No. 2755. Donderdag 10 F1870. 26 publicatie" sle Besturen en Administratiën. Loting voor de Nationale Militie. BRANDSCHO UW ING. Nieuwstijdingen. Mcberlirnb. ZIEKKZEESCIIE NIEUWSBODE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Zierikzee. Gelet op art. 2S en volgende der wet van den 19 Augus tus 1861 (Staatsblad no. 72) Brengen bij deze ter kennis van belanghebbenden dat de loting der in het vorige jaar voor de militie in geschrevenen zal plaats hebben te Zierikzeeop het gemeentehuis Maandag den 14 Februari) 1870, te begin nen des middags ten 12 uur; dat gedurende vijf dagen te rekenen van den dag waarop de loting heeft plaats gehad tegen de wijze waarop zij is geschied, bij Gedeputeerde Staten bezwaren kunnen worden ingebragt door belanghebbende lotelin- gen of door hun vader of voogd dat de bezwaren moeten worden ingediend door middel van een door de noodige bewijsstukken gestaafd ver zoekschrift op ongezegeld papier, onderteekend door hem, die ze inbrengt; welk verzoekschrift bij den Bur gemeester moet worden overgebragt, tegen bewijs van dat zij die op zoodanige vrijstelling aanspraak ma ken op gemelden tijd in het gemeentehuis zullen moeten verschijnen, vergezeld van twee bij den Burge meester bekende meerderjarige ingezetenen; terwijl op broederdienst reclamerende, zij zullen moeten medebren gen de bewijzen van geboorte van henzelve en van de nog in leven zijnde broeders benevens het paspoort of ander bewijs van ontslag, of een uittreksel uit het stamboek of een bewijs van werkelijke dienst van den broeder of de broeders op wiens of wier dienst zij hunne reclame gronden. Zierikzee, den 4 Februarij 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, B. C. CAU, De Secretaris J. P. N. ERMERINS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee brengen ter kennis van de Ingezeten, dat op Maandag, den 14 Februarij eerstkomende en volgende dagen eene Aljg'emeene BraiKlasChouwing' door de Directie der Brandweer in de woningen der Ingezetenen zal worden gehouden overeenkomstig de bepalingen der Verordening tot voorkoming en blussching van brand afgekondigd den 6 December 1855. Zierikzee, den 7 Februarij 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Batavia, 28 Dec. Het algemeen overzigt van het Nieuw Bataviaasch Handelsblad luidt als volgt: De belangstelling in het lot der schuldigen aan de ongeregeldheden, den Bden April dezes jaars te Bekassi voorgevallen, was reeds eenigzins ingesluimerd, toen zij kort geleden werd opgewekt door het berigt, dat eene uitspraak in deze aangelegenheid weldra te gemoet ge zien kon worden. Die uitspraak heeft thans plaats gehad 29 personen zijn ter dood en 19 tot 15 jaar dwangarbeid veroordeeld, terwijl één persoon is vrijgesproken. Hier mede is intusschen het laatste woord in deze zaak nog niet gezegd. Buiten de waarschijnlijkheid, dat het aan zienlijk getal ter dood veroordeelden vermindering zal ondergaan, daar ook een geringer aantal execution een afschrikkend voorbeeld stelt, heeft reeds nu het afgeloo- pen onderzoek tot nieuwe verhooren aanleiding gegeven. Naar men zegt, hebben namelijk eenigen der beklaagden de hun ten laste gelegde feiten voor den omgaanden regter ontkend, op grond dat zij door onwettige midde len tot hunne aanvankelijke bekentenis gedwongen zou den zijn, en werkelijk heeft de omgaande regter ver klaard, dat hij grond had voor het vermoeden, dat bij het voorloopig onderzoek enkele beklaagden d or mis handeling tot bekentenis gedreven zouden zijn. Naar men zegt, zijn rottingslagen uitgedeeld; enkele beschul digden zouden met banden en voeten aan een paal gebonden zijn en aldus 's nachts in de open lucht