l\o. 2756. 26sle Jaarg\ Donderdag 17 February 1870. Heeren Geabonneerden, Besturen en Adininistratiën. A F K O X IH GÏN G. Nieuwstijdingen. JFrawlm M-je Warland. zmtikxcKscin: \ii:i wsstoiM.. die hun met 1 Jan. 11. en vroeger verschencu abonnemoDts^oldi nog niet hebben voldaan gelieven hetzelve ten spoedigste aan de Uitgevers toe te zenden, ten einde geene staking in de toezending dezer Courant te ondervinden. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rihzee doen te weten dat door den Raad dier gemeente in zijne vergadering van den 22 December 1869 is vastgesteld het volgend Besluit BESLUIT tot wijziging van de Besluiten op de heffing van Schoolgeld op de openbare scholen voor lager onderwijs. De GEMEENTERAAD van Zierikzee Overwegende dat volgens de laatste wijziging van het Reglement op het openbaar lager onderwijs in deze gemeentede verpligting om herhaling-onderwijs te houden aan de onderwijzers tot dus ver opgelegd is vervallen, doch tevens is bepaald dat zij verpligt zijn overeenkomstig de bepaling en regeling der plaatselijke schoolcommissieavondschool te houdenuitsluitend toegankelijk voor leerlingen die de dagschool verlaten hebben Overwegende dat het niet wenschelijk is voor het onderwijs op de avondschool, dat niet anders dan her haling-onderwijs is, schoolgeld te heffen, evenmin als vroeger schoolgeld werd geheven voor het onderwijs op de herhaling school Overwegende dat alzoo de bestaande bepalingen tot heffing van schoolgeld op de openbare lagere avond scholen behooren të vervallen BESLUIT: Eenig artikel. Uit artikel 1 van het Raadsbesluit van den 28 Junij 1869 tot wijziging van de besluiten tot heffing van schoolgeld op de openbare scholen voor lager onderwijs in deze gemeente vervallen al de bepalingen betreffende de heffing van schoolgeld op de avondschool. Aldus vastgesteld ter openbare Raadsvergadering van den 22 December 1869. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. En dat dit besluit is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 25 Januarij 1870 no. 8. En is hiervan afkondiging geschiedt waar het behoort den 16 February 1870. Burgemeester en Wethouders B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Jn een der bankiershuizen te Londen is een diefstal gepleegd van 250.000 francs. De nommers der ontstolene banknoten zijn per telegraaf aan verschillende bankiers in het binnen- en buitenland opgegeven terwijl eene belooning van 25.000 francs is uitgeloofd aan dengene welke den dader kan aanwijzen. De vrouw met het ijzeren masker. Verleden week stond op Jerseyeen horlogiemakerJohn le Hoy, een man van 60 jaren, te regt en werd ver oordeeld tot 10 sh. boete. Hij had zijne vrouw Zaturdag te voren terwijl zij den vloer boende plotseling een soort van ijzeren muilkorf aangedaan bestaande uit een ring om den hals met een hangslot van achteren gesloten, en waarboven zich een kooi van sterk ijzerdraad rondom het hoofd van dengenedie zijn hals door den ring had, verhief, zooals bij honden een muilkorf. Daarenboven had de vernuftige horlogiemaker op de boogte van den mond nog allerlei dwarsstaafjes aan- gebragt om haar te beletten brandewijn te drinken waaraan zy zeer verslaafd was. Vroeger had de man zijn dorstige echtgenoot opgesloten maar dan klom zij het raam uit om drank te krijgen. Thans had zij middel gevonden om den muilkorf het achterste voren te draaijen en dan tusschen de tralies door te drinken ten gevolge waarvan de man nu reeds met een buurvrouw wier hoofd hem als mutsenbol gediend had om den muilkorf op te passen, overlegd had om een kooi te maken, waarin hij zijn vrouw kon opsluiten. Doch een andere buurvrouw die dikwijls onder een