A 0 B B 111IJiui atuuVUolEL COMMANDIET KAS. 8'/, Hotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland. I; SCHORREN, 4 De A mbachtsheerlijkheid Een WOONHUIS en ERF, A Eenige perceelen Bouwland, -4 Een HOEFJE, 4 H. 87 A. 70 C. Bouwland Een Engelsch Jagtbootje tl TE KOOP! Een Kap wagen op riemen, zwaar Esschen HAKHOUT BROODPRIJZEN Puik vertrouwd S. OCH TM VN Jz. te ZIERIKZEE SchoorsteenstukkenStalen Behangsel en Randen, evenzeer die van Papieren en Linnen Gordijnen, PI Üi ®-0!il® van PETER LAWSON ZOON, te Edinburg. Haarlemsche Groentens Versche Kreeften in blikken. Terrinnes des Fores Gras. Truffels. C h a ia p i g n o n s. Japansche Soija. Sar din es a l'Huile. Punch Siroop in 3 soorten. Verschillende Likeuren. Verkrijgbaar bij J. W. Schouten. Versche Zalm in blikken. VEEVOEDER DE BELGISCHE MAATSCHAPPIJ tegen Brandgevaar, verzekert legen zeer billijke en vaste premiën: Een VISUM BOOT Concert-Instrumentale LAND VERHUIZERS, LX «3i 1'ft'i.'*r v A, predikant bjj do Ned. Hervormde gemeente te Benne- kora, is voor het beroep bij die gemeente alhier bedankt. Os. J. IV. A. Nut tenpred. bij de Christ. Ger. gemeente te Middelharnisheeft voor het beroep naar die gemeente te Goea bedankt. - De heer P. Huët, beroepen predikantte Yeenendaal, ia na gehouden colloquium doctum door het provinci aal kerkbestuur van Utrecht toegelaten tot den predik dienst in de Nederduitsche hervormde kerk. Ingpozoucleue Stukkoii. Naar aanleiding van een ingezonden stuk, voorko mende in ons No. van 22 Jan. 11., waarin het denkbeeld ontwikkeld wordt om aan H. K. H. Prinses Maria dei- Nederlanden bjj gelegenheid van haar huwelijk met Z. D. II. Prins von Wied twee nationale geschenken aan te bieden, waarvan het eene bestaan zou uit een met zilver gemonteerden Bjjbel, ontvangen wij nog het volgende ter plaatsing: HoogEdel Geb., WelEd. Gestr., WelEd. Gel. en WelEerw. Z. G. Heeren in de provincie Zeeland. Mijne Heeren! Ongetwijfeld hebt gjjmet mij, het heerlijke deuk- beeld de zeer edele voorgestelde bedoeling gelezen, n ii blad No. 2725 van den 22 Jan. 1870 om II. K lPrinses Maria der Nederlanden, bij haar a. s. hu'v. v een keurigen Bijbel, als bljjk van Nationale nulde .m te bieden. Ni<-mand uwer, mijne Heeren! wij zjjn er van over tuigd, z .1 dit Nationaal plan verwerpen neen, gij allen, gij zult gaarne tot dat doel medewerken. Zoo als ik van goederhand vernomen heb, zjjn reeds vele aanbiedingen (francoonder het motto Lid te Groningen bij den Heer J. B. Huber, A, 227) ingekomen, doch men heeft nog een te gering getal groote mannen, Om Z. M. hieruit tot eene keuze te verzoeken. Iaat niemand uwer M. H. die dit leest, U doen afschrikken, doch om tjjd te winnen en onze krachten niet te verspillen, helpt s. v. p. daarom spoedig mede, 2n stel U desponibel tot lid d?r Hoofdcotömissie. Reeds zjjn er honderden, dit dit doel met woord en icbrift van harte toejuichen, doch om eenheid te