Puik vertrouwd Brandwaarborg-Maat schappij, V 1. Een Huis en Erf, 2. Een Huis en Tuin, 3. Een Huis en Tuin, Haarlemsche Groentens Versclie Kreeften in blikken. Terrinnes des Foies Gras. Truffels. Champignons. Japansche Soija. Sardines a l'Huile. Punch Siroop in 3 soorten. Verschillende Likeuren. Verkr ijgbaar bij J. W. Scholden. Versche Zalm in blikken. '3 ÜE ItEUiin MAATSCHAPPIJ tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: LANDVERHUIZ E R S. I). (VII. KAALHOOFDIG EN. Concertzaal. Zierikzee. Nationaal Tooneelg ezels chap, UITGESTELD. Rederijkerskamer R UYSCII het mrnim van mm gilhey A TT F NT IE s. v. p. een Schilders-Knecht, M- lh glement'op het beheer van genoemde goederen en het toezicht daarop. Behalve dat nu op dit reglement do provinciale colleges van toezicht gehoord en de adviezen der kerkvoogdijen van de toegetreden gemeenten zullen worden ingewonnen, zal tevens in het belang der ge meenten, die een afwachtende hopding hebben aange nomen, voor verspreiding in ruimer kring zorg worden gedragen. In de verwachting dat als van ouds van rijks wege zal voorzien worden in de kosten van het toezicht, is reeds de byeenroeping van het dubbele algemeen collegia tot finale vaststelling van het reglement op 9 Juny e. k. bepaald. De minister van financiën heeft ter kennis gebracht van belanghebbenden, dat bij den dienst van den rijks telegraaf behoefte bestaat aan telegrafisten. Ter opleiding tot de betrekking van telegrafist der 3de kl., waaraan eene jaarwedde van acht honderd gulden verbonden is, worden personen toegelaten als leerling-telegrafist, op een dag geld van één gulden. Voor toelating als leerling-telegrafist kunnen in aanmerking komen zij die het getuigschrift van het eind-examen voor de hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus, vermeld in art. 57 der wet van den 2den Mei 1863 {Staatsblad, N°. 50), hebben verkregen en overleggen, en, volgens dat getuigschrift, voldoende bekwaam zijn in de vakken, waarmede men voor de behoorlijke vervulling der betrekking van telegrafist bij den rijkstelegraaf behoort vertrouwd te zyn. Voorts moet nog worden voldaan aan de volgende voorwaarden: De candidaten moeten zich vóór of op den lsten Maart 1870 bij het departement van financiën aanmelden door een op zegel geschreven verzoek, met nauwkeurige opgaaf van naam, voornamen en woonplaats. Dezelfde minister heeft ter kennis gebracht, dat hjj den rijkstelegraaf, na vergelijkend onderzoek, ongeveer twintig klerken zullen worden in dienst gesteld. De bezol diging der klerken is minstens 300 gulden 'sjaars en kan tot 800 gulden 'sjaars klimmen. Zjj kunnen, mits zjj voldoen aan het daarvoor vereischte, uit hunne be trekking overgaan tot die van telegrafist. Zjj, die aan het bedoelde onderzoek verlangen onderworpen te worden, moeten zich vóór of op den 3den Maart 1870 bij het departement van financiën daartoe aanmelden. Gemengde berigten. Te Granague bjj Toulouse had een boer een varken tot eigen gebruik gemest; maar toen het vet genoeg was om geslagt te worden werd het hem ontstolen. Hierdoor niet afgeschrikt, mestte hjj er verleden jaar weder een met de grootste zorg; maar ook dit werd hem precies op denzelfden dagwaarop het vorige jaar de diefstal plaats hadontvreemd. Dezen keer waren de dieven echter beleefd genoeg een brief achter te laten van