glaasje gezelschap bad aan de gekooide eclitgenooteklaagde haar ver- nuftigen buurman aan die voor den regter verklaarde niet te begrijpen dat hij iets ongeoorloofs deed met zijn kooijen terwijl de vrouw niet tegensprak dat zij dikwijls dronken was maar betuigde dat het haar eenige gebrek was. De regter veroordeelde den horlogie maker tot 10 sh. boete en raadde hem scheiding van zijn vrouw te vragen hetgeen hij onder conditie van baar vijf shillings per week te geven zeker verkrijgen zou. De horlogiemaker dankte voor den raad en betaalde zijn zes gulden boete met blijkbaar pleizier. S s 11 Febr. Voortdurend hebben talrijke Prestatiën plaats. De rust is evenwel niet verder ge stoord. De Marseillaise (het blad van Rochefort) wordt voort durend uitgegeven en is even hevig als de voorgaande hommers. Rochefort heeft uit de gevangenis een brief leschreven, waarin hij medewerking voor dit blad ver bekt, dewijl de meeste redacteurs gevangen genomen of de wijk genomen hebben. Een commissaris van politie ging heden vergezeld van eenige agenten naar de woning van een werktuigkun dige om hem te arresteren, beschuldigd van zamen- zwering tegen het gouvernement. Deze nam daarop een revolver en doodde een der agenten. De moorde naar werd spoedig daarop gegrepen en naar de gevan genis overgebragt. 12 Febr. In den afgeloopen nacht zijn wederom 35 personen gearresteerd. Bij de meesten zijn vele pisto len dolken en ammunitie gevonden. Bij de onlusten der laatste dagen had nog het volgende voorval plaats. De oproermakers schenen het bijzonder op omnibussen gemunt te hebben om bar ricaden op te werpen. Verschillende omnibussen wer den aangehouden de paarden ontspannen en de passagiers verzocht uit te stappen. De politie besloot hiervan partij te trekken. Zestien agenten namen plaats in eene omnibus welke naar Belleville reed en toen het rijtuig op den hoek van de straat St. Maur kwam, werd het dadelijk door de muitelingen aangevallen die de deur opentrokken uitroepende „Stap uit hoeren.11 De heeren lieten zich dit geen tweemaal zeggen. Zij sprongen uit het rijtuig en stortten zich op de verwonderde muitelingen die naauwelijks de degens der agenten zagen blinken of zij kozen het hazenpad. Eenigen waren evenwel zoo verwonderd over deze welgeslaagde krijgslistdat zij met open mond den onschuldigen omnibus bleven aankijken hetgeen de agenten den tijd gaf om zich van hen meester te maken hen de handen zamen te binden in den omnibus op te sluiten en naar de ge vangenis te brengen. De France beweertdat verscheidene arrestatien het gevolg zijn van een complot tegen het leven van den Keizer. Het gerucht looptdat zeer compromit- teerende brieven van Rochefort gevonden zijn bij sommige gearresteerde personen. De keizer van Oostenrijk heeft genade verleend aan een persoon welke tot eeuwigdurende dwangarbeid veroordeeld waswegens medepligtigheid aan moord gevolgd door diefstal. Dewijl hij sedert 1832 in den kerker was opgesloten geweest, was hij volkomen vreemd gebleven aan de maatschappelijke beweging. Met de grootste verbazing beschouwde bij dan ook de spoor wegen en telegraaflijnen als tooverachtige scheppingen. In het jaar 1839 werd in Duitschland tusschen Dttren en Aaken een vreeselijk verminkt lijk gevonden, dat vermoedelijk het laatste overblijfsel was van een be- ruchten boosdoener Zaun, die ongeveer op denzelfden tijd uit de gevangenis te Keulen was ontsnapt; daar latere onderzoekingen betrekkelijk het lijk en de plaats, waar het gevonden wasniets naders aan het licht bragten, meende men dat Zaun na zijne ontvlugting terstond met anderen op 't dieven was uitgegaan eu bij het verdeelen van den buit was vermoord geworden. De