i s jni strandvonderij. aanbesteding. HORREN, t h zijden hoeden blinde valeria. van Middelburg en Zierikzee. £1 «nti«w. L 1 Openbare Verkooping 8 9 SCHORREN, MANUFACTUREN, Verkooping van Boomen. IJPEN BOOMEN, Een Kantoorlessenaar, 60versche eiken Boomstammen TE koop: rfi_ a 1 100 manden Mangel wortels, linnen tijken gevulde Redden. BEHANGSEL-PAPIER. G. HENNING, Vischslop, Soiree Déclamatoire, Schouwburg. Zierikzee. BÜITOEW01 EN mm VOOKMMIM I 1 f Ernser Pastilles Af door hetgeen no? onlangs Ier zake in de Zierikzeeschc Courant en Nieuwsbode is geschreven, dat zulks nis feit te constateren redelijkerwijze voldoende mng worden geacht. Do Confessionelen, de Orthodoxen, zijn door de prediking der zoogenaamde moderne leer, door de dommekracht van het regt van den sterkste, feitelijk uit de kerk niet uit het Kerkge nootschap) verdreven en hebben een Toevlntfht moeten zoeken. En ter oorzake waarvan? Om ucno hij- of nevenzaakom een' louteren vormNeen verre van daar! Maar omdat de Confes sionelen, de Orthodoxen, hegeeren eene prediking niet ter onder mijning of naar aanleiding van, maar ze heel en al gefundeerd op en in Gods onfeilbaar Woord; maar omdat de Confessionelen en Orthodoxen om des gewetens wille geen vrede kunnen, willen en mogen hebben met een* modernen Christus, maar begeeren de verkondiging van den vollen Christus Gods zooah die ge openbaard is, nis rde cenige Naam gegeven onder den ITe.mel en *op de aarde waardoor men kan zalig worden van dien Christus des Bijbels, die gezegd heeft: i>Die Mij verwerptverwerpt 3 Dengenen die Mij gezonden heeft U Is het voorts noodig «lat ik nog in herinnering brenge, hoe reeds meer «lan eens en op verschillende wijzen de Confessionelen, de Orthodoxen hunne gemoedsbezwaren hebben ter kennis ge- bragt bij den Kerkerand en laatstelijk aan het Kiescollegie tel ken rei zc wanneer het de beroeping van ccnen nieuwen pre dikant gold? En hoe zijn die bezwaren bejegend? In officielen stijl zou men zeggen, ze zijn voor notificatie aangenomen en ine» heeft die minderheid, ja rncn mag zeggen vdoodgezwegen hoewel ze Gode zij dank! daarom nog volstrekt niet alleen niet dood is, maar meer en meer wakker wordt en leeft. Heeft men dus de Confessionelen de Orthodoxen feitelijk buiten de Kerk verdreven, nu bleef er voor hen als minderheid in de gegeveno omstandigheden, nict9 anders over, waar woorden en verzoeken niets bnnttcn, dan om door daden, een ja lijdelijk, doch daarom toch ook niet minder krachtig protest, aan te tee- kenen tegen de willekeur der meerderheid. Van daar het opzeggen van plaatsen in de Kerken van daar het weigeren om deel te nemen aan Armeniuschrijving of wel het verminderen daarvan, zonder evenwel die gaven zelve aan den arme te onthouden. Naar mijne innige overtuiging hail men dat alles kunnen voorkomen of althans zeker minder omvang hebben doen er langen, indien men de regten der minderheid niet op dusdanige wijze had gekrenkt, met algchcelc miskenning harer gemoeds bezwaren. De redenering van den Heer öillot dat Diakenen »als armverzorgersniet als leden van den Kerke raadde giften der ingezetenen vragen," is dunkt mij eene meer spitsvondige, dan juist praktische te noemen. Krachtens welke betrekking toch heeft de Diaken of armver- zorger zitting in den Kerkeraad Immers omdat hij Diaken is. En