gelegen hebbenweder anderen gedurende geruimen tijd in het blok gesloten zijn, waardoor het hun onmogelijk was te slapen. In hoeverre het beweren juist is, dat deze mis handelingen zijn toegepast, is vooralsnog moeijeljjk uit te maken. Zooveel is zeker, dat er van het gebeurde gedurende het voorloopig onderzoek nog veel opgehel derd moet worden. Daar dat onderzoek ongeveer 6 maan den heeft aangehouden, kan er heel wat voorgevallen zijn. 51 beklaagden en 70 getuigen zijn moeten gehoord worden, en hiervan zijn 7 personen gedurende het on derzoek overleden. De langdurige opsluiting der gevan genen waarvan enkelen door ziekten aangetast zijn, nioet medegewerkt hebben om het sterftecijfer zoo be langrijk te maken. Wederzijds hebben de assistent resi dent van Meester-Cornelis en de schout van Bekassi elkaar beschuldigd van ongeoorloofde bandelingeD, en is er tegen die ambtenaren een onderzoek ingesteld. De berigten uit Port-au-Princeloopende tot 31 December, luiden allertreurigst, zooals blijkt uit het geen de Jamaica Colonial Standard mededeelt. De. opstand is onderdrukt. Salnave is gevlugtna de stad in eene ruïne te hebben herschapen. In den ochtend van den 18 Dec., des ochtends ten 4 ure, liepen drie stoomschepen van de opstandelingen 1haven van Port-au-Prince binnen. Zjj maakten zich meester van het laatste schip van Salnave, de Terreur dat in de haven voor anker lag. De inwoners werden gewekt door het gedonder van het geschuten ver namen daarop dat generaal Brice met 1200 man was geland om Salnave in zijn paleis te bestoken. Na tuurlijk trachtten de troepen het binnendringen der opstandelingen te beletten. Na een scherp gevecht behaalden laatstgenoemden echter de zegepraal en namen bezit van het noordelijkste gedeelte der stad. Generaal Brice wachtte versterking af alvorens verder door te dringen. Intusschen begon Salnave in te zien dat de gebeurtenissen voor hem een ernstigen loop namen. Hij trok zich in het Nationale paleis terug en gelastte een zijner getrouwen om met zijne troepen de opstandelingen te dwingen terug te trekken. Aan deze lastgeving werd voldaan. Het gevolg er van was dat tusschen do soldaten van Salyane en de opstan delingen op nieuw een hevig gevecht plaats greep. Weder behaalde generaal Briceuie inmiddels eene versterking had gekregen van 1000 man do overwin ning. Salnave's getrouwe vlugtte naar het paleis en liet zijne ongelukkige soldaten in den steek. In den loop van den avond drongen de opstandelingen meer en meer voorwaarts. To middernacht gaf Salnave bevel de stad in brand te steken. Weinige oogenblikken daarna stonden er op verschillende punten een vijf en twintigtal huizen in lichte laaije vlam. Ieder die hulp wilde brengen om den voortgang van het vuur te stuiten, werd ver raderlijk doodgeschoten. In den ochtend van den 19den besloot generaal Brice Salnave in zijn paleis aan te vallen. De vloot kreeg order om dat gebouw te bombardeeren. Te naauwer- nood waren er tien kanonschoten gevallen of Salnave zag in dat bij de wijk moest nemen. Hij vlugtte naar de woning van don Amerikaans*chen consul. Juist had hij het paleis verlaten toen de kruidkamer vuur vatte en het geheele gebouw in de lucht vloog. 