Jiirj i n Vo.2754. 26slc Jaarg. Zaturdag '12 February 1870. ]il BRANDSCH0UW1NG. BEKENDMAKING. VERGADERING Nieuwstijdingen. JFVemftr ij tl. M. eberlang. m bek 't.-Annal* 1 IT lezes. coxip BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee •engen ter kennis van de Ingezetenen,dat op Maandag, n 14 Februarij eerstkomende en volgende dagen eene Jgemeene Brandschonwing door de 'rectie der Brandweer in de woningen der Ingezetenen l worden gehouden overeenkomstig de bepalingen r Verordening tot voorkoming en blussching van and afgekondigd den 6 December 1855. Zierikzee, den 7 Februarij 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee ngen ter kennis van de Ingezetenen dat door den t id dezer gemeente in zijne op heden gehouden ver lering zijn benoemd tot Commissaris der Brandweer de Heer P. LA BRIJN Dz. tot lid der Commissie voor de Gasfabriek en Straat verlichting de Heer P. LABRIJN Dz.en tot Commissaris der Vischmarkt de Heer S. G. NAUTA van der GRIJP. Zierikzee den 9 Februarij 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. ii <len Gemeenteraad teZierikzee, GEHOUDEN DEN 9 FEBRUARIJ 1870. (Niet officieel.) Punten van behandeling: stallatie van den Heer Labrjjn. Resumtie notulen. Ingekomen stukken. Benoeming commissaris der brandweer, idem vischmarkt, idem lid van de commissie voor de gasfabriek, en van de commissie voor de bouwvallen. Benoeming hulponderwijzer aan de Tusschenschool. Voorstel tot verkoop der ankerboei (corps mort). Af- en overschrijving van posten der begrooting van 1869. Dorzitter Mr. B. C. Cau Secretaris Mr. J. P. N. de leden zijn tegenwoordigbehalve de HH. Mr. Dongen en Zuurdeeg. Voorzitter opent de vergadering en verzoekt den ïtaris het benoemde lid, den Heer Labrijn binnen iden. ,dat hij de voorgeschreven eeden in handen des zitters had afgelegd, wenscht deze den Heer Labrijn c met zijne benoeming en heet hem welkom in den Hij verklaart met genoegen dat hij hem sedert .ren in eene andere betrekking heeft leeren kennen en kundigwelwillend en zelfstandig mensch en t dat de benoemde ook zijne kennis zal aanwenden ut der gemeente. Moet de Voorzitter de redenen leen die den Heer van der Vliet noopten zijn ont- als lid van den Raad te nemen hij heeft hem leedwezen zien vertrekken de Raad verliest daar- een lid dat met ijver en belangstelling in den en in verschillende commissiën heeft gewerkt. De zitter hoopt dat de benoemde een waardig opvolger dén Heer van der Vliet zal zijn en dat door •linge medewerking en welwillendheid veel nuttigs tot stand komen. Heer Labrijn bedankt den Voorzitter voor zijne den. Het is hem aangenaam zitting te nemen in itaad dezer gemeente waaraan hij zijne krachten rijden zooveel als in zijn vermogen is. Is er nog en en ander in de gemeente-zaken waaromtrent e voorlichting zijner medeleden nu en dan zal en inroepen hij vertrouwt dat zij hem met hunne is zullen willen helpen en beveelt zich daartoe ie aan. notulen worden gelezen en goedgekeurd. Voorzitter deelt mede dat de volgende stukken ingekomen vee brieven van Gedeputeerde Staten houdende ledkeuring van raadsbesluiten tot af- en over drijving en beschikking op onvoorziene uitgaven mst 1869 a brief van Gedeputeerde Staten, houdende mede- eling eener nota van bedenkingen van den Minister u Binnenlandsche Zaken op de verordening tot ffing van begrafenisregten. Deze nota wordt gesteld in handen van Burge- sester en Wethouders en ter inzage gelegd van leden 3 brief van de commissie van uitvoering voor de itoonstelling van oud- en