dezen inhoud„Wy vonden uw spek verleden jaar zoo bijzonder lekker, dat wij verlangend waren het ook dit jaar te proeven. Overtuigd dat het ons niet tegenvallen zal, bevelen wij u dringend aan, toekomende jaar even zorgvuldig met het mesten van varkens voort te gaan. Wij twijfelen niet, of wij zullen bij leven en welzjjn alsdan op nieuw lust gevoelen om ons van den goeden uitslag te komen overtuigen." Om het schoolgaan te bevorderen geeft men te Beijl aan de kinderen boterhammendat uitmuntend be valt. En nu zal men in groote steden droog brood met ham gaan geven. Napoleon heeft zich levens groot uit laten schilderenen de schilder zeide tegen den keizer, dat hij niets had van Napoleon T. „Wel zeker" antwoordde hij„ik heb zijne familie." Dus Piefer Bonaparte ook. Dat het gebruik der nieuwe benaming der maten en gewigten niet ieder even gemakkeljjk valt, bewees de nota, die dezer dagen eene dame van haren vleeschhouwer ontving. Die had geschreven Geleverd in de maand January 1870 to zamen 54 hectoliter vleesch. Dus 54 mud. Te Biezelitige moest eene dame zoo veel onwaar heden van anderen niet rondventen maar wat beter op hare eigene gebreken zien. Een dorscher te C. gelijkt wel op een baron, met zijne blinkende laar zen aan die nog niet betaald zijn zoo min als vele slokjes. Hij zal dan ook nog van het dorp gejaagd worden. Kerknieuws. Ds. J. W. A. Nottenpred. bij de Christ. Geref. gemeente te Middelharnis heeft voor de beroepen naar Goes en Schiedam bedankt. Ds. de Wildepred. bij de Herv. gem. te Poort vliet heeft voor het beroep naar Harderwijk bedankt. IngezoiKleno Stukken. Mijnheer de Redacteur Door de opneming van onderstaande regelen in uwe Courant, zult gij ons ten zeerste verpligten. In de Nieuwsbode van 12 February komt een inge zonden stuk voor van iemand zich noemende een »libe- raal-orthodox," waarin die schrijver o. a. de opmerking maakt, dat wij bedeeling verstrekken van pap, kolen, turf en alles wat wordt gegeven aan een gezin van vier volwassen personen, man, vrouw en twee zoons, van welke »de man en een zoon, die nooit geen (d. i. altijd) verlet hebben, thans nog iedere week 10.20 verdienen," en verder de vraag stelt of in dat gezin geene bedeeling zou kunnen gemist worden enz. Wij beantwoorden die vraag bevestigend, doch ver klaren onder de door ons bedeeld wordende gezinnen er geen te kennen, dat in zulke gunstige omstandigheden verkeert. Nogtans het is mogelijk, dat wij dwalen. Het verwondert ons evenwel, dat die schrijver, die vooropstelt, dat het »niet alleen de vraag is om de kwaal aan te wijzen, maar ook te trachten dezelve te gene zen," zich, in plaats van tot ons, wendt tot den Heer Redacteur dezer Courant en zich bereid verklaart aan hetn meerdere inlichtingen te geven, evenwel, naar ons is gebleken, met streng verbod ons het gezin iu kwestie te noemen. Wy diakenen, niet de Redacteur dezer Courant, zijn met de regeling der diaconale bedeelingen belast. Wy trachten, zooveel in ons vermogen is, bedeeling te verstrekken aan hen, die er wezenlijk behoefte aan hebbenmogten wij soms dwalen wij willen gaarne van onze dwaling overtuigd worden. Wy verzoeken daarom den schrijver van genoemd stuk dringend ons ten spoedigste met het gezin in kwestie bekend te maken, daar het, zoo zijne opmerking blijkt gegrond te zijnwenschelijk is, dat de bedeeling