't Was een vreeseljjk schouwspel. De stad stond aan alle hoekon in den brand en zóó groot was de verwarring, dat binnen een uur tijd vijf honderd menschen in de vlam men omkwamen. Intusschen ontruimden Salnave's troepen meer en meer de stad, die weldra geheel in het bezit was der opstandelingen. Onmiddeljjk werd er een provisioneel Gouvernement benoemd en werden er maatregelen genomen om de vlammen te blusschen. De stad ge lijkt allezins op een puinhoop. De straten zijn bezaaid met lijken. Moord en plundering is aan de orde van den dag. Alle aanhangers van Salnave worden als zij den revolutionairen in handen vallen, zonder vorm van procesgefusileerd." De Amerikaansche dagbladen deelden dezer dagen mededat elke trein op den Pacificspoorweg tegen woordig van een wagen voorzien wordt, waarin eetbare waav. brandstol', middelen tot verlichting en voldoende voorraad van allerlei aard voorhanden is, onder anderen ook een aantal dekens, zoodat, wanneer men door een sneeuwstorm of door averij aan de machine oponthoud krijgt, de passagiers geen gebrek behoeven te lijden. De Grand Trunk Railroad aldaar is voorzien van eene sneeuwploegdie de baan over eene breedte van vijf meters schoon veegt. Om het derailleren te voorkomen heeft men dit werktuig in de gedaante van een zeer zwaar gevaarte vervaardigdwaarin zich een vertrek met kagchel bevindt, ten dienste van het personeel, dat het behandelen moet. Het heeft een paar groote wieken of vleugels die als dit gevaarte over de lijn roltmet zoo veel kracht uitgeslagen kunnen worden dat de sneeuw met vaart van de baan wordt geworpen, en vaak heinde en ver over schuttingen en heggen vliegt. XI 5 Febr. Rochefort heeft den termijn van appel laten voorbijgaaner is geen sprake meer van gratie, noch van amnestie, en de regering gunt hem niet eenmaal den tijd om een reces der Kamer af te wachten. In den ministerraad toch is besloten, dat bij zal worden gearresteerd, wanneer hij zich niet terstond aanmeldt. 7 Febr. Rochefort verklaart in de Marseillaise dat hij weigert zich in hechtenis te begeven op de aan maning van het parket; hij verlangt dat hij door geweld hiertoe zal worden gedwongen. De Gazette des Trïbunaux meldt, dat Rochefort heden avond ten 8 ure, op het oogenblik dat hij in de vergaderzaal wilde treden, is gearresteerd. Rochefort heeft geen den minsten tegenstand geboden doch de burgers tot rust aangemaand. Hij is daarna naar de gevangenis St.-Pelagie gevoerd. Na zijne arrestatie trok Flourens met de eene hand een revolver uit den zak en met de andere een degen uit de schede, roepende: „Men moet Rochefort ver lossen.'1 Ten 11 ure poogde men barricades op te werpen aan den Faubourg du Temple. Deze werden evenwel spoedig uiteengeworpen. Een ontelbare menigte bedekt do Boulevardsbet volk is in gisting. 8 Febr. Te Belleville is men druk bezig barricaden op te werpen. De personen, die dezelve verdedigen, zijn aangehouden. Een Commissaris van politie is door een bajonetsteek vermoord. Bij een wapensmid in de rue Lafayette zijn deuren en vensters opengebroken en heeft het, gepeupel zich van de wapens meester ge maakt. Meer dan 200 gevangenen zijn reeds naar de prefectuur van politie. Geheel Parijs is in rep en roer. Men vreest de ern stigste gevolgen. Op de Tuilleriën heerscht groote beweging. De barricaden worden door de troepen en de politie bewaakt. De ministers zijn allen in het paleis vergaderd. 3 ure, nam. Eene talrijke menigte doorloopt de straten. Alle winkels zijn gesloten. Het Journal des JDébats heeft de opmerking gemaakt, dat de moorden, die na dc excutie van Troppman zijn gepleegd, het, argument omtrent het afschrikwekkende van de doodstraf geheel omverwerpen. Van 19 Januari) (den dag waarop Troppmann werd ter dood gebragt) tot het einde dier maand zijn te Parijs en in de voorsteden niet minder dan drie moorden gepleegd. Men schrijft uit Rjjssen dd. 4 Februarij Een verschrikkelijk ongeluk heeft gisteren alhier plaats gehad in de stoom-jutte-spinnerjj van de heeren D. en J. H. ter Horst. Niettegenstaande het streng verbod in de fabriek om geene machines schoon te maken vóórdat ze geheel stilstaan, een