekomen van postwissels; en, eindelijk, invoering van gestempelde briefomslagen. Gemengde berigten. De rust te P. laat niets meer te wensclien over nu de winkel-dame getrouwd is; maar haren echtge noot heeft in geen drie weken zijn verstand gehad doch het is te laat als zjjn verstand inogt terug ko men. „Maar dat is niets," zeggen zjjne ouders, „het fortuin is gevonden." Evenwel heeft hunne dochter het fortuin-kleed ook aan gehad op de bruiloft, maar te P. zal zy het niet vinden. Eene dienstmeid te W. wordt verzochtniemand meer te belasteren we gens het koopen van een jas; want ieder is zoo vrij moedig niet als zij ora maar te halen en niet te betalen. Dus, op die manier kan men wel met nieuwe hoedjes eu witte schortjes loopen pronken. Maar Die meid zou willen vrijen Doch niemand wil er aan En nu met al haar lintjes Blijft zjj alleen maar staan. Eene dartele dame te N. moest zich wat fat-, soeulyker gedragen, en zich niet ophouden met tweo vrijers en zoo vervolgens dus Meisjewil 't toch beter maken Let wat beter op uw zaken Want gij zijt er veel tot last Die niet op zijn zaken past. Eene dame te N. is zoo verblijd nu zij verpast is te B. aan een heerschapdat zij trotsch wordt als eene mevrouwmaar daar hy met de vorst niet is kunnen komen heeft zij zich maar vermaakt met een gareelmaker. Onder Cat9 wordt een boer verzocht, zich wat fatsoenlijker te gedragen bij het bedanken van iemand voor eene zaak waartoe hij niet verzocht is. Dus vriendje, gij zijt te haastig geweestdat men van u niet verwacht had. Een schippers-knecht te O. wordt aangeraden de dienstmeiden en anderen des avonds met rust te laten daar hij anders achter het slot zal komen. De commissaris van politie die Rochefort moest arresterenwas in 1851 reeds commissarisen moest toen ook afgevaardigden inre kenen. Hy was het, die toen den tegenwoordigen minister van buitenlandsche zaken het eerst bij de kraag greep. Ingezontlene Stukken. OP DEN 53"'en JAARDAG YAN Z- M. onzen hoogst geëerbiedigden Koning, DEN 19 FEBRUARIJ 1 8 7 0. 2 Kon. XI 12c. Prov. VIII15. Psalm LXI 7. De Heere Goddie 't al kan geven Sta U Uw Huis Sta Neerland bij Verhooge Uw' roem verbeuge Uw leven; Schenk' zegen op Uw heerschappij Dat Uw geslacht met roem en eere Steeds bloeije in een' gewenschten stand, Gelukkigongestoord regere Tot heil van Volk en Vaderland Tot 's werelds jongste nacht zal scheiden Voor 'tlicht van heller dageraad, Als hooger dag, dien wy verbeiden Geen aardsch bewind meer overlaat 1 \y. v. d. B. Correspondentie. De brief, geteekend „een liberaal-orthodox" is ont vangen doch hiervan kan geen gebruik gemaakt worden vóór hij aan de Redactie de naam van het huisgezin heeft kenbaar gemaaktwaarvan hij in het No. van 12 February 11. heeft melding gemaakt. Voor de waarheid behoeft men immers niet te schromen V Ziorik/eesche Marktdag van den 17 FEBRUARIJ 1870. Boter van 0,55 tot 0,625 per 5 hectogrammen. Eijeren van f 0,675 tot ƒ0,80 per 25 stuks. Ondertrouwd C. J. BETHE ZtERIKZEE, en 17 February 1870. H. M. van der HAVE. Algemeene kennisgeving. op ZONDAG 20 FEBRUARIJ, in de Evangelisatiezaal TOEVLUCHTdes morgens te tien ure eri des avonds te ze» ure. Voorganger de Heer JOHN, Evangelist. De alhier gevestigde SUB-COMMISSIE van de algemeene Commissie tot het bijeen brengen van voor de oprichting van een Centraal Israêlietiseh WEESHUIS in INeclerlmicl, is het eene behoefte om bij dezen hun tiarteiyicen dank te betuigen