merkwaardigheden ïelzende verzoek om medewerking. De Raad magtigt B. en W. de daartoe geschikte >rwerpen af te staan. Voorzitter benoemt de HH. Mr. Fokker en Mulock ;r om hem als stemopnemers bij de te doene ningen bjj te staan. iu wordt benoemdtot commissaris der brandweer er P. Labrijn met 10 stemmen. De Heer van der verkreeg 1 steip lommissaris der vischmarkt de Heer van der Grijp stemmen. De HH. Labrijn en Koole verkregen 1 stem I id der commissie voor de gasfabriek bij de 2dê ingde Heer Labrijn met 6 stemmen. De Heer Koole verkreeg 5 stemmen. Bij do 1ste stemming hadden de HII. Labrijn en Koole ieder 5 steramen en de Heer Mr. Moens 1 stem verkregen tot lid der commissie voor de* bouwvallen de Heer Koole'met 6 stemmen. De Heer Mr. Moens verkreeg 4 stemmen en de Heer Labrijn 1 stem tot 2den hulponderwijzer aan de tusschenschool, N. Silvius met algemeene stemmen. Op de voordragt waren geplaatst N. Silvius en A. J. van Breen de eenige sollicitanten. De Voorzitter vraagt magtiging om de ankerboei (corps mort) onder de hand onder goedkeuring van den Raad en van Ged. Statenof in het openbaar te doen verkoopen. Tot toelichting zegt hij dat door het ondieper worden van het water, waarin de ankerboei gelegen heeft en door onbekende omstandigheden de ketting onklaar geworden en de boei ondergevloeid is, doch met groote moeite van wege de Zuid-Hollandsche reddingmaatschappij is opgevischtwaarbij gebleken is dat het anker en een gedeelte der ketting zoodanig onder het zand bedolven lagen, dat zij moesten worden prijsgegeven. De ankerboei ligt nu sints eenige maanden ongebruikt en daarom wordt het aanhangige voorstel gedaan. De Heer Koole vraagt of de boei wel gemist kan worden; zij is in der tijd, op aandrang van vele zijden, gelegd en hij betwijfelt of de omstandigheden in die mate veranderd zijn dat zij nu overbodig te achten is. De Heer Mr. Moens vraagt of er ooit gebruik van de boei gemaakt is terwijl de Heer Labrijn wenscht te weten of zij wel op de geschiktste plaats ge'.egen heeft. Nadat Jhr. de Jonge verzekerd had, dat het onder- vloejjen der boei niet kon worden toegeschreven aan lekkage beantwoordt de Voorzitter deze HH. Hij zegt dat al was de boei nog noodig en nuttig, het onmogelijk zou zijn haar op den duur te behouden omdat de grond vóór het havenhoofd aan zeer veel verandering onder hevig is en de kosten jaarlijks 400 of ƒ500 zouden bedragen, hetgeen hij te veel acht, als hij nagaat, dat slechts eenmaal (volgens anderen meermalen) van de boei gebruik gemaakt is. Wat de plaats betreft waar de boei gelegen heeft, spreker weet niet of zij de meest geschikte was, hij kan alleen mededeelen dat die plaats als de beste is aangewezen door de verschillende loodsen en den kapitein der reddingskotter. Op voorstel van den Heer Koole wordt de verdere behandeling aangehouden tot de volgende vergadering. De Raad besluit om van de onvoorziene uitgaven op de begrooting over het jaar 1869 over te schrijven op: Hoofdstuk IIafd. 2art. 7drukloonen 68.30. VI, art. 3, kosten der brandweer - 250. IIIafd. 