verbod wel eens met wegzending uit de fabriek gestraft, werd dit gisteren avond weer over het hoofd gezien door een veertienjarig jongeling, die met het reinigen van een der groote kaar den machines belast was. Vóórdat zij geheel stilstond, begon hij reeds een der houten bakken, die zich onder de cilinders der machines bevinden, af te vegen. Hij moet toen, zoo verre men dit kan nagaan, met de handen in aanraking zijn gekomen met de stalen haken of pennen, waarmede de cilinders bekleed zijn, met het noodlottig gevolg, dat hij geheel tusschen de cilinders geraakte en de bovenste helft van zijn lichaam op eene jam merlijke wijze werd uiteengeschourd en later in kleine stukjes en brokken tusschen de verschillende cilinders teruggevonden is. Hartverscheurend waren de kreten, die de vader aanhief bij het aanschouwen van de over blijfselen van bet ligchaam des ongelukkigen, zijn eenig kind, wiens geboorte vóór 14 jaren de moeder deed ten grave dalen. Kampen, 5 Febr. De Oud-Gereformeerde kerk op den Burgwal is door eene zware ketting gesloten en wordt bovendien sedert gisteren avond door de policie bewaakt. De oorzaak hiervan is een geschil in die gemeente, waarvan het eene gedeelte den ouden voorganger bloksbergen behouden en een ander gedeelte oen anderen leeraar hebben wil. Tenge volge hiervan hebben diegenen, die geld op de kerk hebbel, hg- genhet gebouw laten sluiten. Dirkslaud7 Febr. Dezer dagen is door de heeren P. Zaaijer, C. Monteban en J. Zaajjer Pz. eene oproeping tot de ingezetenen dezer gemeente gerigt, om eene afdeeling van het Schoolverbond alhier te vestigen. Ruim veertig ingezetenen zjjn toegetreden zoodat eerstdaags de afdeeling geconstitueerd zal worden. Iïuls^t;, 7 Febr. De vrouw van den hoefsmid te St.-Jansteen, is thans alhier in voorloopig arrest gesteld. Zoo als gemeld is, rusten op haren man (thans voort- vlugtig) zware vermoeden van het fabriceren van valsche munt. Zoniiemiure8 Febr. In de jongst verloopen dagen werden de ingezetenen dezer Gemeente, door de Heeren A. v. d. Bout, K. Hocke Hoogenboom en C. F. Zeeman tot het houden eener bijeenkomst uitgenoodigd, ten einde te beproeven eene afdeeling van het Neder- landsch Schoolverbond op te richten. Deze Vergadering werd den 7den dezer gehouden. Nadat dezelve door den heer Zeeman met een gepast woord was geopend en de onderwijzer door cijfers het schoolverzuim had aangetoond vereenigden zich op twee na alle aanwezigen om hier een schoolver bond tot stand te brengen en benoemde men eene voorloopige Commissie, bestaande uit de heeren: N. van KloosterN. KrijgerM. Meerman K. P. Verseput en C. F. Zeeman, die zich metfcheé ontwerpen van een Reglement zou belasten terwijl men later wenschte te beslissen of men al of niet tot het Nederlandsch Schoolverbond zou toetreden. Zierikzee, 9 Febr. Z. M. heeft benoemd tot regter in dc arrondissements-regtbank alhier Mr. J. W. A. Schreiders van Greyffenswerth, thans kantonreeter te Hulst. Gedurende 1869 zijn alhier uit zee binnengekomen 117 schepen en van hier naar zee gezeild 40 schepen. Naar men verneemt heeft de Regering aan de Tweede Kamer ingezonden een gewijzigd ontwerp der spoorwegbegrooting voor 1870. Eerlang zal een afzon derlijk ontwerp worden ingediend nopens de verbetering der haven van Ilavlingen. Te Amsterdam werd jl. Zondag de voormiddag godsdienstoefening in de Westerkerk, waarin Ds. Mod derman was opgetreden gestoord door eene vrouw die opstond en den predikant begon uit te schelden. Zij werd echter spoedig uit de kerk verwijderd. De tweede Kamer der Stalen Generaal is thans bijeengeroepen tegen Dingsdag 15 dezer, des namiddags ten drie ure. Uit Dordrecht wordt