zoolang nu ecu Diaken, krachtens dat radikaal, zitting heeft in den Kerk raad als Diaken en dus één persoon is en blijft, ondanks die tweeledige betrekking, komt mij althans die onderscheiding minstens zeer gezocht voor. Doch hoe dit zij, zeker is het dat Diakenen blijkens de erva ring, evenmin nis het overig deel der meerderheid van den Kerkeraad en van het Kiescollegie, des zins en willens zijn, om de regten en gemoedsbezwaren van de minderheid te erkennen. De Heer Gillot zegt, dat Diakenen zonder aanzien des per- soons, zonder te vragen naar godsdienstige overtuiging in be doeling opneming, die volgens hun beste weten daarop aanspraak hebben. Dat znlks hun roeping is, is boven alle bedenking verheven; doch eene andere vraag is het, of het der waarheid zoo geheel ontrouw is, dat ze wel eens hij de regeling der bedeelingen de vraag te berde brngten van welke kleur deze of gene arme was? 01' het der waarheid zoo geheel ontrouw is, dat dezen of genen Hervormdeu arme werd toegevoegd: »Gu maar naar dc Meel- straat." Mij dunkt dat, waar men zich schaart onder de banier van Vrijheid en Geweten, men in het genot en regt dier vrijheid van geweten, even zoo goed den arme, als den meer gegoede moet doen doelen. Overigens nog deze opmerking. liet geschrevene door don Heer GlLLOT geeft mij ook weder den indruk, als of men de bezoekers van het Evangelisatielokaal Toevlucht beschouwt als eene afzonderlijke Gemeente.. Daargelaten nog, dat de benaming aan dat locaal gegeven, reeds genoeg aanduidt haar zuiver tijdelijk karakter, zoo moet ik toch nog, hoe overbodig zulks eigenlijk wezen moge daarop wijzen dat do Confessionelen, de Orthodoxen, of in één woord de bezoekers van dat locaal, daarom zijn en blijven leden van bet Hervormd Kerkgenootschap of van «1e Nederduifsche Her vormde Kerk alhier, en in niets hoegenaamd voornemens zijn afstand te doen van de hun als zoodanig wettige toekomende regten. Ik hoop dat ook hier eenmaal de dag zal aanbreken, dat even als onlangs in de Hervormde Gemeente te Legden, bet Evangc- lisatielocaal kan gesloten worden, en wel dewijl men daar eindelijk door bet beroepen van een drietal bekwame Orthodoxe leeraars, in de behoefte van dat deel der Leydsche Gemeente heeft voor zien, hetwelk die richting is toegedaan. En hiermede heb ik, voor zooveel ik noodig acht, mijn ge voelen uitgesproken én hen niet voornemens in verder geschrijf over deze zaak tc treden, dewijl dit zich ten slotte oplost in eene eindelooze kwestie tusschen ja en neen! Zierikzke, 11 Febrnnrij 1870. J. L. de JONGE. Corrospondontio. "Wegens plaatsgebrek kan het ingezonden stuk van HH. Diakenen der Hervormde Gemeente alhier in dit No. niet worden opgenomen. SPOORBOOTDTENST Corresponderende op den Stnatsspoorweg. FEBKUARIJ 1 S?' O. Van ZïERIKZEE Dingsd. 15'sraorg. 6,u.V. Woensd. 16 6.30 »V. Dond. 17 6.30 iV. Vrijdag IS 6,30 »V. 18 's nam. 2, Zaturd. 19 2, Zondag 20 2, Maand. 21 'smor. 10,»V. Van MIDDELBURG: Dingsd. 15 's nam. 2,30n. - Woensd. 16 'smor. 10,— »V. Dond. 17'a nam. 2,— Vrijdag 18'smor. 10,— »V. Zatnrd. 19 6,30 Zondag 20 7,30 Maand. 21 6,30 21 's nam. 2,iV. Dingsd. 22 2,»V. Dingftd. 