1art. 1kosten ge meente-werken - 500. De vergadering is daarop gesloten. Op het postkantoor te Tholen zijn over de eerste helft der maand Jan. onderstaande brieven bezorgd geadresseerd aan personen, wier namen ter plaatse van bestemming onbekend zijn, als: een aan Mej. J. M. Erbrink te Amsterdam. A. van der Ward te Arnemuiden. Schot te Bos. F. Baare te Kralingen. Het Mem Diplom, verzekert dat de Paus de aanneming zoowel van het adres ten gunste der onfeilbaarheid, als van dat tegen de onfeilbaarheid heeft geweigerd, daar hij de beslissing aan het Concilie wil overlaten. De Liberté meldt het volgende De Syrische patriarch van Babylonie, een oud man, had op een der laatste vergaderingen door een der andere vaders de redevoering doen voorlezen, waarin hij de rechten der bisschoppen verdedigde; o. a. zeide hij»doet gijmijne heeren. wat u goeddunkt; wij, Oosterlingen, zullen onze regten handhavengelijk het Concilie van Florence ze erkend heeft, en, wat mij betreft ik heb gezworen, alvorens mijn kerspel te verlaten, dat ik van geen mijner rechten afstand zal doen." De Oostersche bisschoppen bezitten nog vrijheden, die aan de eerste eeuwen der kerk her inneren. Zij worden nog door de gemeenten zelve gekozen. En de patriarchen bezitten vele voorregtendie in het Westen den Paus toekomen. Sinds onheugelijke tijden heeft dan ook de propagande haar best gedaan om ten koste van gemeenten en patriarchen, zich van de benoeming dier bisschoppen meester te maken. En juist omdat men dit in 'tOosten zeer goed weet, hebben alle prelaten van die streken, vóór hun vertrek naar Rome, plegtig moet beloven, dat zij voor de vrijheden der Oostenryksche kerk manmoedig zullen pal staan." Naauw was het door den Syrischen patriarch gesprokene den Paus ter ooro gekomen, of de stoute redenaar werd op het Vaticaan ontboden. Mgr. Valerga leidt den patriarch het kabinet des Pausen binnen, waar Pius, bleek en zigtbaar ontroerd hem gelast een actewaarbij de Oosterling zich verbinden zou van al zijne vrijheden en regten afstand doen, te onderteekenen. De patri arch weigerde zijn naam er onder te schrijven. Toen ontstak de Paus in woede; hij sloeg met de vuist op de tafelverbrak de pen die hij den weerspannigen patriarch te vergeefs had aangeboden en verklaarde dat deze het vertrek niet verlaten zou zonder getee- kend te hebben. De patriarch trachtte Z. H. tot beda ren te brengen, sprak van den eed, dien hij gezworen had van de onmogelijkheid waarin hij zich bevond om dien te breken het hielp niet. Eindelijkna een strijd van een uuren nadat het hoofd der kerk uit woede drie pennen op zijn schrijflessenaar had stuk geslagen onderwierp zich de grijsaarden mocht meer dood dan levend het pauselijk vertrek verlaten. Een oogenblik laterbeklaagde hij zich met tranen in de oogenbij zijn collega's over de onwaardige behandeling, die hij van Pius had moeten ondergaan." De Correspondent van de Pall Mall Gazette beves tigt het bovenstaande en voegt er bij dat het gan- sche verhaal hem is medegedeeld uit een bronwier geloofwaardigheid niet te betwijfelen valt hoe on gelooflijk het berigt overigens ook klinken moge. Het gebeurde schijnt op de kerkvaders in 't algemeen een diepen en zeer ongunstigen indruk gemaakt te hebben. Welk een onverzoenlijken geest moet er in het Vati caan heerschen, indien zelfs een zachtzinnig oud man als Pius IX zich tot zulk een daad van geweld heeft kunnen laten vervoeren. JPni'ijs8 Febr. Nopens de arrestatie van Ro- chefort kan nog het volgende worden medegedeeld Nadat het Wetgevend Ligchaam met 121 tegen 45 stemmen de inhechtenisneming van Itochefort had goed gekeurd, verliet deze met twee zijner vrienden de zaal en begaf zich naar het bureau der „Marseillaise." Des avonds zoude er eene volksvergadering plaats hebben, waarvan de opbrengst zou strekken om een politieke gevangene te ondersteunen. Rochefort begaf zich naar "uie vergaderingdoch naauwelijks was hij uit het r|jtuig gestapttoen een politie