heer K. een geboren Pruis en officier in Ilollandsche dienst bij het leger op Java, heeft evenwel dezer dagen de verdere levensgeschiedenis van Zaun medegedeeld het verhaal komt op het volgende neer Zaun heeft na zijn ont vlugting een handswerksman vermoord met name Löwe, de kleederen, de papieren en den naam van den vermoorde zich toegeëigend en, om de politie op hot dwaalspoor te brengen, het lijk geheel onkenbaar gemaakt en het zyn eigen kleederen aangetrokken. Op die wijze wist bij naar Holland te vlugtenhier geraakte hij in kennis met een anderen Duitschei-, evenals hij dief en valsche munter van beroep, en daar de zaken in Holland niet best gingen, besloten beiden dienst te nemen voor Indië. Zoo gezegd zoo gedaan, en Löwe was op Amboina toen zijn vriend te Batavia in het hospitaal op zijn sterfbed aan. den heer K. het geheim van Löwe alias, Zaun ver klapte. Zaun werd nu gevangengenomen, maar werd op de reis van Amboina naar Java ziek en stierf spoedig daarop in het hospitaal. De prinses van Wallis hinkt een weinig, ten gevolge van hare rheumatische ongesteldheid die niet geheel aan de Duitsche baden is genezen. De aanzienlijke dames in Engeland trachten thans allen mank te gaan, en bedienen zich daartoe van laarsjes met ongelijke hakken. De prinses is met dat bewijs van aristocratische verkleefdheid aan de dynastie zeer ingenomen. De stad Havelbergnabij Berlijn is op den 7 February jl., gedeeltelijk door brand vernield. Meer dan 100 huizen zijn in den asch gelegd. Een afdeeling van de Berlijnsche brandweer was op bevel des Konings in allerijl toegesneld. Doch ondanks alle pogingen kon men wijl de rivier de Havel was digtgevroren, het vuur eerst meester worden nadat het onnoemelijke schade had aangerigt. Ook te Northeim is op denzelfden dag een groote brand uitgebroken, welke, volgens de jongste berigten, het gansclie stadje met verwoesting bedreigde. Onder de huwelijksafkondigingen te Mechelen bemerkt men die van eene weduwe die voor de zesde maal in het huwelijksbootje stapt. Moed en volhar ding! is zonder twijfel het devies dezer onvermoeide echtgenoote. Het Belgisch vaartuig Conite de Hainant heeft op zijne laatste reis, in zee een bootje ontmoet, waarin een mensch, uitgeput door honger en dorst geheel beweegloos lag. Door den kapitein van gemeld schip opgenomen, werd hij met de grootste zorg verpleegd, en na eenige dagen kwam hij aan de beterhand. Hij zeide Karei Raylef teheeten, 32 jaar oud, ge boortig van Valparaiso, een schipbreukeling te zijn van eene onbekende Engelsche bark, in zee op 43 graden noorderbreedte en 20 graden westerlengte gezonken, op hare reis van New-York naar Bristol. Op den dag dat de schipbreukeling ontdekt werd, waren er reeds 21 dagen, na het vergaan van het schip, verloopen en reeds vijf zijner medegezellen, die zich met hem in dezelfde boot bevonden, van honger en ellende ge storven. Karei Raylef is nog in ziekelijken toestand, en na zijne aankomst alhier is hij onmiddelijk, door de zorg der politie, naar het gasthuis gebragt. De ongelukkige heeft de verschrikkelijkste uitleggingen over het noodlottig einde zijner medegezellen geven. De meesten zijn zacht en al bibberende gestorven, na hunne vingers van honger afgeknaagd en hun eigen water gedronken te hebben. Zwolle, 12 Febr. Hoewel tegenwoordig algemeen verondersteld wordt dat het zoogenaamd gezond ijs is en het overal houden kan is gisteren in de nabijheid dezer stad het tegendeel gebleken. Zekere W. van Noorde, een ouderlooze jongeling van ongeveer 16 jaren, in Epe te huis behoorende die als leerling by den bakker van Brummen alhier werkzaam was had sedert een paar dagen genoemde zijnen meester