door de Dordr. Cl. gemeld Volgens een in omloop zijnd gerucht zou aan de lste openbare armenschool alhier door den hulponderwijzer PIaan een leerling zoodanig klappen zij toegedeeld, dat deze aan de gevolgen zou zijn overleden. Door de politie is althans een onderzoek ingesteld en heeft op haren last eene lijkschouwing plaats gehad. Men zegt, dat Z. M. de Koning uit eigene fondsen ƒ8000 geschonken heeft aan de gemeente Gennep, voor den bouw eener lagere school met onderwijzerswoning aldaar. Mejufvrouw Betsy Perk deelt mode, dat de uitgever van Ons Streven eene andere opvatting van hare be trekking als redactrice heeft dan zjj; om welke reden zij zich van genoemde uitgever scheidt. Zij zal eerlang een eigen orgaan bij een anderen uitgever in 'tlicht zenden en noodigt allen uit die. om harentwille op Ons Streven hebben ingeteekend, een korten tijd geduld te hebben. Het volgende raadselachtige voorval wordt op de volgendeeveneens raadselachtige wijzedoor de Nijmeegsche Nieuwsbode medegedeeld „Een raadselachtig voorval had beden morgen binnen onze stad plaats. Eene vrouw, die eenige onreine stoffen in een secreetput kwam werpenwelke zich in den Krommen Elleboog bij de Boddelstraat bevindt, ontdekte in dien put de teenen van een naakten menschenvoet. Spoedig was niet alleen een aantal buren maar ook de politie op de plaats tegenwoordig en nu haalde men het lijk van een vijf en zestigjarig bewoner van een der naburige huizen uit dio afzigtelijke plaats te voorschijn. Volgens getuigenis van eene der dochters van den overledene had haar vader in de vroegte het huisje verlaten en op de vraaghoe laat het was geantwoord„Kwart over zessen." Hoe het lijk daar gekomen is, begrijpt niemand; bet zat met het ho >td in een kanaal dat de stoffen uit een secreet naar den genoemden put voert. Aan een zelfmoord te denk..:», is moejjelijk daar de oude haven in de digte nabijheid, is en iemand in zulke omstandigheden veeleer in hel water springen dan zich op zulke eene langzame en afgrijseljjke wijze doodmartelen zal. Bovendien was het deksel van den put, volgens het getuigenis van iemii d die daar te Gl/i ure voorbij ging, gesloten en is opening van het secreet, dat in den put uitloop1, klein om een menschelijk ligchaam door te latt-ij Aan moord valt in zulk eene digt bevolkt^ bn welker bewoners tegen dien tijd meest alle» reeds opgestaan ook bijna niet te denken. Met belangstelling ziet uien nadere opheldering te gemoet. De Commendeezen ter kuste van Guinea hebber» op nieuw eene duchtige les gehad. De expeditie h< eft hare operation voortgezet en het Krom, Ajoema-Artj iu, de vermoedelijke woonplaats van hen die zich' :.an t de mishandeling onzer zeelieden hadden schuldig ge maakt, bestormd, ingenomen en aan de vlammen prijs, gegeven. Om van het geretrancheerde kamp aan hei - strand in het bosc-h te komen waarin dat Krom aan de Abrobie-rivier verborgen lag, was men genoodzaakt een weg te kappen over het met bosch begroeide voor gebergte Goldhilldat zonder door de Commendeezen bomekt te zijn gelukte. In de nabijheid hunner woning langs dien weg aangevallen, boden zij hardnekkige»! tegenstaud, maar door dep moed der onzen op de vlucht geslagen lieten zjj have en vee in de handen hunner overwinnaars. Omdat zij van deze zjj do geen aan al verwachtten hadden zij niets vooraf in veiligheid ge bracht, en komt aan den Kommandant der espeditie, den Luit. t. Z. lste kl. ten Bosch met het onder zjjn bevel staand laudiugscorpsde eer toe eener glans; ijk geslaagde wel beraamde onderneming. Van onze zjjde werden slechts 7 manschappen gekwetst. Zie over deze geheele zaak de Staats.