commissaris hem na derde en het bevel tot arrestatie vertoonde. Hij las dit bevel en het aan den commissaris teruggevende zeide hij kalm: „ik ben gereed," gaf daarop zijn vriend Flourens de hand en stapte in het ry tuig dat hem naar de gevangenis voerde. Toen eerst begreep de menigte wat er plaats had gehad. Woedend volgde zij het rijtuig, aangevoerd door Flourens, onder de kreten van „Leve Rochefort!" „wij zullen hem verlossen." Ziende dat er niets aan te doen vielstroomde de menigte naar de vergaderzaal en wie weet wat daar gebeurd zoude zijn, indien niet de politie, inmiddels in grooten getale was aangekomen. De commissaris van politiedie het toezigt moest houden op de openbare bijeenkomst, verklaarde thans do vergadering voor ontbonden doch werd terstond na die mededeeling door de aanwezigen overvallen geraakte van de been en werd vervolgens naar buiten gesleurd. Volgens een nader telegram was toen Gus- tave Flourens echter de man die voorkwam dat de opgewonden en steeds aangegroeide volkshoop den commissaris vermoorddeterwijl het hem gelukte om met behulp van eene talrijke politiemagt den ambte naar te ontzetten. In de vergadering der Kamers van heden hebben de ministers verklaarddat zjj de toekomst met gerust heid te gemoet gaan daar de Parijsche burgerij met hen is. Indien het gouvernement evenwel krachtige middelen wilde gebruiken dan zou de opstand geen vijf minuten duren. Rochefort zal niet alleen de zes maanden in de gevangenis doorbrengen welke hij zich door zjjn ar tikel in de Marseillaise berokkend heeftmaar daar enboven nog vier maandentot welke de regtbank hem in de zaak Rochette veroordeeld heeft. 9 Febr. In den afgeloopen nacht zijn nog een tiental barricaden opgerigt met rijtuigen omnibussen en bouwstellingen. Geen dezer barricaden werd door de rustverstoorders verdedigd; de gazlantaarns werden aan stukken geslagen. De politie-agenten hebben de opstandelingen met den blooten degen vervolgder werden verscheidene personen gekwetst. Een escadron jagers te paard stond de politie bij om overal de circulatie te herstellen. Ten 1 ure des nachts was alles overal schijnbaar kalm. Al de redacteurs der Marseillaise zijn in hechtenis genomen één hunner is ontsnapt. De politie heeft huiszoeking in de bureaux van Rochefort gedaan. Meer dan 500 personen zijn in hechtenis genomen. De moorden nemen te Parijs tegenwoordig met onrustbarende snelheid in aantal toe. De laatst bekende moord is die van een wijnkooper die door zijn bediende, welke jl. Maandag als naar gewoonte het huis zijns meesters binnentrad, badende in zijn bloed in den kelder gevonden werd. De wijnkooper was door een en twintig messteken getroffen benevens deze vond men op zijn ligchaam nog de sporen van verscheidene slagen met een stomp werktuig, waarschijnlijk een hamer. 9 Febr. De Figaro en de Gaulois berigten dat een vrij groot aantal oproerlingen zwaar gekwetst is door degenstooten en door c a. s s e s-t t e. Er hadden op onderscheidene punten botsingen tusschen de ge wapende magt en de oproerlingen plaats. De ongeregeld heden openbaarden zich hoofdzakelijk in de Rue du Temple. Volgens den Gaulois legden de troepen veel verbittering tegen de oproerlingen aan den dag. Laatste tijdiugon. 9 Febr. (9 ure 's avonds.) De boulevards zijn rustig. Eenige zamenscholingen hebben nog plaats in den Faubourg du Temple en te Belleville. Men vindt in sommige wijken verschillende gekwet sten tengevolge der gevechten tusschen de oproerlin gen en de policie. In de Ramponneaustraat vond men het lijk van een man met een geheel verbrijzelden sche del. Verschillende gewonden zijn naar de in aanbouw zijnde kerk van St.