4 LIKEURSTOKERIJ „DE \RIMI. EVANGELISATIE, STRANDVONDERIJ. AANRESTEDING. MANUFACTUREN, Behangsel-Papieren, Randen, Nieuwe Fransche en Inlaridscht Schoorsteenstukken, ran af 50 Cent tot f12 Machinaal gedrukt Gordijn-Papieren en Gordijn-Linnen en Vernisthout Imitatie-Papier. Groninger Blokjes- en Biezen Matten van af 14 et. en liooger, ALLE DE LANDEN Een HOEFJE, 4 H. 87 A. 70 C. Bouwland 60 rersche eiken Boomstammen TE koop: 100 manden Mangelwortels, een BOVENWONING. Voorloopig berigt. Puik Fijn Tarwebrood, Haarlemsche Groentens Versche Kreeften in blikken. Terrinnes des Foies Gras. Truffels. Cha m p i g n o n s. Japansche Soija. Sardines a l'Huile. Punch Siroop in 3 soorten. Verschillende Likeuren. Verkr ijgbaar bij J. W. Schouten. Confiturier. Oude Haven. Versche Zalm in blikken. VEEVOEDER 10 B. Joppe, Jz. te Zierikzee Punch No. 1, 2 en 3, Siroop van Punch in soorten, Roode en Witte Aalbessenwijn\ Balansen en Bascules! Gedrukte L ij s t e n Soirée Déclamatoire, Voorloopig berigt. Concertzaal Zierikzee. ir lop 'ver .1. wie?* 4it tiiMfcr IM minder ongemak verbonden dan aan' die over het Haringvliet. »IntiiS3chen behoudt het arrondivscraent zijn tegenwoordig aantal kantons, daar het kanton Brouwershaven, met zijne weinig omvangrijke jurisdictie, ingelijfd wordt bij het kanton Zierikzee, hetgeen door den goeden toestand der wegen geen bezwaar oplevert. »Mcn heeft dus de kantongeregten Zierikzee, Sommelsdijk en Tholetv. Dit laatste is uit hoofde zijner legging niet voor die uitbreiding vatbaar, welke met het oog op de geringe werk zaamheden "wenschelijk kan geacht wordeo." Zierikzee, 11 Febr. Op 11 January vertrok van St.-Helena het Barkschip Scheldeleapt. A. L. Hoffman. Alles wel aan boord. Men schrijft uit Hoorn, dat de regtbank aldaar als regel heeft aangenomenom de preventieve gevan genis van beschuldigden zooveel mogelijk te bekorten en evenals in Engeland en in andere landen geschiedt, de aangeklaagden, zoo de omstandigheden het toela ten spoedig na hun aanhouding te vonnissen. Uit 's Hage wordt aan Flndépendance Beige gemeld: dat het gouvernement van Luxemburg weigert de gewone jaarlijksche uitkeering a 500.000 frs. te betalen, voor zijn aandeel in de openbare schuld van den staat der Neder landen. Genoemde regeering beweert niet alleen aan Nederland niets schuldig te zijn, maar dat Luxemburg integendeel de schukleischer is, uithoofde van zjjne ten bate van het koninkrijk vervreemde staatsdomeinen, terwijl het Groot Hertogdom nooit een Nederlandsche provincie is geweest. Men wil*de quaestie aan eene vreemde regeering als scheidsregteren onderwerpen maar hiertegen verzet zich tot dusverre het Haagsche Kabinet. Het wetsontwerp tot inwerkingbrenging der wet van 1861 houdende de nieuwe regterlijke indeeling bepaalt dat er zal zijn een Hooge Raad, gevestigd te 'sHage en vijf Gerechtshoven, gevestigd te 's Hertogen bosch Arnhem, 'sHage, Amsterdam en Leeuwarden. Tot lid van de tweede kamer in het kiesdistrict Amsterdam ter vervanging van den heer Godefroi is gekozen de heer mr. G. C. J. van