aan allen die voor de zoo nuttige zaak hebben ingeschreven en blijven de zoo gewenschte stichting aanbevelen en zijn steeds bereid giften voor bovengenoemd Weeshuis aan te nemen. Zierikzee De Sub-Commissie voornoemd, 17 February 1870. M. ZENDIJK. M. A. FRENK. VAN in de provincie ZEELAND of elders voorhanden, te houden te MIDDEL 'B TJ R G IN DEN LOOP VAN 1870. Alle bezitters van eenige tpt bovenvermeld doel ge schikte voorwerpen en zij die zich met het Correspondentschap dier Tentoonstelling raogten willen belasten, worden, voor zoover zij de daartoe onlangs uitgevaardigde circulaire niet mogten ontvangen hebben, ten vriendelijkste verzocht dienaangaande in briefwis seling te treden met een der leden van de Commissie van uitvoering dier Tentoonstelling. G. N. de STOPPEL A Alt, Voorzitter. F. NAGTGLAS. P. ROKTKRT TAK Ez., Secretaris. De BURGEMEESTER van Kerkwerneroept voor de eerste maal ter reclame op regthebbenden op 20 stuks Dennen DEELEN van - verschillende af metingen waarvan 1 gemerkt U. S., 2> F. O., 3 F. F. O. 6 A. W. en 7 zonder merken. 1 Dennen KIEL1 Greeuen GIEK en 1 Dennen MAST, allen zonder merken, 1 POMP, 1 VAT of FUST, gemerkt B. B. W. 55, eenige stukken PLAN KEN en HOUT, aangespoeld aan den zeedijk dezer gemeente en bij hem aangebragt. Kerkwerve, 10 February 1870. G. van der CINGEL. De BURGEMEESTER van Haamstede roept voor de vierdn maal ter reclame op regthebbende op SOO stubs PLANKEN van onderscheidene lengte en dikte, gemerkt W. B. W. L. B. T. B. M. T. D. D. D. op het strand aangespoeld en bij hem aangebragt. Haamstede, den 17 February 1870. C. M. BOLLE. -4- De Heer M. LOCKER de BRUIJNE zal publiek AANBESTEDEN: Het amoveren van een Woonhuis en liet «laarstellen op hetzelfde terrein, van eene nieuwe WO NING met l>ylevering der noo- «lig-e Materialen, waarvan de Aanwijzing zal plaats hebben op Dlngs- dag February, (in plaats van Woensdag 23 February), des voormiddags ten 10 ure; Besteding op Maandag 7 Maart, des, voormiddags ten 11 ure, ten huize van A. Franken te Noordwelle. Het bestek, teekening en nadere inlichtingen te be komen bij E. W. MUS, Timmerman te Zierikzee. De Deurwaarder J. FRANSE, zal publiek verkoopen Eene uitg;ezoclito part|) diverse VOORJAARSSTOFFEN en nieuwe KEDDEIN als Op Maandag 21 Februari 1870, 's voormiddags 11 ure, in de Herberg van A. van dek Meek, te Zonnemaire en op Dinsdag en Woensdag 22 en 23 Februari 1870, 's voormiddags 11 urein bet Hotel .de Maagd van Mechelente Brouwershaven. Door het eindigen der zaak, zullen de Goederen voor rille prijzen worden opgeruimd. De I 'erkooper S. van der HART. o n <1 e r O A T S. Op DINGSDAG den lsten MAART 1870, des morgens XgSjï 9'/.2 ure, zal, ten verzoeke van den Eerzamen DINGENIS WÈ de LOOFF, publiek worden verkocht: "V Werkpaardenvan 3 tot IS jaar, 16 gtuks Melkkoeijen en jonger Rundvee en 1 Zoogvarken. 1 Huifwagen 3 Menwagenseen Karre en verder BOUWGEREEDSCHAP. J. W. VADER, Not. onder CORTGENE. Op WOENSDAG den 2den MAART 1870des morgens om 9 ure, zal, ten verzoeke van den Eerzamen DIRK MEU- LENBERG Hz., op de Hofstede in Oost-Polderpubliek worden verkocht: 4 span Werkpaardeu, van 5 tot 17 jaar, 6 jonge Paarden', van 1 tot 4 jaar en 1 hlaauwe Sehimmel Merry oud 9 jaar SO stiil*» Melkkoeyen en jonger Hoorn vee, 4 Varkens en Biggen, Pluimge- die rte en Kariilionden.' 