-Ct. en het daaruit overgenoulene in de groote bladen. Als maatregel van bezuiniging zou de Engelse hé regeering een voorstel doen om het leger met eenige duizende manschappen te verminderen. Een goed voor beeld mogt het alom navolging vinden. Volgens de verklaring van den heer Jules Favre zijn er in Frankrjjk 1200 priesters die den kost moeten verdienen als straatvegers en vigilante koetsiers. Het zijn meest allen slagtoffere van de vervolging der bisschoppen. Ziedaar wederom een gevolg van allccn- heersching, zelfs in de kerk De kommandant van het Engelsche oorlogschip Peterellgestationeerd aan de Westkust van Afrika, schrijft aan de Times dat de koene Afrikaansche reizi ger dr. Livingstone, op 90 dagreizen van de Congo- rivier is vermoord. Drie dagen na zijn vertrek uit zekere stad, stierf de Koning, die er zijne residentie had. De inboorlingen beschuldigden den reiziger u't hjj hun opperhoofd had betooverd. Zij zetten hem na en hadden hem spoedig ingehaald. Daarna doodden zij hem en verbrandden zijn lijk. Vooralsnog twijfelt men aan de juistheid van dit berigt. Ken landbouwer te Dassen (N. Brabant) zijne nieuws gierigheid willende voldoen ten opzigte van het verblijf rt. ooijevnars des winters maakte zich van één meester en deed hem een briefje aan een poot, waarop hij schreef »Deez' ooijevnar hoort thuis Te Dussen aan de sluis," Terug gekomen vond bij een ander briefje bij zijn ficliQur- bewoneren las daarop: »Waar deze ooijevaar hoort thuis Kent men geen Dussen of geen sluis." Hoe zal de boer nu zijne nieuwsgierigheid bevredigen r Het kind, dat in den avond van 15 Jan. 11. het wees- en armhuis te Leiderdorp was te vondeling gelegd en in dat huis werd opgenomen, is aan een g» huwde, kinderlooze dame uit Noord Brabant afgesta; m. Gremeii{g<le beriylen. Eene slagters-doch ter te S. moest haar gesn wat inhouden anders zal zjj een slot op haar ;no: gehangen worden dus Vrjjster! let maar op uw zaken, Want gjj zjjt er veel tot laét Gjj krijgt nu beschaamde kaker Of gjj nu al goed oppast. De rederijkerij te S. is tot dus verre m gevolg afgespeeld. De rollen werden algemeen vervuld, en de bezoekers waren talrijk, ter\jf bediening uitmuntend was. Maar ïnogte» er saisoen geene voorstellingen meer plaats hebben L worden later de volgende verwacht: „Openbar» gadering en verantwoording van werkende en nm kende leden. Tafreel in één bedrijf. N; hÓ!2elv«i bediening in costuum en tot slot: Tedere oogen met een druipneus, en wafels op een tafelbord. Eene burger-dienstmeid te S. moest zich wat beter gedragen, tegen dat zij bij den herder gaat wonen, anders zul de geheele kudde nog verdwaald raken. Eene verlatene boeren-dochter zal eerstdaags in de echts hui! stappen, met een verlaten gek, tot groote blijdschap van velen. Te Axel moest een dametje zoo jalo *rsch niet zijn, nu haar oude vrijer met eene andere de reis gaat aannemen. Zij heeft bet er ook naar gemat kl en nu kan kwaadspreken toch niet meer helpen. - Het concilie kost den paus eiken dag 10 duizend gulden; nu, bisschoppen zjjn dure kostgangers. De wjjr.- koopers en de slagters te Rome, maken zulke goéde zaken, dat zjj wel zouden willen, dst het altjjci con cilie was. Het kanaal van Suez moet volstrek l m t aan de verwachting beantwoorden; scheper van meters diepgang, moeten geligt orden en dc poe deren worden dan geladen op vlotten die ach schepen worden mede gesleept. Een zakkenroller, die er deftig uitzag, werd verleden week in den Haag door de politie vervolgd, en ioen hij zag dat lp h"t niet ontloopen kon, pakte hij eene fatsoenlijke dame, die hij wat wjjs maakte, by den arm, en de agente i liepen hem voorbij.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1