Reenen, met 1039 van de 2049 uitgebrachte geldige stemmen. De heer mr. T. M. C. Asser verkreeg 939, de heer mr. J. J. Teding van Berkhout 56 stemmen. Naar men verneemt, is de hulponderwijzer PI te Dordrecht, Zaturdag avond, nadat de lijkschouwing van den mishandelden jongen had plaats gehad, door de politie aan den officier van justitie overgegeven en in het huis van arrest overgebragt. Ook de wetenschappelijke en litteraire wereld laat zich aan het lot van den //martelaar" de Vletter gelegen liggen. De heer Joseph Theodore Dutillieux, taal- en letter- kruiTige te Rotterdam, heeft zich tot de Tweede Kamer ii r Saten-Genéraal gewend met het verzoek om vernie tiging van het arrest van den Hoogen Raad der Neder lander en van dat van het Provinciaal Geregtshof in Zuid-llollanden de invrijheidstelling te bevelen van Jacob de Vletter. b^drog^aT*tliansaan hén besteed wordt, geen ondersteuning gegeven kunnen worden aan meerdere ouden van dagen of aan huisvaders, die som tijds voor vier of vijf kinderen alleen alles moeten verdienen en die nu niets krijgen omdat ze niet op de zoogenaamde vaste rol bekend zijn. Een tweede opmerking was deze: Vóór een jaar of langer kwam ik in eene herberg, daar was een man, die dapper zijn glaasje dronk. Dit trok mijne aandacht en ik zeide „Vriend ik dacht dat gij volstrekt geen sterken drank meer wilde drinken." Ik kreeg ten ant woord: „Dat heb ik ook een geheel jaar gelaten, en wel om reden om ook in het voorregt te deelen om van de Vereeniging te krijgen daar trekken myne broeders ook van en zij hebben het minder noodig dan ikmaar het heeft mij niets geholpen, en nu drink ik even goed een borrel als een ander." Ik gaf daarop ten antwoord „Schaamt gij u niet, raenschen, bezitters van land en vee. bedeeld met postjes! Is dat niet genoeg? Begeert gijlieden nog eene stille bedeeling, en dan nog te trekken van eene liefdadige vereeniging? Maar toen was het tijd, dat ik mij uit de voeten maakte, want een vloed van woorden volgde, en ik begreep dat ik met een man te doen had, die invloed had bij de grooten, en dat ik in gevaar was om door vleijerij en het loopen met de stroopkan in een kwaad daglicht gesteld te worden. Ik veronderstel dat men in dezen winterwanneer er geen acht wordt geslagen op de inkomsten en uit gaven der bedeelden, nog door kou verkleumde oude menschen en kinderen op de legersteden derniet-bedeelden zal vinden, terwijl in de huizen van sommige bedeelden een kopje melk of een warm glaasje wordt gedronken. Indien gij deze eenvoudige opmerkingen in den Nieuwsbode wilt opnemen, Mijnheer de Redacteur! zal ik U volgaarne meerdere inlichtingen geven. Een liberaal-orthodox. Correspoiulentie. Gemcugdo berigten. Men lacht een ieder uit, die naar Rome geweest is en den Paus niet gezien heeft; maar Garibaldi zou zoo gaarne naar Rome gaan en er den Paus niet zien. Het nieuwe werk van Victor Hugogetiteld„de -man, óie lacht," is zeker geen levensbeschrijving van Napoleon IIIwant die lacht al lang niet meer. ./Alle* met mate," zei Jan Lummel, en dronk een liter ©never „Nu houd ik het toch voor bewezen, dat de aarde draait," mompelde Hans Slokop, toen hij uit het wijnhuis kwam. De zoon van een Hagenaar heeft te Parijs den lsten prijs behaald bij een concours in het kap pen i! dames-hoofden: de kunstroem van Nederland wordt dus nog waardig in het buitenland opgehouden! Een timmermans-knecht te C. is zoo in zijn schik nu hij verl eert met eene winkeldamedat hij dadelijk een uie iwen hoed gekocht heeften zegt Nu wordt ik maar eerst een vent Al ben ik nog niet wijs Mijn hoed die maakt mij nu bekend En wel tot in Parijs. Jan etje te Krabbendijke wordt aangeraden, des ^óndaga maar te huis t.e blijven in plaats van uit te ga an, want zulke papegaaijen die in de week alles Van een ieder tegen den baas en de vrouw weten uit te leggen, kunnen best in een gezelschap gemist wor de - - „Nu eerst ben je een ronde vent," zegt men te aarter.sdijk„dat gij hebt laten zien; mr.ar :och ha<. ik liever die rol met Jantje vervuld." Ren poiitieken timmerman te B. heeft veel spijt dat i'jtf vischvan^ en klaar is, en nu zal hij zijn pad moeten iam en, it; ,r heeft nog hoop dat zijn buurman zon- W knecht il raken. Eene dame te Kattendijke mof *t Vich wat fatsoenlijker gedragen, en op Zondag- iVond de heeren zoo niet naloopen. Ingezondene Stukken. Wegens plaatsgebrek kon het artikel van Jonkheer J. L. de Jonge in dit No. niet worden opgenomen. Zierikzeesche IMarktdag- van den 10 FEBRUARIJ 1870. Boter van ƒ0,675 tot ƒ0,725 per 5 hectogrammen. Eijereu van ƒ0,75 tot ƒ0,90 per 25 stuks. i&Ui Bevallen van een' ZoonC. DALEBOUT geb. de Vlieger. Haamstede, 8 Februari 1870. Heden overleed alhier tot diepe droeflieid van mij en verdere familiebetrekkingen, mijn geliefde Echt genoot LOUWRINA VIERGEVERin den ouderdom van 24 jaren en 3 maanden. Dreischor JAN DOELEMAN Hz. den 7 February 1870. Gevoelig voor de vele bewijzen van deel- neming, ondervonden bij het overlijden mijner Moeder, Mevrouw de Wed. D. S. C. H. ABRESCH geb. Normann, betuig ik, ook namens.mijne kinderen, mijn hartelyken dank. Zierikzee, Wed. C. L. C. D. GRASWINCKEL, 9 February 1870. x geb. Abrescii. ZONDAG «Ion 13 February ÏST^O in het gebouw „DE TOEVLUCHTdes morgens te ÏO en des avonds te uur. Voorganger de Heer JOHN. Zierikzee, 9 February 1870. Mijnheer de Redacteur .en zieke is het niet alleen de vraag om de 1 aan te wijzen, maar ook om te trachten dezelve -ezen. 7,oo moet het ook zijn bij het te kort in xh 'der d .aconie. ik daarover in den Nieuwsbode van 8 Febr. -gezond*, n stukje las, kwamen my een paar op- *ngen vo' )r den geest, die ik wil mededeelen >"'M)r3t was ik tot myne verwondering eene vrouw komen met een geheel schort vol goederen uit maamde Dorcas. Dit huishouden krijgt soep, en, turf, ja van alles wat er wordt gegeven. best; at uit vier volwassen gezonde personen, mv en twee zoons, welke allen zeer vlijtig ts t verdienen; de man en zijne beide zoons i-et afgeloopen jaar zeker negen maanden lang ek 1 t gulden vast geld verdiend, terwijl de en d< r vrouw in den zomer zeer goed voor (*v' een laan kunnen gerekend