-Maur vervoerd. 10 Febr. In den afgeloopen nacht zijn nog eenige barricades opgeworpen op den Fauburg du Temple. De policie en de burgers zei ven verzetten er zich tegen. Geen enkel gevecht heeft plaats gehad. Ten 10 ure heorschte overal volmaakte rust. Men mag de wanordelijkheden als geëindigd beschou wen. Marseille, 9 Febr. In den afgeloopen nacht hebben in de voornaamste gedeelten dezer stad tal rijke zamenscholingen plaats gehad. De menigte door liep de straten, de „Marseillaise" aanheffende. De gendarmerie werd uitgejouwddoch bleef koel bloedig. Talrijke aanhoudingen werden gedaan. Vruchteloos werd getracht de menigte uiteen te drijven. Zwolle, 6 Febr. De verzending van hooi naar Duitschland heeft in den laatsten tijd eene ongekende uitbreiding gekregen. Het wordt hier bij gebeelc wagen9 en scheepsla dingen uit den omtrek aangevoerd, in bundeh van 100 KG. geperst en vervolgens per spoortrein verzonden. De voordceleo van den hooioogst des vorigen jnars worden door den landbouw en in koophandel wegens hooge prijzen, die het buitenland besteed, in ruime mate genoten, en gelijk voor een paar jaar de elders heerschende nood wegens de runderpest veel geld uaar deze streken deed vloeijen, zoo geeft de in het buitenland mislukte hooioogst tegenwoordig daartoe wederom aanleiding. Deventer, 7 Febr. De voorraad aardappelen, in de kuilen geborgen, i9 groot. Doordien de prijzen in het na jaar zeer laag waren hebben vele landbouwers deu voorraad in de kuilen geborgen, in de hoop, daarvoor in het voorjaar hoogere prijzen te kunnen bedingen. Zij zien zich echter in die hoopten gevolge van de lage prijzen der granen zeer teleurgesteld en men vermoedtdat de prijzen binnen kort nog aanmerkelijk zullen dalen. Met wintergraan staat in deze en naburige gemeenten zeer goed. Gorssel 5 Febr. Een bejaard en zeer behoeftig Israëliet alhier, ontving dezer dagen het berigt. dat hjj eene erfenis zou ontvangen van pl. ra. ƒ25,000. Deze zaak moet zich vqjgenderwijze hebben toegedragen: De vrouw van een Israëliet (zjjnde katholiek) had eene weduwe tot moederwelke gedurende een aantal jaren bij den pastoor te Limmen dienstbaar was. Bij den dood van den pastoor is het uit de door hem gemaakte beschikkingen geblekendat die moeder de eenige erfge naam was van zijne geheele nalatenschap, naar verzekerd wordt circa ƒ50,000. Na dien tjjd woonde zij alleen met een knecht, aan wien zy haar geheele vermogen, dateer vermeerderd dan verminderd was, had vermaakt, en wel omdat hare dochter was gehuwd met een Israëliet. Onlangs is ook de moeder overleden en nu moet, volgens wetteljjke bepalingen de beschikking in zoover worden vernietigd dat onze Israëliet ruim de helft van die aanzienlijke som zal ontvangen. Reeds is hij met zijne vrouw naar die plaats afgereisd, om aldaar de noodige informatien te nemen, na alvorens de hiervoor benoodigde reiskosten van een zaakwaarnemer op reke ning te hebben ontvangen. Wiialwijle, 8 Febr. Op de stoomboot Dolphijn, varende van hier op Rotterdam, had gisteren morgen het navolgende onheil plaats, dat de ongelukkigste gevolgen had kunnen na zich slepen. Een der luchtpijpen van den stoomketel was, door welke oorzaak is ons onbekend, gesmolten, en moest de stoom eensklaps geheel en al door een klein pijpje zijn weg banen, waardoor ontzaggelijke rookwolken mét een oorverdoovend gesuis en gebrom in de machienekamer