aan dat gezin hoe eerder hoe beter ophoude. Diakenen der Hervormde Gemeente te Zierikzee J. M. ÏSEBREE MOENS, Voorzitter. J. BETHE, Secretaris. W e 1 <1 a cl i g h o i <1. DIAKENEN der Hervormde Gemeente te Zierikzee geven bij deze onder liui-telijlce cljuilibetiiigïng; kennis: dat de Algemeeno Iiisuhryving voor dat jaar heeft opgebragt de som van 1511.30 tegen- 1374.90 in het vorige jaar. Zijnde alzoo meerder 139.40 dat nog bij hen zijn ingekomen de volgende bij zondere griften ten behoeve der Hervormde Diaconie Armen Ï3.— voor levensmiddelen; liet TjeGrag;, benoodigd voor drie extra bciKe- lingon van brandstoffen dat in de voormiddag-godsdienstoefening in de Kleide Kerk op Zondag 13 dezer is gecollecteerd oen Tmnlo l>ïllot van /£2£>.— dat ten behoeve der Armen van alle Gezindten bij hen nog zijn ingekomen liet bedrag voor eene te houden Soepbedeeling; verder van de Vrijmetselaarsloge „de Ster in het Oosten" alhier 50 stuks Dekei.s van eenige Heeren, leden der groote Sociëteit alhier, eene som van p. m. 40.9 voor het houden eener SoepbedeeliDg; en een bedrag van ƒ94.65 zijnde de opbrengst eener gehoudene collecte op de Hoogere Burgerschool, op de scholen van Mejufvrouw A. H. van der VELDEN en van de Heeren BASTMEIJEREXEL RENSEN en KARREMAN. Zierikzee, 15 February 1870. Diakenen voornoemd, J. M. ISEBREE MOENS, Voorzitter. J. BETHE, Secretaris. 5Qjarige Echtvereeniging VAN M. KASHOEK e n N. PU MM EL AAR. Zierikzee, 12 Februari 1870. hunne dankbare kinderen. 4/ o ••-- 'v o Getrouwd C. DALEBOUTLz. Duivendijke en 16 February 1870. C. van de PANNE. Algemeene kennisgeving. Getrouwd Serooskerke 16 February 1870. CORN. STEUR Mz. A. JONKER, Wed. R. van den Hoeke. Bevallen van een Meisje, C. T. STORK, Buijze. Bergen-op-Zoom 16 Februari 1870. Heden overleed, tot diepe droefheid van mij, mijne kinderen en verdere familie, mijn geliefde Echt genoot STOFFEL WESTERWEEL, in den ouderdom van 50 jaar, 1 maand en 10 dagen. Brouwershaven, A. HILLEMAN, 14 February 1870. Wed. S. Westerweel. Het kindje, mij vóór acht dagen geschonken werd mij heden ontnomen. Zierikzee, Wed. A. A. SIMONS. 14 February 1870. Heden overleed tot mijn innige droefheid, in den ouderdom van 37 jaren, mijn geliefde Echtgenoote PRIENTJE van de VELDEmet wien ik slechts 14 maanden door den echt mogt vereenigd wezen allen die de overledene in hare goede hoedanigheden hebben gekend, zullen beseffen hoe zwaar mij hare ouders en verdere familiebetrekkingen haar verlies treft, doch wij hopen stil te berusten in dezen voor ons zoo zwaren beproevingsweg. Zierikzee, MARINUS KANAAR, 15 February 1870. mede uit naam harer ouders. Dienende deze tot kennisgeving aan vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten deze stad. Op heden werden wij in diepe droefheid ge dompeld, daar het den Heer van leven en dood be haagde ons veelgeliefd Zoontje HENDRIK, na een kortstondig doch zwaar lijden in den jeugdigen ouder dom van bijna 8 jarendoor den dood van ons weg te nemen. Hoe smartelijk dit verlies ons ook treft, zoo hopen wij echter stil te berusten in den ondoor- grondelijken wil van Hem die altijd wijs en goed is, en welke nimmer rekenschap van Zijne daden geeft. Zierikzee, Be bedroefde ouders 15 February 1870. DANIEL van der WEKKEN en b? HENDRIKA NEERHOUT. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving aan vrien den en bekenden zoo binnen als buiten deze Stad. Op den 13den Februari 11. is te Rotterdam na eene ziekte van slechts weinige dagen overleden mijn geliefde Broeder LEENDERT SPEYERin den ouderdom van ruim 25 jaren. Zierikzee, M. SPEYER. 16 Februari 1870. A Éénige kennisgeving aan faijnlie eu vrienden. KIGA TONNENZAA^» en UEVE- LAAR ZAAI-ZAADtot billijken prijs, te bevragen bij J. LANGOUMOIS de DOES. ONDERLINGE gevestigd te Miclclelburg. DIRECTEUR: DEN HEER A. P. DE WIJS. Ondergeteekende correspondent voor bovengenoemde, verzoekt bij deze beleefd aan de deelnemers, wonende in Schouwen en Duivelandhunne jaarlijksche kwi tantie van het verschuldigde over het jaar 1869 te komen of te doen afhalen vóór den 15 Maart a. s. bedragende voor de 1ste of gewone klasse £SO cent per lOOO gulden. Ziepikzee 16 February 1870. ,W. van SCHELVENAz. Dam. Op Maandag 28 February 1870, des mor- Sens uren, te 's Gravenpolderin liet gemeentehuis, zal de Notaris Mr. LIEBERT, residerende te Goesten verzoeke van de regthebbende in het openbaar verkoopen: zijnde Tiinmermanswinkelte Gra venpolder, sectie An°. 492groot 375 vierkante meters. aldaar, sectie A, n°. 170 en 171, groot 96 vier kante meters. aldaar, sectie A, n°. 204 en 205, groot 182 vier kante meters. Informatie bij Mr. LIEBERT voornoemd en P. MEU- LENBERG, te 's Gravenpolder IIV BLIKKEN. Confiturier. Oude Haven. VERWACHT OOK VAN ALGEMEENE ASSURANTIËN WOONHUIZEN 50 Cents Der ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 80 - WINKELHUIZEN 70 - KOOPWAREN 90 - Informatiën bij de Agenten C. van der VLIET Dz. te Zierikzee, L. BOOGERD Az., te Brouioershaven en J. C. M. van RIIEEto Haamslede. De ondergeteekende Agent der tusschen LIVER POOL en NEW-YORK varende Stoombooten der I N M AN L I N E. (Poststoombooton welke deze reis gemiddeld in a 11 <la«»*en doen, en welke door hare uitmuntende inrichtingen algemeen gunstig bekend zijn)neemt Passagiers aan voor doze Stoomboot- Oompag^nie 9 van af ROTTERDAM over LI- VERPOOL naar NEW-YORKtot de billykste p r ij z e n. Informatiën te verkrijgen op franco aanvrage bij H. ANTWEILER, Boompjes 1-126. ROTTERDAM. Den WelEd. Heer Dr. J. G. POPP, TE WEENEN. Zaandam, 29 Januarij 1869. Ik verzoek UEd. mij ten spoedigste weder te zenden lOO 11. Anathorin-Monrtwater en sees doosjes Tandpoeder. Het debiet vooral van het Anatherin-Mond water neemt alhier door de steeds Tieilacame werking steeds toe, en kan UEd. melden ik van verschillende zijden heb vernomen, het de gunstigste resultaten heeft uitgewerkt; tegen verschillende nioiBdoiig-esteldliecleu, ja zelf tegen hevige tandpijn, waartegen andere middelen vergeefs waren aangewend. Mijn voorraad bijna verkocht, zijnde hoop ik UEd. de afzending zooveel mogelijk zult bespoedigen. Met hoogachting UEd. Dw. Dienaar, H. G. van AKEN. Verkrijgbaar te Zierikzee bij M. S. POLAK, Drogist, Nieuwe Haven, wijk C, no. 203; te Middelburg bij W. P. van de KAMERApoth.te Goes bij J. P. van der DOES te Bergen-op-Zoom bij P. F. APPEL BOOM Apoth.te Rotterdam bij T. van SANTEN KOLFF, Apoth. en A. SCH1PPEREIJN C°.Ver koophuis; te Amsterdam F. v. WINDHEIM C0., Verkoophuis. y Werp uwe prniknn wegkoop geen kwakzalverijmaar als THEOPHILE U per contract aanneemt om het haar weder te doen groeijen (geen haar, geen geld) dan mag men wel aannemen dat de bewonderingswaardige AMERICAN - BAL. SEMI met geen goud te betalen is. Onfeilbaar tegen Roos en Uitval van Haar. Het contract is ƒ50, te betalen na volkomen Hor. groei. Franco aanvraag a ƒ2 de flacon bij THEO- j PHILE, Hofleverancier, Amsterdam, St.