worden. In den .n de vrouw haar eigen huishonden niet doen, laai zij een ander doen voor wat soep en r arme nbroodenzij kan toch niet om de be- ,i,ian en dan maken dat het eten op den tijd voor haar man en zoon, die nooit geen verlet en„th: ns nog iedere week ƒ10,20 verdienen. r in dit huishouden geene bedeeling gemist zou dit niet helpen in de kas der diaconie? De BURGEMEESTER van Zierikzee roept voor de vierde inaal ter reclame op regthebbenden op 3 JPILAJNTKEIXwaarvan 2 elk lang 3'/2 meter en één lang 4.34 meter allen breed 20 centimeters en dik 6 centimeters gemerkt L. B. in zee gevischt als mede op een wit geschilderde SLOEPgevischt op de Grevelingen voor het Dijkwater en bij hem aangebragt. Zierikzee, den 11 February 1870. B. C. CAU. De Heer M. LOCKER de BRUIJNE zal publiek AANBESTEDEN: Het amoveren van en liet daarstellen terrein, van eene nieuwe WO- NING bh et bylevering- der 1100- tlig-e Materialen, waarvan de Aanwijzing zal plaats hebben op Woensdag 23 February, des voormiddags ten 10 ure; Besteding op Maandag 7 Maart, des voormiddags ten 11 ure, ten huize van A. Franken te Noordwelle. Het bestek, teekening en nadere inlichtingen te be komen bij E. W. MUS, Timmerman te Zierikzee. De Deurwaarder J. FRANSEzal publiek verkoopen Eene uit«ez;ochto party diverse YOORJAAItSSTOFFEN en nieuwe BEDDEN als I. Op Dinsdag en Woensdag 15 en 16 Februari 1870, 's namiddags 2 ure, in het Hotel VAN VEEN," op de Haven te ZierikzeeKIJKDAG Dinsdag 15 February 1870, van 's morgens 9 ure, en II. Op Vrijdag 18 Februari 1870, 's voormiddags 11 ure, in de Herberg bewoond door A. van der Meer, te Zonnemaire. Door bet eindigen der zaak, zullen de Goederen voor alle pryzen worden opgeruimd. De Verkooper, S. van der HART. 011 Woonhuis op hetzelfde ur vfeuuwe xjmj uji uc dgü ti a berigt aan hard geëerde Stad- en Landgenooten de ONTVANGST eener fruaïje eolleetiè der nieuwste STlAEEiNf van bovengenoemde Artikelen worden op franco aanvrage overal ter 5>e:«i<£'ti$2^in^>• gezonder GORDIJNEN worden naar de NIEUWSTE MODELLEN en in korten tijd tegen ZEER LAGEï PRIJS GEMAAKT. Verwacht nog Linnen dagen eene nette eolleetie pnilse Zierikzee, 11 Fcbriiarjj 1H71 De Notaris J. de KATER, Nz. zal ten verzoeke van het KOLLEGIE VAN KERK VOOGDEN DER HERVORMDE KERK te Bnrgh, op Woensdag den 16 February 1870, des avonds 6 uur, iu de Herberg te Burghvan W.m Speelman VER PACHTEN van voornoemde Kerk. TTit <le hand te koop bestaande in ITUISSCHUUR en verdere GEBOUWE1N, groot 12 A. 70 C., staande en gelegen onder Brouwershavenmet 1 H. 75 A. 90 C. DI.JK aldaar. Kunnende, met toestemming der verpachters, daarbij IN PACHT worden overgenomen onder Duivendijkeen 8 H. 39 A. 40 C. DIJK onder Brouwershaven. Adres: den Notaris J. van der BENT te Brouwers haven. TE KOOI?, bij J. L. LINDHOUT J.Lz., te Oud-Vossemeer zwaar van 1 tot 1,55 el in de koordlang 7 en 8 el, zeer geschikt voor woi-lcliont en paalwerk, leggende op Watervliet, onder Tholen. Brieven ^yico. bij M. RINGELENBERG te Kerkwerve. Brieven franco. TE II TT TJ lï OP EEN DER BESTE STANDEN DEZER STAD, Ook zou meu niet ongenegen zijn een JONG- MENSCH in de Rost te nemen. Adres bij de Uitgevers dezes.y Aanstaande WOENSDAG zal weder volgens gewoonte de route aanvangen langs de gemeenten BURGH en IIAAMSTEDE, met de BLOEM- eii MEELWAGEN. De PRIJZEN zijn van g,-etmild MEEL lste qualiteit 0,09 per por.d 2de - O,OS oiig'eluiild ƒ0,00 per 100 pond te gelijk. Elkerzee, C. H. DIJKMAN. 