verlaten haalde gister voormiddag om lialf twaalf zijne kistdie hij bij den Heerder voerman bezorgde en wilde toen op schaatsen naar zijne grootouders rijden, die te Heerde wonen. Hij wilde tot dat einde de Willemsvaart pas seren om dan over den IJssel en zoo vervolgens over het Apeldoornsche kanaal het doel zijner reis te be reiken. Na het een en ander aan zijne voormalige makkers te hebben medegedeeld vertrok hij vrolijk en wél zeggende; //nu allen goeden dag, ik ga er van door.11 Op de hoogte van den Spoolderberg gekomen waar de vaart een bogt heeft, is de jongeling door het schijnbaar goede ijs gezakt en verdronken. Met veel moeite is het een paar schippersgezellen gelukt al spoedig het lijk van den drenkeling te vinden dat aan de zorgen van het gemeentebestuur van Zwollerkerspel werd toevertrouwd. In de Leeuivarder Ct. van Vrijdag komen niet minder dan 33 aankondigingen van hardrijderijen op schaatsen voor. Het gezamenlijk bedrag der prijzen en premiën is ƒ3100 a ƒ3200. Utroelit, 14 Febr. Naar wy vernemen is in de vorige week ten huize van den heer Harting eene vergadering gehouden der voorloopige Hoofdcommissie van het Schoolverbonden is daarin beslotenop de eerstvolgende algemeene vergadering alle leden van het Verbond, die zich aanmelden, toe te laten. Die ver gadering zal niet te Utrecht maar elders worden gehouden. Als art. 1 wordt nu voorgesteld ,/Het schoolverbond heeft ten doel allerwege in ons vaderland een geregeld schoolbezoek te bevorderen. "Vlistsiiiigroii14 Febr. Naar ons uit goede bronnen gemeld wordtbeslaat bij de hooge regering het voornemen om tegen Junij a. s.het alhier ge stationeerd wachtschip, de korvet Prins Maurits der Nederlandennaar Amsterdam te doen vertrekken terwijl daarvoor in plaats een oorlogsvaartuig van kleiner charter den dienst in het eerstgenoemde zal verrigten. Onze stad ondergaat dus alweer een verlies; mag bet al niet aanzienlyk genoemd wordenmen neme daarbij in aanmerkingdat waar niet veel is men ook weinig kan missen. Het vroeger zoo levendige vrolijke Vlissingen is nu zonder beweging, en somber; naargeestig gestemd, sleept ieder zijn bestaan voort. Betreffende de spoorweg en kanaalwerken waar men zich gouden bergen van beloofde, als de brug over den Oceaan, zooals de ont werper, de heer Jansen, de geprojecteerde stoomvaart op Amerika noemtware tot stand gekomen zijn er velen en daaronder mannen van helder commercieel doorzigt, die in de eventueele exploitatie dier werken nog geen dadelijken ommekeer ten goede zien. Anders ware het, wanneer de zoo vurig verlangde stoom- verbinding met de nieuwe wereld gelukt ware. Evenmin bestaat er vooralsnog uitzigtdat de directe verbinding met Rotterdam hersteld zal worden. Omtrent de aanvrage om subsidie van den heer Jansen voor den aanleg van een stoomvaart tusschen Vlissingen en New-York, deelt de Arnh. Ct. de vol gende bijzonderheden mede Door den ontwerper van het plan is gevraagd 624,000 'sjaars, voor niet langer dan tien jaren. Daarvoor zal de mail van Vlissingen naar New-York en ook van New-York naar Vlissingen gratis overgevoerd worden totdat uit de inkomsten van het postwezen de ver leende subsidiën zullen gerembourseerd zijn. Zoodra te Vlissingen daartoe gelegenheid bestaat en de spoorweg gereed iszal er eenmaal 's maands ge varen worden 12 maanden na den aanvang van den dienst zal het halfmaandelijksch geschieden en in het volgende dienstjaar geregeld om de 14 dagen. Zoodra het dividend der maatschappij boven 8 pCt. stijgt, moet zij in het jaar volgende op de uitkeering van zoodanig dividend des zomers beginnen wekelijks te varen en in de volgende jaren het geheele jaar om de 8 dagen. Zoodra ook dan