krijgen an het doel Nationaliteit bljjve, hebben wij eene Hoofd- :ommissio noodig van menschen die door stand en betrekking meer zijn. dan een gewoon burger. Bij het huwelijk van den Prins van Wallisheeft uen in Engeland aan het Koninklijk Bruidspaar, tot >en huwelijksgeschenk, een prachtig gebonden Familie- Bijbel aangeboden zouden wij dan nu achterblijven, nu iet de edele en beminnelijke dochter van onzen allen lierbaren Doorluchtigen Prins Frederik gel«lt? Neen, wij zijn overtuigd dat een edel-grootmoedig-hoogge- plaatst Vaderlander zich niet zal terughouden zicli au te biden tot lid der Hoofdcommissie, om het Nederland - die volk dit genoegen te verschaften. Om hoogst wettige en gegronde redenen, bljjft alles nonimn :otdat eene Hoofdcommissie is daargesteld. Met bjjzondere hoogachting, UEd. Gestr. Dir. Dn X. Heeren Redacteuren van alle nieuwsbladen in Nederland worden vriendelijk uitgenoo- ligd dezen brief of een fragment in HEd. •lad s. v. p. op te nemen. Bevallen van een' o n Weduwe A. A. >IMONS, geb. Geijsen. Zierikzee, 8 Februari) 1870. Heden overleed mijn waarde Broeder de Heer IICOLAAS van den BOUT in leven Heemraad van 'chouwenBurgh en IVestlandin den ouderdom van uim 73 jaren. Zierikzee, C. van den BOUT, 1 Februarjj 1870. mede uit naam der overige Familie. Heden overleed alhier tot diepe droefheid van uij en verdere familiebetrekkingen mijn geliefde Echt enoot LOUWRINA VIERGEVERin den ouderdom an 24 jaren en 3 maanden. Dreischou, JAN DOELEMAN Hz. 6r. 7 Februarjj 1870. Heden overleed in den ouderdom van öOjaicn, e waarde Zuster A. JOPPE. Zierikzee, Uit aller naam Fubrukrij 1870. J. JOPPE. Algemeene kennisgeving. de zierikzeesche DIRECTEUR M. C. DE CRANEJr. k >i seint gelden si deposito in Jug opvraagb. k 2'/a 3 KOOPT en VERKOOPT dagen maand 3 maand, opvraagb. 4 6 i 4Va EFFECTEN, elast zich met inoasseringen, enz. t- De BANK geeft PanGHrieven uit, rentende t1/., pOt. 'sjaars, aflosbaar a pari bjj jaarlijksche itloting. De prijs van uitgifte is 98'/, pCt. Zjj verstrekt geld op hypothecair ver- 4ind uitsluiten! op Goederen in Nederland. Aanvragen om I^ypotheken en PauHbrïi'- eit kuunen dagelijks geschieden bij de volgende AGENTEN: Te Middelburgde Reeren J. A. TAK C°. Tholen de Heer M. W. J. de VISSER. Zierikzeede Heeren van der STARP BERG. UITMUNTENDE VOOR BEDIJKING GESCHIKTE gelegen te ST.-PHILIPSLAND. De Notaris M. W. J. de VISSERresiderende te Tholenzal ten verzoeke van zijne principalen, in het openbaar presenteren te verkoopen T'O HcctarCi! i°»l Aren Centiaren rijp en uitmuntend voor inpoldering geschiktten Noorden van het Eiland St.-Philipsland, Provincie Zee landgelegen, tusschen de grens van den Anna-Jacoba- Polderlangs den Zeedjjk van den Kramers-Polder en het voormalige Slaak. Ingeval van toewjjzing, zal de inzetter l°/0 van zjjn inzetprjjs als strijkgeld genieten. De veilingen zullen worden gehouden binnen Tholenin de ïierberg van den Heer C. A. van Riiee. De 1tot den inxet op Vrjjdag den 18 Februarjj 1870. De 2: tot den verkoop op Vrjjdag den 4 Maart 1870, beide des namiddags ten 5 ure. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van bovengenoemde» Notaris en bjj Jonkhr. J. W. M. SCHO RER, Advocaat te Middelburg. De Notaris Mr. O. van der LEK de CLERCQ zalten verzoeke van den Hoogwelgeboren Heer Jonkheer W. M. H. de JONGE, qq. op Vrijdag 11 Maart 1870, des morgens 10 uur in de Concertzaal te Zie rikzee publiek verkoopen van DBEISCHOR, met alle regten van FIRFPACIITJAGT v >SS( II J 141.MAEEBIJ LAM- MFH4TIENDEN en anderen, mitsgaders 44 bund. 84 roed. 40 el!. DIJKEN, SCHOR- KEN, BOUW- en WEILANDEN, BENEVENS: alles gelegen onder Dreischor. Breeder bi] Verkoopboekjes omschreven. XJit Go hand to pachten voor 7jaren, ingaande met liet roven van den oogst 1870: onder St.-Maartcug«ljjk als: Ruim 3 Hectaren in Smoorshoek, in den Polder de Noord. Ruim 1 Hectare in het uiterste Nieuwland, in Kaas hoek, B, 40, 40fa's. 48 Aren Centiaren in het uiterste Nieuwland in Keenhoek, sectie B, 291, 291 bis, 29 iter. 1 Hectare HH Aren -iO Centiaren in Ravenoord in den Stelhoek, sectie A, No. 29. En Ti.» Aren SO Centiaren als vorenin denzelfden hoek, sectie A, No. 35. Alles thans nog in pacht bjj DAVID HAGE, Junior. Biljetten van Inschrjjvingen of aanbiedingen kunnen worden ingeleverd of gedaan bij den Notaris J. STPKES te St.-Maartensdijk, vóór den 20 Februarjj e. k. XJit <le HanG to koop bestaande in HUIS, SCHÜUR en verdere GEBOUWEN, groot 12 A. 70 C., staande en gelegen onder Brouwershaven met 1 H. 75 A. 90 C. DIJK aldaar. Kunnende met toestemming der verpachters, daarbjj IN PACHT worden overgenomen onder Duivendi'/keen 8 H. 39 A. 40 C. DIJK onder Br omver shaven. Adres: den Notaris J. van der BENT te Brouivers- haven. j Q To koop voor oen oivielen prijs: met TOESTEL, zoo goed als nieuw; te bevragen bjj A. de WAARD, Commissionair te Colijnsplaat. een KAP-CIIAIS en een DRIELING- E J. WA.BEUNT, bij T. J. van den BOUT te El£ erzee. TE koop: EENIGE KOOPEN GROEN OF OPGEMAAKT on KNUPPELS, op de Buitenplaats M ON- PL A IS IR1 Te bezien en te bevragen aldaar, Zaturdag 12 Febru arjj a. s. (10—12 uur.) j l>ij O. J. HOPMANS Best lij" Tarwebrood 15 Cts. het Ned. pd. Zeouwsch Kropbrood 13 Zuiver Tarwebrood 11 RIGA TONNENZAAD en KEVE- LAAR ZAAI-ZAAD. tot billijken prijs, te bevragen bjj T T.ANGOITMOIS de DOES. berigt, de ONT V AN GST eenor keririge collectie nieuw nitgekomene welke kint^tcn gohoel gcreeclgomaakt Goor liem geleverd worden. Ook buiten de Stad worden de STALEN op franco aanvrage ter bezigtiging gezonden. Hij beveelt zich bjj vernieuwing beleefdeljjk aan. -U Deze iiitimuitenGe Meststof wordt voortdurend in verzegelde Vaten of Balen afgeleverd dooi HAVELAAR XXXJITJLXT, Rotterdamen aan het Depót te Bruinisse, bij M. C. van de STOLPE te Noordgouwebjj C. GROENEVELD de KATER alsmede door alle