1 RIEM'WAGEN, 1 HUIFWAGEN, diverse MEN- WAGENS en veel ander BOUWGEREEDSCHAP. Ook eene partij MELRGEREEDSCHAP HUISRAAD en INBOEDEL. J. W. VADER, Not. berigt, de ONT V AN GST eener kciiirige collectie nieuw uïtg«*komeiie welke laatsten g'eheel gereedgemaakt door liem gedeverd worden. Ook buiten de Stad worden de STALEN" op franco aanvrage ter be/.igtiging gezonden. Hij beveelt zich by vernieuwing beleefdelijk aan. IÈ De Notaris .1. de KATER Nz. zalten verzoeke van zjjn principaal, op Woensdag 9 Maart 1870, voormiddags elf uur, te Buryh in de Herberg van W'". Speelman veilen en verkoopen ERF en GEVOLGEN te Burgh, sectio B no. 20, waarin de Bakker»-, Krilid«ïniei'S-Schilder»- en Kuipers- Affaire met goed gevolg is uitgeoefend en nog wordt voortgezet. Nadere information te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal ten verzoeke van zijne principalen, op nader te bepalen dag en plaats, in het laatst van Maart 1870, publiek presenteren te verkoopen: en ERVE, staande en gelegen aan de Noordzijde der Oude Haven te Zierikzee, wijk A, No. 345, kadaster sectie A, No. 555, groot 3 roeden 15 ellen. staande en gelegen aan de Noordzijde der Hooge Molenstraat aldaar, kadaster sectie A, No. 1102 en 1103, groot 7 roeden 02 ellen. Beide perceelen laatst bewoond geweest door wijlen Mevrouw de Wed. J. NELEMANS. staande en gelegen in de Gemeente Noordgouivekadas ter sectie A, No. 53 en 132, groot 10 roeden 50 ellen. 1 bunder 03 roeden 20 ellen I30TTWLANL>, gelegen aldaar, kadaster sectie A, No. 20, 21 en 22. 1 bunder 18 roeden 90 ellen BOUWLAND, vroeger Boschgelegen aldaar, kadaster sectie A, No. 52. De 3 laatstgenoemde perceelen zijn VERPACHT aan F. van den Bout Az. te Zonnemaire. en MOESGROND staande en gelegen aan de Noordzijde van den Kloosterweg in de Gemeente Noordgouwekadaster sectie C, No. 66, 67 en 68, groot 13 roeden 69 ellen. Zeer geschikt voor een Optrekje. en ERVE, staande en gelegen aan de Westzijde van het Vischslop te Zierikzee, wijk D, No. 391, ka daster sectie B No. 200 groot 1 roede 28 ellen thans bewoond door J. Pino. Laatstgemeld perceel is inmiddels uit <Ie ïiaml te koop. Nadere informaliën te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris te Zierikeee.y groot tonnen, met completeii Inven- tur*ïs; te bevragen bjj L. de KEIJZER te Zonnemaire. Brieven franco. T E K o o P: :/J een KAP-CÏIAIS en een DRIFXI1VG- WAGEN, bij T. J. yan den BOUT te Eikerzee. IN UB VAN t c bekomen Likeuren ,/^Genever en Brandewijn. De ondergeteekende maakt een ieder be- kend, dat bij hem te verkrijgen zijn alle soorten van MANDEN, tegen een civiele prijs en goede bediening. slrjansland. D. van de VELDE. De ondergeteekende maakt bekenddat zijne VERLOTING van 9 February 1870, alleen prijasen, per nummers geteekend, heeft plaats gehad onder toezigt van het bestuur op den 16den dezer, bij den Logementhouder M. BOUWMAN te Brouwershaven. Voor de VERLOTING van MEUBELEN zijn nog LOTEN verkrijgbaar Ots. per lot. Zierikzee. «J. WIERIKX. Daar de ondergeteekende door een Huis van Ant werpen gevolmachtigd is LANDVERHUIZERS naar AMERIKA te contrakteerentegen civiele prijzen verzoekt hij de gunst van ieder, wie daartoe genegen mogt zijn. Nadere informatiën zijn bij hem te bekomen. P. OCKERSE, Cz. Bruinissewijk Ano. 163. ten voordeel© «Ier algemeene armen VAN BROUWERSHAVEN. te geven door de Rederijkerskamer „R U Y S C H," onder de zinspreuk: „Veredeling floor Oelenïng," VAN ZIERIKZEE, op MAANDAG den 21 FEBRUARIJ 1870, des avonds ten 6'/.2 ure, ten huize van Mej. de Wed. F. van 't HOF te Brouwershaven. Eutrée e«mts. Plaatsen kunnen besproken worden tegen betaling van 10 cent de persoon. tegen IIoeHten - Keel- en UorsHiainloe- ning-en, van C. A. C. FISCHER bij Frankfort a/d Mainverkrijgbaar in doosjes van SO en IO Ot., J. M. GASILLE, P. GASILLE, B. GELEIJNSE, te Zierikzee. te Vlissingen. te Haamstede. 