-Nicolaasstraat. 1 Dépots worden niet gegeven om de Eelitlieid te waarborgen. it sum Scheurbuik, puisten, barsten der huid, en in liet algemeen alle huidziekten verdwijnen spoedig voor de werking van deze buitengewone Zalf, die hare kracht doet gevoelen met eene suclheid en eeue zekerheid die bij geen ander middel ter wereld wordt gevondeu. In vele gevallen wordt het gewone springeu van de huid veroorzaakt door onderdrukte ademhaling, cn daar deze door dringende Zalf dadelijk de poriën opent, eu de opzuigende organen meer kracht geeft verdrijft zij aan twee zijden de ontsteking. Weinige uit- of inwendige kwalen kunnen den vereenigden invloed van Holloway's middelen weerstaan. Terwijl de Zalf verkoelt, en uitwendige kwalen verzacht, werpen de Pillen, door het bloed te zuiveren, de vertering te bevorderen, en de nieren te prikkelen uit het sijsteem dat kleine bederf, waaruit Roos en de daarmede verwante kwalen voorkomen. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes Pillen van 0,80 ƒ1,85 ƒ3,ƒ6,75 ƒ13,50 /"20,5ü. Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 8,- 7,05 - 13,85 - 20,95. Men heeft een groot voordcel bij dc grootste polten te koopen. N. B. Bij iederen pot is een, in alle talen gedrukte teregt wijzing om de zieken iu alle mogelijke omstandigheden de bcnoodigde inlichtingen te geven. Zijn op franco aanvrage a Comptant te bekomen bij den heer J. BAL, Cz. te Zierikzee, B. v. ASPEREN VERVENNE te Goes, STELLINGWERFF REINTEMA Hoofd-Dépöthonder te Leeuwarden, alsmede te Londen in de 533 Oxford Street vroeger 244 Strand. De aangekondigde VOORSTELLING door HET Bestuur KI.OV LEMAIRE, OP VRIJDAG 18 FEBRUARIJ a. s„ zal door ijsgang geen voortgang hebben, eu is tot nadere aanliondiu-iiig1 .1I). ZAM'VOOIM'. te ZIERIKZEE. Ten einde den algemeenen Armen in dezen zoo zeer I strengen Winter eene l>ni ten gewone l>e- I cleolingg- te kunnen verschaffen zal de Rederijkers kamer RUYSCHop vereerend verzoek, opvoeren: Blijspel in twee bedrijven door A. RUYSCH, op Yrvjdag- 1© February 1870, des avonds 7 uur, IN DE CONCERTZAAL. ENTREE 75 CENT. Plaatsen te bespreken aan de Zaal op den dag der uitvoering van 12—1 uur. Door bijzondere omstandigheden is het SOIBÉE DÉCLAMATOIBE TE DREISCHOR uitgesteld op Vrijdag 18 Februari Met M EI aanstaande een MÜOILE-1 NAARSKNECHT benoodigd, die met eenl paard kan omgaan, P. G.bij A. STORMEZAND tel Wissenkerke Noord-BevelandBrieven franco. Ai Men vraagt met 1 Maant van de P. G., die 4, 5 a 6 jaren in het vak is werkzaam geweest, voor 8 maanden werk, loon fl50 T'O boven kost enz. Brieven franco aan L. DORSMAN, te Stad aan V Haringvliet. Met MEI aanstaande een SCIIIPPERS-KNECHT benoodigd; te bevragen bij de Uitgevers dezes. Brie-] ven franco. ES- Met MEI benoodigd te Amsterdam ee«f KEUKEN3IEID. Te bevragen bij Mevrou* FOKKER. KINDERMEID met 1°. MEI voor goed loon GEVRAAGD b Mevrouw del CAMPO in den Anna-Jacoba-Polder gemeente St.-Philipsland. TERSTOND BENOODIGD: Eene HOEKEN-DIENSTMEID, bij W. HOKKE te Haamstede. snelpeusdrukkerij van dr loozk co. lU If

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2