PILLEN HOLLOWA' 1 NIEUWE C H IT S E I\ t mmm ■an Middelburg en Zierikzee. MANUFACTUREN, Verhuren en Verpachten: MANUFACTUREN, Een HUIS, SCHUUR, ONTVANGEN Hoek Schuithaven en Nobelstraat. 1 n ij (i n T lil 1 Een Engelsch Jagtbootje TE koop: Polderkarretje op veerei^ zuivere Afbraak te koop TE koop: BOOMSPAANDERS Puik Fijn Tarwebrood, BROODPRIJZEN. sjt Beste VOER-ERWTEN TE koop: 25 voer KOEMEST, Behangsel-Papieren. Stalen Behangsel-Papier, KOOPJES! Gouden en Zilveren Horologiën Berigt aan Landverhuizers. JJL Concert-Instrumentale Een VISCHBOOT #- P r o b a t u m Est! M- M- JA f-- Te P., moest de vrouw van een stamper zoo veel iet babbelen en wat zindelijker zijndaar zjj anders an dit jaar zullen afstampen. Een smidsknecht te V.wordt aangeraden, als hij nog meer gaat verkeeren .oh wat fatsoenlijker te gedragen en zich niet ziek i houden en dan aan de zwier gaan en zijn meisje iten wachten Maar nu is het zoo gesteld Weg is Jan met al zijn geld, En een jas wil hij wel koopen Maar nu is zjjn gold - Iemand te Hoek wordt aangeraden geen naamlooze rioven meer per postte verzenden, ongefrankeerd en ol lasterof hp zal bij name worden genoemd. Vroeg grootlaat wijs zegt men te X.moest zich wat itioenlyker gedragen als hij bij een wedu wetje gaat ryen en de hulp niet inroepen van zijn nichtje, 'aaro.'.j heeft hij nu de eer van een blaauwtje te ebben geloopen en nu zegt men Hij die een ander noemt niet knap, Te traag, en met zijn tong niet rap, Gelijkt, als men hem ziet geheel, Vooral zijn rug, op een kameel. H- oguioed komt voor den valzegt men te St. an ze :ere hoogvliegers die hunne huwelijken hebben iten l ekend maken met statie; maar nu de bruiloft /ut m er heeft gekostals op gerekend was moetan nnoozde kinderen bahelaars rond gaan venten, om e gei makte bruïlofts-kosten goed te maken. In troel laat men zich tegenwoordig bedotten door ze- eren professor SchulzeRhetoriker aus Berlin. Daar 10o i men dan ook voor in Utrecht wonen In^'e/oiHlen^ Stukktm. De rondgaande brief van Diakenen onzer gemeente leeft een paar onbekenden opgewekt om in de Zierik- eesche Courant en Nieuwsbode op heusche wijze hunne oeening mede te deelen over de vermoe lelijke oorzaken an den achteruitgang der diaconie-inkomsten. Ik veroorloof me een paar opmerkingen naar aan- 3iding van deze artikelen. Beide schrijvers meenen de oorzaak van den aebter- litgang der kerkelijke collecte te moeten zoeken in verminderd kerkbezoek. Is dat juist? Is ze bepaald onwaar, de bewering, dat e prediking der modernen bij zeer velen nieuwe be- ingstelling heeft opgewekt in alles wat tot den odsdienst behoort? Verliest men daarbij niet geheel it het oogdat gedurende de eerste acht maanden an 1809 het bedrag der kerkelijke collecten steeds ooger is geworden en de vermindering eerst dateert an Sept. U. Of zal men bewerendat met Sept. e kerken ledig zyu geworden //Is het vreemdzoo zegt IV. in de Nieuwsbode „dat ij velen de ergernis tot wrevel wordt en zij alle ïedewerking weigeren aan eene Diaconie, waarvan enz." leen antwoordt de anonyme inzender in de Zierik- :*cJie Courant al keuren wij eene dergelijke han- >!wjjze af, vreemd is ze niet. U""' hoo