en op het dek zich ontlastten. De passagiers sprongen van boord, eenigen in 1 et water, anderen aan wal; een hartverscheurend gei p en gekerm liet zich hoorendoch gelukkig kwa;uen èn passagiers èn de verdere bemanning der boot net den schrik, sommigen daarenboven met een nat paer af. De laatsten vooral zullen zich met deze nijpende koude het accident nog lang herinneren. De schade aan de boot en aan de goederen is zeer gering. Kruining^en, 7 Febr. Heden ontstond in deze gemeente brand in eene houten schuur, behoorende tot 1 eene touwslagerijgrenzende aan een timmermans- en wagenmakerswinkel. Aan den ijver van het personeel der brandweer is het te danken dat die brai|<-'h alleen tot de schuur heeft bepaald. De in de schuur zich bevindende hennep is grootendeels verbrand de daarin aanwezige gereedschappen van den touwslager, benevens de turf enz. behoorende aan het diaconie armbestuur der Hervormden, zijn kunnen gered word n de schuur schijnt tegen brandschade verzekerd te ijn de roerende goederen echter niet; de schade wordt op ƒ700 begroot. De oorzaak van den brand is onbekend; maar men meent die te moeten toeschrijven aan onvoorzigtigbeid. Ouwerkerk, 10 Febr. Gisteren hield de hier j gevestigde Afdeeling van het Schoolverbond hare tw .-ode vergadering. In deze bijeenkomst worden eenige dor meest belangrijke punten van het concept-reglement des» Bonds besproken, en werden tot afgevaardigden voor de Algemeene Vergadering, te houden te Utrecht in het laatst dezer maand, benoemd de heeren B. Bakker en C. Jz. van der Have. Zierikzee, 10 Febr. Aan de StaleD-Genrraal c -n wets-ontwerp op de reglerlijke indecling ingediend, w.wnit wij het volgende ontleencn Het provinciaal geregtshof te Middelburg wordt opecl.e» en Zeeland geplaatst onder het hof van Zuid-U' liai 's Gravenhage. De arrondissements-regtbank te Goes wordt opgeheve: een arrondissements-regtbank geplaatst te Axel voor Let Vim en Vijfde district Zuid-Beveland en Noord-Bcveland komen onder i dis9ement9-regtbank te Middelburg. Te Zierikzee .lijf arrondissements-regtbank bij het regtsgebied van Zie1". I wordt gevoegd het eiland Gocree en Ovcrflakkée. Kantongeregten worden opgeheven te Brouwershaven singen Kortgcne, Hcinkcnszand Hulst en Slui9. Er zullen kantonregters blijven te Zierikzee, SoinmHr en Tholen voor de regtbank te Zierikzee, cu te Midd£ en Goes voor de regtbank te Middelburg, tervijl vro regtbank te Axel zullen gevestigd worden kantonreg'- r» ij Axel en Oo9lburg. Bij de Tweede Kamer der Stalen-Ger.eraal is ingedf een wets-ontwerp houdende reglerlijke indeeling. Di-ze' voordragt strekt, even als het in de zittingen 186* -) 1862—1863 aangeboden doch onafgedaan gebleven van wet tot regeling van het regtsgebied der reglerli u' legiën enz. om uitvoering te geven aan art. 95 in met art. 54 der wet van 31 Mei 1861 (Staatsblad houdende eene nieuwe regterlijke inrigting. Tot de memorie van toelichting, bij dit wets-ont voegd, komt het navolgende voor betreffende het ar ment Zierikzee. »Het regtsgebied van dit kleine arrondiesement eene zeer wenschelijke vergrooting door de toevoegin." kanton Sommelsdijk uit het opgeheven arrondissementt »De reden dat genoemd kanton bij de regtbank rikzee en nietzooals in 1862 was voorgesteld, bij Dordrecht is ingediend, ligt voornamelijk in dc veel* middelen van gemeenschap van Gocree en Overt! het eiland Schouwen dan met de gemeente Dordrccb dat er voor de jastitiabelcugetuigen enz. ov r Ik t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1