andere bekende Dépöthouders in he: binnenland. Attesten van ruim ISO proefnemingen liggen ter inzage. IVB. In sommige streken worden nog AOKIVTEIV GEVRAAGD.fjf ITS BLIKKEN. Confi turrer. O ode Haven. VERWACHT O O li a 3,.">0 per 50 kilo bjj mindere hoeveelheid a -4L eents per '/2 kilo. Dit voeGer, zeer geschikt voqr PaarGcn Kocïjen Varkens enz., is te bekomen bjj J. van der VALK, L. van der VALK, St. Domvsstraat. Lammermarkt, V A N A LG E MEENE ASSURANTIËN WOONHUIZEN 50 Cents per C1000 'sjaars. MEUBELEN 80 - WINKELHUIZEN 70 - KOOPWAREN 90 - Information bjj de Agenten C. van der VLIET Dz. te ZierikzeeL. BOOGERD Az., te Brouicershaven en J. C. M. van RHEE te Haamstede.Q "VER M 1ST: met klampen aan de zijden, en drie banken over het midden. Wie hiervan nadere inlichting kan geven, ge lieven zich te adresseren onder letter Z, aan het Bu reau dezer Courant. Brieven franco. li te geven door J. Z E T S T J* A, Organist en Muzijkmeester te Brouwershaven, met welwillende medewerking o. a. van den Heer D. H. EZERMAN, Organist en Muzijkmeester te Zierikzeeop VrjjGag Gen 11 Februarjj ÏSITO, 's avonds te 7'/2 ure, ten Huize vanMej.de Wed. F. van 't Hof te Brouwershaven. Entréc 60 Cents. Elk genot verliest zjjii waarde, wanneer Go maag ziek is. Den Heere Hofleverancier JOHANN HOFF, te Berlijn. BeHlijn, 1 Januavjj 1870. „Uw NXHACrr heeft ook bjj mjj zijne genezende kracht bewezen, verzoek daarom nieuwe toezending." C. SCHUMACHER. »Mjjn maagkwaal was zoo vreeseljjkdat daartegen niets baate. Mjjne eetlust was verdwenen en injjn toestand zeer bekla genswaardig. Alleen aan uw MsG^-IGxt.rficït en uw Malz-gezondheïGs-ClioeolaGe ben ik geheel de herstelling mjjner gezondheid verschuldigd." HERM. HIRSCH ZOON, Weenen. „Uw Malz- Extract heeft mij genezen van maagpijnen waaraan ik sedert jaren ljjdende was." Utrecht, MARIA LONGWARDA. JOHANN HOF.F, Centraal-Depot, Amsterdam smalle Bloemmarkt F 154. IXoofG-Dépót. voor geheel Zeeland M. F. C. de KATER te Zierikzee. DéjiótsMiddelburg J. SNOEP Jr. V^ssingen P. GASILLE. Goes D. A. OERLEMANS. Schoon- dijke A. van OVERJBEEKE. Cortgene J. de DIE. Wissenkerke M. P. BROEKES. Aanvragen tot Dépots franco aan den Heer de KATER te risrten. met welke ik afspraak gemaakt heb, berigt ik bij deze dat een fatsoenljjk gezelschap in Maart of April a. s. naai AMERIKA zal vertrekken. Ik verwacht U dus spoedi met uw gezelschap ten einde contraeten te sluiten dewjjl de prijzen thans niet hoog zjjn en men verzekert is eener goede plaatsing. Zjj die nog geuegen 2jjn derwaarts te vertrekken kunnen zich vervoegen bij den Hoofd-Agent voo voorname kantoren te Rotterdam en te Antiverpei Brieven franco. JOH. BRAAM te Nieuwerkerk bjj Zierikzee. WelEdele Heer Ik had reeds voor lang geschreven maar ik wil de uitwerking van uw voortreffelijk MonGwate afwachten. Geen der aangewende middelen hielp m zoo goed als het Ana tloi~In-Mon<lw A to tegen het loszitten