nu is de hoofdvraag dan deze of het reemd h, dat de Confessionele partij weigert mede- er king Ts voor de aanhangers dezer richting de zaak itgeraaakt, als ze maar niet vreemd is? Me dunkt, r vraag is deze of dat goed is Aan Diakenen is opgedragen de armenzorg. Als rmenverzorgersniet als leden van den Kerkeraad ragen zij de giften der ingezetenen. Dat zy deze giften oed bestedenniemand kan het ontkennen. Zonder inzien des persoons, zonder te vragen naar godsdienstige vertuiging nemen ze in bedeeling op, die volgens hun te weten daarop aanspraak hebben. Orthodoxen en odernenbezoekers van de kerk en de Toevlucht, leu genieten gelijkelijk van de liefdegaven door de »rg dor Diakenen bijeengebracht. Is het nu billijk, ic welgestelden onder de ontevredenen feitelijk irklaren Onz3 vrevel verbiedt ons te geven maar we wenschen lor onze armen te ontfangen; .-r- gaat het aan, waaneer eene dergelijke theorie geklaagd wordt eenvoudig antw >orden 'tis niet vreemd In dat niet eene' tt te ruime opvatting van het tput eompfendre c'eat ut pardonner >tt men niet het volst :k heibben de Diakenen beschu'jdi^ ;n. Var. •..•ncl.ri- <hoid wanneer zij wei- i Jou bedee'ring aan hen, die niet in de kerk komen ij deze zonde tegen de- 11. O. der liefde wilden d kken door deze redenering*: I.' het vreemd dat bij vele Diakenen de ergernis er de handelingen van hen, die alle medewerking iigeren.aan de Diakonie, die haar plicht doet en die ardoor miskennen de volstrekt onzijdige positie, kar in de armverzorgers q.q. geplaatst zjjn, deze ergernis wrevel wordt en bedeeling wordt geweigerdwaar m er recht op had? Ik wensch hartelijkdat God ons genadig moge be- tren voor een theorie, die ook de armen bedeeling maakt teen wapen in de hand der partgen! Beter ware het, o de zuivere philanthropiede echte menschenliefde ons doet geven van ons vermogen onze kracht, onze enten, van alles, wat God ons geeft, al meer en meer banier werd, waaronder alle strijders zich scharen, artoe medewerken is plicht, meen ik, voor iedereen. GILLOT. SPOORBOOTDIENST Corresponderende op den Staatsspoorweg-. FEBRUARIJ 1870. 9OiMiertroiiwii CORN. DALEBOUTLz. ÜUIVENDIJKE, en 4 February 1870. C. van de PANNE. Algemeene kennisgeving. Van MIDDELBURG: ingsd. 8 'smorg. 6,30 u. Toensd. 9 6,30 9 's nam. 2,V. Dnd. 10 2,- »V. rydag 11 'sröor. 10,30 turd. 12 6,30 »V. 2, 2.30 2,30 2,30 Van ZIERIKZEE: Dingsd. 8'smor. 10,15 u.V. Woensd. 9 - 10,15 »V. Dor.d. 10 6,30 Vrijdag 11 6,30 11 's nam. 2,— »V. Zaturd. 12 'sraor. 10,30 Zondag 13 Maand. 14 Dingsd. 15 10,30 10,30 6,— »V. Allen die iets to vorderen hebben van - of verschuldigd zijn aan den boedel en nalatenschap van wijlen JAN KOR NEL [S LINDHOUT, in leven Boekhandelaar, wonende te Tholen worden verzocht daarvan oxjg^jive te doen ten kan tore van den Notaris M. W. J. de VISSER te Tholen vóór of op den 1 Maart 1870. Op Donderdag 10 Februarijdes avonds tea zes ure, zal door Ds. SIMENSE, Predikant te Oosterlandte Brouwershaven g»*epro<lï3tt^ worden. Het BESTUUR der VISSCHERIJEN op de SCHELDE en ZEEUWSCHE STROOMEN, zitting houdende te Tholenbrengt ter kennis: dat op Maandag den 28 Februarij 1870, des