22 6,30 »V. De reizen via Veere (naar den waterstand voorbe houden) zijn met "V. aangeduid. Bevallen van een' Zoon. M. G. LABRÏJN- OCHTMAX. Neuzen, den 11 February 1870. ."5Qjarifi<ï Echtvereeniffinff VAN g M. h'ASHO E K e k N. P U M M E L AA. li. Ziemkzee, 12 Februari 1870. hunne dankbare kinderen. v:o. O 4*4*14 44444444444 .44 4444444444443 >1 SSjarïtfC Kohtvoroojtijjing; -/1 VAN M. de VOS Gz. iC M. K. BROUWER. k Nieuwerkeuk, den 12 February 1870. J o;x 3? x Ondortpouwd WOUTER ADRIAAN MARIE KALKMAN, Landmeter van het Kadaster te Zierikzee en DIEDERIKA VERDIJSSELDONK. Rotterdam, 11 February 1870. Voor de vele bewijzen van belangstelling ondervonden bij onze ^.jjarige JEJolit- yerociiïffjitjg van Vrienden, Bekenden en Inge zetenen dezer Stad betuigen wij benevens onze Kinderen onzen opregten dank. Zierikzee R. ORNEE 12 February 1870. en ANNA JACOBA van HEKKE. Onder hartelijke dankzeff^in,^ aan allendie hebben willen medewerken om twee Kerken te stichten in de provincie Drenthe heb ik het genoegen te kunnen mededeelen dat tot dat doel zuiver is ingekomen de Som van honderd twee esi twintïgf gulden. Zierikzee D. P. M. GRASWINCKEL. February 1870. (j De ondergeteekende, Doctor in de Genees-, w Heel- en Verloskunde alhier, geeft door deze kennis aan de ingezetenen van Stad en Eilanden dat hij zijne drievoudige Geneeskundige Praktijk neder- logrfc en gaarne deze gelegenheid waarneemt, om alle diegene te foecia.nl* enwelke hem gedurende een tijdvak van nagenoeg 54 jaren hun vertrouwen hebben geschonken. Zierikzee t/ Doctor F. KELLER. 12 February 1870. Diegenewelke iets to vorderen hebben van - of verschuldigd zijn aan den Boedel van wijlen den Heer N. van dicn BOUT, gelieven daarvan opjyaaf of foetaling* te doen binnen acht dagen bij den ondergeteekende. p C. van den BOUT, O Exec. Test. Op Donderdag 17 February, des avonds ten half zeven ure, zal door Ds. SIMENSE, predi kant te Oosterlandte Brouwershaven «jepredikt worden. De BURGEMEESTER van Zierikzee roept voor de tweede maal ter reclame op, regthebbenden op een STEENSCHIPPERSBOOT, van boven groen geverwd en zwaar beschadigd aan Borrendamme aangespoeld, en een ANKER zonder merken wegende 250 kilo gramgevischt op de Roompot, nabij de Vlietepolder en bij hem aangebragt. Zierikzee14 February 1870. B. C. CAU. De Heer M. LOCKER de BRUIJNE zal publiek AANBESTEDEN: ïïet amovcren van een Woonhuis on hot daarstellen op hetzelfde terreinvan eene nieuwe WO NING met bijlevermg- cloi* noo- Materialen, waarvan de Aanwijzing zal plaats hebben op K>ias££:*- clng: February, (in plaats van Woensdag 23 February), des voormiddags ten 10 ure; Besteding op Maandag 7 Maart, des voormiddags ten 11 ure, ten huize van A. Franken te Noordwelle. Het bestek, teekening en nadere inlichtingen te be- komen bij E. W. MUS, Timmerman te Zierikzee. VAN UITMUNTENDE VOOR BEDIJKING GESCHIKTE gelegen te ST-PIIILIPSLAND. De Notaris M. W. J. de "VISSER, residerende te Tholenzal ten verzoeke van zijne principalen, in het openbaar presenteren te verkoopen: 79 Hectaren 51 A-i-en 50 Centiaren rijp en uitmuntend voor inpoldering geschikt, ten Noorden van het Eiland St.-Philipsland, Provincie Zee land, gelegen, tusschen de grens van den Anna-Jacoba- Polderlangs den Zeedijk van den Kramers-Polder en het voormalige Slaak. Ingeval van toewijzing, zal de inzetter l°/0 van zijn inzetprijs als strijkgeld genieten. De veillniÈfeii zullen worden gehouden binnen Tholenin de Herberg van den Heer C. A. van Rhëe. De 1tot den inzet op Vrijdag den 18 February 1870. De 2: tot den verkoop op Vrijdag den 4 Maart 1870, beide des namiddags ten 5 ure. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van bovengenoemden Notaris en bij Jonkhr. J. W. M. SCHO- RER, Advocaat te Middelburg. jff De Stdom-Choealaden van FRANZ STOLLWERK ZONEN, te KEULEN, zijn gegarandeerd zuiver vrij van alle vreemde inmertgselen. De Cho coladekoekjes heb tien op het etiket het nevenstaande fabriekmerk, waarop men gelieve tc letten. De meest courante Soorten zijn steeds voorhan den te Zierikzeebij M. J. de LOOZE (3. ZOON, en te Goes, bij J.T. BOSCHOF. De Deurwaarder J. FRANSE, zal publiek Eene uitg<^/oehto partij diverse VOOl{JA ARSSTOFFEN en nieuwe BEDDEN als Op Vrijdag 18 Februari 1870, 's voorniiddags 11 ure, in de Herberg bij A. van der Meer, te Zonnemaireen op Dinsdag en Woensdag 22 eu 23 Februari, 's voor- uiiddags 11 ure, in het Hotel „de Maagd van Meche- lente Brouwershaven. Door het eindigen der zaak, zullen de Goederen voor allo prijzen worden opgeruimd. De Verkooper J/j S. van der HART. tgj|. BURGEMEESTER en WETHOUDER? van Renesse zullenop Zaturdag den 19 February 1870, des voormiddags ten 10 urein het openbaar ter roeijing presenteren te verkoopeneenige opgaande zeer geschikt voor Werkhout, staande op het Dorp Renesse hebbende de volgende omtrekken 2 van 1,65; 1 van 1,60; 4 van 1,50; 2 van 1,40; 2 van 1,30 meter en andere van mindere dikte. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HOOGENBOOM Bz., Burgemeester. I f C. A. van de REPE Secretaris. Mon vraagt te koop: geschikt voor één of twee personen. Adres bij Ae Uit gevers dezesbrieven franco. T E KOOI?, bij J. L. LINDHOUT J.Lz., te Oud-Vossemeer zwaar van 1 tot 1,55 el in de koordlang 7 en 8 el, zeer geschikt voor werkhout en paalwerk, leggende op Watervliet, onder Tholen. BrievcmJranco. bij M. RINGELENBERG te Kerkwerve. Brieven franco. De ondergeteekende berigt voorradig te hebben eene ruime keuze 7/4 ?/4 en u/4> uaar behooren in Hij bieut zijne geëerde begunstigers de gelegenheid om naar keuze van tijjk en voeren Oeélélen ter vervaardiging te bestellen, de verzekering gevende eener accurate en civiele behandeling. Zierikzee, C. BAL, J.Cz. Verkoophuis. él Vendumeester. Bij C. BAL, J.Cz., Vendumeester te Zierikzee, zijn op franco aanvrage te bekomen een uitgezochte Collectie HtJilon BEHANGSEL-PAPIER en KANDEN. De sortering bestaat uit 143 diverse patronen van af 20 Ct. tot, /'S.per rol. De levering vindt spoedig plaats, geschiedende dc bestellingen 2 maal 's maands. IVO. Bij de eerst te houdene veiling is hij voornemens eene aanzienlijke hoeveelheid rollen publiek te koop aan te bieden. berigt dat de nog overgeblevene WINTER- PETTEN, tot BUITENGEWOON LAGE PRIJZEN zullen verkocht worden. ONTVANGEN NIEUW MODEL 1870, van af /3,óO tot /O. ten voordeele der algemeene armen VAN BROUWERSHAVEN, te geven door de Rederijkerskamer „R U Y S C H,"' onder de zinspreuk: „Veredeling door Oefening," VAN ZIERIKZEE, op MAANDAG den 21 FEBRUARIJ 1870, des avonds ten 6y2 ure, ten huize van Mej. de Wed. F. van 't HOF te Brouwershaven. Entrée 75 cents. Plaatsen kunnen besproken worden tegen betaling van 10 cent de persoon. HL DOOR HET VLAAMSCH TOONEELGEZELSCEAP, onder directie van den heer ELOY L X-G M AI «Sli met