'II Met MEI een ongehuwde UOEKE N-Ii NEC II T benoodigd, bij J. HANSE te Sirjansland. Met MEI aanstaande een tweede B O E R E N-K N E C H T benoodigdte bevragen onder letter W, by de Uitge- U. De BUI Ivan de L ■des namic Jeene oper |zal gehou Zn |in de ope jop 23 Fel Behandi Voorste een verzo voorwaart Izou zjjn |en Direct Voorste I de opmerl IZaken, on Iregten. Binnen J van de afs I der Statei uitstek et lonregte b< vers dezes. Brieven franco. Met MEI aanstaande een gehuwde BOEREN- li 1ST E O I X T benoodigd, bij C. F. van den BOUT, Cz. te Zonnemaire. Met MEI aanstaande oen tweede B O ERE N-K NEC XI T benoodigd, bij M. A. VIS te Haamstede. XJ Met MEI aaustaande een ongehuwde B O E R E N-K N E C H T benoodigd, loon naar bekwaamheden, by JAN van der BIJL onder Zonnemaire. Met 1°. MEI benoodigd twee bekwame gehuwde ROEREN-KNECHTS, voor 1ste en 2de Knechtadres franco, letter R, Uit gevers dezes. 4. i Tegen MEI aanstaande een ongehuwde ARBEIDERS-KNECHT benoodigd, bij M. LEGEMATE, Pz., te Serooskerke in Schouwen. %(j\ het dringe bezig hou de orde w< om dage li meene bet volkskara te brenge Het ia Vertegen gemoedel: zullen we van Straf voorbjjgat herhaalde Justitie d verhieven uitsprake: toestand c van een r In 1851 een ontwe in, waarb met het bleef beh Lilaarg den heer te geven e tot afscha Novembei Met MEI aanstaande wordt SCHAAPHERDER gevraagd bij den gezworen J. P. GLERUM, te Schore^j I bij de T 1 Memorie I van den I bekwaam! I de Pinto TERSTOND twoo TIJ1MEBMANS-KNEC1ITS benoodigd, bij J. VINK te Noordgouwe. Brieven franco. TERSTOND twee METSELAARS-KNECHTS benoodigdbij J. van der WERF te Noordgouive. Brieven franco. Een SMIDSKNECHT benoodigd, bij J. KR1EGER te Kapelle. Zvid-Beveland.J A. de GREUIJTER Mr. Smid te Roe kanje, vraagt TERSTOND of tegen MEI een' KNECHT, bekwaam voor het boerenwerk.j M!eii vraagt met 1 Maart van de P. G., die 4, 5 a 6 jaren in het vak is werkzaam geweest, voor 8 maanden werk, loon O /TO boven lcosit enz. Brieven franco aan L. DORSMAN, te Stad aan 't Haringvliet. 3?, Van stonden aan of met 1 MAART benoodigd een SCHILDERS-KNECHT loon naar bekwaamheid, bij J. K. STEENLAND, Mi Schilder te Zonnemaire. Brieven franco. VOOR, HET MODEVAK IEMAND gevraagd die daarin eenigen tijd is werk zaam geweest. J0H- OCHTMAN. Wordt gevraagd bij Mevrouw SCHULfr BEQUE BOEIJ E, de Jonge, met MEI een MEISJ# niet beneden de 18 jaren, dat meer gediend heeft c I worden te nalisten. Voor 1 Toelichtir wij in een door de v telijk zul Een ge Toelicht-ij citaten, oi zjjn. In lid der T gen Raai krachtig tuigde de minister v schen was geheele a alle maat eerekroon daarin he kunnen v geweest d citaten k( zijn, voor ging, wel kn ander liberale d zoodat re werd losg 1870 de i gingen af Daarna der vraag aller wege uiterste v de hervor kan naaïjeii. JA TERSTOND of niet MEI a. s.: Eene BOEREN-DIENSTMEIB benoodigd, bij SALOMON van HOEVE te Sirjanslo\ snelpkrsdrukkerij van de loozic comp. I door te 1; I gevalw I die zelfs I ln beginsel I als aan I onvermijd I openbare I l'Uitenlau

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2