vcformiddags ten half tien ure, op het Gemeentehuis te Tholen de VERLOTING zal plaats hebben van de MOS- SELBANKEN in de alom verspreide publication vermeld. Belanghebbendenwelke bij die Verloting wenschen mede te dingen, moeten zich aangeven ten Kantore van den Secretaris-Penningmeester te Tholen of bij het Lid des Bestuurs waaronder zij ressorteren, vóór den 21 dezer, met opgave naar welke groep of groepen zij verlangen mede te dingen. Terstond na de teregtwijzing (dat is de Verloting) moeten zijaan wie een bank is ten deel gevallen overleggen hun loopend consent en eene verklaring afgegeven door den Burgemeester hunner woonplaats, dat zij in het bezit zijn van een, voor de Mossel- visscherij geschikt Vaartuig. Alzoo verliezen zij, die een Bank Loten en niet aan de vorenstaande bepaling voldoen, hun regt op de aangelote Bank, die on raiddel jjk weer verloot wordt. Gedaan te Tholen den 27 Januarij 1870. Het Bestuur voornoemd, C. J. de VULDER van NOORDEN, Voorzitter. S. O. de CASKMBROOT, Secretaris. jr Op Vrijdag en Zaterdag 11 en 12 Februari 1870, des namiddags te 3 ure, zal de Deur waarder J. FRANSE, voor den Heer C. BAL, J.Cz., in de Herberg bij P. van Langekaad, te Ellemeet. in het openbaar verkoopen eene partij diverse alle van nitnmnteml goede qualiteit./ De Notaris J. de KATER, Nz. zal, ten verzoeke van het Armbestuur van Westen- schouwen, op Vrijdag den 11 Februarij 1870, veilen en verkoopen des voormiddags 10 uur: 62 R. 52 El. zwaar 7jarig Elzen HAK HOUT bij de Haag, onder Westenschouwenin 'tVerschoorde Wekken; des avonds 6 uur: in de Herberg te Wes&n&chcuwGn2 B. QR Eli. XXEFO, in percêelenstaande in 't Verschoorde^ Wekken en in Kraauwersboschmitsgaders De IIEHBEKG te Westenschciaven en alle de EAJNIXEIV» aankomende voorn. Armen, y De Deurwaarder J. FRANSE, zal publiek verkoopen eene uitgezóchte pnrtij diverse VOOUJAAKSSTOFFEN en nieuwe BEDDEN als Op Dinsdag en Woensdag 15 en 16 Februari 1870, 's namiddags te 2 ure, in het Hotel »van Veen," te Zierikzee {KIJKDAG Dinsdag 15 February 1870, van 's morgens 9 ure.) Op Vrijdag 18 Februari 1870, 's voormiddags 11 ure, in de Herberg bij A. van der Meer te Zonnemaire Op Dinsdag en Woensdag 22 en 23 Februari 1870, 's voormiddags 11 ure, in het Hotel „de Maagd van Mec.heJ.ente Brouwershaven. Door het eindigen der zaak, zullen de Goederen voor alle prijzen worden opgeruimd. De Verkooper S. van der HART. De Notaris J. de KATER Nz. zalten verzoeke van zijn principaal, op Woensdag 9 Maart 1870, voormiddags elf uur, te Burgh in de Herberg van Wm. Speelman veilen en verkoopen ERF en GEVOLGEN, te Burgh sectie B no. 20, waarin de TXalsliei:-»»-, Kruideniers- Sehilclers- en Kuiper.s- Allaire met goed gevolg is uitgeoefend en nog wordt voortgezet. Bevallen van een' ZoonA. KOOPMAN— Broeksmit. Nieuwerkekk, 4 February 1870. (Saspolder.) 4 Heden overleed, mijn waarde Broeder de Heer NICOLAAS van den BÓUT in leven Heemraad van SchouwenBurgh en Westlandin den ouderdom van ruim 73 jaren. Zierikzee, C. van den BOUT, 6 Februarij 1870.^ mede uit naam der overige Familie. Zierikzee7 Februarij 1870. /^f vi fli IJ vl 11 I ill H. Li Te koop voor een ei viel en prijs: met TOESTEL, zoo goed als nieuwte bevragen bij A. de WAARD, Commissionair te Colijnsplaat. j by den heer W. CAL AND te St.