het dividend boven 8 pCt. stijgt wordt de helft van de subsidie afgetrokken en krijgt men slechts ƒ312,000 'sjaars; stijgt dan het dividend weer tot 8 pCt.dan zal liet subsidie ophouden al is het tijdvak van tien jaren nog niet verstreken en niettemin zal de mail gratis overgevoerd worden totdat de ontvangen subsidiën gerembourseerd zullen zijn. Heeft dus de maatschappij geen subsidie noodig zooals beweerd wordtdan zal zij spoedig hooge dividenden geven waardoor zij verplicht zal worden om de 8 dagen te varenen blijven dan ook de winsten voortduren dan zal de subsidie eerst verminderen en daarna geheel ophouden. Wanneer de subsidie werkelijk niet noodig is en toch tot een bedrag van ƒ624,000 'sjaars verleend wordt, dan zal de maatschappy door de bepalingen van het contract verpligt worden in 5 jaren tijd eene weke- lijksche stoomvaart tot stand te brengen. Daarvoor zal door het gouvernement gedurende dien tijd te zamen ƒ2,808,000 renteloos voorschot gegeven zijn terwijl de inkomsten van het postwezen voor het rijk blijven totdat de subsidie terugbetaald is. Bron wersliaven15 Febr. Heden had alhier liet volgende treurige voorval plaats Vijftien werklieden waren bezig om het ijs rondom een op de binnenreede liggend ligterschip los te hakken. Plotseling geraakte het ijs rondom het schip in bewe ging waarop dertien hunner het geluk hadden op het nog vast zynde ijs te springen doch twee derzelve vielen in liet water. ^Door het spoedig toewerpen eener lijn raogt het gelukken een hunner te reddendoch de andere, N. Krijger, genaamd, schoot onder het ijs en vond alzoo zijnen dood. De ongelukkige laat eene weduwe met drie onverzorgde kinderen achter. De communicatie met de op de buitenreede liggende schepen is geheel opgehouden een derzelve waarop slechts een gedeelte der bemanning was is met het afgaande ijs weggedreven tot aan den Langen dijk. Oosterlaml15 Febr. Naar men verneemt hebben de inwoners dezer gemeentewelke in den afgeloopen zomer pogingen aanwendden tot het berijd baar maken van den weg over den dam door het Verste Sasden moed nog niet opgegeven in weerwil van de menigvuldige bezwaren die zij in de volvoering van hun plan ontmoetten. Men wil nu in die gemeenten welke bij het verbeteren van dien weg het meeste be lang hebben eene lijst doen rondgaan bij allen die kunnen geacht worden daarvoor eene geldelijke bijdrage te willen leveren en alzoo trachten byeen te krijgen eene som van ƒ600.waarvan ƒ200.zullen ge bruikt worden om den weg behoorlijk te bezanden en op elk der drie hoeken wisselplaatsen te maken nadat daartoe de toestemming van het gemeentebestuur van Zierikzee en van de andere eigenaren van den dam zal verkregen zijn. De overblijvende ƒ400.—, zouden bestemd zijn om ten behoeve van de eene of andere gemeei\te op het Grootboek te worden gesteld welke gemeente dan de verplichting op zich zou moeten nemen om den eenmaal aangelegden weg met de renten dier som te onderhouden. Waar elders duizenden en niillioenen worden aange wend tot het aanleggen eu verbeteren van wegenuit geldsommen die krachtens den dwang der wetten bij eenkomen zal het wel niet noodig zijn den vvensch uitte drukken dat op deze wyze, geheel uit vrijwillige gifteneen werk worde tot stand gebracht dat wel niet uitblinken zal door de groote som die er aan besteed wordtmaar vast meer zal voldoen aan eene gevoelde behoefte dan menig werk dat zoovele duizenden guldens kost als dit honderden. Van onderscheidene zijden moet dan ook reeds krach tige ondersteuning toegezegd zijn. IVïen weirlcerlc14 Febr. Heden middag te twaalf ure openbaarde zich in een der sehoorsteenen van den Heer J. Gaanderse de eerste sporen van brand die echter een uur later meer bepaald werd opgemerkt. Aanvankelijk vreesde men voor erge gevolgendoch door de hulp der ijverige en goedgezinde brandweer en de doelmatige werking der spuit slaagde men er gelukkig in het dreigend gevaar af te wenden. Ziei'ïli'zee, 13 Febr. Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot intrekking der artikelen 2 en 4 van het Besluit, houdende verbod tot het uitgeven of adverteeren van berigten en plans van vreemde of particuliere loterijen. Het 7de algemeen evangelisch nationaal zendings- feest zal gehouden worden op Woensdag 22 Junij. Alleen op de lijnen van den Noordhollandschen Staats- en Hollandschen IJzeren Spoorweg zullen op den feestdag extra- of feesttreinen rijden. Volgens het wetsontwerp der nieuwe regterlyke indeeling des lands zouden in het geheel zeven regt- banken en acht-en-veertig kantongeregten worden opge heven. Zierikzee15 Febr. De Noordduitscho Bark „Titan11 Kapt. H. L. Witt is wegens afkomend drjjfijs van dereede gevlugt en met behulp van eenestoomboot en ligters in onze haven in veiligheid gebragt. Volgens berigt van- den vuurtoren is gisteren avond op het Nieuwezand in het Brouwershavensche zeegat een schooner gestrandnatie onbekend. Kapt. Bow- byes is in den afgeloopen nacht met het personeel van de Zuid-Hollandsche reddingmaatschappy van Burgh- sluis ter redding uitgegaan met de aldaar gestationeerde reddingsboot. Naar wy vernemen, heeft zich te dezer stede eene Commissie gevormd, welke aan de huizen der ingezetenen liefdegiften inzamelt, ter ondersteuning dier behoeftigen, welke geen onderstand van de diaconien genieten. Wij juichen dit denkbeeld toe en hopen dat de inge zetenen door milde bijdragen deze Commissie in staat zullen stellen ruime bedeelingen aan die armen te kun nen verstrekken. Een voornaam landeigenaar te Kollum had ten vorigen jare een boerenplaats verhuurd onder W. voor den tijd van vyf jaren aan een paar jonge lieden. De boer komt in den loop des jaars te sterven en de vraag wordt gedaan of de weduwe nu nog vier jaren op de plaats kan blijven of niet. De eigenaar komt haar voor en zegt: „ik laat de plaats publiek verhuren en wat zij jaarlijks meer opbrengt dan waar voor gij haar gehuurd hebtis voor u." Wat gebeurt? De plaats heeft per jaar ƒ1200 meer opgebragt dan by de vorige verhuring. De weduwe ontvangt°nu in vier jaren ƒ4800, zonder dat zy er iets voor behoeft te doen. Te Arnhem is dezer dagen in den ouderdom van 75 jaren overleden de heer Mr. J. M. deKempenaer, oud-minister van binnenlandsche zaken. Hij behoorde tot de aanvoerders der liberale party van voor 1848 en was in dat jaar lid van de commissie, die Willem II belastte met de herziening der Grondwet. Na zijne aftreding als minister in 1849, was hij jaren lang lid der Tweede Kamer. In de laatste jaren zijns levens was hij te Arnhem gevestigd. Dezer dagen verloor iemand te Rotterdam zijne portefeuille met ƒ2000 aan bankpapier. Een arme man vond dezelve, gaf ze aan den eigenaar terug en kreegéén kwartje. Het Vaderland deelt als gerucht mededat de heer van Reenen het mandaat, dat Amsterdam hem met eene meerderheid van 14 stemmen heeftopgedragen, niet aannemen zal. In de Zutph. Cour. van 10 dezer leest men»Voor rekening van mej. de wed. den Ouden, te Zevenbergen, werd verleden week in Duitschland een hengst aangekocht voor ƒ2000, en herwaarts overgevoerd.'1 Men zegt, dat te Utrecht een kind, dat met lucifers te koop liep, in 'tplansoen is doodgevroren. Het algemeen college van toezicht op het beheer der goederen van de Hervormde gemeenten heeft in een buitengewone vergadering, vastgesteld een concept-re-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1