medewerking van Mej. BEEKSMANS', VriirtHgr Febrnai-ü ISrO. Beroemd Comedie in 3 bedrijven van het Théatre Frantjaisdoor Scribe, daarna: I) Nieuw blijspel in één bedrijf. P r ij non (lor 1 a a t s c n lste Rang 99>/t Cents, 2de Rang 75 Cents. Plaatsen te bespreken op den dag der uitvoering van 's morgens 11 tot 12 '/2 unr. Aanvang 7 uur. uit de zouten van de Koning: Wilhelm» Rots- bronncn bereid, door geneesheeren aanbevolen tegen maagkwalen, als catarrh e verslyming, zuur,vorming oprisping en slechte spijsvertering. Prijs van de ££e- plombeerde doos 50 Cts. maar alleen onvervalsclit voorhanden te Zierikzee bij de Apothekers M. J. de LOOZE ZOON. Dc Administratie van dc Rotsbronnen. Doze Pillen zijn krachtiger om eene verzwakte gezondheid le versterken dan elk ander middel ter wereld. Mcnscheu van zenuwachtige» aard en allen die aau zwakke verterings organen lijden of welker gezondheid van streek gebrast is door galaandocningenongeregelde maag, of leverkwalen behoorden geen tijd te verliezen, om deze bewonderenswaardige midde len eens goed op de proef te stellen. Hoestenverkoudheden asthmas of kortheid van adem zijn ook binnen liet bereik der geneeskundige krachten van dit opmerkelijke middel. De ge nezingen door deze Pillen bewerkt zijn niet oppervlakkig of tijdelijk maar volkomen en bestendig, zij zijn even zacht als krachtig, en kunnen gerust aan zwakke vrouwen en jonge kinderen gegeven worden. Hunne werking op lever, maag en darmen, is on- middelijk, verligtend en bestendig, terwijl zij tevens orde en gezondheid in elk geval herstellen. De Pillen bereid onder het persoonlijk toevoorzigt van Professor Holloway, worden verkocht in zijn Etablissement tc Londen, 244, StrandTemple Bas). Door hel; vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes Pillen van/0,80 1,85 8,(5,75 ƒ13,50 20,50 Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,- 7,05 - 13,85 - 20,05 N. B. Bij iedere doos is een in talen gedrukte teregtwijzing om dc zieken in alle mogelijke omstandigheden de benoodigde inlichtingen te geven. Zijn op franco aanvrage a Comptant te bekomen bij den heer J. BALCz. te Zierikzee, B. v. ASPEREN VERVENNE te Goes, STEL LING WE RFF REINTEMA Hoofd-Dépöthonder te Leeuwarden, alsmede te Londen in de 533 Oxford Street vroeger 244 Strand. Degene welke een ligtbruine Ï-LOTNÏD' met witte borst en voorpooten VERMIST (een bastaard Windhond), lean dezelve tegen betaling der kosten terug bekomen by den Gemeente-Veldwach ter te Brouwershaven. U> Ecu fatsoenlij!* JONGMENSCH, P. G.eenigszins met het Kruideniersvak bekend vlug in den Winkel, goede bewijzen van eerlijkheid en goed gedrag kunnende geven kan tegen MEI of eerder GEPLAATST worden iu een cler voornaamste steden van Zeeland. Brieven franco lett. H bij den Boekh. van DISHOECK te Zierikzee. l g</nu Met MEI a. s. twee bekwame ongehuwde BOERENKNECHTS I benoodigd, loon naar bekwaamheid, bij J. KOOPMAN, in het Gouwe- Veer bij Zierikzee. y zt /O Van stonden aan of met 1 MAART benoodigd een SCIIILDERS-KNECHT, loon naar bekwaamheid, bij J. K. STEENLAND, Mr. Schilder te Zonnemaire. Brieven franco. Met MEI aanstaande een SCHIPPERS-KNECHT benoodigdte bevragen bij de Uitgevers dezes. Brie ven franco. M j SNKLPI RSOIIUKKKRIJ VAN DE LOOZE comp.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2