10 February 1870. 4 13 Ots. liet Nt»d. pd., cl i'i e- a viermaal daags verscli. jl/f Wed. de BRAKKE. I TV BUKKEN. VERWACHT OOK t£_ a ƒ3,30 per 50 kilobij mindere hoeveelheid a 4 cents per kilo. Dit voeder, zeer geschikt voor Paarden Kocjjen Varkens enz., is te bekomen bij J. van dee VALK, L. van dee VALK, Sl. Domvsslraat. 011 Lammermarkt. I IV DE VAN to beko in e 11 Likeuren, Gene ver en Brandewijn. van af 95 Ots. tot ƒ1,30 per flesch; JAMAICA RUM, COGNAC, enz. eoz. tot ZEER CIVIELE PRIJZENverkrijgbaar bij Zierikzee. f.ff J. WAALE. e alom bekende O. worden alleen vervaardigde n zijn te bel BECKERsl II JBLW BECKER en BUDDINGH te Arnhem. Mede A contant verkrijgbaar bij dei| Dépóthouder W. van SCHELVEN Az., in IJzerwarei op den Dam te Zierikzee. f Iu den Boekwinkel van/P. de LOOZEj te Zierikzee zijn te bekomen waarop vermeld staat op welke tijdstippen de brieven! malen voor NEDERLANDSCH OOST-INDIE <J durende 1870 over MARSEILLE en TRIESf verzonden worden. PRIJS 3 CENTS. Voor handeldrijvende en particuliere personen diil brieven naar ÖOST-INDIE verzendenis deze LIJS1| aanbevelenswaardig. TEN VOORDEELE DER ALGEMEENE ARMEN, te geven door het Rederijkersgezelschap „ONDERLINGE OEFENING| te Dreischor, op Woensdag den 16 February 1870, de Herberg van den heer L. van Popering te Dreisch\ Aanyang 7 ure. Eutrée 0,00. Een Buitengewone Voorstelling, door het tooneel-gezelschap ondejl dlrectie vj E L O IJ L E 31 A I R E, op Vrijdag IS February Ï870. i| Met 1 MEI een gehuwde B O E R E N-K N E C II T benoodigd liefst een klein gezin bij T. J. van di1 BOUT te Eikerzee. ^3 Met MEI aanstaande een gehuwde B O E R E N-K N E C IÏ T benoodigd, bij C. F. van den BOUT Cz. te Zonnemat Met MEI een MEESTERKNECIll benoodigd, bij M. de JONGE Gz., Broodbakker te Go'I Een TIMMERMANS-KNECHT.I kan TERSTOND voor een jaar vast werk 1 komen, bij J. van de LINDE te Burgh. Een METSELAARSKNECHT benoodigd bij ANTH. FRANKEN te Noordicelle. Van STONDEN aan of met MEI a. s. een bekvrq HOEFSMIDSKNECHÏ benoodigd, P. G.bij M. LANOOIJ, te AS^-Anno/"'! Om DADELIJK in dienst te treden S SCIIILDERS-KNEC H T*| benoodigd. Te bevragen bij M. van SPLUNTER, te Scharendijke. Met MEI aanstaande een SCHIPPERS-KNECHT benoodigd; te bevragen bij de Uitgevers dezes. 0 ven franco. Met aanstaande MEI eene WEB'' I MEID benoodigd,ibij C. van DAMME te Wissend SNKIjPERSDRUKKKEIJ VAN DE LOOZE COM1'. en eer om de aan dr thans 1 ressort Hoe w Staten' Het zc Eene c I en de Ook di sprakei en voo houden Maai laat zi< goêlijki State a wel, d( laat zi gevoele dat hie schen 1 zich da Staat ti hoogste regter gedaan, onze he zich ge

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2