-Philipsland een zoo goed als nieuw EEN GROOTE PARTIJ van Arnenstein en verder van onteigende panden voor den Staats-Spoorwegalsmede 100 last BRIK KEN of TXJIJV, bij JACOBUS CRUCQ te Ary- muiden. Dagelijks te bezigtigen. Brieven franco, Is voor ƒ5.5O het voer te bekomen bij A. de ROO te Zonnemaire. 1Cts. 1 t. Necl. pd., d r j e- a viermaal daags ve rsch. I J- Wed. de BRAKKE. Fijn TARWEBROOD IS Cts. het Ned. pond. Tevens bestaat er gelegenheid tot het plaatsen van SLIJTERSzoo binnen als buiten de stad. J. J. HERTSTEIN Nobelstraat. Bij W. DOUW op de Breestraat zijn te bekomen S'/j Ct. per kop, beste KOOK-EK WTEN, WITTE- en BRUINE BOONEN, voor CIVIELE PRIJZEN. bij JAN TUINMAN te Zierikzee Bleijenhoek. L§ De ondergeteekende berigt uit eene der voornaamste huizen ONTVANGEN te hebben eene ruime keuze met daarbij behoorende XJ AISTI>IC]N" en wol van de minste tot de beste qualiteiten. Hij houdt zich verzekerd met de voornaamste huizen te kunnen concureren. Op franco aanvrage worden de STALEN toegezonden. Zierikzee, C. BAL, J.Cz. Februarij 1870. Vendumeester. ;yn tegen SPOTPRIJZEN te bekomen hij W. K I D D E li II O F, HOEK SCHUITHA VEN. Bovenstaande Horologiën worden geguarandeerd. De ondergeteekende maakt bekend dat zijne LOTERIJ van sillo prijzen 27 Januarij 1870, per nummer geteekerid, hééft plaats ge had op 3 Februarij j 1., ten huize van den Logement houder M. Bouwman te Brouwershavenen dat de PRIJZEN door hem zelf bezorgd zullen worden. Tevens berigt hij voornemens te zijn eene VERLO TING op te rigten van fraaye METJBEILiElN", als: een CHIFONNIËRE met zes laden, geboend eiken hout. met slootvverk, COMMODES, ronde en vierkante TAFELS, enz. LOTEN zijn bij hem verkrijgbaar it 55 Cents per lot. Zierikzee. JT. WIERIKX. Nog voorhanden goed g-ebrande KOFFIJ, A 35 Cents per 5 otiss.j Daar de ondergeteekende door een Huis van Ant- werpen gevolmachtigd is LANDVERHUIZERS naar AMERIKA, te contrakteerentegen civiele prijzen, verzoekt hij de gunst van iederwie daartoe genegen raogt zijn. Nadere inforraatiën zijn bij hem te bekomen. P. OCKERSECz. Bruinissewijk A, no. 163. te geven door -J. ZETST R A Organist en Muziekmeester te Brouwershaven met welwillende medewerking o. a. van den Heer D. H. EZERMANOrganist en Muzijkraeester te Zierikzeeop Vrijdag den XI February 18170, 's avonds te 7'/2 ure, ten Huize vanMej.de VERMIST: met klampen aan de zijden, en drie banken over midden. Wie hiervan nadere inlichting kan geven, lieven zich te adresseren onder letter Z, aan het reau dezer Courant. Brieven franco. „Uwe Malz-Bonbons helpen mij uitstek tegen den hoest, doordien zij den slijm onmiddeli oplossen en eene vrije ademhaling mogelijk makei W. CLUVER, MAGELSEN. „De vorstelijk Hohenlo'sc Privat KANZLEI, bestelde de JOHANN HOFF'sc Malz-Bonbons wegens hunne uitmuntende w. king tegen den hoest." Koschintior, den 8sten Janua. 1870. „Er komt meer en meer aftrek in Uwe Mal Bonbons, omdat men de overtuiging erlangt, c de onder gelijke namen aangeboden TSon!