van liet tanGvleeseli Vroeger heb ik alle mogeljjke middelen gebruikt, ra door Geneesheeren aanbevolen, alle Tandmeesters hebbe door het wrijven mijn Tandvleesch wel 'opengestoote maar niet versterktzoodat het kwaad verergerde plaats van te verbeteren. Mjjne eigene'overtuiging ze mij, dat ik mjjne hoop op uw fabrikaat moest stellen, Bysteritz, Uw. Dw. Dienaar in Moravie. (get.) Dr. WILH. RASCAKE Godsdienstleer ao Verkrijgbaar te Zierikzee bij M. S. POLAK, Drogis' Nieuwe Haven, wijk C, no. 203; te Middelburg W. P. van de KAMERApoth.te Goes bij J. van der DOES te Bergen-op-Zoom bij P. F. APPEL BOOMApoth.te Rotterdam bij T. van SANTEi KOLFF, Apoth. en A. SCH1PPEREIJN C°.Ver koophuiste Amsterdam F. v. WINDHEIM C°, Verkoophuis. f Pvjnlooze genezing. Zweren, wonden, veretteringen, en andere kwalen die hnid aandoen kunnen geheeld worden door deze verkoelen' en genezende Zalf. Zij heeft Men grootsten lof ingeoogst menschendie jaren lang geleden hebben aan kwade beene verzweringen, en oude verettcringen nadat elke hoop om oo weder te genezen reeds vervlogen was. Slechts zij, die verzachtende werking dezer Zalf ondervonden hebben, kunne zich een denkbeeld vormen van de verligting, die zij bezor; door de ontsteking te verdrijven, eu alle pijn te doen ophoudc Telkens wanneer deze Zalf eenmaal gebruikt is geworden, he' zij hare eigene waarde geopeubanrd, eu is zij daarom gret gezocht geworden als het gemakkelijkste en veiligste midd: voor alle zweren. Bij zenuwpijnen rhumatielc en jicht, g« hctzolfde middel indien het goed wordt aangewend wondcrljj verzachting. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes Pillen van/0,30/1,85 ƒ3, ƒ6,75 ƒ18,50/20,J Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,7,05 - 13,85 - 20; Men heeft een groot voordeel bij de grootste potten koopen. N. B. Bij iederen pol is een in alle talen gedrukte ter wijzing oin de zieken in alle mogelijke omstandigheden benoodigde inlichtingen te geven. Zijn op franco aanvrage a Comptant te bekomen bij den li J. BAL,Cz. te Zierikzee, B. v. ASPEREN VERVENNE Goes, STELLING W ER F F REINTEMA Hoofd-De'pöthou' te Leeuwarden, alsmede te Londen in de 533 Oxford Str; vroeger 244 Strand. Met MEI aanstaande een ongehuwde BOERENKNECHT benoodigdbij J. van DAMMEte Haamstede, /f Met 1 MEI een gehuwde BOEREN-KNECIIT benoodigd liefst een klein gezin bij T. J. van e BOUT te Eikerzee. Tegen 1 MEI wordt verlangd een BHOODBAKKERSKNECïH Adres G. SCHRIEK te Moerdijk. Een bekwame TIMMERMAN KNECHT, tevens het metselen verstaan' P. G.benoodigd voor 1 jaar vast werkbij J. COLPAART nabij Rilland. (Zuid-Beveland.) Van STONDEN aan of met MEI a. s. een bekwa" II OEFSMIDSKNECH' benoodigd, P. G.bij M. LANOOIJ, te St.-Annal Met MEI aanstaande een SCHIPPERS-KNECHT benoodigd; te bevragen bij de Uitgevers dezes. 8 ven franco. SNET.PFRSDRTTKKKRT.T VAM np Tnozif COMP

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2