>oiis-i v andere fabriekanten slechts gebrande Suiker met Vani bevatten." H. J. MAYER C0., Arnhem. „ïk ontva van de gebruikers Uwer Malz-Bonbonss stee de getuigenis dat ze hun zeer voldaan en geholp hebben." J. F. KORTMAN, Dolf sen. In blaauwe niet gele zakjes a 30 Cents. JOHANN IIOFF'S CentraaKDépót, Bloei markt bij de Stilsteeg, F 154. Hoofd-Dépót voor geheel Zeeland M. F. C. KATER te Zierikzee. Dèpóts: Middelburg J. SNOEP Jr. Vlissing P. GASILLE. - Goes D.'A. OERLEMANS. Schoo dijke A. van OVERBEEKE. Cortqene J. de DIE. Wissenkerke M. P. BROEKES. Aanvragen tot Dépots franco aan den Heer de KAT! te rigten. y Rhurnatiek-Zenuwpijnen. Gecne kwalen komen meer voor, zijn pijnlijker of moeijelijl om te genezen dan déze. Voor den aanval daarvau blijft ge weefsel van hej; menschelijke ligeliaam vrij; geen onderdo geen geslacht, hoe veilig men zich ook wane. Het is echj een zegen te weten, dat al deze kwalen geheel en spoedig ku nen verdreven worden door llólloway's middelen. De Pill zijn zeer behulpzaam, om aanleg tot rhumatiek en dergelij pijnlijke kwalen te verbannen: terwijl de Zalf de lokale kv len geneest verdrijven de Pillen alle stoornis in het stelsel, regelen zij de onregelmatige werking van elk orgaan in menschelijke ligchaam. De genezing is noch oppervlakkig, nc tijdelijk, maar bestendig en volkomen, en dc kwaal komt z den terug, zoo volmaakt is de zuivering geweest door d doordringende artsenij bewerkstelligd. De Pillen bereid onder het persoonlijk toevoorzigt i Professor Holloway, worden verkocht in zijn Etablissement Londen, 244, Strand{Temple Bas). Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes Pillen van/0,80 1,85 ƒ3,ƒ6,75 ƒ13,50 ƒ20, Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,— - 7,05 - 13,85 - 20, N. B. Bij iedere doos is een in talen gedrukte teregtwijz om de zieken in alle mogelijke omstandigheden de benoodij iulichtingen te geven. Zijn op franco aanvrage a Comptant te bekomen bij den h J. BAL, Cz. te Zierikzee, B. v. ASPEREN VERVENNE Goes, STELLING WERFF REIN TE MA Hoofd-De'pötbou te Leeuwardenalsmede te Londen in de 533 Oxford Sti vroeger 244 Strand. Met MA A RT of 1 MEI een BOERE! WERKKNECHT benoodigd die goed een span paarden kan omgaan bij JAC. van HOE te Oosterland. z', Tegen 1MEI wordt verlangd een BROODBAKKERSKNECH' Adres G. SCHRIEK te Moerdijk. ai* Twee TIMMERLIEDEN voor een jaar vast werk begeerende, worden gevraa door W. J. van SINT ANNALAND te Westmc {Zuid-Holland.) JU} Een bekwame TIMMERMAN! KNECHT, tevens het metselen verstaanc P. G.benoodigd voor 1 jaar vast werkbij J. COLPAART nabij Rilland. Zuid-Beveland te St.-Annaland. VAN STONDEN AAN BENOODIGD Een METSELAARSKNECHT tot DECEMBER vast werk, by C. SOETEI bt Een METSELAARSKNECHT benoodigd bij ANTH. FRANKEN te Noordwella WORDT GEVRAAGD: Een RIETDEKKERSKNECHT, om TERSTOND in dienst te treden. Adres in persoo of met franco brieven bij W. VERBAAN te Mooi hoek gemeente Strijen. A. SCHIPPER te Nieuwe Tonge vraag een VERWERSKNECHT of een aankomende tot NOVEMBERH. C* Brieven franco. Met MEI aanstaande een SCIIIPPERS-KNECHT benoodigdte bevragen bij de Uitgevers dezes. Brie

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2